0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Hạch toán kế toán nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 60 -64 )

Các bước từ mở cho đến tất toán sổ tiết kiệm, các nghiệp vụ phát sinh đều được thực hiện trên Core Banking T24. Quy trình hạch toán được thực hiện như sau:

Đối với tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn

Khi khách hàng gửi tiền:

Sau khi CVTV mở tài khoản cho khách hàng, trên hệ thống T24 sẽ lưu mọi thông tin của KH thành một mã khách hàng (CIF) để GDV có thể dựa vào đó mà hạch toán mà không cần tốn công nhập thông tin của KH.

Ví dụ 3.1: Ngày 1/1/X, KH A đến gửi tiết kiệm không kỳ hạn 500 triệu đồng,

lãi suất 0.03%. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, xác nhận thông tin, GDV sẽ hạch toán trên hệ thống như sau:

- Hạch toán vốn gốc:

Nợ TK VND10001NNNN1374: 500,000,000 VND Có TK 0501XXXX0001: 500,000,000 VND  Khi tính dự chi lãi trong kỳ:

Số tiền lãi sẽ được hệ thống tính sau khi KH gửi vào tài khoản và được tích vào số dư thực tế vào cuối ngày mỗi tháng. Cũng từ ví dụ 3.1, hệ thống hạch toán lãi như sau:

Ngày 31/1/X: Số tiền lãi dự chi = 500,000,000 ×0.03%

365 × 30 = 12,329 VND

Nợ TK 8010: 12,329 VND Có TK 4913: 12,329 VND

Đồng thời, số tiền lãi được cộng dồn vào số dư ban đầu: Nợ TK 4913: 12,329 VND

Có TK 0501XXXX0001: 12,329 VND

Khi khách hàng rút tiền:

Sau khi GDV hoàn tất các thủ tục kiểm tra giấy tờ chứng minh nhân thân và chữ ký của KH, GDV tiến hành chi tiền mặt để tất toán sổ và hạch toán. Từ ví dụ 3.1, giả sử sau 2 tháng KH đến rút toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm.

Ngày 28/2/X: Số tiền lãi dự chi = 500,012,329 ×0.03%

365 × 28 = 11,507 𝑉𝑁𝐷 - Hệ thống hạch toán: Nợ TK 8010: 11,507 VND Có TK 0501XXXX0001: 11,507 VND - GDV hạch toán: Nợ TK 0501XXXX0001: 500,023,836 VND (500,000,000+12,329+11,507) Có TK VND10001NNNN1374: 500,023,836 VND

Đối với tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn

Khi khách hàng gửi tiền:

Cũng tương tự như TGTK không kỳ hạn, vốn gốc của KH được hạch toán sau khi có CIF riêng.

Ví dụ 3.2: Ngày 1/1/X, KH B gửi tiết kiệm có kỳ hạn 500 triệu đồng, kỳ hạn 6 tháng, lãi suất 5.00%/năm, lấy lãi cuối kỳ. Sau khi hoàn tất việc kiểm tra, xác nhận thông tin, GDV sẽ hạch toán trên hệ thống như sau:

Nợ TK VND10001NNNN1374: 500,000,000 VND Có TK 0501XXXX0002: 500,000,000 VND

Khi dự chi lãi phát sinh trong kỳ:

Khác với TGTK không kỳ hạn, số tiền lãi chỉ tính dựa trên số dư ban đầu và hệ thống sẽ tự động tính và hạch toán dựa trên các thông tin như lãi suất, ngày đáo hạn, hình thức lấy lãi và sản phẩm TGTK. Như vậy, tiền lãi của KH sẽ tính chính xác hơn.

Từ ví dụ 3.2, hệ thống sẽ tính dự chi và hạch toán vào cuối mỗi tháng như sau: Ngày 31/1/X: Số tiền lãi dự chi = 500,000,000 × 5%

365× 30 = 2,054,795 VND

Nợ TK 8010: 2,054,795 VND Có TK 4913: 2,054,795 VND

Cứ như vậy, hàng tháng hệ thống sẽ tự động tính lãi dự chi.

Khi khách hàng rút tiền gửi tiết kiệm:

Khi khách hàng đến tất toán sổ, NH sẽ chi vốn gốc lẫn số tiền lãi cho KH.

Hạch toán gốc:

Nếu KH chọn phương thức lãi nhập vốn, hệ thống hạch toán tương tự như TGTK không kỳ hạn. Còn nếu KH chọn phương thức lãi không nhập vốn, hệ thống hạch toán như sau:

Ngày 30/6/X:

Nợ TK 0501XXXX0002: 500,000,000 VND

Có TK VND10001NNNN1374: 500,000,000 VND

Hạch toán lãi:

a)Nếu KH lấy lãi cuối kỳ, từ ví dụ 3.2, cách hạch toán như sau: Ngày 30/6/X: Số tiền lãi = 500,000,000 × 5%

365× (30 + 28 + 31 + 30 + 31 + 30) = 12,328,767 𝑉𝑁𝐷 + Hệ thống hạch toán: Nợ TK 4913: 12,328,767 VND Có TK 0501XXXX0002: 12,328,767 VND + GDV hạch toán: Nợ TK 0501XXXX0002: 12,328,767 VND Có TK VND10001NNNN1374: 12,328,767 VND

b)Nếu KH lấy lãi định kỳ hàng tháng (hoặc hàng quý), từ ví dụ 3.2, cách hạch toán như sau (được biết lãi suất hàng tháng là 4.95%):

Ngày 31/1/X: Số tiền lãi = 500,000,000 ×4.95%

365 × 30 = 2,034,247 𝑉𝑁𝐷

+ Hệ thống hạch toán:

Nợ TK 4913: 2,034,247 VND

Có TK 0501XXXX0002: 2,034,247 VND + Khi giao tiền cho KH, GDV hạch toán:

Nợ TK 0501XXXX0002: 2,034,247 VND

Có TK VND10001NNNN1374: 2,034,247 VND

c)Nếu KH lấy lãi trả trước, từ ví dụ 3.2, cách hạch toán như sau (được biết lãi suất trả trước là 4.88%):

Ngày 1/1/X: Số tiền lãi = 500,000,000 ×4.88%

365 × (30 + 28 + 31 + 30 +

31 + 30) = 12,032,876 𝑉𝑁𝐷 + GDV hạch toán:

Nợ TK 3880: 12,032,876 VND

+ Trong kỳ, hệ thống phân bổ chi phí lãi vào cuối mỗi tháng:

Ngày 31/1/X: Số tiền lãi phân bổ = 500,000,000 ×4.88%

365 × 30 =

2,005,479 𝑉𝑁𝐷

Nợ TK 8010: 2,005,479 VND Có TK 3880: 2,005,479 VND

Một phần của tài liệu KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN THƯƠNG TÍN – CHI NHÁNH ĐỒNG NAI – PGD BIÊN HÒA (Trang 60 -64 )

×