0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Quá trình hình thành và phát triển Cục Hải quan Quảng Ninh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 62 -63 )

5. Kết cấu của luận văn

3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Cục Hải quan Quảng Ninh

Chỉ sau hơn một tuần kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, ngày 10-9-1945 Chính phủ Lâm thời đã ra Sắc lệnh số 27/SL thành lập Sở Thuế quan và Thuế gián thu trực thuộc Bộ Tài chính. Đến ngày 5- 02-1946, Bộ Tài chính ra Nghị định số 192-TC về hệ thống tổ chức các cơ quan Thuế quan và Thuế gián thu từ Trung ương đến địa phương và khu vực, Vùng Quảng Ninh ngày nay thuộc về khu vực thứ nhất của Bắc Bộ và có 4 Chánh thu sở, 5 Phụ thu sở, đây là mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự ra đời của Tổ chức Hải quan trên đất Mỏ anh hùng. Tuy nhiên, do tình hình chính trị lúc bấy giờ phức tạp nên các tổ chức này chưa hoạt động được, năm 1964, khi có quyết định hợp nhất khu Hồng Quảng và tỉnh Hải Ninh thành tỉnh Quảng Ninh thì ngày 08/02/1964 Chi cục Hải quan Quảng Ninh cũng được thành lập trên cơ sở hợp nhất Chi sở Hải quan Hồng Quảng và Phòng Hải quan Hải Ninh.

Từ ngày thành lập (08/02/1964) đến nay, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh có những tên gọi sau:

- Chi cục Hải quan Quảng Ninh thuộc Bộ Ngoại thương theo Quyết định số 47/BNT-TCCB thành lập Chi cục Hải quan Quảng Ninh trên cơ sở hợp nhất Chi sở Hải quan Hồng Quảng và Phòng Hải quan Hải Ninh.

- Hải quan tỉnh Quảng Ninh thuộc Tổng cục Hải quan theo Quyết định của Tổng cục Hải quan vào tháng 5/1985.

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thuộc Tổng cục Hải quan theo Quyết định số 91/TCHQ-TCCB ngày 01/6/1994 của Tổng cục Hải quan.

thành lập (năm 1964) Chi cục Hải quan Quảng Ninh lúc bấy giờ chỉ có 18 người, trụ sở làm việc phải đóng nhờ, trang thiết bị, phương tiện vô cùng thiếu thốn. Đến nay, chỉ sau hơn 40 năm xây dựng, củng cố và trưởng thành, ngày nay Hải quan Quảng Ninh đã có đội ngũ gần 500 CBCC với 8 Phòng (Ban) tham mưu giúp việc, 7 Chi cục hải quan cửa khẩu, 3 Đội kiểm soát, 01 Chi cục Kiểm tra sau thông quan và 01 đơn vị tương đương; Cơ sở vật chất từ trụ sở làm việc đến các phương tiện hoạt động đều được trang bị khang trang, hiện đại.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 62 -63 )

×