0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

NHỮNG HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 98 -161 )

Qua nghiên cứu đánh giá việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước. Dựa trên số liệu khảo sát và kết quả phân tích định lượng. Đề tài nghiên cứu này xét ở góc độ khoa học và thực tiễn đã có những đóng góp nhất định trong việc tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước. Song, vẫn còn một số hạn chế như sau:

Thứ nhất, Về mặt đối tượng khảo sát của nghiên cứu vẫn còn hạn chế ở KDL

trong nước, vì lý do thiếu nguồn lực trong việc điều tra, chọn mẫu. Hơn nữa, khách du lịch đến Bình Thuận rất đa dạng và nhiều quốc tịch khác nhau, sự hạn chế về thời gian và năng lực ngoại ngữ đã làm cho nghiên cứu bị giới hạn. Vì vậy, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng khảo sát ở cả du khách trong và ngoài nước.

Thứ hai, Nghiên cứu chỉ tập trung vào những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa

chọn điểm đến, mà chưa chú trọng đến những yếu tố ngẫu nhiên khác... điều này làm cho các nhân tố khám phá trong đề tài chưa tác động hoàn toàn đến mức độ lựa chọn của du khách. Do đó, nếu có thêm điều kiện và nguồn lực thì tác giả sẽ mở rộng nghiên cứu thêm những yếu tố ngẫu nhiên khác. Đây cũng là một câu hỏi phát sinh đặt ra cho hướng nghiên cứu tiếp theo như yếu tố chính trị, xã hội, văn hóa lịch sử, địa lý, tập quán dân cư ...

Thứ ba, Kết quả phân tích hồi quy của nghiên cứu có giá trị R2 hiệu chỉnh

bằng 0,699 chứng tỏ mô hình giải thích được 69,9% sự thay đổi của biến phụ thuộc. Như vậy, vẫn còn 30,1% những yếu tố khác có ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước chưa được đề cập đầy đủ, hạn chế này để cho những hướng nghiên cứu tiếp theo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU TRONG NƯỚC

1- GS.TS Hồ Đức Hùng, Makerting địa phương của TP. Hồ Chí Minh, NXB Văn Hóa Sài Gòn

2- TS. Lưu Thanh Tâm, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, “Giải pháp phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2015- 2020”- Tạp chí Phát triển và Hội nhập số 22 (32) tháng 05-06/2015.

3- TS. Nguyễn Công Khanh (2004), Đánh giá và đo lường trong khoa học và xã hội, NXB Chính trị Quốc gia.

4- Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008). Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS. Nhà xuất bản Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh.

5- Nguyễn Đình Thọ (2011). Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kinh doanh. Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội.

6- Nguyễn Văn Hóa (2009), Tập bài giảng “Quản trị điểm đến du lịch”, (Lưu hành nội bộ), Khoa Thương mại – Du lịch học Công nghiệp TP.HCM.

7- Nguyễn Quyết Thắng (2009). Tập bài giảng Maketing du lịch- Khoa thương mại- du lịch, Trường Đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh

8- Bùi Thị Tám, Mai Lệ Quyên (2012). Đánh giá khả năng thu hút du khách của điểm đến du lịch Huế. Tạp chí khoa học- Đại học Huế, tập 72B, số 3, tr 295- 305.

9- PhanVăn Huy (2007), “Sử dụng chỉ số hài lòng của khách hàng trong hoạch định chiến lược kinh doanh ngân hàng: Cách tiếp cận mô hình lý thuyết”, Số 2 (19) 2007, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng.

10- Trần Thị Thảo Kha (2015) “ Nghiên cứu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với du lịch sinh thái Tỉnh Bến Tre” Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

11- Phan Văn Huy- Đại học Cần Thơ “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn An Giang là điểm đến du lịch” (2013)

(nhiệm kỳ 2010-2015) và Văn kiện Đại hội Đảng tỉnh lần thứ XIII, (nhiệm kỳ 2015- 2020).

13- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (2015), Quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội tỉnh Bình Thuận đến năm 2030.

14- Niên giám thống kê tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011- 2015, và 2015. 15- Số liệu của Cục thống kê Bình Thuận 2015.

16- Luật Du lịch (2005), NXb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

17- Thủ tướng Chính phủ (2011). Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Số 2473/QĐ-TTg. Hà Nội.

18- Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Thuận, Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế- xã hội 05 năm 2011-2015 và năm 2015.

19- Sở Văn hóa- Thể thao và du lịch Bình Thuận, Báo cáo hoạt động du lịch giai đoạn 2011-2015 và 2015.

TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI

1- Cronin, J.J. and Taylor, S.A. (1992).‘Measuring service quality: A reexamination and extension’, Journal of Marketing, 56, 55-68.

2- Gronroos, C. A. (1984). ‘Service Quality Model and Its Marketing Implictions, European’, Journal of Marketing, 18(4), 36-44.

3- Claude Kaspa và S.A.Gallen (1971), Magazine revue de tourisme.

4-. Klenosky, D.B., 2002. The pull of tourism destinations: A means-end investigation. Journal of Travel Research. 40, 385-395.

5- Samuel Seongseop Kim, Choong-Ki Lee, David B.Klenosky, 2003. The influence of push and pull factors at Korean national parks. Tourist.

6- Seoho Um, Kaye Chon, YoungHee Ro, 2006, Antencedents of revisit intention. Annual of Tourism Research, 33 1141-1158.

7- Dana Dudokh, 2009, What factors affect the destination choice of Jordandian tourists?. D-level Thesis. Economics and Social Sciences.

8- Cronbach LJ. (1951). “Conefficient alpha and the internal structure of tests”. Psychometrika, 297-334.

Tham khảo Internet :

1- Trang web Tổng cục Du lịch Việt Nam : www.vietnamtourism.gov.vn. 2- Trang web Báo Việt Nam net : www.vnn.vn

3-Trang web Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch Bình Thuận: www.binhthuantourism.gov.vn.

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH XÂY DỰNG THANG ĐO LƯỜNG VỀ SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN

CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC

1. Thiết kế nghiên cứu

1.1 Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu định tính xây dựng thang đo về việc lực chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách.

1.2 Phương pháp thực hiện Thảo luận nhóm tập trung

1.3 Đối tượng tham gia thảo luận

Một nhóm gồm 30 người là lãnh đạo, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Thịnh Phát- Bình Thuận, Khách sạn Đồi Dương, 19/4, Resort Hải Gia- Phan Thiết và đại diện khách hàng là khách du lịch đang du lịch tại Bình Thuận.

1.4 Dàn bài thảo luận nhóm. Phần I: Giới thiệu

Xin chào các anh/chị .

Chúng tôi là một nhóm cán bộ gồm lãnh đạo, nhân viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Toàn Thịnh Phát- Bình Thuận, Khách sạn Đồi Dương, 19/04 và Resort Hải Gia- Hàm Tiến. Chúng tôi đang tiến hành một chương trình nghiên cứu khoa học về “Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước”. Chúng tôi rất hân hạnh xin được thảo luận với các anh/chị về chủ đề này. Xin anh/chị lưu ý không có quan điểm nào là đúng hoặc sai cả. Tất cả các quan điểm của anh/chị đều giúp ích cho chương trình nghiên cứu của chúng tôi cũng như giúp ích cho du lịch tỉnh Bình Thuận ngày càng phát triển.

Thời gian dự kiến cuộc thảo luận khoảng 120 phút. Để cuộc thảo luận đạt kết quả tốt đẹp chúng tôi (xin giới thiệu tên từng người) và xin quý vị tự giới thiệu về mình.

Phần II: Khám phá các yếu tố chọn lựa điểm đến du lịch Bình Thuận

1. Anh/chị hiện đang sinh sống, làm việc ở đâu?

2. Theo quan điểm của anh/chị điều gì khiến anh chị quyết định chọn diểm đến du lịch Bình Thuận? Tại sao?

3. Du lịch Bình Thuận có yếu tố nào hấp dẫn thu hút anh, chị.?

4. Anh chị có thoải mái và vui vẻ khi đến Bình Thuận du lịch không?

5. Gợi ý 6 yếu tố thành phần (Nguồn nhân lực; Giá cả dịch vụ hợp lý; Sự đa dạng về các sản phẩm dịch vụ; Điểm đến an toàn; Môi trường tự nhiên; Cơ sở hạ tầng). Trong các yếu tố này, anh/chị cho rằng yếu tố nào quan trọng nhất, nhì, ba? Yếu tố nào không quan trọng hoặc không quan trọng chút nào? Tại sao?

6. Anh/chị còn thấy những yếu tố nào khác mà anh/chị cho là quan trọng nữa không? Tại sao?

Phần III: Đánh giá lại các nhân tố về lựa chon điểm đến du lịch Bình Thuận của Du khách

1. Bây giờ xin các anh/chị xem xét những yếu tố sau đây và chia chúng thành 06 nhóm có đặc điểm gần nhau. Hãy giải thích vì sao anh/chị lại phân chúng vào nhóm đó? Có thể sắp xếp chúng thành 07 hoặc 08 nhóm dược không? Vì sao?

2. Bây giờ xin các anh/chị xem xét những yếu tố trong cùng một nhóm và xếp chúng theo thứ tự tầm quan trọng của chúng trong từng nhóm: 1-rất quan trọng; 2-ít quan trọng hơn .. vì sao?

3. Kết quả nghiên cứu

Dựa trên các tiêu chí trên, nhóm lãnh đạo nhân viên Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát, Khách sạn Đồi Dương, 19/4, Resort Hải Gia- Phan Thiết, các chuyên gia, khách hàng sau khi thảo luận, thống nhất quan điểm cho là quan trọng gồm 6 yếu tố nêu trên. Cuối buổi thảo luận, nhóm nghiên cứu tổng hợp các ý kiến và đi đến thống nhất xây dựng mô hình nghiên cứu gồm 06 yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận.

đây:

Nhóm nguồn nhân lực du lịch

1. Nhân viên chân thật, lịch sự, nhanh nhẹn

2. Nhân viên nhiệt tình, tận tụy công việc, sẳn sàng phục vụ 3. Kỹ năng giao tiếp, ứng xử linh hoạt.

4. Khả năng sử dụng ngôn ngữ chuẩn, hiểu được phong tục, tập quán vùng, miền.

5. Nhân viên (khách sạn, nhà hàng) thân thiện, chu đáo.

Nhóm giá cả dịch vụ hợp lý

1. Giá phí tham quan rẽ 2. Giá dịch vụ giải trí rẽ 3. Giá cả mua sắm rẽ 4. Giá lưu trú rẽ

5. Giá dịch vụ ăn uống rẽ

Nhóm sự đa dạng về sản phẩm, dịch vụ

1. Dịch vụ lưu trú và ăn uống, mua sắm phong phú, chất lượng 2. Hệ thống giao thông thuận lợi, nhiều loại phương tiện chọn lựa 3. Nhiều điểm tham quan sạch, mua sắm sạch, đẹp

4. Nhiều dịch vụ y tế, thư giãn như: sauna-massage, thẩm mỹ.. 5. Nhiều loại hình vui chơi, giải trí thích hợp

Nhóm ,điểm đến an toàn

1. Các Khu du lịch, điểm vui chơi, giải trí…đều có bố trí nhân viên bảo vệ, cứu hộ chuyên nghiệp.

2. Trật tự an toàn xã hội bảo đảm, không có tệ nạn xã hội, cướp, giật… 3. Đường thông, hè thoáng, ý thức chấp hành giao thông tốt

4. Đường thông, hè thoáng, ý thức chấp hành giao thông tốt

5. Con người chân thật, tin cậy; không có tình trạng ăn xin… không có tình trạng chặt, chém khách..

1. Có nhiều khu resort đẹp, khung cảnh tự nhiên, thơ mộng. 2. Bờ biển dài, nước biển trong xanh, khí hậu ấm áp.

3. Các khu di tích lịch sử- văn hóa có môi trường xung quanh thân thiện. 4. Nhiều khu bảo tồn thiên nhiên hấp dẫn.

5. Có các khu tắm bùn, tắm khoáng tự nhiên tốt cho sức khỏe

Nhóm cơ sở hạ tầng du lịch

1. Bãi đổ xe tham quan rộng, sạch, an toàn

2. Hệ thống giao thông hoàn thiện, đường rộng, sạch, nhất là tại các khu du lịch đường phẳng, rộng..

3. Bến tàu du lịch, bến xe sạch sẽ, thoáng mát, có nhà chờ.

4. Có nhiều Trung tâm, cơ sở thể thao phục vụ nhiều loại hình thể thao biển, golf..

5. Nhiều công trình phục vụ văn hóa thông tin: Phòng chiếu phim, câu lac bộ, phòng triền lãm…

DANH SÁCH THAM GIA CUỘC THẢO LUẬN NHÓM

Sau khi được sự chấp thuận của Ban giám đốc Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát- Bình Thuận và lãnh đạo khách sạn 19/4, Đồi Dương và Resort Hải Gia- Phan Thiết về việc cho phép khảo sát, thu thập thông tin, số liệu nghiên cứu. Chúng tôi đã tiến hành tổ chức cuộc họp và thảo luận nhóm tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát-Bình Thuận.

Phương pháp thực hiện: trao đổi trực tiếp với những đối tượng tham gia, câu hỏi được đặt ra và xin ý kiến của từng thành viên. Khi các ý kiến đóng góp đã bảo hòa, nghiên cứu ghi nhận được số lượng thành viên đóng góp các ý kiến hữu ích là 30 người, theo danh sách sau:

STT HỌ VÀ TÊN TRÌNH ĐỘ CHỨC VỤ BỘ PHẬN CÔNG

TÁC

1 Nguyễn Thành Đạt ĐH Phó giám đốc Ban giám đốc 2 Nguyễn Hữu Lợi ĐH Trợ lý Giám đốc Ban giám đốc 3 Hứa Thị Thu Phương CĐ Phó Phòng HCNS Hành chính- nhân sự 4 Lương Thị Ngọc Châu CĐ Nhân viên Mua hàng Hành chính- nhân sự 5 Tống Thị Ngọc Thy ĐH Kế toán trưởng Kế toán

6 Diệp Thị Ngọc Hà ĐH Kế toán Tổng hợp Kế toán

7 Nguyễn Minh Khánh ĐH Trưởng P. Kinh doanh Phòng Kinh doanh 8 Trần Ngọc Anh Thư ĐH Nhân viên Đặt phòng Phòng Kinh doanh 9 Đoàn Thị Ngọc Vy ĐH Nhân viên Kinh doanh Phòng Kinh doanh 10 Nguyễn Văn Hưng TC Trưởng BP Tiền sảnh Lễ tân, khánh tiết 11 Nguyễn Việt Đức CĐ Nhân viên Tiền sảnh Lễ tân, khánh tiết 12 Hà Hoàng Hải CĐ Nhân viên Tiền sảnh Lễ tân, khánh tiết 13 Huỳnh Thị Thành CĐ Nhân viên Tiền sảnh Lễ tân, khánh tiết 14 Bùi Thị Mến CĐ Nhân viên Tiền sảnh Lễ tân, khánh tiết

16 Trương Công Long ĐH Phó bộ phận nhà hàng Nhà hàng 17 Đinh Ngọc Tuyên ĐH Ca trưởng nhà hàng Nhà hàng 18 Phan Văn Lưu CĐ Giám sát Buồng phòng Bộ phận buồng

phòng 19 Nguyễn Thị Hằng

Trang CĐ Nhân viên Buồng

phòng

Bộ phận buồng phòng

20 Huỳnh Vũ Sơn TC Ca trưởng BP Kỹ thuật Kỹ thuật

21 Lê Đình Bá TC Bếp phó Bếp

22 Lê Văn Hải THPT Phụ bếp Bếp

23 Hứa Thị Hải Yến CĐ Nhân viên nhà hàng Nhà hàng 24 Trần Mỹ Thanh Nhân CĐ Nhân viên nhà hàng Nhà hàng 25 Hoàng Thanh Liêm ĐH

Học viên cao học- Đại học Công nghệ

TP.HCM 26

Nguyễn Thanh Hùng Thạc

sỹ

Giám đốc Resort Hải gia-

Hàm Tiến-PT

27 Nguyễn Thanh

Phương ĐH P. Giám đốc

Khách sạn Đồi Dương-PT 28 Ngô Chiến Thắng THPT Khách hàng Khách đi du lịch

29 Nguyễn Ngọc Tú ĐH Khách hàng Khách đi du lịch

30 Nguyễn Thanh Mai CĐ Khách hàng Khách đi du lịch Cuộc thảo luận nhóm được tiến hành họp vào lúc 15 giờ ngày /02/2016 tại Phòng họp Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát- Bình Thuận. Thành phần tham gia họp đóng góp kiến và trao đổi thống nhất câu hỏi khảo sát gồm 30 chuyên gia, lãnh đạo, nhân viên công ty, khách sạn Đồi Dương, Resort Hải gia và 03 khách du lịch theo danh sách trên.

BẢNG KHẢO SÁT VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊH BÌNH THUẬN CỦA KHÁCH DU LỊCH

Thân chào quý khách !

Tôi hiện là học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của khách du lịch để làm luận văn Thạc sỹ- Quản trị kinh doanh. Xin quý khách dành ít thời gian quý báo trả lời giúp tôi một số câu hỏi sau. Xin lưu ý rằng không có quan điểm nào đúng hoặc sai. Tất cả các câu trả lời của quý khách đều rất có giá trị đối với nghiên cứu của tôi, rất mong sự giúp đỡ chân tình của quý khách.

Bảng câu hỏi số: …..

Tên người phỏng vấn:

Phỏng vấn lúc..…..giờ….. ngày …. . tháng..… năm 2016 Tên người trả lời: ………. Địa chỉ: ………..

Địa điểm phỏng vấn:………. ………..

1. XIN CHO BIẾT MỨC ĐỘ LỰA CHỌN CỦA QUÝ KHÁCH ĐỐI VỚI

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN.

Quý khách vui lòng khoanh tròn một con số thể hiện mức độ hài lòng của Quý khách và đánh dấu vào ô thích hợp với quy ước như sau. Lưu ý: Đối với mỗi phát biểu, vui lòng chỉ khoanh tròn một số.

Mức 1: Hoàn toàn không đồng ý. Mức 2: Không đồng ý.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 98 -161 )

×