0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Phân tích hồi quy đa biến

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 87 -92 )

4.2.4.1. Kiểm định hệ số hồi quy

Bảng 4.10: Hệ số hồi quy

Mô hình

Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa

Hệ số hồi quy chuẩn hóa t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Toleran ce VIF (Constant) -,583 ,230 -2,533 ,012 HINHANH ,171 ,036 ,234 4,802 ,000 ,840 1,190 CHATLUONG TT ,157 ,034 ,220 4,684 ,000 ,902 1,109 TUVAN ,306 ,050 ,304 6,159 ,000 ,821 1,217 TUTIN ,243 ,055 ,233 4,406 ,000 ,716 1,396 DAMDONG ,251 ,049 ,251 5,090 ,000 ,817 1,223

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Tất cả các biến HINHANH, CHATLUONGTT, TUVAN, TUTIN và DAMDONG có Sig. = 0,000 < 0,05. Do đó, các biến này tương quan có ý nghĩa thống kê với biến QUYETDINH với độ tin cậy lớn hơn 95%.

4.2.4.2. Kiểm định mức độ phù hợp của mô hình

Mức độ giải thích của mô hình:

Tác giả xác định cụ thể trọng số của từng thành phần ảnh hưởng quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông qua cách thức phân tích hồi quy. Kết quả thu được như sau:

R2 hiệu chỉnh (Adjusted R Square) là 0,585. Như vậy, 58,5% quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh được giải thích bởi 5 biến độc lập. Nói cách khác, các biến độc lập giải thích được 58,5% sự biến thiên của biến phụ thuộc quyết định mua cổ phiếu.

Bảng 4.11: Tóm tắt các hệ số hồi quy:

Mô hình R R Square Adjusted R Square Std. Error of the

Estimate

1 ,771a ,595 ,585 ,45816

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả) Mức độ phù hợp:

Bảng 4.12: Kiểm tra mức độ phù hợp ANOVA

Mô hình Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 62,602 5 12,520 59,646 ,000a

Residual 42,612 203 ,210

Total 105,214 208

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Kết quả cho thấy trị số Sig. < 0,01, tác giả kết luận rằng mô hình đưa ra phù hợp với dữ liệu thực tế. Nói cách khác, các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc với mức độ tin cậy 99%.

4.2.4.3. Kiểm định hiện tượng cộng tuyến của các biến độc lập

Theo Bảng 4.10: Hệ số hồi quy, trị số VIF - độ phóng đại phương sai bé hơn 2. Như vậy, các biến độc lập không có tương quan với nhau, không có hiện tương đa cộng tuyến.

4.2.4.4. Thảo luận kết quả hồi quy

Hệ số hồi quy chuẩn hóa xác định vị trí ảnh hưởng của các biến độc lập có ý nghĩa thống kê. Theo bảng 4.10: Hệ số hồi quy, cột Hệ số hồi quy chuẩn hóa (Standardized Coefficients), tác giả chuyển đổi thành dạnh phần trăm để thể hiện ý nghĩa thống kê của các biến như sau:

Bảng 4.13: Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố quyết định mua cổ phiếu

Biến độc lập Giá trị tuyệt đối % Mức độ ảnh

hưởng

Hình ảnh doanh nghiệp (HINHANH)

0,234 18,84 3

Chất lượng thông tin báo cáo tài chính (CHATLUONGTT)

0,220 17,71 5

Ý kiến của các nhà

tư vấn (TUVAN) 0,304 24,48 1

Sự quá tự tin

(TUTIN) 0,233 18,76 4

Hiệu ứng đám đông

(DAMDONG) 0,251 20,21 2

Tổng 1,242 100,00

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Kết quả cho thấy mức độ ảnh hưởng của từng biến được xếp theo thứ tự giảm dần lần lượt là: TUVAN: ảnh hưởng 24,48%; DAMDONG: ảnh hưởng 20,21%; HINHANH: ảnh hưởng 18,84%; TUTIN: ảnh hưởng 18,76%; và CHATLUONGTT: ảnh hưởng 17,71%.

Kết luận: Thông qua các bước kiểm định, đề tài nghiên cứu khẳng định các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh được xếp theo thứ tự mức độ ảnh hưởng giảm dần

lần lượt là “Ý kiến của các nhà tư vấn”, “Hiệu ứng đám đông”, “Hình ảnh doanh nghiệp”, “Sự quá tự tin”, và cuối cùng là “Chất lượng thông tin báo cáo tài chính”.

Các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 được chấp nhận tại mức ý nghĩa 5% (độ tin cậy 95%). Cụ thể như sau (xem thêm Bảng 4.10: Hệ số hồi quy):

Giả thuyết H1 có Sig. = 0,000 < 0,05, giá trị này có ý nghĩa, do đó yếu tố “Hình ảnh doanh nghiệp” có ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và quan hệ này là quan hệ cùng chiều với β = 0,234 > 0, do đó giả thuyết H1 được chấp nhận.

Giả thuyết H2 có Sig. = 0,000 < 0,05, giá trị này có ý nghĩa, do đó yếu tố “Chất lượng thông tin báo cáo tài chính” có ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và quan hệ này là quan hệ cùng chiều với β = 0,220 > 0, do đó giả thuyết H2 được chấp nhận.

Giả thuyết H3 có Sig. = 0,022 < 0,05, giá trị này có ý nghĩa, do đó yếu tố “Ý kiến các nhà tư vấn” có ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và quan hệ này là quan hệ cùng chiều với β = 0,304 > 0, do đó giả thuyết H3 được chấp nhận.

Giả thuyết H4 có Sig. = 0,000 < 0,05, giá trị này có ý nghĩa, do đó yếu tố “Sự quá tự tin” có ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và quan hệ này là quan hệ cùng chiều với β = 0,233 > 0, do đó giả thuyết H4 được chấp nhận.

Giả thuyết H5 có Sig. = 0,003 < 0,05, giá trị này có ý nghĩa, do đó yếu tố “Hiệu ứng đám đông” có ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và quan hệ này là quan hệ cùng chiều với β = 0,251 > 0, do đó giả thuyết H5 được chấp nhận.

Như vậy, từ phương trình hồi quy có dạng:

QUYETDINH = β + β1*HINHANH + β2*CHATLUONGTT + β3*TUVAN + β4*TUTIN + β5*DAMDONG

Kết quả nghiên cứu cho ra được mô hình hồi quy đã chuẩn hóa như sau:

QUYETDINH = 0,234*HINHANH + 0,220*CHATLUONGTT + 0,304*TUVAN + 0,233*TUTIN + 0,251*DAMDONG

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Hình 4.8: Mô hình kết quả nghiên cứu

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 87 -92 )

×