0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Phân tích ANOVA

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 92 -96 )

4.2.5.1. Về giới tính

Kết quả kiểm định phương sai theo giới tính:

Bảng 4.14: Kiểm định phương sai theo giới tính

QUYETDINH

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1,276 1 207 ,260

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Kết quả này cho biết phương sai quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có khác nhau giữa giới tính nam và nữ hay không. Sig của thống kê Levene = 0,260 (> 0.05) nên ở độ tin cậy 95% giả thuyết H0: “Phương sai bằng nhau” được chấp nhận, và bác bỏ giả thuyết H1: “Phương sai khác nhau”. Và do đó kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng.

Quyết định mua cổ phiếu H2 (+): 0,220 H5 (+): 0,251 H1 (+): 0,234 H3 (+): 0,304 H4 (+): 0,233

Bảng 4.15: Kiểm định ANOVA – giới tính ANOVA

QUYETDINH

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,035 1 1,035 2,056 ,153

Within Groups 104,179 207 ,503

Total 105,214 208

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Kết quả phân tích ANOVA với mức ý nghĩa 0,153 > 0,05, như vậy ta chấp nhận giả thuyết H0 “Trung bình bằng nhau”. Với dữ liệu quan sát chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt về quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ở Nam và Nữ.

4.2.5.2. Về độ tuổi

Kết quả kiểm định phương sai theo độ tuổi:

Bảng 4.16 :Kiểm định phương sai theo độ tuổi

QUYETDINH

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,415 3 205 ,742

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Bảng 4.17: Kiểm định ANOVA – độ tuổi ANOVA

QUYETDINH

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups ,153 3 ,051 ,100 ,960

Within Groups 105,060 205 ,512

Total 105,214 208

Kết quả này cho biết phương sai quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có khác nhau giữa các độ tuổi hay không. Sig của thống kê Levene = 0,742 (> 0.05) nên ở độ tin cậy 95% giả thuyết H0: “Phương sai bằng nhau” được chấp nhận, và bác bỏ giả thuyết H1: “Phương sai khác nhau”. Và do đó kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng.

Kết quả phân tích ANOVA với mức ý nghĩa 0,960 > 0,05, như vậy với dữ liệu quan sát chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt về quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ở các nhóm độ tuổi khác nhau.

4.2.5.3. Về thu nhập

Kết quả kiểm định phương sai theo thu nhập:

Bảng 4.18 :Kiểm định phương sai theo thu nhập

QUYETDINH

Levene Statistic df1 df2 Sig.

,255 2 206 ,775

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Bảng 4.19: Kiểm định ANOVA – thu nhập ANOVA

QUYETDINH

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 1,098 2 ,549 1,086 ,339

Within Groups 104,116 206 ,505

Total 105,214 208

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Kết quả này cho biết phương sai quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có khác nhau giữa các mức thu nhập hay không. Sig của thống kê Levene = 0,775 (> 0.05) nên ở độ tin cậy 95% giả

thuyết H0: “Phương sai bằng nhau” được chấp nhận, và bác bỏ giả thuyết H1: “Phương sai khác nhau”. Và do đó kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng.

Kết quả phân tích ANOVA với mức ý nghĩa 0,339 > 0,05, như vậy với dữ liệu quan sát chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt về quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ở các mức thu nhập khác nhau.

4.2.5.4. Về kinh nghiệm đầu tư

Kết quả kiểm định phương sai theo kinh nghiệm đầu tư:

Bảng 4.20: Kiểm định phương sai theo kinh nghiệm đầu tư

QUYETDINH

Levene Statistic df1 df2 Sig.

1,075 3 205 ,361

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Bảng 4.21: Kiểm định ANOVA – kinh nghiệm đầu tư ANOVA

QUYETDINH

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups ,489 3 ,163 ,319 ,812

Within Groups 104,725 205 ,511

Total 105,214 208

(Nguồn: Nghiên cứu của tác giả)

Kết quả này cho biết phương sai quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh có khác nhau giữa các mức kinh nghiệm đầu tư hay không. Sig của thống kê Levene = 0,361 (> 0.05) nên ở độ tin cậy 95% giả thuyết H0: “Phương sai bằng nhau” được chấp nhận, và bác bỏ giả thuyết H1: “Phương sai khác nhau”. Và do đó kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng.

Kết quả phân tích ANOVA với mức ý nghĩa 0,812 > 0,05, như vậy với dữ liệu quan sát chưa đủ điều kiện để khẳng định có sự khác biệt về quyết định mua cổ phiếu của các nhà đầu tư cá nhân tại Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ở các mức kinh nghiệm đầu tư khác nhau.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỔ PHIẾU CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Trang 92 -96 )

×