0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Nghiên cứu trong nước

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 42 -45 )

2.6.2.1.Nghiên cứu chung về khu vực kinh tế chưa được quan sát

Trong bối cảnh Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam được triển khai từ năm 2019, những nghiên cứu chung về khu vực kinh tế chưa được quan sát tại Việt Nam có thể được chia thành 2 giai đoạn như sau: (i) trước năm 2019 và (ii) từ năm 2019.

- Trước năm 2019, tại Việt Nam chưa có định nghĩa thống nhất về khu vực kinh tế chưa được quan sát, hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng thuật ngữ “kinh tế phi chính thức”, các nghiên cứu đã đưa ra thực trạng chung về khu vực kinh tế phi chính thức tại Việt Nam cũng như những số liệu ước tính thu thập được từ các cuộc khảo sát, điều tra; nêu lên khái quát về những hình thái cũng như tác động của khu vực này đến nền kinh tế. Các nghiên cứu cũng kết luận nhất quán về khu vực phi chính thức tồn tại là một tất yếu khách quan và nêu lên sự cần thiết cho các nhà hoạch định chính sách trong việc giám sát, quản lý được khu vực này. Một số nghiên cứu được thực hiện nghiên cứu một bộ phận trong khu vực phi chính thức (hộ gia đình, doanh nghiệp, theo địa bàn, việc làm, môi trường kinh doanh…) như: Lê Đăng Doanh và Nguyễn Minh Tú (1997), Phạm Văn Dũng & ctg (2004), Becker (2004), Dương Đăng Khoa (2006), Trương Quang Thông (2009), Hồ Đức Hùng (2009), Hồ Đức Hùng, Nguyễn Duy Tâm, và Mai Thị Nghĩa (2012); Lê Đăng Doanh (2012), Cling & ctg (2013)…

- Từ năm 2019, Đề án Thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát được triển khai, đa số các nghiên cứu đều đánh giá về khu vực kinh tế chưa được quan sát

theo định nghĩa OECD (2002), nêu lên thực trạng, nguyên nhân, tác động và khuyến nghị một số giải pháp, kinh nghiệm quốc tế về quản lý thuế, về đo lường khu vực này, như: Đinh Thị Luyện (2018), Nguyễn Văn Đoàn (2019), Phạm Minh Thái (2019), Trần Thị Bích Nhân và Đỗ Thị Minh Hương (2019), Nguyễn Bích Lâm (2019), Nguyễn Văn Phụng (2019), Nguyễn Công Nghiệp (2019), Lê Thị Mai Liên và Phạm Thị Thu Hồng (2019)…

2.6.2.2.Nghiên cứu về đo lường quy mô khu vực kinh tế chưa được quan sát

Phạm Thị Bích Duyên và Nguyễn Thái Hòa (2020), Nguyen Thai Hoa (2019), Nguyễn Thái Hòa và Lê Việt An (2017) trong bài nghiên cứu về nền kinh tế phi chính thức và liên quan đến mức thu thuế tại Việt Nam giai đoạn 1995 – 2015 đã sử dụng mô hình MIMIC để xác định quy mô nền kinh tế phi chính thức. Kết quả cho thấy nó chiếm khoảng 15 – 27% GDP và có xu hướng tăng từ 2007 – 2015, trong khi ở các nước khác được tham khảo trong bài nghiên cứu này lại có chiều hướng giảm. Khoản thất thoát thuế từ khu vực này cũng khá lớn (thấp nhất là 3,3% GDP, cao nhất là 5% GDP) và kết luận của bài nghiên cứu đã đặt ra mối quan tâm hàng đầu cho các nhà quản lý trong việc thống kê và thu hẹp phạm vi có thể kiểm soát đối với khu vực kinh tế phi chính thức này.

Trịnh Hữu Chung (2018) đã tiến hành đo lường quy mô kinh tế ngầm đến từ áp lực thuế tại các nước Đông Nam Á bằng phương pháp tiếp cận gián tiếp (hàm cầu tiền) giai đoạn 1996 – 2017. Kết quả cho thấy, những nước có tỷ lệ thuế cao thì quy mô kinh tế ngầm cũng cao, đặc biệt là quy mô kinh tế ngầm tại các nước này đều gia tăng sau cuộc khủng hoảng tài chính Châu Á năm 1997.

Võ Hồng Đức và Lý Hưng Thịnh (2015) trong nghiên cứu về đo lường quy mô kinh tế ngầm tại các quốc gia Đông Nam Á (trừ Singapore và Brunei) giai đoạn 1995 – 2014 cho thấy quy mô kinh tế ngầm tại Thái Lan và Myanmar là lớn nhất về giá trị tương đối so với kinh tế chính thức. Nhóm tác giả cũng sử dụng mô hình MIMIC để ước lượng quy mô, dựa vào các nhân tố quan sát được trong nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu còn chỉ ra, hai nước Việt Nam và Philippines có quy mô kinh tế ngầm tăng cao nhất trong số các nước Đông Nam Á trong giai đoạn 1995 – 2014.

2.6.2.3. Nghiên cứu về đánh giá tác động của khu vực kinh tế chưa được quan sát

Bùi Hoàng Ngọc (2020) trong nghiên cứu về tác động của phát triển tài chính và kinh tế ngầm đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam đã sử dụng mô hình ARDL để kiểm định mức độ tác động của phát triển tài chính và kinh tế ngầm đến tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991 – 2015. Kết quả cho thấy, quy mô khu vực kinh tế ngầm có sự lấn át lên khu vực kinh tế chính thức, và có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế trong dài hạn. Trong nghiên cứu này, tác giả không tiến hành đo lường khu vực kinh tế ngầm, mà sử dụng kết quả ước lượng quy mô khu vực này từ IMF và dùng nó như một biến độc lập ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế. Mặc dù nghiên cứu không trực tiếp đi vào đo lường quy mô khu vực kinh tế ngầm nhưng nghiên cứu đã đưa ra định nghĩa về khu vực kinh tế ngầm tương tự như định nghĩa về khu vực kinh tế chưa được quan sát mà đề tài đang cần thảo luận. Kết quả của nghiên cứu cũng đưa ra một chỉ báo về quy mô của khu vực này có ảnh hưởng đến khu vực kinh tế chính thức.

Trong điều kiện chưa có thống kê chính thức về quy mô khu vực kinh tế phi chính thức tại Việt Nam, Đỗ Tất Cường (2019) đã sử dụng các nguồn dữ liệu sẵn có về quy mô kinh tế phi chính thức (kinh tế ngầm) của Việt Nam từ nghiên cứu của Friedrich Schneider và Enste (2000) và Nguyen Thai Hoa (2019) giai đoạn 1995 – 2019 kết hợp với phương pháp phân tích hồi quy theo chuỗi thời gian, kết quả cho thấy có sự ảnh hưởng giữa kinh tế phi chính thức tới tăng trưởng kinh tế với quan hệ ngược chiều, nghĩa là nếu quy mô kinh tế phi chính thức càng tăng thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ có thể bị giảm, lượng thuế thất thu tính trên GDP bình quân 4,01% GDP/năm. Nghiên cứu cũng chỉ ra, không có mối quan hệ nhân quả giữa khu vực kinh tế phi chính thức với tăng trưởng kinh tế. Từ đó, nghiên cứu đã đưa ra những khuyến nghị để tăng trưởng kinh tế cao hơn thì việc kiểm soát quy mô khu vực phi chính thức cũng như gia tăng hoạt động hiệu quả của Chính phủ cần tập trung hơn.

với quy mô của kinh tế ngầm tại Việt Nam trong đó sử dụng dữ liệu quy mô nền kinh tế ngầm của Việt Nam từ nghiên cứu của Medina và Schneider (2019). Mô hình hồi quy gồm có biến phụ thuộc là quy mô kinh tế ngầm và biến độc lập là (độ mở thương mại (trade openness) đại diện cho sự tự do thương mại. Kết quả thực nghiệm cho thấy tầm quan trọng của hội nhập và đẩy mạnh tự do hóa thương mại đối với việc giảm quy mô kinh tế ngầm.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 42 -45 )

×