0

Lý thuyết hóa học 10 – kết nối tri thức bài (2)

4 13 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2023, 14:36

Bài 4 Ôn tập chương 1 I Hệ thống hóa kiến thức 1 Thành phần của nguyên tử a) Các hạt cấu tạo nên nguyên tử Thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm Hạt nhân ở tâm của nguyên tử, chứa các proton mang điện[.] Bài 4: Ơn tập chương I Hệ thống hóa kiến thức Thành phần nguyên tử a) Các hạt cấu tạo nên nguyên tử Thành phần cấu tạo nguyên tử gồm: - Hạt nhân: tâm nguyên tử, chứa proton mang điện tích dương neutron không mang điện (trừ trường hợp 11 H ) - Vỏ nguyên tử: chứa electron mang điện tích âm, chuyển động nhanh xung quanh hạt nhân Khối lượng, điện tích loại hạt cấu tạo nên nguyên tử: Chú ý: Trong nguyên tử, số proton số electron Nguyên tử trung hòa điện b) Kích thước khối lượng nguyên tử Hạt nhân nguyên tử có kích thước vơ nhỏ so với ngun tử Khối lượng nguyên tử tập trung hạt nhân (do khối lượng electron nhỏ so với khối lượng proton neutron) Nguyên tố hóa học a) Số khối Tổng số proton tổng số neutron (kí hiệu N) hạt nhân nguyên tử gọi số khối (hay số nucleon), kí hiệu A A=Z+N b) Kí hiệu nguyên tử Khi viết kí hiệu nguyên tử, đặt hai số đặc trưng bên trái kí hiệu ngun tố, số hiệu nguyên tử Z phía số khối A phía c) Đồng vị ∗ Khái niệm Đồng vị nguyên tử có số đơn vị điện tích hạt nhân (cùng số proton) có số neutron khác ∗ Nguyên tử khối trung bình Nguyên tử khối nguyên tố nguyên tử khối trung bình (kí hiệu A) hỗn hợp đồng vị nguyên tố Biểu thức tổng qt tính ngun tử khối trung bình ( A ): A (X.a)  (Y.b)  100 Trong đó, A nguyên tử khối trung bình; X Y, … nguyên tử khối đồng vị X Y, …; a b, … % số nguyên tử đồng vị X Y, … Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử a) Hình dạng orbital nguyên tử Các orbital s có dạng hình cầu orbital p có dạng hình số b) Lớp phân lớp electron n Lớp electron K L M N Phân lớp 1s 2s, 2p 3s, 3p, 3d 4s, 4p, 4d, 4f Số AO (n2) 16 Số electron tối đa (2n2) 18 32 Chú ý: Các electron thuộc lớp có mức lượng gần Các electron phân lớp có mức lượng Trong lớp electron thứ n có n2 AO (n ≤ 4) Cấu hình electron nguyên tử Cấu hình electron nguyên tử biểu diễn phân bố electron phân lớp thuộc lớp khác Nguyên lí vững bền: Các electron nguyên tử trạng thái chiếm orbital có mức lượng từ thấp đến cao: 1s 2s 2p 3s 3p 4s … Quy tắc Hund (Hun): Trong phân lớp, electron phân bố orbital cho số electron độc thân tối đa electron có chiều tự quay giống a) Viết cấu hình electron nguyên tử Bước 1: Xác định số electron nguyên tử Bước 2: Viết thứ tự lớp phân lớp electron theo chiều tăng lượng: 1s 2s 2p 3s 3p 4s … Bước 3: Điền electron vào phân lớp theo nguyên lí vững bền electron cuối b) Đặc điểm lớp electron ngồi Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngồi để dự đốn tính chất hóa học nguyên tố: Đặc điểm lớp electron Số electron 1, 2, Loại nguyên tố Kim loại Kim loại phi kim 5, 6, Phi kim Khí (trừ He) ... tử khối trung bình (kí hiệu A) hỗn hợp đồng vị nguyên tố Biểu thức tổng qt tính ngun tử khối trung bình ( A ): A (X.a)  (Y.b)  100 Trong đó, A nguyên tử khối trung bình; X Y, … nguyên tử khối... cuối b) Đặc điểm lớp electron Dựa vào đặc điểm cấu hình electron lớp ngồi để dự đốn tính chất hóa học nguyên tố: Đặc điểm lớp electron Số electron 1, 2, Loại nguyên tố Kim loại Kim loại phi kim
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết hóa học 10 – kết nối tri thức bài (2),