0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Mô hình nghiên cứu đề xuất và giả thuyết nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 45 -45 )

2.4.1.Mô hình nghiên cứu đề xuất

Với các đề tài nghiên cứu trước đây, có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân khi tham gia giao dịch trên TTCK. Trong đó, tiêu biểu và được cho là các ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến quá trình ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân có thể kể đến như yếu tố hình ảnh của doanh nghiệp, được phân tích và cho ra kết quả có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đầu tư trong đề tài nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư tại Sở giao dịch Chứng khoán Nepal (Pradeep Phuyal, 2017); yếu tố về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, số liệu báo cáo tài chính, các thông tin kế toán liên quan, thể hiện nhà đầu tư cá nhân quan tâm đến tài chính thực của công ty khi đưa ra quyết định đầu tư của mình, được đề cập đến trong đề tài nghiên cứu luận văn Thạc sĩ “Những yếu tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân ở Tp. Hồ Chí Minh” năm 2012 của tác giả Phạm Thị Quỳnh Nương, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh; yếu tố sự quá tự tin của nhà đầu tư cá nhân khi quyết định mua cổ phiếu, đầu tư vào doanh nghiệp mà họ tin tưởng, yếu tố này được phân tích bởi tác giả Lê Phước Lương và Đoàn Thị Thu Hà (2011) thực hiện nghiên cứu về các yếu tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định và hiệu quả của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh; yếu tố ý kiến từ chuyên gia, các nhà tư vấn, bạn bè, người thân cũng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến quá trình ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân, tiêu biểu đã được đề cập và phân tích làm rõ qua nghiên cứu trước đây về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Colombo (HMDN Somathilake,

2020); và yếu tố hiệu ứng đám đông, tâm lý bầy đàn khi tham gia giao dịch của nhà đầu tư cá nhân có ảnh hưởng nhìn chung là rộng lớn với hầu hết các nhà đầu tư cá nhân khi quyết định, được phân tích và làm rõ trong đề tài nghiên cứu trước đây về tác động của các yếu tố hành vi đến quyết định và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Võ Thị Hiếu và các cộng sự, 2020).

Tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu cho đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh dựa trên sự tổng hợp của tác giả, cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây và phù hợp với bối cảnh TTCK phát triển như hiện nay, bao gồm 5 yếu tố ảnh hưởng như hình sau:

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 2.4.2.Giả thuyết nghiên cứu

2.4.2.1. Về hình ảnh doanh nghiệp

Yếu tố ảnh hưởng cùng chiều với quyết định đầu tư, trực tiếp và có thể được xem xét là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất chính là yếu tố hình ảnh doanh nghiệp. Yếu tố này đã được đề cập và phân tích ở nhiều công trình nghiên cứu trước

Quyết định

mua cổ phiếu

Hình ảnh doanh nghiệp

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Ý kiến của nhà tư vấn

Sự quá tự tin

Hiệu ứng đám đông H1 H2 H3 H4 H5

đây. Tiêu biểu là công trình nghiên cứu của Pradeep Phuyal (2017) về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư tại Sở giao dịch Chứng khoán Nepal đã chỉ ra rằng hình ảnh doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân. Công trình nghiên cứu chỉ ra rằng các nhà đầu tư cá nhân dễ hướng đến sự an toàn, chắc chắn khi ra quyết định, mức độ chấp nhận rủi ro thấp. Vì thế, hình ảnh của doanh nghiệp rất được nhà đầu tư cá nhân chú trọng, họ ưu tiên lựa chọn tập trung vào các ngân hàng uy tín, các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, hoặc thậm chí là các cổ đông có danh tiếng của doanh nghiệp họ quan tâm. Nói cách khác, các nhà đầu tư cá nhân dựa vào nhận thức của riêng họ, đánh giá tổng thể về doanh nghiệp với nhiều khía cạnh như uy tín, danh tiếng cổ đông, vị thế của doanh nghiệp trong ngành để quyết định đầu tư vào doanh nghiệp mà họ tin tưởng. Việc đầu tư vào các doanh nghiệp có hình ảnh tốt, uy tín, vốn hóa lớn trên thị trường hoàn toàn là điều tốt, chấp nhận được đối với quy mô của nhà đầu tư cá nhân, họ rất cần sự an toàn cho tài khoản của mình phải được đặt ưu tiên hàng đầu. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết như sau:

Giả thuyết H1: Hình ảnh doanh nghiệp có ảnh hưởng cùng chiều đối với quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

2.4.2.2. Về chất lượng thông tin báo cáo tài chính

Khi tham gia giao dịch trên TTCK, sẽ có rất nhiều thông tin được gửi đến nhà đầu tư cá nhân, góp phần tham khảo trong quyết định lựa chọn cổ phiếu để đầu tư. Đối với các nhà đầu tư cá nhân có kiến thức về tài chính, những người quan tâm đến tình hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thì yếu tố thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp sẽ được họ chú trọng xem xét trước tiên. Theo Nagy and Obenberger (1994), các doanh nghiệp cung cấp thông tin báo cáo tài chính của họ một cách cụ thể, minh bạch, chân thật về tình hình kinh doanh thực tế của doanh nghiệp sẽ tạo được lòng tin, gia tăng uy tín trên thị trường. Nhờ đó, doanh nghiệp tăng tính hấp dẫn của bản thân với nhà đầu tư, dễ dàng huy động được vốn từ thị trường hoặc có thể phát triển thêm các đối tác chiến lược cho doanh nghiệp của mình.

Một quan điểm khác đưa ra cùng ý kiến là của Mouna and Anis (2013) cho rằng muốn đạt được hiểu quả của hoạt động thị trường vốn thì các doanh nghiệp cần cung cấp minh bạch, chính xác trong báo cáo tài chính của mình, như vậy mới giúp các nhà đầu tư cá nhân yên tâm hơn khi quyết định bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp.

Thêm nữa, cũng đã có nhận định cho rằng các nhà đầu tư cá nhân luôn quan tâm đến tính minh bạch, trung thực của báo cáo tài chính mà doanh nghiệp công bố, vì đây là sức khỏe hiện trạng của doanh nghiệp mà họ quan tâm (Hussein A. Hassan và Al-Tamimi, 2006). Ở đề tài nghiên cứu về những yếu tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân ở Tp. Hồ Chí Minh của tác giả Phạm Thị Quỳnh Nương (2012) đã chỉ ra rằng yếu tố chất lượng thông tin báo cáo tài chính là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua tìm hiểu báo cáo tài chính, số liệu kế toán, thông tin về lịch cổ tức, tỷ lệ chi trả, hoặc các thông tin bất thường nào đó về hoạt động của doanh nghiệp, các nhà đầu tư cá nhân sẽ có được cái nhìn tổng thể về tài chính, đánh giá được hoạt động của doanh nghiệp là tiềm năng hay không. Từ đó, góp phần ảnh hưởng vào quá trình ra quyết định của mình. Mặt khác, đã có những trường hợp tiêu cực xảy ra khi các doanh nghiệp muốn tăng sự thu hút đầu tư, huy động vốn từ thị trường chứng khoán dễ dàng hơn mà họ đã cung cấp báo cáo tài chính không chính xác, số liệu thông tin kế toán được xử lý để đánh lừa các nhà đầu tư. Gây ảnh hưởng đến niềm tin và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. Điều này trở thành mối bận tâm rất lớn của các nhà đầu tư cá nhân vì các nhà đầu tư cá nhân sẽ không có đầy đủ các công cụ, phương tiện hay thông tin để kiểm chứng độ trung thực của thông tin báo cáo tài chính mà doanh nghiệp đã công bố. Doanh nghiệp khi cung cấp thông tin kế toán đầy đủ, chính xác thông qua báo cáo tài chính của mình sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân có cơ sở về việc xem xét, lựa chọn cổ phiếu tin cậy khi quyết định đầu tư. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết như sau:

Giả thuyết H2: Chất lượng thông tin báo cáo tài chính có ảnh hưởng cùng chiều đối với với quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

2.4.2.3. Về ý kiến của các nhà tư vấn

Theo Malmendier và Shanthikumar (2003) nhận định rằng các nhà đầu tư cá nhân bị ảnh hưởng không nhỏ từ ý kiến của các nhà tư vấn khi ra quyết định mua bán cổ phiếu. Đồng quan điểm trên, Krishnan và Booker (2002) đã cho rằng những lời từ vấn của chuyên gia, khuyến nghị từ môi giới, bạn bè, người thân đã góp phần không nhỏ vào quyết định mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân. Ở các nghiên cứu khác trước đây cũng chỉ ra rằng, nếu các báo cáo phân tích từ chuyên gia, công ty chứng khoán có uy tín, cũng sẽ là nguồn dữ liệu tham khảo mà các nhà đầu tư tin tưởng. Từ đó, họ xem xét và đưa ra quyết định cho danh mục đầu tư của mình.

Đề tài nghiên cứu về về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Colombo (HMDN Somathilake, 2020) chỉ ra rằng yếu tố lời tư vấn, khuyến nghị có mức độ ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định đầu tư của nhà đầu tư cá nhân, các nhà đầu tư cá nhân đã bỏ qua yếu tố khác. Với yếu tố lời khuyến nghị, tư vấn này, tập trung phần lớn là ý kiến của nhân viên môi giới chứng khoán, người thân và bạn bè, của những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chứng khoán, hoặc cũng có thể là những nhà đầu tư có kinh nghiệm và đạt được thành công cụ thể trong quá khứ khiến nhà đầu tư cá nhân tin tưởng và hành động theo. Nhà đầu tư cá nhân cũng thừa nhận điều này ảnh hưởng đến kết quả đầu tư, họ không hài lòng về lợi nhuận mang lại khi nghe theo những lời khuyến nghị. Bên cạnh đó, đề tài cũng cho biết rằng sự ảnh hưởng này là do nhà đầu tư cá nhân đã không lý trí khi ra quyết định, họ dễ bị tác động từ những nguồn thông tin mà họ tin cậy với ý chí riêng của bản thân. Chính điều này đã dẫn đến việc nhà đầu tư cá nhân vô tình tăng thêm rủi ro khi ra quyết định và thu được kết quả không như mong đợi. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết như sau:

Giả thuyết H3: Ý kiến từ nhà tư vấn có ảnh hưởng cùng chiều đối với quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

2.4.2.4. Về sự quá tự tin

Phần lớn các nhà đầu tư cá nhân đều mắc phải việc quá tự tin vào bản thân, đôi khi họ phóng đại sự hiểu biết của mình về vấn đề nào đó, điều nay gây hậu quả nghiêm trọng, rất rủi ro khi đầu tư trong thị trường chứng khoán, nơi giao dịch thay đổi liên tục (Fischhoff et al., 1977). Cũng đồng quan điểm, theo Odean (1998) nhận định rằng sự tự tin của nhà đầu tư cá nhân đã tạo ra các hành vi lệch lạc khi mua bán cổ phiếu, họ trở nên giao dịch thiếu kỷ luật, bằng chứng là việc họ có xu hướng thích mua bán cổ phiếu liên tục. Những nhà đầu tư cá nhân này thường tự quyết định và luôn tin mình đúng, bỏ qua các yếu tố khác như tư vấn từ các chuyên gia có kinh nghiệm hay tham khảo từ các nhận định của công ty môi giới chứng khoán, họ đưa ra quyết định nhanh chóng dựa vào niềm tin bản thân sẵn có, ý kiến chủ quan, đôi khi mang lại rủi ro hoặc khi đạt được lợi nhuận lớn, càng gia tăng sự tự tin này.

Với yếu tố sự quá tự tin đã được tác giả Lê Phước Lương và Đoàn Thị Thu Hà (2011) nghiên cứu về các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định và hiệu quả của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Đề tài chỉ ra rằng sự quá tự tin của nhà đầu tư mang lại ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định. Các nhà đầu tư cá nhân có xu hướng thích giao dịch chứng khoán nhiều lần liên tục, tin vào bản thân như kinh nghiệm, kiến thức, hơn là đọc hiểu báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoặc tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia uy tín. Từ đó, các nhà đầu tư cá nhân dễ biến chuyển thành tâm lý đánh bạc khi giao dịch trên thị trường, họ không quan tâm đến kỷ luật với danh mục đầu tư, chấp nhận rủi ro cao để đổi lại lợi nhuận lớn, hoặc thậm chí chỉ để thỏa mãn nhu cầu tâm lý đánh bạc của bản thân. Do đó, tác giả đề xuất giả thuyết như sau:

Giả thuyết H4: Sự quá tự tin có ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

2.4.2.5. Về hiệu ứng đám đông

Hiệu ứng đám đông có phạm vi rộng lớn, ảnh hưởng đến hầu hết tất cả nhà đầu tư cá nhân, kể cả những người đã có kinh nghiệm, điều này xuất hiện khi nhà đầu tư

cá nhân gặp phải những tình huống mơ hồ, không rõ ràng và xuất hiện thêm sự hô hào từ đám đông. Các nhà đầu tư cá nhân cảm thấy an tâm hơn khi quyết định thực hiện theo số đông các nhà đầu tư khác, nhất là những lúc họ cảm thấy hoang mang khi gặp phải sự biến động lớn từ thị trường (Ghosh and Ray, 1997). Như vậy, yếu tố hiệu ứng đám đông luôn tồn tại trong quá trình ra quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân không phân biệt là có kinh nghiệm hay không, giới tính nào hay trình độ kiến thức của nhà đầu tư. Điều này được thể hiện rõ nét khi nhà đầu tư cá nhân phải thực hiện quyết định đầu tư nhanh chóng, với sự xuất hiện của hiệu ứng đám đông sẽ khiến nhà đầu tư cá nhân thực hiện theo một cách tự nhiên mặc dù nhà đầu tư cá nhân chưa có đủ thông tin cần thiết.

Đề tài nghiên cứu tác động của các yếu tố hành vi đến quyết định và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Võ Thị Hiếu và các cộng sự, 2020) đã phân tích về yếu tố hiệu ứng đám đông rất rõ nét, đây là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định của nhà đầu tư cá nhân và kèm theo các hiệu quả đầu tư mang lại. Tâm lý con người Á Đông luôn theo số đông để tìm sự tương đồng, an toàn cho bản thân đã được thể hiện rõ ở công trình nghiên cứu này. Vì thế, khi tham gia giao dịch trên TTCK, các nhà đầu tư cá nhân chỉ cần làm theo những gì mà người khác làm khi có thay đổi nào đó xảy ra. Trong đó, theo quan điểm của Bakar và Yi (2016) cho rằng hiệu ứng đám đông xảy ra khi các nhà đầu tư tin vào hành vi của các nhà đầu tư khác đang nắm giữ nhiều thông tin hơn. Chính điều này dẫn đến hàng loạt các quyết định sai lầm của nhà đầu tư cá nhân khi thực hiện theo tâm lý bầy đàn, hiệu ứng đám đông mà không nghiên cứu kỹ lưỡng. Hiệu ứng đám đông còn gây ra ảnh hưởng ngược chiều đến TTCK vì nó có thể gây ra biến động bất thường, bong bóng hoặc cổ phiếu bị định giá thấp (Chiang và Zheng, 2010). Công trình nghiên cứu cũng chỉ ra rằng các nhà đầu tư cá

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 45 -45 )

×