0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đố

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 107 -109 )

5. Kết cấu của luận văn

4.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đố

hàng hoá XNK đến năm 2020

Chính sách quản lý hoạt động XNK của Việt Nam trong thời gian qua về cơ bản đã thực hiện được mục tiêu khuyến khích sản xuất trong nước, tăng nguồn thu cho ngân sách, bước đầu phù hợp với thông lệ quốc tế. Từ thực tế đó đòi hỏi phải nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK nhằm đảm bảo nguồn thu, tạo thuận lợi cho các hoạt động thương mại hợp pháp, phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài, đảm bảo an ninh quốc gia, an toàn xã hội, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và nghĩa vụ hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Dịch vụ hải quan điện tử muốn đạt kết quả tốt phải dựa trên cơ sở triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hiện đại hóa đảm bảo tính hệ thống ở các khâu với sự phân công, phân cấp rõ ràng cụ thể. Với yêu cầu đó đòi hỏi Cục Hải quan Quảng Ninh phải có các kế hoạch, các biện pháp tổng hợp nhằm

nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để không ngừng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.

Là một thành viên của Hải quan Việt Nam, định hướng phát triển của Cục Hải quan Quảng Ninh cũng không nằm ngoài phương hướng chung của toàn ngành đó là đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hải quan, tăng tốc hiện đại hoá hải quan, tăng cường các biện pháp kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại. Ngoài ra Cục Hải quan Quảng Ninh còn đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể cần đạt được:

- Tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hoá hải quan theo hướng cải cách hơn nữa quy trình thủ tục hải quan theo định hướng tự động hoá, dựa trên các chuẩn mực thông lệ hải quan quốc tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ mới, hiện đại và các thành tựu của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin, kỹ thuật quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan.

- Xây dựng lực lượng Hải quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu có trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả góp phần thông quan hàng hóa nhanh chóng và quản lý hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC và nhân viên hải quan tinh thông về nghiệp vụ - văn minh, lịch sự trong công tác.

-Rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp tục rút ngắn thời gian thông quan đối với các doanh nghiệp tham gia. Đồng thời,triển khai hệ thống Net Office cho phép cơ quan Hải quan tiếp nhận văn bản ở dạng giấy hoặc điện tử, chuyển hóa văn bản giấy ra dạng điện tử, từ đó, giúp các cấp lãnh đạo phân luồng, phân công cán bộ xử lý văn bản, phát hành văn bản trả lời giải quyết khiếu nại - vướng mắc cho doanh nghiệp. Cơ sở dữ liệu văn bản dạng điện tử thống nhất giúp cán bộ Hải quan có thể tiếp cận được nhiều thông tin, văn bản hướng dẫn và ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại trong công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 107 -109 )

×