0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 112 -161 )

Từ những hạn chế của đề tài, với mục đích hoàn thiện hơn nghiên cứu hiện tại và đề xuất các hướng nghiên cứu tiếp theo cần khắc phục được những hạn chế hiện tại. Cụ thể gồm:

Một là, nghiên cứu có thể sử dụng phương pháp lấy mẫu xác suất để tăng tính đại diện. Giúp đề tài nghiên cứu có tính bao quát hơn, thể hiện được tổng thể về TTCK Việt Nam.

Hai là, các nghiên cứu tiếp theo tăng kích thước mẫu, đa dạng các nhà đầu tư, mở rộng đối tượng gồm các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước tại sàn HNX, Upcom, không chỉ giới hạn gồm các nhà đầu tư cá nhân trong nước tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Ba là, theo lý thuyết tài chính hành vi, không chỉ có yếu tố tài chính hành vi ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân mà còn có những yếu tố về tâm lý cũng rất đáng được quan tâm phân tích. Từ đó, đề tài nghiên cứu có thể thực hiện kết hợp mở rộng cả hai nhóm yếu tố tài chính hành vi và tâm lý của nhà đầu tư cá nhân khi thực hiện quyết định mua cổ phiếu.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt:

1. Đinh Phi Hổ, Phương pháp nghiên cứu kinh tế và viết luận văn thạc sĩ, NXB Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 2017.

2. Hồ Huyền Phương, Ảnh hưởng của các yếu tố hành vi đến quyết định và hiệu quả đầu tư: Nghiên cứu các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015. 3. Nguyễn Thị Kim Trâm, Các nhân tố hành vi ảnh hưởng đến quyết định đầu tư

của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

4. Nguyễn Thị Ngọc Linh, Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.

5. Phạm Ngọc Toàn và Nguyễn Thành Long, Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của các nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán thành

phố Hồ Chí Minh năm 2018, tại địa chỉ:

https://www.tapchicongthuong.vn/bai-viet/cac-nhan-to-anh-huong-den- quyet-dinh-dau-tu-cua-cac-nha-dau-tu-ca-nhan-tren-thi-truong-chung-khoan- thanh-pho-ho-chi-minh-58301.htm, truy cập ngày 01/08/2021.

6. Phạm Thị Quỳnh Nương, Những yếu tố tác động đến quyết định đầu tư chứng khoán của các nhà đầu tư cá nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sĩ kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

7. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Thống kê quy mô niêm

https://www.hsx.vn/Modules/Listed/Web/ListingSummary/153?fid=8761a11 87cea4f33839ffa5a936e62c1, truy cập ngày 15/08/2021.

8. Tôn Hoàng Thanh Huế, Ảnh hưởng của các yếu tố tâm lý đến quyết định đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, số 43.2019, tr. 60 – tr. 71.

9. Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Thống kê tài khoản giao dịch của

nhà đầu tư, tại địa chỉ: https://www.vsd.vn/vi/tra-cuu-thong-

ke/TK_SL_TKGD_NDT?tab=7, truy cập ngày 15/08/2021.

10.Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Thống kê thị trường chứng khoán, tại địa chỉ: https://www.ssc.gov.vn/ubck/faces/vi/vimenu/vipages_vithongtinthitruong/th ongkettck?_adf.ctrl-

state=a1rgvo9ot_175&donviid=0001000000053331303737&loaidonviid=24 2&langcode=vi&_afrLoop=76116160564000#, truy cập ngày 16/08/2021. 11.Võ Thị Hiếu và các cộng sự, Tác động của các yếu tố hành vi đến quyết định

và hiệu quả đầu tư của nhà đầu tư cá nhân trên thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, số 31 (3).2020, tr. 36 – tr. 51.

Tài liệu tham khảo tiếng Anh:

12.Atikah Zulaikha Ahmad Zaidi, Factors That Influence Investment Decision Making Among Potential Individual Investors in Malaysia, Advances in Business Research International Journal, 15 May 2019, pp. 9-21.

13.Ahmed, Naveed et al., Behavioral Finance: Shaping the Decisions of Small Investors of Lahore Stock Exchange. Interdisciplinary Journal of Research in Business, February, 1(2), pp. 38-43.

14.Amir, Eli and Yoav Ganzach, Overreaction and underreaction in analysts’ forecasts. Journal of Economic Behavior & Organization, 37, pp. 333-347. 15.Barber, Brad M. and Terrance Odean, Boys will be boys: gender,

overconfidence, and common stock investment. The Quarterly Journal of Economics, 116(1), pp. 261-292.

16.Barberis, N. and Huang, M., 2001. Mental Accounting, Loss Aversion, and Individual Stock Returns. The Journal of Finance. 56 (4), pp. 1247-1292. 17.Chen, Gongmeng, Kenneth A. Kim, John R. Nofsinger and Oliver M. Rui,

Trading Performmance, Disposition Effect, Overconfidence, Representativeness Bias, and Experience of Emerging Market Investors. Journal of Behavioral Decision Making, February 2007 (20), pp. 425-451. 18.Chin, Audrey Lim Li, Psychological Biases and Investor Behaviour: Survey

Evidence from Malaysian Stock Market. International Journal on Social Science Economics & Art, 2, pp. 74-80.

19.Caparrelli, F.D., Arcangelis, A.M and Cassuto, A., 2004. Herding in the Italian stock market: a case of behavioral finance. Journal of Behavioral Finance, 5 (4), pp. 222–230.

20.Collis, J. and Hussey, R., 2009. Business Research: A practical guide for undergraduate & postgraduate students. Third edition: China: Palgrave Macmillan.

21.Dipika Joshi, An Analysis of Security Market Growth and Individuals' Investment Decision, Journal of Business and Social Sciences Research (JBSSR), Vol. 3, No. 1, pp. 15-32.

22.De Bondt, Werner F. M. and Richard Thaler, Does the Stock Market Overreact? The Journal of Finance, July, 40(3), pp. 793-805.

23.Fogel, O. and Berry, T., 2006. The disposition effect and individual investor decisions: the roles of regret and counterfactual alternatives. Journal of Behavioral Finance, 7 (2), pp. 107–116.

24.Ghauri, P. and Gronhaug, K., 2010. Research methods in business studies.

Fourth edition. Great Britain: Pearson Education Limited.

25.Gervais, S., Simon, H. and Odean, T., 2001. Learning to be overconfident. The Review of Financial Studies, 14 (1), pp. 1–27.

26.Genesove, D. and Mayer, C., 2001. Loss aversion and seller behavior: evidence from the housing market. Quarterly Journal of Economics, 116 (4), pp. 1233−1260.

27.Goodfellow, C., Bohl, M. T. and Gebka, B., 2009. Together we invest? Individual and institutional investors' trading behaviour in Poland. International Review of Financial Analysis, 18 (4), pp. 212–221.

28.Hair, J. F., Black, B., Babin, B., Andersion, R. E. and Tatham, R. L., 1998.

Multivariate data analysis. Prentice-Hall, International, Inc.

29.HMDN Somathilake, Factors Influencing Individual Investment Decisions In Colombo Stock Exchange, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 10, pp. 579-585.

30.Kyle, A. and Wang, F., 1997. Speculation Duopoly with Agreement to Disagree: Can Overconfidence Survive the Market Test? Journal of Finance, 52 (5), pp. 2073–2090.

31.Kallinterakis, V., Munir, N. and Markovic, M. R., 2010. Herd Behavior, Illiquidity, and Extreme Market States: Evidence from Banja Luka. Journal of Emerging Market Finance, 9, (3), pp. 305–324.

32.Kim, K. and Nofsinger, J., 2008. Behavioral finance in Asia. Pacific-Basin Finance Journal, 16 (1-2), pp. 1–7.

33.Lin, A. and Swanson, P., 2003. The Behavior and Performance of Foreign Investors in merging Equity Markets: Evidence from Taiwan. International Review of Finance, 4 (3–4), pp. 189–210.

34.Le Phuoc Luong and Doan Thi Thu Ha, Behavioral factors influencing individual investors’ decision-making and performance. A survey at the Ho Chi Minh Stock Exchange, Master thesis, Umea School of Business, Sweden 2011.

35.Mona Akbar, Factors Affecting the Individual Decision Making: a Case Study of Islamabad Stock Exchange, European Journal of Economic Studies, Vol.15, Is.1, pp. 242-258.

36.Odean, T., 1998a. Volume, volatility, price and profit when all trades are above average. Journal of Finance, 53 (6), pp. 1887–1934.

37.Pradeep Phuyal, Factor influencing investment decision making: A study of investors at Nepse, Bachelor of Business Administration, Tribhuvan University, Kathmandu 2017.

38.Ritter, J. R., 2003. Behavioral Finance. Pacific-Basin Finance Journal, 11 (4), pp. 429-437.

39.Saunders, M., Lewis, P. and Thornhill, A., 2009. Research methods for business students, Fifth edition: Italy: Pearson Education Limited.

40.Shefrin, H., and Statman, M., 1985. The disposition to sell winners too early and ride losers too long: theory and evidence. Journal of Finance, 40 (3), pp. 777–790.

41.Schreiber, J., James, B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E., and King, J., 2006.

Reporting Structural Equation Modeling and Confirmatory Factor Analysis Results: A Review. The Journal of Educational Research, 99 (6), pp. 323-337. 42.Talal Alquraan, Do Behavioral Finance Factors Influence Stock Investment Decisions of Individual Investors? (Evidences from Saudi Stock Market),

American International Journal of Contemporary Research, Vol. 6, No. 3, pp. 159-169.

43.Tan, L., Chiang, T. C., Mason, J. R. and Nelling, E., 2008. Herding behavior in Chinese stock markets: An examination of A and B shares. Pacific-Basin Finance Journal ,16 (1-2), pp. 61–77.

44.Waweru, N., M., Munyoki, E., and Uliana, E., 2008. The effects of behavioral factors in investment decision-making: a survey of institutional investors operating at the Nairobi Stock Exchange. International Journal of Business and Emerging Markets, 1 (1), pp. 24-41.

45.Wang, A., 2001. Overconfidence, Investor Sentiment and Evolution. Journal of Financial Intermediation, 10 (2), pp. 138–170

DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng câu hỏi nghiên cứu định tính

Danh sách 2 chuyên gia tham gia phỏng vấn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1 Vũ Tấn Phát Trưởng phòng môi giới tư vấn Công ty chứng khoán ACBS – Chi nhánh Mạc Đĩnh Chi

2 Lư Khắc Toàn Giám đốc Công ty chứng khoán SSI –

Chi nhánh Nguyễn Văn Cừ

Danh sách 2 nhóm gồm tổng cộng 30 nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh tham gia thảo luận:

STT HỌ VÀ TÊN NHÓM

1 Huỳnh Nguyên Sơn

I 2 Trương Trọng Nghĩa 3 Đỗ Thị Tuyết 4 Huỳnh Thị Út 5 Trịnh Thị Vĩnh Linh 6 Lê Thị Cẩm Hà

7 Đào Thị Quỳnh Anh

8 Hồ Đức Gia

9 Võ Thị Bình

10 Nguyễn Ngọc Thanh

11 Nguyễn Thế Tú

12 Lưu Tấn Phát

13 Huỳnh Văn Trân

14 Ngô Văn Tài

16 Đào Thị Kim Phúc

II

17 Lưu Thị Ngọc Bích

18 Trần Phụng Nguyên

19 Nguyễn Lý Đăng Triều

20 Trần Phúc Dương

21 Trịnh Thị Gia Hương

22 Đỗ Hoàng Khiêm

23 Nguyễn Thị Bích Hạnh

24 Đỗ Quốc Việt

25 Bùi Hoàng Lệ Diễm

26 Nguyễn Văn Trọng

27 Nguyễn Thị Kim Uyên

28 Ngô Kim Anh Quốc

29 Bùi Đào Thái Trường

30 Nguyễn Lê Bảo Vân

Dàn bài phỏng vấn và thảo luận nhóm:

Phần 1: Giới thiệu

Tôi tên là Trương Duy Hải, là học viên cao học trường Đại học Ngoại Thương, Cơ sở 2 tại Tp.Hồ Chí Minh. Hiện nay, tôi đang tiến hành khảo sát các nhà đầu tư cá nhân để thực hiện đề tài nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh”.

Tác giả đề tài nghiên cứu rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý Anh/Chị trong quá trình phỏng vấn cũng như trong quá trình thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ của Quý Anh/Chị không chỉ góp phần làm cho các số liệu được phản ánh trong đề

tài mang tính chân thực mà còn là một nguồn khích lệ rất lớn đối với tác giả trong quá trình nghiên cứu và hoàn thiện đề tài.

Phần 2: Nội dung thảo luận

2.1. Phỏng vấn/Thảo luận về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Câu hỏi 1: Theo quan điểm của Anh/Chị, các yếu tố nào ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh? Xin hãy liệt kê các yếu tố đó.

Câu hỏi 2: Anh/Chị vui lòng cho biết ý kiến cá nhân về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (mô hình tác giả đề xuất) được nêu trong bảng dưới đây:

STT Các yếu tố Đồng ý Không đồng ý Không có

ý kiến Ghi chú

1 Hình ảnh doanh nghiệp

2 Chất lượng thông tin báo cáo tài chính

3 Ý kiến từ các nhà tư vấn

4 Sự quá tự tin

5 Hiệu ứng đám đông

2.2. Phỏng vấn/Thảo luận về thang đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Bảng sau đây sẽ được sử dụng để khảo sát các nhà đầu tư cá nhân tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Anh/Chị vui lòng cho xin ý kiến về các câu hỏi được nêu trong bảng:

CÁC PHÁT BIỂU Đồng ý Không đồng ý Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh I. HÌNH ẢNH CÔNG TY

1. Anh/Chị tìm hiểu lĩnh vực mà doanh nghiệp hoạt động

CÁC PHÁT BIỂU Đồng ý Không đồng ý Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh

2. Anh/Chị chú trọng đến thương hiệu của doanh nghiệp

3. Anh/Chị xem xét tốc độ phát triển nhanh của doanh nghiệp

4. Anh/Chị tìm hiểu danh tiếng các cổ đông lớn của doanh nghiệp

5. Anh/Chị tìm hiểu về danh tiếng người lãnh đạo doanh nghiệp

Bổ sung thêm (nếu có): ….

II. CHẤT LƯỢNG THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

6. Anh/Chị tìm hiểu về tỷ lệ cổ tức mà doanh nghiệp đã trả trước đây.

7. Anh/Chị chú trọng về tính minh bạch trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

8. Anh/Chị tìm hiểu kỳ hạn trả cổ tức của doanh nghiệp

9. Anh/Chị quan tâm tỷ lệ cổ tức mà doanh nghiệp dự định trả sắp đến 10. Anh/Chị tính toán giá cổ phiếu hợp lý trước khi mua.

11. Anh/Chị quan tâm đến mức độ thanh khoản của cổ phiếu khi mua Bổ sung thêm (nếu có): ….

III. Ý KIẾN CỦA CÁC NHÀ TƯ VẤN

12. Anh/Chị thường hỏi ý kiến của nhân viên môi giới khi mua cổ phiếu

13. Anh/Chị thường hỏi ý kiến của người thân khi mua cổ phiếu.

14. Anh/Chị thường hỏi ý kiến của bạn bè khi mua cổ phiếu

15. Anh/Chị xem xét báo cáo phân tích của các công ty chứng khoán khi mua cổ phiếu.

CÁC PHÁT BIỂU Đồng ý Không đồng ý Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh IV. SỰ QUÁ TỰ TIN

16. Anh/Chị tin rằng mình đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

17. Anh/Chị mua cổ phiếu mà không cần tham khảo ý kiến tư vấn.

18. Anh/Chị hài lòng với các quyết định mua cổ phiếu của mình

19. Anh/Chị thích giao dịch chứng khoán nhiều lần liên tục

20. Anh/Chị có thể dự báo trước rủi ro dựa vào kinh nghiệm và kiến thức của bản thân

21. Anh/Chị thường phóng đại sự hiểu biết của mình.

Bổ sung thêm (nếu có): ….

V. HIỆU ỨNG ĐÁM ĐÔNG

22. Anh/Chị quyết định mua cổ phiếu khi không chắc chắn, mơ hồ

23. Anh/Chị thường quyết định mua cổ phiếu theo số đông.

24. Anh/Chị đưa ra quyết định đầu tư nhanh chóng

25. Anh/Chị cảm thấy an tâm khi quyết định theo số đông

Bổ sung thêm (nếu có): ….

VI. QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ

26. Quyết định mua cổ phiếu của Anh/Chị bị ảnh hưởng bởi hình ảnh của doanh nghiệp

27. Quyết định mua cổ phiếu của Anh/Chị bị ảnh hưởng bởi chất lượng thông tin báo cáo tài chính của doanh nghiệp

28. Quyết định mua cổ phiếu của Anh/Chị bị ảnh hưởng bởi ý kiến của các nhà tư vấn

CÁC PHÁT BIỂU Đồng ý Không đồng ý Nội dung điều chỉnh Lý do điều chỉnh

29. Quyết định mua cổ phiếu của Anh/Chị bị ảnh hưởng bởi sự quá tự tin của bản thân

30. Quyết định mua cổ phiếu của Anh/Chị bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng đám đông

Xin trân trọng cám ơn các Anh/Chị đã tham gia thảo luận và cung cấp những ý kiến cá nhân quý báu!

Biên bản làm việc kết quả phỏng vấn chuyên gia:

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân được hai chuyên gia liệt kê gồm: hình ảnh doanh nghiệp, giới tính, tính minh bạch của báo cáo tài chính, danh tiếng của người lãnh đạo doanh nghiệp, quá tự tin, tâm lý

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 112 -161 )

×