0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu hộ gia đình

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 27 -28 )

Khái niệm: Hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình là hoạt động sản

xuất của hộ gia đình tạo ra sản phẩm để tiêu dùng và tích lũy cho chính các thành viên của hộ gia đình đó (Nguyễn Bích Lâm, 2019). Tại Việt Nam, nó được hiểu thống nhất là hoạt động tự sản xuất ra các sản phẩm vật chất, phục vụ cho tiêu dùng cuối cùng hoặc tích lũy của các cá nhân trong hộ và dịch vụ nhà tự có, tự ở (Tổng cục Thống kê, 2019).

Phạm vi: hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu hộ gia đình bao gồm (Tổng cục

Thống kê, 2019):

- Hoạt động sản xuất ra các sản phẩm vật chất dùng cho tiêu dùng cuối cùng hoặc tích lũy tài sản cố định; dịch vụ nhà tự có tự ở.

- Hoạt động làm thuê các công việc trong hộ gia đình do các cá nhân (không phải là doanh nghiệp, cơ sở sản xuất) cung cấp được tính vào hoạt động tự sản, tự tiêu hộ gia đình.

- Không bao gồm các hoạt động: (i) Dọn dẹp, trang trí và bảo dưỡng nhà ở của hộ gia đình do người thuê nhà hoặc người trong hộ gia đình sở hữu nhà cho thuê làm; (ii) Làm sạch, chăm sóc và sửa chữa các đồ dùng lâu bền hoặc các sản phẩm vật chất khác, bao gồm cả xe cộ phục vụ cho chính hộ gia đình đó; (iii) Chuẩn bị bữa ăn; (iv) Chăm sóc, dạy dỗ và giáo dục con cái; (v) Chăm sóc người ốm, người tàn tật hoặc người già là thành viên của hộ gia đình; (vi) Tự vận chuyển các thành viên hoặc tài sản của hộ gia đình.

Đặc điểm: hoạt động trong khu vực này là các hoạt động tự sản xuất ra các sản

phẩm của hộ gia đình phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng, tích lũy của các cá nhân trong hộ, nhưng không bao gồm hoạt động dịch vụ do thành viên trong hộ tự làm phục vụ cho nhu cầu cá nhân của các thành viên hộ như: nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà, chăm sóc cây cảnh, vật nuôi cảnh… (Nguyễn Bích Lâm, 2019).

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 27 -28 )

×