0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Mẫu dựa trên đặc điểm nghề nghiệp của du khách

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 56 -59 )

Bảng 3.10 Thống kê mẫu về nghề nghiệp

Nghề nghiệp Số lượng Tỉ lệ (%) (%) hợp lệ (%) tích lũy

Trong đó

Công nhân, viên chức 15 5.0 5.0 5.0

Doanh nhân 81 26.9 26.9 31.9

Buôn bán 110 36.5 36.5 68.4

Sinh viên học sinh 37 12.3 12.3 80.7

Nghề nghiệp khác 58 19.3 19.3 100.0 Cộng 301 100.0 100.0 10,3% 39,5% 19,3% 30,9%

CNVC Doanh nhân Buôn bán SV - HS Nghề khác

Hình 3.4 Biểu đồ cơ cấu đặc điểm nghề nghiệp của du khách

Nhận xét: Nghề nghiệp du khách khảo sát được chia thành 05 nhóm trong

đó: Nhóm công nhân, viên chức có 15 du khách chiếm tỉ lệ 5%, nhóm doanh nhân có 81 du khách chiếm tỉ lệ 26,9%, nhóm người buôn bán có 110 du khách chiếm tỉ lệ 36.5%, nhóm sinh viên, học sinh có 37 du khách chiếm tỉ lệ 12.3%, nhóm nghề nghiệp khác có 58 du khách chiếm tỉ lệ 19.3%. Qua kết quả khảo sát cho thấy số du khách làm nghề buôn bán là nhiều nhất 110 du khách chiếm 36,5% số liệu tham gia khảo sát.

36,5%

TÓM TẮT CHƯƠNG 3

Chương này đã trình bày phương pháp nghiên cứu được sử dụng để xây dựng và đánh giá thang đo lường các khái niệm nghiên cứu, kiểm định mô hình lý thuyết. Phương pháp nghiên cứu được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm với 30 người thuộc nhóm nghiên cứu gồm lãnh đạo, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Thịnh Phát – Bình Thuận, lãnh đạo khách sạn Đồi Dương, 19/4, Resort Hải gia và đại diện khách du lịch đang du lịch tại Bình Thuận. Kết quả thảo luận nhóm là xây dựng thang đo chính thức để khảo sát 325 khách hàng mẫu. Thang đo chính thức được nhóm thông qua gồm 06 yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước.

Chương này cũng trình bày kết quả nghiên cứu chính thức bao gồm mô tả thông tin về mẫu của nghiên cứu định lượng. Tóm tắt sơ lược về các mẫu nghiên cứu định lượng làm tiền đề để tiếp tục phân tích dữ liệu bằng đánh giá thang đo Cronbach alpha, EFA, kiểm định mô hình lý thuyết bằng phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến, kiểm định Levene về sự khác biệt giữa một biến định tính với một biến định lượng trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Với mô hình giả thuyết đề xuất ở chương 2, được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu theo các bước tại Chương 3, tiến hành khảo sát thực nghiệm. Chương 4 sẽ kiểm định lại mô hình. Đồng thời, sẽ đưa ra những phân tích định lượng nhằm làm rõ hơn vấn đề nghiên cứu.

Chương 4 tập trung 3 nội dung chính: (1) Đánh giá độ tin cậy của thang đo, (2) Phân tích nhân tố khám phá và xây dựng mô hình hồi quy, (3) Kiểm định sự tác động của yếu tố trong mô hình.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 56 -59 )

×