0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Thảo luận kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 96 -96 )

Từ kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đa biến, có 5 giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5 của mô hình nghiên cứu có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%. Như vậy, có năm yếu tố ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh với mức độ ảnh hưởng giảm dần lần lượt là: Ý kiến của các nhà tư vấn (β3 = 0,304); Hiệu ứng đám đông (β5 = 0,251); Hình ảnh doanh nghiệp (β1 = 0,234); Sự quá tự tin (β4 = 0,233); Chất lượng thông tin báo cáo tài chính (β2 = 0,220). Mô hình nghiên cứu có R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) là 0,585. Như vậy, 58,5% quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân được giải thích bởi 5 biến độc lập. Nói cách khác, các biến độc lập giải thích được 58,5% sự biến thiên của biến phụ thuộc quyết định mua cổ phiếu.

Tác giả phân tích mức độ đánh giá của từng đáp viên đối với các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Bảng 4.22: Kết quả trung bình mức độ đánh giá của đáp viên

Các biến quan sát Mã hóa

Trung bình mức độ đánh giá Độ lệch chuẩn I. HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP

1. Tôi tìm hiểu lĩnh vực mà

doanh nghiệp hoạt động. HINHANH1 3,43 1,175

2. Tôi chú trọng đến thương

Các biến quan sát Mã hóa Trung bình mức độ đánh giá Độ lệch chuẩn

3. Tôi xem xét tốc độ phát triển nhanh của doanh nghiệp

HINHANH3 3,55 1,180

4. Tôi tìm hiểu danh tiếng các cổ đông lớn của doanh nghiệp

HINHANH4 3,00 1,413

5. Tôi tìm hiểu về danh tiếng người lãnh đạo doanh nghiệp

HINHANH5 3,73 1,162

6. Tôi tìm hiểu về chuẩn mực

đạo đức của doanh nghiệp HINHANH6 3,53 1,209

II. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

7. Tôi tìm hiểu về tỷ lệ cổ tức mà doanh nghiệp đã trả trước đây.

CHATLUONGTT1 3,27 1,270

8. Tôi chú trọng về tính minh bạch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

CHATLUONGTT2 3,63 1,215

9. Tôi tìm hiểu kỳ hạn trả cổ

tức của doanh nghiệp CHATLUONGTT3 3,60 1,131

10. Tôi quan tâm tỷ lệ cổ tức mà doanh nghiệp dự định trả sắp đến

CHATLUONGTT4 3,17 1,312

11. Tôi tính toán giá cổ

Các biến quan sát Mã hóa Trung bình mức độ đánh giá Độ lệch chuẩn

12. Tôi quan tâm đến mức độ thanh khoản của cổ phiếu khi mua

CHATLUONGTT6 3,42 1,238

III. Ý KIẾN CỦA CÁC NHÀ TƯ VẤN

13. Tôi thường hỏi ý kiến của nhân viên môi giới khi mua cổ phiếu

TUVAN1 3,07 ,753

14. Tôi thường hỏi ý kiến của người thân khi mua cổ phiếu.

TUVAN2 3,12 ,857

15. Tôi thường hỏi ý kiến

của bạn bè khi mua cổ phiếu TUVAN3 3,17 ,880

16. Tôi xem xét báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán khi mua cổ phiếu.

TUVAN4 3,17 ,854

IV. SỰ QUÁ TỰ TIN

17. Tôi luôn tin tưởng quyết định mua cổ phiếu của mình là chính xác.

TUTIN1 3,35 ,848

18. Tôi mua cổ phiếu mà không cần tham khảo ý kiến tư vấn.

Các biến quan sát Mã hóa Trung bình mức độ đánh giá Độ lệch chuẩn

19. Tôi hài lòng với các quyết định mua cổ phiếu của mình

TUTIN3 3,24 ,772

20. Tôi thích giao dịch chứng khoán nhiều lần liên tục

TUTIN4 3,17 1,443

21. Tôi có thể dự báo trước rủi ro dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân

TUTIN5 3,61 ,826

22. Tôi thường phóng đại sự

hiểu biết của mình. TUTIN6 3,28 ,833

V. HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG

23. Tôi quyết định mua cổ phiếu khi không chắc chắn, mơ hồ

DAMDONG1 3,57 ,812

24. Tôi thường quyết định

mua cổ phiếu theo số đông. DAMDONG2 3,64 ,899

25. Tôi đưa ra quyết định

đầu tư nhanh chóng DAMDONG3 3,59 ,867

26. Tôi cảm thấy an tâm khi

quyết định theo số đông DAMDONG4 3,98 ,879

VI. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

27. Quyết định mua cổ phiếu của tôi bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của doanh nghiệp

Các biến quan sát Mã hóa Trung bình mức độ đánh giá Độ lệch chuẩn

28. Quyết định mua cổ phiếu của tôi bị ảnh hưởng bởi chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp

QUYETDINH2 3,14 ,907

29. Quyết định mua cổ phiếu của tôi bị ảnh hưởng bởi ý kiến của các nhà tư vấn

QUYETDINH3 3,20 ,795

30. Quyết định mua cổ phiếu của tôi bị ảnh hưởng bởi sự quá tự tin của bản thân

QUYETDINH4 3,28 ,860

31. Quyết định mua cổ phiếu của tôi bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông

QUYETDINH5 3,23 ,859

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) Ý kiến của các nhà tư vấn: Đây là yếu tố có mức độ ảnh hưởng lớn nhất và cùng chiều đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu trước đây của HMDN Somathilake (2020) chỉ ra rằng các lời tư vấn, khuyến nghị có ảnh hưởng lớn nhất đến quá trình mà các nhà đầu tư cá nhân quyết định mua cổ phiếu của doanh nghiệp họ quan tâm. Tất cả biến quan sát trong bảng hỏi đều được các đáp viên thể hiện sự đồng tình. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với bối cảnh TTCK tại Việt Nam hiện nay đang phát triển rất nhanh trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Các nhà đầu tư cá nhân hiện nay dường như bị hụt hơi trong việc nắm bắt kịp thời thông tin từ TTCK, do tốc độ phát triển của TTCK Việt Nam hiện nay là nhanh. Điều này dẫn đến các nhà đầu tư cá nhân khi bước chân tham gia vào TTCK khi chưa được trang bị đầy đủ kiến thức, dễ bị tác động chi phối từ các lời khuyến nghị, hô hào từ đội nhóm chứng

kiểm chứng về trình độ Việc tốc độ phát triển quá nhanh, khiến những nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường không thể nắm bắt hết được thông tin, hay trang bị đầy đủ kiến thức trước khi giao dịch, dễ bị cuốn theo sự chỉ dẫn, tư vấn hoặc khuyến nghị từ môi giới, bạn bè, người thân,… Kết quả phản ánh chân thật bối cảnh các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh hiện nay, họ dễ bị tác động bởi ý kiến từ các chuyên gia chứng khoán, người thân và bạn bè xung quang khi thực hiện giao dịch. Việc tin tưởng vào các nhà tư vấn sẽ giúp nhà đầu tư cá nhân có cảm giác an tâm và đảm bảo rủi ro hơn khi xảy ra cho danh mục đầu tư của mình.

Hiệu ứng đám đông: Đây là yếu tố có mức độ ảnh hưởng lớn thứ 2 trong 5 yếu tố và cùng chiều đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu trước đây của Võ Thị Hiếu và các cộng sự (2020) đã đề cập đến yếu tố hiệu ứng đám đông, tâm lý bầy đàn của nhà đầu tư cá nhân gây ảnh hưởng đáng kể đến quá trình đưa ra quyết định đầu tư. Tất cả 4 biến quan sát DAMDONG1, DAMDONG2, DAMDONG3, DAMDONG4 đều được các đáp viên đánh giá cao, không có biến nào bị loại khi phân tích dữ liệu. Qua đó, nhận thấy được các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh vẫn đang bị tác động bởi hành vi của số đông, cảm thấy an toàn cho bản thân hơn khi không thực hiện giao dịch một mình. Việc TTCK đang phát triển mạnh như hiện nay, các nhà đầu tư cá nhân bị bao phủ bởi rất nhiều thông tin và các lệnh giao dịch mua bán thường xuyên liên tục, khiến họ bị thôi thúc, dẫn đến hành vi cũng bị ảnh hưởng theo đám đông đang xảy ra.

Hình ảnh doanh nghiệp: Đây là yếu tố ảnh hưởng cùng chiều và thứ 3 trong 5 yếu tố đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Pradeep Phuyal (2017) cũng chỉ ra rằng yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định giao dịch mua bán cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân khi tham gia thị trường đó chính là yếu tố hình ảnh doanh nghiệp. Với bối cảnh thực tế tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, yếu tố này thực sự có tác động ít nhiều đến các quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư nhưng chỉ có sức ảnh hưởng trung bình, đây chỉ là yếu tố các nhà đầu tư cá

nhân tham khảo thêm khi quyết định mua cổ phiếu. Thông qua khảo sát, biến quan sát HINHANH4 = “Danh tiếng các cổ đông lớn của doanh nghiệp” được loại bỏ, các biến quan sát còn lại đều được đáp viên đồng thuận. Điều này cho thấy các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh không tìm hiểu và xem xét về danh tiếng của cổ đông doanh nghiệp đó, nếu có tìm hiểu về hình ảnh doanh nghiệp, họ sẽ tập trung chú trọng đến các yếu tố như lĩnh vực hoạt động, thương hiệu, những người lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp, chuẩn mực đạo đức của doanh nghiệp đó nhiều hơn. Thực tế hiện nay với hệ thống công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, thông tin về doanh nghiệp mà nhà đầu tư cá nhân muốn tìm hiểu không còn khó tiếp cận nữa. Họ dễ dàng tìm kiếm các bài nghiên cứu, phân tích về doanh nghiệp đó để tham khảo trước khi ra quyết định đầu tư. Việc thông tin về doanh nghiệp được đánh bóng, quảng cáo trên khắp các phương tiện truyền thông rất dễ dàng. Do đó, các nhà đầu tư cá nhân cũng đã không còn xem đây là yếu tố tin cậy khi ra quyết định giao dịch. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện đây là yếu tố ảnh hưởng trung bình đến quyết đinh mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Sự quá tự tin: Đây là yếu tố ảnh hưởng cùng chiều và thứ 4 trong 5 yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Lê Phước Lương và Đoàn Thị Thu Hà (2011). Các biến quan sát đều được đáp viên đồng thuận, riêng biến TUTIN4 = “Thích giao dịch chứng khoán nhiều lần liên tục” bị loại bỏ do không được đánh giá cao. Thực tế các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có thể thực hiện giao dịch nhiều lần liên tục là do kế hoạch tài chính của bản thân, họ tự điều chỉnh danh mục đầu tư của mình cho phù hợp với kế hoạch đề ra, hoặc thậm chí là sữa chữa cho các rủi ro danh mục phát sinh. Việc thực hiện giao dịch nhiều lần này không bị ảnh hưởng bởi sự tự tin của bản thân nhà đầu tư cá nhân. Nhìn chung, các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có sự tự tin vào khả năng của chính mình hơn là tin vào người khác, các nhà đầu tư cũng tin tưởng rằng với những kỹ năng và kiến thức của bản thân, họ có thể

xác định được những cổ phiếu tốt và ra các quyết định đầu tư có hiệu quả, đạt được mức sinh lợi cao hơn mức trung bình của thị trường. Tuy nhiên, với bối cảnh biến động liên tục của TTCK hiện nay trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19, mức độ đảm bảo rủi ro phải được ưu tiên hàng đầu, nhà đầu tư cá nhân không vội vàng khi ra quyết định nữa. Thay vào đó, họ cẩn thận, phân tích kỹ lưỡng về doanh nghiệp muốn đầu tư, tham khảo thêm các ý kiến từ chuyên gia khác. Điều họ hướng đến là kết quả đầu tư an toàn, mang lại lợi nhuận, tránh thua lỗ nên sự cẩn thận này là hoàn toàn dễ hiểu. Kết quả nghiên cứu cho thấy yếu tố sự quá tự tin không có ảnh hưởng đáng kể đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân, xếp thứ 4 trong 5 yếu tố ảnh hưởng.

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính: Đây là yếu tố ảnh hưởng cùng chiều và có mức độ ít nhất đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Phạm Thị Quỳnh Nương (2012). Tất cả các biến quan sát đều được những đáp viên lựa chọn đánh giá cao và được sử dụng để phân tích, không có biến nào bị loại bỏ. Qua kết quả bảng khảo sát, có thể thấy các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có tìm hiểu và xem xét đến tính minh bạch của báo cáo tài chính, kỳ hạn trả cổ tức của doanh nghiệp trước khi ra quyết định mua cổ phiếu của doanh nghiệp đó. Tuy nhiên, nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh cho thấy họ không còn tin tưởng vào số liệu thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp, vì chúng cũng rất dễ được chỉnh sửa để thu hút các nhà đầu tư. Việc minh bạch các thông tin kế toán của một doanh nghiệp luôn là khó có thể xảy ra trong thời kỳ kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, nên việc “làm đẹp” báo cáo tài chính là cách để thu hút đầu tư, đối tác. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng yếu tố chất lượng thông tin báo cáo tài chính là yếu tố có mức độ ảnh hưởng thấp nhất đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Tóm tắt chương 4

Chương 4 tác giả trình bày kết quả nghiên cứu phân tích từ dữ liệu thu thập được qua 209 mẫu khảo sát hợp lệ là các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Tác giả trình bày mô tả về mẫu khảo sát với đối tượng khảo sát là các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh về các thông tin như thời gian kinh nghiệm đầu tư chứng khoán, giới tính, mức thu nhập, độ tuổi, tình trạng hôn nhân gia đình,… Tiếp theo, tác giả phân tích dữ liệu qua phần mềm SPSS để thực hiện đánh giá và kiểm định mô hình bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha. Sau đó, tác giả chỉ ra mức độ phù hợp và mức độ tương quan của các yếu tố ảnh hưởng đối với quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông qua sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích tương quan Pearson. Tiếp theo, tác giả đưa ra kết quả mô hình hồi quy chuẩn hóa sau khi thực hiện phân tích hồi quy đa biến, kết quả nghiên cứu thể hiện năm yếu tố ảnh hưởng cùng chiều đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh xếp theo thứ tự giảm dần mức độ ảnh hưởng lần lượt là: ý kiến của các nhà tư vấn, hiệu ứng đám đông, hình ảnh doanh nghiệp, sự quá tự tin, chất lượng thông tin báo cáo tài chính. Mô hình giải thích được 58,5% sự biến thiên của biến phụ thuộc quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, tác giả trình bày kết quả phân tích ANOVA chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt về quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ở các độ tuổi, giới tính, thời gian kinh nghiệm đầu tư, tình trạng hôn nhân gia đình hay mức thu nhập khác nhau. Từ kết quả nghiên cứu ở chương 4, tác giả tiến hành tổng hợp để đưa ra kết luận, hàm ý quản trị đối với từng yếu tố và hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai ở chương tiếp theo.

CHƯƠNG 5:KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 5.1. Kết luận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 96 -96 )

×