0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (126 trang)

Phân tích EFA nhân tố sự hài lòng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH (Trang 66 -67 )

1. Tính cấp thiết của đề tài

4.3.2. Phân tích EFA nhân tố sự hài lòng

Kết quả phân tích nhân tố: sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ tại Chi cục Hải quan KCN Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh được thực hiện với ba biến.

Phân tích EFA sử dụng phương pháp trích hệ số yếu tố (Principal components), phép xoay Varimax. Trong lần phân tích đầu tiên, các biến đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Trong đó, biến HL1 có hệ số Factor loading thấp nhất là 0,926. Bên cạnh đó, tất cả các biến cùng đạt giá trị hội tụ và phân biệt (các biến trong cùng thang đo thì cùng tải trên một nhân tố).

Bảng 4.5: Ma trận xoay nhân tố phụ thuộc

Component Matrix Component 1 Y1_HL1 0,926 Y2_HL2 0,928 Y3_HL3 0,927

Kiểm định về sự phù hợp của mô hình, hệ số KMO = 0,762 thỏa mãn điều kiện cao hơn mức 0,6. Kết quả kiểm định chứng tỏ mô hình thích hợp với dữ liệu mẫu nghiên cứu, có ý nghĩa thực tiễn.

Kết luận: kiểm định giả thuyết về sự tương quan giữa các biến quan sát, hệ số Bartlett's Test of Sphericity (SigF.) đạt 0,000 đã thỏa mãn điều kiện nhỏ hơn 0,05 (mức ý nghĩa 5%). Như vậy, các biến trong mô hình tương quan chặt chẽ với nhau.

Bảng 4.6: Kiểm định KMO và Barlett (nhân tố phụ thuộc)

KMO and Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,762 Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 427,906

df 3

Sig. 0,000

Tổng phương sai trích của mô hình năm nhân tố có giá trị là 85,97% đã thỏa mãn điều kiện lớn hơn mức 50%. Nhân tố giải thích được 85,97% biến thiên dữ liệu của ba biến tham gia vào EFA.

Trải qua phân tích EFA, không có biến nào trong ba biến ban đầu bị loại bỏ. Nhân tố được trích ra và được đặt tên là Sự hài lòng, ký hiệu là Y. Nhân tố này gồm ba biến: sau khi xem xét mọi thứ, tôi hài lòng với Chi cục (Y_HL1); Chi cục cung cấp dịch vụ chất lượng đáp ứng kỳ vọng của tôi (Y_HL2); tổng thể chất lượng dịch vụ của Chi cục là tốt (Y_HL3).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TẠI CHI CỤC HẢI QUAN KHU CÔNG NGHIỆP (KCN) TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH (Trang 66 -67 )

×