0

KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

99 4 0
  • KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/04/2022, 23:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LƯU HOÀNG ANH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÃ SỐ 7340301 TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LƯU HOÀNG ANH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯ. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LƯU HỒNG ANH KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH KẾ TỐN – KIỂM TỐN MÃ SỐ: 7340301 TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH LƯU HỒNG ANH KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CHUN NGÀNH KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN MÃ SỐ: 7340301 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2021 i TÓM TẮT Tiêu đề Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hịa Tóm tắt Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm phần cấu vốn chiếm tỷ lệ quan trọng Ngân hàng thương mại Vì nguồn vốn huy động từ người dân nên loại hình kinh doanh phổ biến, giúp NHTM có khoản tiền để hoạt động dịch vụ khác tốn, cấp tín dụng, cho vay, chiết khấu,… Chính thế, hoạt động huy động TGTK cần phải trọng công tác Ngân hàng, đặc biệt cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động TGTK Do đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hòa Sở dĩ, Sacombank ngân hàng có hoạt động huy động TGTK có tiến triển thời gian gần nên địa điểm thích hợp cho tác giả nghiên cứu Về nội dụng, tác giả chia mục tiêu cho khóa luận: Một trình bày quy trình kế tốn nghiệp vụ huy động TGTK Sacombank; Hai khảo sát đánh giá hoạt động huy động TGTK để tìm ưu điểm hạn chế, từ đó, đưa giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác nghiệp vụ đơn vị Khóa luận sử dụng tổng cộng phương pháp nghiên cứu: Phương pháp phân tích tổng hợp lý thuyết sử dụng chương để tổng hợp lý thuyết giáo trình khái niệm từ thông tư; Phương pháp thống kê mô tả, quan sát vấn sử dụng chương để hỗ trợ việc trình bày nội dung đề tài; Và cuối phương pháp định lượng điều tra bảng hỏi, phương pháp chủ yếu dùng để phân tích kết từ việc khảo sát tìm ưu điểm hạn chế hoạt động, từ đó, tác giả dựa vào kết mà đưa giải pháp khắc phục Từ khóa Hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, kế toán, khảo sát, Sacombank ii LỜI CAM ĐOAN Khóa luận cơng trình nghiên cứu riêng tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ khóa luận TP Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2021 Ký tên Lưu Hoàng Anh iii LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quý Thầy Cô trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh giảng dạy, bảo chúng em có kiến thức quý giá để trang bị cho nghiệp sau Đặc biệt Thầy Cô khoa Kế tốn – Kiểm tốn, người giúp em có kiến thức sâu rộng chun ngành Kế tốn, cơng sức giảng dạy Thầy Cơ giúp ích động lực cho em thực khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cô TS Nguyễn Thị Kim Phụng hướng dẫn, đóng góp ý kiến cho khóa luận tốt nghiệp “Kế tốn nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hịa” Nhờ mà em hồn thiện khóa luận cách hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo, Anh/Chị làm việc Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên Hòa tạo điều kiện cho em thực tập, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc em trình thực khóa luận Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình bạn động viên, chia sẻ, tiếp thêm nguồn động lực cho em để hoàn thành khóa luận Do hiểu biết kinh nghiệm cịn hạn chế, khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót, mong nhận ý kiến đóng góp từ Thầy Cơ để khóa luận em hoàn chỉnh Xin chân thành cảm ơn! iv MỤC LỤC TÓM TẮT i LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CÁM ƠN iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC HÌNH, BẢNG BIỂU ix CHƯƠNG : TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu .2 1.2 Mục tiêu, câu hỏi nghiên cứu, đối tượng, phương pháp phạm vi nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa, kết cấu đề tài .4 KẾT LUẬN CHƯƠNG CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM 2.1 Những vấn đề chung tiền gửi tiết kiệm 2.1.1 Khái niệm .7 2.1.2 Phân loại 2.1.3 Phương pháp tính lãi 2.1.4 Quy trình nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng 2.1.5 Văn pháp lý NHNN có liên quan đến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm 12 2.2 Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm .13 2.2.1 Ngun tắc kế tốn trình bày báo cáo tài .13 v 2.2.1.1 Nguyên tắc quy định kế toán 13 2.2.1.2 Trình bày báo cáo tài 14 2.2.2 Chứng từ kế toán 15 2.3 Các tài khoản phương pháp hạch toán .15 2.3.1 Các tài khoản sử dụng .15 2.3.2 Phương pháp hạch toán 18 KẾT LUẬN CHƯƠNG 22 CHƯƠNG : THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CN ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA 23 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa 23 3.1.1 Giới thiệu NH TMCP SGTT 23 3.1.2 Giới thiệu NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa 24 3.1.2.1 Giới thiệu Chi nhánh Đồng Nai 24 3.1.2.2 Giới thiệu PGD Biên Hòa 24 3.1.2.3 Bộ máy tổ chức NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa 25 3.2 Sản phẩm, quy trình giao dịch tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín giai đoạn 2018 - 2020 27 3.2.1 Sản phẩm tiền gửi tiết kiệm 27 3.2.2 Quy trình giao dịch tiền gửi tiết kiệm 31 3.2.3 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa giai đoạn 2018 – 2020 34 vi 3.3 Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa .37 3.3.1 Quy định chung hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm đơn vị 37 3.3.2 Một số quy định kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm đơn vị .43 3.3.3 Chứng từ kế toán NH TMCP SGTT .44 3.3.4 Phần mềm tài khoản kế toán liên quan đến tiền gửi tiết kiệm sử dụng .46 3.3.4.1 Phần mềm kế toán .46 3.3.4.2 Tài khoản kế toán 47 3.3.5 Hạch toán kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm 48 3.4 Kế toán nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm 52 3.4.1 Sơ lược dịch vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm 52 3.4.2 Chứng từ kế toán liên quan đến nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm 53 3.4.3 Hạch toán kế toán nghiệp vụ cho vay cầm cố sổ tiết kiệm 53 3.5 Khảo sát hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa 55 3.5.1 Khảo sát nội Ngân hàng TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa .55 3.5.2 Khảo sát mức độ hài lòng khách hàng gửi tiết kiệm Sacombank .60 3.5.3 Nhận xét ưu nhược điểm kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm NH TMCP SGTT – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa 63 3.5.3.1 Ưu điểm .63 3.5.3.2 Hạn chế 64 vii KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG : CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CƠNG TÁC KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CN ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA 67 4.1 So sánh lý thuyết thực tiễn thực cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động TGTK NH TMCP Sài Gịn Thương Tín 67 4.2 Giải pháp để hồn thiện kế tốn nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm NH TMCP Sài Gịn Thương Tín 68 4.3 Một số kiến nghị cho hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm cho NHTM Nhà trường 69 4.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng thương mại 69 4.3.2 Kiến nghị với Nhà trường 69 KẾT LUẬN CHƯƠNG 70 KẾT LUẬN 71 TÀI LIỆU THAM KHẢO i PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NỘI BỘ iii PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CBNV THAM GIA KHẢO SÁT NỘI BỘ viii PHỤ LỤC 3: BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG ix PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG THAM GIA KHẢO SÁT xi PHỤ LỤC 5: BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM xiv PHỤ LỤC 6: GIAO DIỆN MÀN HÌNH HỆ THỐNG T24 xvi viii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết đầy đủ Chữ viết tắt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại TMCP Thương mại cổ phần SGTT Sài Gịn Thương Tín Sacombank CN Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín Chi nhánh PGD Phịng giao dịch TCTD Tổ chức tín dụng KH, KHCN Khách hàng, khách hàng cá nhân CBNV Cán nhân viên CVTV Chuyên viên tư vấn GDV Giao dịch viên TQ KSV TGTK Thủ quỹ Kiểm soát viên Tiền gửi tiết kiệm TK Tài khoản CIF Mã khách hàng VND Việt Nam đồng BCTC Báo cáo tài ii Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, 2019 Tiền gửi tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân Sacombank [Online] truy cập tại: https://www.sacombank.com.vn/canhan/Pages/Gui-Tiet-kiem.aspx [truy cập ngày: 01/05/2021] 10 Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, 2020 Báo cáo thường niên [Online] truy cập tại: https://www.sacombank.com.vn/company/BaoCaoThuongNien/2020/20210419_A R2020_STB.pdf [truy cập ngày: 01/05/2021] 11 Nguyễn Phương Lan 2020 Phát triển huy động vốn tiền gửi khách hàng Ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Loan ed TP Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 12 Nguyễn Thị Loan 2017 Kế tốn ngân hàng Nguyễn Thị Loan ed TP Hồ Chí Minh: Nhà xuất Kinh tế TP Hồ Chí Minh 13 Nguyễn Trung Kiên 2013 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn ngân thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – PGD Nguyễn Cư Trinh Lê Thị Thanh Hà ed TP Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 14 Tạ Thị Ánh Hồng 2021 Kiểm soát nội hoạt động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở giao dịch Nguyễn Thị Loan ed TP Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh 15 Trần Ngọc Kim Ngân 2014 Nâng cao hiệu cơng tác kế tốn huy động vốn ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – PGD Nguyễn Thị Thập Lý Hoàng Oanh ed TP Hồ Chí Minh: Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh iii PHỤ LỤC 1: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT NỘI BỘ BẢNG KHẢO SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI SACOMBANK – CN ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HỊA Kính gửi Anh/Chị, Em tên Lưu Hồng Anh, sinh viên khóa 05 trường Đại học Ngân hàng TP HCM, chuyên ngành kế toán – kiểm toán Hiện nay, em cần giúp đỡ Anh/Chị công tác khảo sát đề tài: “Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hịa” Để em có sở đánh giá mức độ quản lý hoạt động huy động TGTK đơn vị phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu đề tài Kính mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời câu hỏi cách chân thực để kết nghiên cứu phản ánh với thực tế Em xin chân thành cảm ơn! I Thông tin cá nhân CBNV: Họ tên Anh/Chị: Chức vụ: Trình độ học vấn:  Trên đại học  Đại học quy  Cao đẳng  Trung cấp Kinh nghiệm làm việc: II Nội dung khảo sát hoạt động huy động TGTK: Lãnh đạo cán nhân viên chấp hành quy định chung cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động TGTK  Rất thấp  Thấp  Trung bình iv  Cao  Rất cao NH ban hành quy trình hạch tốn kế tốn tiền gửi tiết kiệm rõ ràng, quy định NHNN  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao Các thủ tục, giấy tờ thu thập từ KH thực theo quy định NH  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao Quy trình huy động tiền gửi tiết kiệm (từ bước mở sổ đến tất toán sổ) thực đầy đủ bước  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao Quy trình hạch tốn, cách tính lãi tiền gửi tiết kiệm quy tắc kế toán  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao v Các chứng từ, hồ sơ KH liên quan đến tiền gửi tiết kiệm đầy đủ  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao Cung cấp thông tin TGTK (lãi suất, sản phẩm, kỳ hạn, ) đầy đủ, xác đến cho KH  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao Việc nhận rủi ro sai sót quy trình TGTK GDV/KSV  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao Các biểu mẫu hồ sơ KH có đầy đủ thông tin, điều khoản cần thiết rõ ràng  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao 10 Hệ thống T24 có tính bảo mật cao, phục vụ tốt hoạt động NH  Rất thấp vi  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao 11 NH tiếp nhận ý kiến, giải đáp thắc mắc KH tư vấn tận tình cho KH  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao 12 Mức độ thực tiêu huy động TGTK KH so với mục tiêu đề  Rất thấp  Thấp  Trung bình  Cao  Rất cao 13 Theo Anh/Chị, quy trình hoạt động huy động TGTK cịn thiếu sót điều gì?  Chưa có phối hợp phận trình hoạt động huy động TGTK  Việc quy định cho KH cứng nhắc phức tạp  Việc phân chia trách nhiệm phịng giao dịch đơi cịn vi phạm nguyên tắc bất kiêm nhiệm  Một số CBNV vi phạm quy định hoạt động TGTK  Khác: 14 Anh/Chị có đề xuất để cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động TGTK tốt không? vii  Đào tạo đội ngũ CBNV tốt  Đề thêm biện pháp để phòng ngừa rủi ro hoạt động huy động TGTK  Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động huy động TGTK PGD  Tăng cường đội ngũ IT để thường xuyên giám sát, bắt lỗi, sửa chữa hệ thống T24, phần mềm ứng dụng dành cho KH có vấn đề  Khác: Nguồn: Google docs viii PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH CÁC CBNV THAM GIA KHẢO SÁT NỘI BỘ Dấu thời gian Họ tên Anh/Chị Chức vụ 18/5/2021 Trần Thị Ngọc Huyền 18/5/2021 Bùi Thị Minh Thư 19/5/2021 Vũ Bảo Ngọc Chuyên viên tư vấn khách hàng Chuyên viên tư vấn khách hàng Chuyên viên tư vấn khách hàng Giao dịch viên Giao dịch viên 19/5/2021 Nguyễn Hữu Huỳnh Anh Phó phịng 18/5/2021 Cao Thụy Thúy Ngân Trình độ học vấn Kinh nghiệm làm việc Trên đại học năm Đại học quy năm Đại học quy Đại học quy Đại học quy năm năm năm Trên đại học 10 năm Trên đại học Đại học quy năm năm Trên đại học Trên đại học Trên đại học Trên đại học Trên đại học Trên đại học năm 13 năm 12 năm 11 năm năm năm Trên đại học năm Đại học quy năm Đại học quy Trên đại học năm năm Đại học quy năm 19/5/2021 Nguyễn Trần Thanh Thảo Giao dịch viên Đại học quy Chun viên quản lý 19/5/2021 Hồng Xn Hồng tín dụng Trên đại học Chuyên viên quản lý 21/5/2021 Nguyễn Văn Đoan tín dụng Trên đại học năm 18/5/2021 Phạm Thị Phương Thảo 19/5/2021 Nguyễn Trần Thúy Trang Kiểm sốt nội 19/5/2021 Hồng Thị Mỹ Linh Giao dịch viên Chuyên viên kế toán 19/5/2021 Nguyễn Thị Thanh Tuyền hành chánh 19/5/2021 Phạm Thị Xuân Dung Thủ quỹ 19/5/2021 Kiều Văn Duy Trưởng phịng 19/5/2021 Lê Thơng Phó phịng 19/5/2021 Nguyễn Thị Huế Giao dịch viên quỹ 19/5/2021 Phạm Thùy Dương Giao dịch viên Chuyên viên khách 19/5/2021 Đào Trọng Thịnh hàng doanh nghiệp Chuyên viên khách 19/5/2021 Nguyễn Công Tài hàng cá nhân Chuyên viên khách 19/5/2021 Trần Hoàng Hải hàng doanh nghiệp 19/5/2021 Trần Hữu Khánh Giao dịch viên quỹ Chuyên viên khách 19/5/2021 Nguyễn Thành Minh hàng doanh nghiệp năm 10 năm ix PHỤ LỤC 3: BẢNG KHẢO SÁT KHÁCH HÀNG KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG KHI ĐẦU TƯ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN Kính gửi quý khách hàng, Em tên Lưu Hoàng Anh sinh viên trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, em thực khóa luận đề tài: “Kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hịa” Em kính mong q khách dành chút thời gian để đánh giá dịch vụ gửi tiết kiệm Sacombank vào bảng khảo sát Vì thơng tin đánh giá q khách góp phần quan trọng nghiên cứu sinh viên nên em kính mong nhận hợp tác quý khách Em xin chân thành cám ơn! Họ tên khách hàng: Sản phẩm quý khách đầu tư (câu hỏi có nhiều lựa chọn):  TGTK khơng kỳ hạn  TGTK có kỳ hạn  TGTK có kỳ hạn ngày  TGTK Đại Phát  TGTK Trung Niên Phúc Lộc  TGTK Phù Đổng  TGTK Tích Tài  TGTK Tương Lai Quý khách thưởng gửi kỳ hạn bao lâu? Lý quý khách lại chọn Sacombank để đầu tư TGTK? (câu hỏi có nhiều lựa chọn):  Vì lãi suất hấp dẫn  Vì dịch vụ tốt  Khác: x Quý khách gửi tiết kiệm Sacombank lần? Mức độ hài lòng KH việc sử dụng dịch vụ TGTK Sacombank        Nguồn: Google docs xi PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH CÁC KHÁCH HÀNG THAM GIA KHẢO SÁT KH gửi tiết Sản phẩm quý KH gửi kỳ Lý KH lại Mức độ hài lòng KH đối kiệm khách đầu hạn bao chọn Sacombank với việc sử dụng dịch vụ Sacombank bao tư lâu? để đầu tư TGTK? TGTK Sacombank nhiêu lần? 24/5/2021 Nguyễn Thị Phương Thảo TGTK có kỳ hạn năm Vì dịch vụ tốt lần Dấu thời gian Họ tên khách hàng 24/5/2021 Bùi Nguyễn Gia Hân TGTK có kỳ hạn tháng 24/5/2021 Huỳnh Thanh Tuấn TGTK có kỳ hạn tháng 24/5/2021 Nguyễn Hữu Thành TGTK Tích Tài tháng 24/5/2021 Trương Thành Việt TGTK có kỳ hạn 24/5/2021 Nguyễn Thị Thanh Tuyền TGTK Phù Đổng 24/5/2021 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần lần tháng Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 5 năm Vì dịch vụ tốt lần TGTK có kỳ hạn tháng lần 24/5/2021 Nguyễn Thị Huyền TGTK có kỳ hạn năm Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 24/5/2021 Trần Thị Mỹ Dung TGTK có kỳ hạn tháng Vì lãi suất hấp dẫn lần 24/5/2021 Nguyễn Thị Mừng TGTK có kỳ hạn tháng lần 24/5/2021 Nguyễn Thị Bích Vân TGTK Phù Đổng 10 năm lần 24/5/2021 Nguyễn Thị Kim Loan tháng lần 24/5/2021 Đinh Thị Trúc Linh TGTK có kỳ hạn TGTK khơng kỳ hạn, TGTK có kỳ hạn Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 24/5/2021 Đặng Thanh Miện TGTK có kỳ hạn năm 24/5/2021 Trần Đại Nghĩa TGTK có kỳ hạn tháng 24/5/2021 Trần Thiện Ngọc Tú TGTK có kỳ hạn tháng 24/5/2021 Trần Ngọc Hồng Dũng năm 24/5/2021 Nguyễn Tiến Nhật TGTK Phù Đổng TGTK khơng kỳ hạn 24/5/2021 Lại Thanh Thanh TGTK có kỳ hạn tháng 24/5/2021 Vũ Đức Hịa TGTK có kỳ hạn tháng 26/5/2021 Trần Thị Lý TGTK có kỳ hạn năm 26/5/2021 Phạm Thị Nga TGTK Tích Tài tháng 26/5/2021 Trần Thanh Sơn TGTK có kỳ hạn tháng 26/5/2021 Đào Việt Trinh TGTK Đại Phát tháng năm Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần lần Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần lần lần Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần lần xii 26/5/2021 Nguyễn Lê Trung 26/5/2021 Nguyễn Quốc TGTK Trung Niên Phúc Lộc tháng Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần lần Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 5 lần lần 5 lần lần lần tháng 26/5/2021 Đinh Cơng Lai TGTK có kỳ hạn TGTK không kỳ hạn TGTK Trung Niên Phúc Lộc 26/5/2021 Trần Mạnh Cường TGTK có kỳ hạn tháng 26/5/2021 Đinh Thị Ngoan TGTK có kỳ hạn tháng 26/5/2021 Trần Anh Khang TGTK Đại Phát tháng 26/5/2021 Lê Minh Khôi 10 năm 26/5/2021 Tống Nguyên Anh TGTK Phù Đổng TGTK có kỳ hạn, TGTK Tích Tài 26/5/2021 Nguyễn Hồng Huy TGTK có kỳ hạn năm 26/5/2021 Nguyễn Văn Tồn TGTK có kỳ hạn tháng 26/5/2021 Phạm Ngọc Qun TGTK có kỳ hạn tháng Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt 26/5/2021 Trần Thị Ngọc Huyền TGTK Phù Đổng năm Vì dịch vụ tốt lần 26/5/2021 Nguyễn Thị Bội Thi TGTK Phù Đổng 13 năm Vì dịch vụ tốt lần 26/5/2021 Võ Huy Quân TGTK có kỳ hạn năm Vì lãi suất hấp dẫn năm 26/5/2021 Bùi Anh Hảo TGTK có kỳ hạn tháng Vì lãi suất hấp dẫn lần 26/5/2021 Võ Thị Mỹ Châu TGTK có kỳ hạn tháng lần 26/5/2021 Lê Đoan Hoàng Thùy TGTK Phù Đổng năm lần 26/5/2021 Trần Văn Hoại TGTK Tích Tài năm Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 27/5/2021 Nguyễn Thị Chúc Ly TGTK Đại Phát năm lần 27/5/2021 Phạm Thanh Xuân TGTK có kỳ hạn Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, 13 tháng Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, tháng Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, năm Vì dịch vụ tốt lần lần lần lần lần lần lần 5 lần 26/5/2021 Nguyễn Thị Thu Thảo 27/5/2021 Nguyễn Thị Minh Phương TGTK có kỳ hạn Không năm năm 27/5/2021 Trần Uyển Phi TGTK Đại Phát 27/5/2021 Võ Gia Yên TGTK có kỳ hạn năm 27/5/2021 Lương Yến Nhi TGTK Tích Tài tháng 27/5/2021 Võ Văn Hiếu TGTK có kỳ hạn tháng 27/5/2021 Trần Anh Thư TGTK có kỳ hạn tháng 28/5/2021 Trương Duy Khải TGTK Phù Đổng 10 năm Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt xiii 27/5/2021 Nguyễn Thị Chúc Ly TGTK Đại Phát 27/5/2021 Phạm Thanh Xuân TGTK có kỳ hạn 27/5/2021 Nguyễn Thị Minh Phương TGTK có kỳ hạn năm Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, 13 tháng Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, tháng Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, năm Vì dịch vụ tốt lần lần lần lần lần lần lần lần 5 lần lần 27/5/2021 Trần Uyển Phi TGTK Đại Phát 27/5/2021 Võ Gia Yên TGTK có kỳ hạn năm 27/5/2021 Lương Yến Nhi TGTK Tích Tài tháng 27/5/2021 Võ Văn Hiếu TGTK có kỳ hạn tháng 27/5/2021 Trần Anh Thư TGTK có kỳ hạn tháng 28/5/2021 Trương Duy Khải TGTK Phù Đổng 10 năm 28/5/2021 Hồ Quang Trung TGTK Phù Đổng 12 năm Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt 28/5/2021 Dương Thị Trúc TGTK có kỳ hạn tháng Vì dịch vụ tốt lần 28/5/2021 Phan Thị Hồng TGTK có kỳ hạn tháng Vì lãi suất hấp dẫn lần 28/5/2021 Hà Việt Phương Nam TGTK có kỳ hạn năm lần 28/5/2021 Nguyễn Viết Trung TGTK có kỳ hạn tháng Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 28/5/2021 Phạm Thị Quỳnh TGTK Tích Tài năm Vì lãi suất hấp dẫn lần 28/5/2021 Lê Xn Bình TGTK có kỳ hạn tháng Vì dịch vụ tốt lần 28/5/2021 Nguyễn Văn Phước TGTK có kỳ hạn năm lần 28/5/2021 Nguyễn Thế Thành năm lần 28/5/2021 Lâm Văn Vũ TGTK có kỳ hạn TGTK Trung Niên Phúc Lộc năm Vì lãi suất hấp dẫn Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt Vì lãi suất hấp dẫn, Vì dịch vụ tốt lần 28/5/2021 Đỗ Văn Tài TGTK có kỳ hạn tháng Vì dịch vụ tốt lần năm Vì lãi suất hấp dẫn lần 28/5/2021 Nguyễn Thị Ngọc Phương TGTK Tích Tài Vì quy định bảo mật Sacombank, tác giả xin phép không đề cập chi tiết thông tin cá nhân khách hàng số điện thoại ,số CMND email Mong q Thầy/Cơ nhà Trường thơng cảm điều này! xiv PHỤ LỤC 5: BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM xv Nguồn: website Sacombank xvi PHỤ LỤC 6: GIAO DIỆN MÀN HÌNH HỆ THỐNG T24 Hình 0.1-Màn hình nhập thơng tin nộp tiền Hình 0.2-Màn hình nhập thơng tin rút tiền ... TÁC KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CN ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa. .. thuyết kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Chương 3: Thực trạng công tác kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Đồng Nai – PGD Biên. .. TÁC KẾ TỐN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN THƯƠNG TÍN – CN ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA 23 3.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA,

Hình ảnh liên quan

Hình 3.1-Trụ sở chính Sacombank (nguồn Internet) - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 3.1.

Trụ sở chính Sacombank (nguồn Internet) Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 3.3-Sacombank chi nhánh Đồng Nai (nguồn Internet) - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 3.3.

Sacombank chi nhánh Đồng Nai (nguồn Internet) Xem tại trang 36 của tài liệu.
Bảng 3.1-Quy định lãi suất TGTK có kỳ hạn ngày - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Bảng 3.1.

Quy định lãi suất TGTK có kỳ hạn ngày Xem tại trang 40 của tài liệu.
Hình 3.5-Sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng của Sacombank (nguồn Internet) - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 3.5.

Sản phẩm Tiết kiệm Phù Đổng của Sacombank (nguồn Internet) Xem tại trang 42 của tài liệu.
3.2.3 Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa trong giai đoạn 2018 – 2020  - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

3.2.3.

Tình hình huy động tiền gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – CN Đồng Nai – PGD Biên Hòa trong giai đoạn 2018 – 2020 Xem tại trang 46 của tài liệu.
Bảng 3.2-Phân tích kết cấu huy động vốn theo từng đối tượng trong giai đoạn 2018 – 2020  - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Bảng 3.2.

Phân tích kết cấu huy động vốn theo từng đối tượng trong giai đoạn 2018 – 2020 Xem tại trang 47 của tài liệu.
Bảng 3.3-Phân tích tình hình biến động huy động vốn theo kỳ hạn trong giai đoạn 2018 - 2020   - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Bảng 3.3.

Phân tích tình hình biến động huy động vốn theo kỳ hạn trong giai đoạn 2018 - 2020 Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 3.7-Mặt sau sổ tiết kiệm có kỳ hạn (nguồn Sacombank) - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 3.7.

Mặt sau sổ tiết kiệm có kỳ hạn (nguồn Sacombank) Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 3.6-Mặt trước sổ tiết kiệm có kỳ hạn (nguồn Sacombank) - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 3.6.

Mặt trước sổ tiết kiệm có kỳ hạn (nguồn Sacombank) Xem tại trang 56 của tài liệu.
-Bảng kê chi tiền mặt - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Bảng k.

ê chi tiền mặt Xem tại trang 57 của tài liệu.
-Giấy nộp tiền kiêm bảng kê thu tiền mặt - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

i.

ấy nộp tiền kiêm bảng kê thu tiền mặt Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 3.11-Giấy đề nghị gửi tiết kiệm Phù - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 3.11.

Giấy đề nghị gửi tiết kiệm Phù Xem tại trang 58 của tài liệu.
Bảng 3.5-Kết quả khảo sát nội bộ Sacombank - CN Đồng Na i- PGD Biên Hòa về hoạt động huy động TGTK  - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Bảng 3.5.

Kết quả khảo sát nội bộ Sacombank - CN Đồng Na i- PGD Biên Hòa về hoạt động huy động TGTK Xem tại trang 68 của tài liệu.
Câu hỏi cuối cùng của bảng khảo sát đó là đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ TGTK tại Sacombank - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

u.

hỏi cuối cùng của bảng khảo sát đó là đánh giá về mức độ hài lòng của khách hàng đối với việc sử dụng dịch vụ TGTK tại Sacombank Xem tại trang 74 của tài liệu.
PHỤ LỤC 5: BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

5.

BẢNG LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM Xem tại trang 97 của tài liệu.
PHỤ LỤC 6: GIAO DIỆN MÀN HÌNH HỆ THỐNG T24 - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

6.

GIAO DIỆN MÀN HÌNH HỆ THỐNG T24 Xem tại trang 99 của tài liệu.
Hình 0.1-Màn hình nhập thông tin nộp tiền - KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA

Hình 0.1.

Màn hình nhập thông tin nộp tiền Xem tại trang 99 của tài liệu.

Từ khóa liên quan