0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Kết quả nghiên cứu định tính

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 56 -57 )

Phỏng vấn chuyên gia: Nhằm điều tra lý do tại sao và làm thế nào của việc ra quyết định đầu tư cuối cùng của nhà đầu tư cá nhân. Qua đó, nhận được ý kiến từ các chuyên gia về sự phù hợp và các điều chỉnh của mô hình nghiên cứu. Sau khi kết thúc phỏng vấn với hai chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, các yếu tố được hai chuyên gia nhắc đến và lưu ý có ảnh hưởng lớn đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân là sự quá tự tin của nhà đầu tư, ý kiến từ các nhà tư vấn (nhân viên môi giới, giám đốc quản lý quỹ đầu tư, nhận định từ các công ty chứng khoán, bạn bè, người thân,…), hình ảnh của doanh nghiệp, hiệu ứng đám đông hay còn gọi là tâm lý bầy đàn, và chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Hai chuyên gia cũng cho biết thêm các yếu tố khác ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân như trình độ chuyên môn, kinh nghiệm giao dịch chứng khoán, mức độ chấp nhận rủi ro, sự thành công với giao dịch trong quá khứ tức là nhà đầu tư luôn có niềm tin với những cổ phiếu mà họ đã đầu tư thành công trước đây. Từ đây, tác giả tổng hợp ý kiến của hai chuyên gia trong lĩnh vực chứng khoán, làm cơ sở để xây

dựng mô hình nghiên cứu phù hợp, có tính cập nhật với bối cảnh phát triển của TTCK hiện tại.

Thảo luận nhóm: Sau khi kết thúc buổi thảo luận với hai nhóm là các nhà đầu tư chứng khoán có kinh nghiệm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh, tác giả đã loại bỏ được các biến như giới tính, trình độ văn hóa của nhà đầu tư, bổ sung được một số biến có ảnh hưởng trực tiếp như số liệu báo cáo tài chính, thông tin hoạt động doanh nghiệp, các báo cáo kế toán đầy đủ của doanh nghiệp, qua đó thống nhất được các thành phần trong thang đo nháp. Phần đông các nhà đầu tư cá nhân được phỏng vấn cho rằng có những yếu tố không quan trọng, thiếu thực tế, trùng lặp sẽ được loại bỏ đi, tổng hợp thành khung chung của các yếu tố, tranh được sự lan man, dàn trải mà không tập trung cụ thể vào yếu tố nào. Qua thảo luận nhóm, tác giả đã điều chỉnh mô hình và thang đo phù hợp cho đề tài nghiên cứu. Kết quả thu được gồm các yếu tố ảnh hưởng có phần đông nhà đầu tư cá nhân đều đồng ý, chấp thuận cùng với ý kiến phỏng vấn từ hai chuyên gia như yếu tố sự quá tự tin, hiệu ứng đám đông, chất lượng thông tin báo cáo tài chính, hình ảnh doanh nghiệp và ý kiến từ nhà tư vấn.

Như vậy, sau khi kết thúc nghiên cứu định tính bằng hai hình thức phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm, tác giả tổng hợp, xây dựng mô hình nghiên cứu dựa trên sự đồng ý của phần đông các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh bao gồm năm yếu tố là sự quá tự tin, hiệu ứng đám đông, chất lượng thông tin báo cáo tài chính, hình ảnh doanh nghiệp và ý kiến từ nhà tư vấn. Tác giả hoàn thiện bảng hỏi chi tiết cho các yếu tố ảnh hưởng này để phục vụ cho giai đoạn tiếp theo của đề tài là nghiên cứu định lượng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 56 -57 )

×