0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Đặc điểm về tài nguyên xã hội, nhân văn

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 39 -40 )

Bình Thuận là nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa của các dân tộc anh em. Vì vậy mà nơi đây cũng lưu giữ rất nhiều giá trị văn hóa tinh thần của các dân tộc như các phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian, các lễ hội, tôn giáo, tạo nên nét đặc sắc trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân Bình Thuận. Bên cạnh những danh lam thắng cảnh thiên nhiên xinh đẹp, Bình Thuận còn sở hữu những di tích văn hóa, lịch sử độc đáo, trong đó có nhiều di tích văn hóa, lịch sử được Nhà nước xếp hạng, nhiều lễ hội dân gian, phong tục truyền thống diễn khắp địa bàn Tỉnh góp

phần làm phong phú thêm tài nguyên du lịch của Bình Thuận. Tài nguyên xã hội, nhân văn của Tỉnh được thể hiện trong bảng sau.

Bảng 2.1 Các di tích văn hóa, lịch sử tiêu biểu Bình Thuận I - Các di tích văn hóa, lịch sử, đền đài, chùa chiềng

Tên gọi Nơi tọa lạc

1 Khu di tích Dục Thanh Thành phố Phan Thiết 2 Quần thể kiến trúc Chăm – pa Thành phố Phan Thiết 3 Đền thờ Vạn Thủy Tú Thành phố Phan Thiết

4 Dinh Thầy Thím Huyện Hàm Tân

5 Chùa núi Tà Kóu Huyện Hàm Thuận Nam

6 Di tích lịch sử địa điểm chiến thắng

Hoài Đức – Bắc Ruộng Huyện Tánh Linh

7 Di tích kiên trúc nghệ thuật đình làng

Đức Thắng Thành phố Phan Thiết

8 Lăng mộ cụ Nguyễn Thông Thành phố Phan Thiết 9 Di tích khảo cổ học Động Bà Hòe Huyện Hàm Thuận Bắc 10 Di tích thắng cảnh Cổ Thạch Tự

(Chùa Hang)

Huyện Tuy Phong

Nguồn: Sở Văn hóa- Thể thao và du lịch Bình Thuận

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 39 -40 )

×