0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (99 trang)

Hoạt động kinh doanh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 73 -74 )

SCB nên chú trọng một số vấn đề sau:

- Từng bước chuyển dịch mô hình kinh doanh theo hướng giảm bớt sự phụ thuộc vào hoạt động tín dụng và tăng nguồn thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng. Tăng cường phát triển dịch vụ thanh toán và các dịch vụ ngân hàng hiện đại, cải thiện chất lượng lợi nhuận và chất lượng nguồn thu.

- Phát triển hoạt động kinh doanh theo chiều sâu, tăng cường trích lập dự phòng rủi ro để nâng cao năng lực tài chính. Tiếp tục định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ với hoạt động kinh doanh phân tán nhằm đảm bảo hạn chế rủi ro và nâng cao tính hiệu quả.

- Phát triển hoạt động tín dụng một cách thận trọng và an toàn, chú trọng cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, thương mại, dịch vụ và cho vay các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và NHNN.

- Cơ cấu lại nguồn vốn huy động theo hướng giảm chi phí huy động đầu vào, chủ động được nguồn vốn dài hạn vànguồn vốn có tính ổn định, bền vững cao. Phát hành trái phiếu dài hạn để bổ sung nguồn vốn cấp 2; duy trì hợp lý tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi.

- Chú trọng vào việc nghiên cứu phát triển các sản phẩm, dịch vụ linh hoạt, hiện đại nhằm gia tăng lợi thế cạnh tranh cho SCB. Trong đó, chú trọng phát triển bán chéo sản phẩm liên kết với mảng hoạt động môi giới bảo hiểm; tăng cường tính địa phương trong các sản phẩm để đáp ứng mọi nhu cầu của Khách hàng theo từng vùng miền.

- Tích cực tập trung xử lý nợ xấu, xây dựng các phương án xử lý nợ hiệu quả đến từng Khách hàng, xây dựng các phương án kinh doanh cụ thể để đảm bảo việc tuân thủ theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN và Thông tư 09/2014/TT-NHNN của NHNN.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động truyền thông - tiếp thị; định vị và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu SCB trên thị trường.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN (SCB) (Trang 73 -74 )

×