0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (92 trang)

Cách tiếp cận trực tiếp

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 35 -36 )

Đây là các phương pháp tiếp cận vi mô sử dụng các cuộc khảo sát và mẫu được thiết kế tốt dựa trên các câu trả lời tự nguyện. Các cuộc khảo sát mẫu được thiết kế để ước tính nền kinh tế chưa được quan sát được sử dụng rộng rãi ở một số quốc gia như: Na uy (Isachsen, Klovlvà & Strøm, 1982) hoặc Đan Mạch (Mogensen, Kvist, Körmendi, & Pedersen, 1995).

Các cuộc khảo sát đại diện thường được sử dụng để có được một số kiến thức vi mô về quy mô của nền kinh tế chưa được quan sát và thị trường lao động bóng tối. Phương pháp này dựa trên các cuộc khảo sát đại diện được thiết kế để điều tra nhận thức của công chúng sự tham gia thực tế vào các hoạt động nền kinh tế chưa được quan sát và ý kiến về các hoạt động kinh tế chưa được quan sát.

Reilly và Krstić (2018) sử dụng khảo sát về thu nhập kinh doanh, tiền lương cá nhân được trả không được báo cáo của các công ty để đo lường quy mô của nền kinh tế chưa được quan sát Phương pháp này tạo ra thông tin chi tiết về cấu trúc của nền kinh tế chưa được quan sát, đặc biệt là trong lĩnh vực dịch vụ và sản xuất. Nó dựa trên tiền đề rằng các nhà quản lý công ty có thể biết được mức độ kinh doanh, thu nhập và tiền lương không được báo cáo. Họ sử dụng một loạt các tính năng do khảo sát thiết kế để tối đa hóa tính trung thực của các câu trả lời. Phương pháp của họ kết hợp các ước tính về thu nhập doanh nghiệp được báo cáo sai, nhân viên chưa đăng ký và tiền lương không được báo cáo để tính tổng ước tính về quy mô của nền kinh tế bóng tối theo phần trăm GDP. Theo quan điểm của họ, cách tiếp cận của họ khác với hầu hết các nghiên cứu khác về nền kinh tế bóng tối, vốn chủ yếu tập trung vào các chỉ số kinh tế vĩ mô hoặc khảo sát về các hộ gia đình.

Tóm lại, với các phương pháp tiếp cận trực tiếp, có ưu điểm là thu được những thông tin chi tiết về cấu trúc của khu vực kinh tế chưa được quan sát. Tuy nhiên độ chính xác và kết quả từ các loại khảo sát này rất nhạy cảm với cách lập bảng câu hỏi và thường phụ thuộc vào việc xây dựng bảng câu hỏi và mức sẵn lòng hợp tác của đối tượng được khảo sát. Bên cạnh đó, rất khó để đánh giá sự gia tăng của các công việc chưa được khai báo từ một bảng câu hỏi trực tiếp.

Một phần của tài liệu ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (CẤP CƠ SỞ) ĐO LƯỜNG QUY MÔ KHU VỰC KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT TẠI VIỆT NAM TIẾP CẬN MIMIC (Trang 35 -36 )

×