0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 54 -55 )

Phương pháp nghiên cứu định lượng được tiến hành thông qua phỏng vấn trực tiếp các KDL trong nước tại Công ty TNHH Toàn Thịnh Phát- Bình Thuận, Resort Hải gia, các khách sạn tại thành phố Phan Thiết- Bình Thuận.

Bảng khảo sát được in ra giấy, tác giả và nhóm cộng tác viên đã phỏng vấn trực tiếp từng đối tượng. Tổng số phiếu điều tra phát ra là 325 phiếu, sau khi loại những phiếu hỏng, kết quả thu về là 301 phiếu mẫu.

Mục tiêu của cuộc khảo sát này là thu thập các thông tin sơ cấp để tiến hành phân tích, đánh giá. Các thông tin sơ cấp này rất quan trọng sẽ trở thành dữ liệu chính cho quá trình nghiên cứu của Đề tài. Chính vì tính quan trọng cũng như sự yêu cầu chính xác của thông tin nên trong quá trình thu thập dữ liệu, tác giả và cộng tác viên đã giải thích rất chi tiết, cặn kẽ cho đối tượng khảo sát (KDL) nhằm giúp họ hiểu ý nghĩa của từng yếu tố. Sau khi phỏng vấn xong, cộng tác viên và nhóm nghiên cứu rà soát nhanh tất cả các câu hỏi nếu phát hiện có câu hỏi nào chưa được trả lời thì sẽ đề nghị phỏng vấn lại nội dung câu hỏi đó nhằm hoàn chỉnh phiếu khảo sát.

Sau khi hoàn chỉnh điều tra, nhóm nghiên cứu tiến hành làm sạch dữ liệu. Những bảng câu hỏi chưa được trả lời đầy đủ sẽ bị loại để kết quả phân tích không bị sai lệch. Sau khi nhập liệu, sử dụng bảng tần số để phát hiện những ô trống hoặc những giá trị trả lời không nằm trong thang đo, khi đó, cần kiểm tra lại bảng câu hỏi và hiệu chỉnh cho hợp lý (có thể loại bỏ phiếu này hoặc nhập liệu lại cho chính xác). Tổng cộng có 325 bảng câu hỏi được phát ra, trong đó có 24 bảng câu hỏi không hợp lệ, còn lại 301 bảng câu hỏi hợp lệ.

Bảng 3.7: Tình hình thu thập dữ liệu nghiên cứu định lượng.

Mô tả Số lượng (bảng) Tỷ lệ (%)

Số bảng câu hỏi phát ra 325 100

Số bảng câu hỏi thu về 325 100

Trong đó Số bảng câu hỏi hợp lệ

301 92,62

Số bảng câu hỏi không hợp lệ 24 7,38

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 54 -55 )

×