0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 25 -27 )

Khái niệm: Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát là bộ phận kinh tế phi chính thức chưa được thu thập thông tin về kết quả sản xuất - kinh doanh (Nguyễn Bích Lâm, 2019).

- Tại Việt Nam, Tổng cục Thống kê thống nhất khái niệm, khu vực phi chính thức bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất ra sản phẩm (vật chất, dịch vụ) để bán, trao đổi và không phải đăng ký kinh doanh (Tổng cục Thống kê, 2019).

- Để có cơ sở phân biệt khu vực phi chính thức với khu vực kinh tế ngầm và khu vực kinh tế bất hợp pháp, Tổng cục Thống kê hướng dẫn khi thu thập thông tin sẽ bổ sung câu hỏi: (1) Cơ sở kinh doanh có đăng ký kinh doanh không?; (2) Nếu không có đăng ký kinh doanh, đơn vị có thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh không? (Tổng cục Thống kê, 2019).

Phạm vi: khu vực phi chính thức bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh các

ngành kinh tế, trừ các ngành: (1) Ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; (2) Hoạt động của Đảng Cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng và bảo đảm xã hội bắt buộc; (3) Hoạt động của các hiệp hội, tổ chức khác (Tổng cục Thống kê, 2019).

Đặc điểm: quy mô vốn và lao động của hoạt động kinh tế phi chính thức này không nhỏ; không bắt buộc phải đăng ký kinh doanh; không ký hợp đồng lao động; không có hệ thống sổ sách ghi chép kế toán; không tách biệt tài sản và lao động của cơ sở sản xuất và sinh hoạt; không có tư cách pháp nhân (Nguyễn Bích Lâm, 2019).

Nó bao gồm những hoạt động do một người thực hiện trong chính nhà của mình (thí dụ sản xuất sợi tại nhà) hoặc trên vỉa hè và những xí nghiệp nhỏ với nhà xưởng hẹp nhưng số lao động tương đối.

Tại Việt Nam, cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh doanh có điều kiện2 không thuộc khu vực phi chính thức (Tổng cục Thống kê, 2019). Khu vực phi chính thức tại Việt Nam có đặc điểm: hợp pháp, quy mô nhỏ, không có sổ sách kế toán hoặc có nhưng chưa hoàn chỉnh; không tách riêng chi phí sản xuất với chi phí sinh hoạt; không phân biệt nhà cửa, tài sản cố định khác dùng cho sản xuất và sinh hoạt của hộ gia đình (Tổng cục Thống kê, 2019).

2 Các ngành kinh doanh có điều kiện được quy định tại Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ban hành kèm theo Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 của Quốc hội.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 25 -27 )

×