0

Lý thuyết hóa học 10 – kết nối tri thức bài (3)

4 15 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:36

Bài 5 Cấu tạo của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học I Lịch sử phát minh bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Khi đã biết một số đáng kể các nguyên tố hóa học, người ta đã tìm cách phân loại chúng C[.] Bài 5: Cấu tạo bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học I Lịch sử phát minh bảng tuần hồn ngun tố hóa học Khi biết số đáng kể nguyên tố hóa học, người ta tìm cách phân loại chúng Cách phân loại A Lavoisier (La-voa-di-ê, người Pháp) thực năm 1789, xếp 33 nguyên tố hóa học thành nhóm chất khí, kim loại, phi kim “đất” Năm 1829, J W Dobereiner (Đô-be-rai-nơ, người Đức) phân loại nguyên tố thành nhóm có tính chất hóa học giống Năm 1866, J Newlands (Niu-lan, người Anh) xếp nguyên tố hóa học theo chiều tăng khối lượng nguyên tử thành octave (quãng tám), nguyên tố thứ tám lặp lại tính chất nguyên tố Năm 1869, hai nhà hóa học, D I Mendeleev (Men-đê-lê-ép, người Nga) J L Mayer (May-ơ, người Đức) xếp nguyên tố theo chiều tăng khối lượng nguyên tử vào hàng cột, bắt đầu hàng (bảng Mendeleev) cột (bảng Mayer) tính chất nguyên tố bắt đầu lặp lại Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học mình, Mendeleev thay đổi vị trí số nguyên tố để tính chất nguyên tố phù hợp với quy luật, đồng thời để trống số chỗ cho nguyên tố chưa biết Sau này, ngun tố vị trí cịn trống tìm tính chất chúng phù hợp với dự đoán Mendeleev Đến năm 2016, với hiểu biết cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn nguyên tố hóa học xếp 118 nguyên tố theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử II Nguyên tắc xếp nguyên tố bảng tuần hoàn Bảng tuần hoàn chứa 118 nguyên tố xếp theo nguyên tắc sau: - Các nguyên tố xếp theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử - Các nguyên tố có số lớp electron nguyên tử xếp thành hàng - Các nguyên tố có số electron hóa trị nguyên tử xếp thành cột III Cấu tạo bảng tuần hồn Ơ ngun tố Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố xếp vào ô, gọi ô nguyên tố Số thứ tự ô số hiệu nguyên tử nguyên tố Tùy theo loại bảng, thơng tin ngun tố số hiệu ngun tử, kí hiệu nguyên tố, tên nguyên tố, nguyên tử khối trung bình, … Ví dụ: Ngun tử ngun tố sodium có Z = 11 Ngun tố sodium 11 bảng tuần hồn Chu kì Chu kì dãy nguyên tố mà nguyên tử chúng có số lớp electron, xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần Bảng tuần hồn có chu kì Số thứ tự chu kì số lớp electron nguyên tử nguyên tố chu kì Ví dụ: Cấu hình electron ngun tử nguyên tố oxygen (Z = 8): 1s22s22p4 Nguyên tử oxygen có lớp electron Số thứ tự chu kì = số lớp electron =  Nguyên tố oxygen thuộc chu kì bảng tuần hồn Nhóm ngun tố Nhóm nguyên tố gồm nguyên tố mà nguyên tử chúng có cấu hình electron tương tự nhau, có tính chất hóa học gần giống xếp thành cột Bảng tuần toàn có 18 cột, chia thành nhóm A (IA đến VIIIA) nhóm B (IB đến VIIIB) Mỗi nhóm cột, riêng nhóm VIIIB gồm cột Ví dụ: Nhóm kim loại kiềm – nhóm IA, nhóm halogen – nhóm VIIA Nguyên tử nguyên tố nhóm A có số electron hóa trị số thứ tự nhóm (trừ He) Phân loại nguyên tố a) Theo cấu hình electron Các nguyên tố s, p, d, f nguyên tố mà nguyên tử có electron cuối điền vào phân lớp s, p, d, f tương ứng Ví dụ: 11Na: 1s22s22p63s1 (nguyên tố s) Các nhóm A: gồm nguyên tố s nguyên tố p Các nhóm B: gồm nguyên tố d nguyên tố f b) Theo tính chất hóa học Các nhóm IA, IIA, IIIA: gồm nguyên tố s p kim loại (trừ H B) Các nhóm VA, VIA, VIIA: gồm nguyên tố p, thường phi kim Nhóm VIIIA: gồm ngun tố khí Các nhóm B: gồm nguyên tố d f kim loại chuyển tiếp Ví dụ: Ngun tố chlorine có Z = 17 Xác định vị trí nguyên tố chlorine bảng tuần hoàn cho biết chúng thuộc loại nguyên tố s, p hay d; kim loại, phi kim hay khí Hướng dẫn giải: Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố chlorine (Z = 17): 1s22s22p63s23p5 Số thứ tự ô = số electron = 17 Số thứ tự chu kì = số lớp electron = Nguyên tử chlorine có electron cuối điền vào phân lớp p nên chlorine nguyên tố p thuộc nhóm A Số thứ tự nhóm A = số electron hóa trị =  nhóm VIIA Vậy, nguyên tố chlorine thuộc 17, chu kì 3, nhóm VIIA Ngun tố chlorine thuộc nhóm VIIA  Chlorine nguyên tố phi kim ... tính chất hóa học gần giống xếp thành cột Bảng tuần tồn có 18 cột, chia thành nhóm A (IA đến VIIIA) nhóm B (IB đến VIIIB) Mỗi nhóm cột, riêng nhóm VIIIB gồm cột Ví dụ: Nhóm kim loại kiềm – nhóm...Đến năm 2016, với hiểu biết cấu tạo ngun tử, bảng tuần hồn ngun tố hóa học xếp 118 nguyên tố theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử II Nguyên tắc xếp nguyên tố... nhóm VIIIB gồm cột Ví dụ: Nhóm kim loại kiềm – nhóm IA, nhóm halogen – nhóm VIIA Nguyên tử nguyên tố nhóm A có số electron hóa trị số thứ tự nhóm (trừ He) Phân loại nguyên tố a) Theo cấu hình
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết hóa học 10 – kết nối tri thức bài (3),