0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (161 trang)

TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 92 -93 )

Đề tài nghiên cứu này với mục đích làm rõ những yếu tố chủ yếu ảnh hưởng, đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước, được khái quát thành 6 nhóm yếu tố chính bao gồm nhiều yếu tố phụ cấu thành các yếu tố đó.

Trên cơ sở hệ thống lý thuyết về chất lượng dịch vụ du lịch, các mô hình Mô hình nghiên cứu của John A. Howard và Jagdish N. Sheth về sự lựa chọn của khách hàng khi mua sản phẩm hay sử dụng dịch vụ. Mô hình nghiên cứu quyết định chọn điểm đến của Samuel Seongseop kim, Choong- Ki Lee (2002) Crompton (1979), Dann (1981), cùng với những nghiên cứu trước đây đã nêu phần 2.3.2. Đề tài đã xây dựng được mô hình lý thuyết gồm 6 yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước. Sau khi tiến hành thảo luận nhóm,tham khảo ý kiến chuyên gia, mô hình nghiên cứu vẫn được giữ nguyên 6 yếu tố với 30 biến quan sát. Kết quả sau khi tiến hành phân tích dữ liệu trên 301 mẫu phiếu khảo sát hợp lệ như sau:

Bằng phương pháp đánh giá độ tin cậy Cronbach’s Alpha xác định 29 biến quan sát có tác động đến việc lựa chọn điểm đến của du khách trong nước. Sau khi phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình nghiên cứu chính thức còn lại 27 biến quan sát và 6 yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước, gồm: (i) Nguồn nhân lực du lịch, (ii) Giá cả dịch vụ hợp lý,

(iii) Sự đa dạng về các loại sản phẩm dịch vụ, (iv) Điểm đến An toàn, (v) Môi trường tự nhiên, (vi) Cơ sở hạ tầng.

Sau khi tiến hành phân tích mô hình hồi quy đa biến bằng phương pháp Enter để xây dựng phương trình hồi quy và xác định mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố. Kết quả khảo sát cho thấy: Sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách chịu tác động của 6 yếu tố. Cụ thể, cả 06 yếu tố đều tác động dương (+) đến Sự lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách gồm: (i) Nhân lực đi du lịch, (ii) giá cả dịch vụ hợp lý, (iii) sự đa dạng của sản phẩm du lịch, dịch vụ, (iv) điểm đến an toàn, (v) môi trường tự nhiên và (vi) cơ sở hạ tầng du lịch.

Yếu tố Nguồn nhân lực có ảnh hưởng lớn nhất đến việc lựa chọn điểm đến du lịch Bình Thuận của du khách trong nước (hệ số chuẩn hóa = 0,373), tiếp theo là Giá cả dịch vụ hợp lý (hệ số chuẩn hóa =0,310), Sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ (hệ số chuẩn hóa = 0,254), Cơ sở hạ tầng (hệ số chuẩn hóa = 0,254), Điểm đến an toàn (hệ số chuẩn hóa = 0,245) và cuối cùng là môi trường tự nhiên (hệ số chuẩn hóa = 0,126).

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ LỰA CHỌN ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH BÌNH THUẬN CỦA DU KHÁCH TRONG NƯỚC (Trang 92 -93 )

×