0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Tăng cường hệ thống cơ sở vật chất và hệ thống thông tin CSDL

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 115 -119 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.4. Tăng cường hệ thống cơ sở vật chất và hệ thống thông tin CSDL

Một trong những điểm yếu của hải quan điện tử Quảng Ninh liên quan đến cơ sở vật chất và trang thiết bị, do vậy việc tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở vật chất và hệ thống thông tin quản lý đóng vai trò quan trọng,

- Đầu tư cơ sở vật chất: Hệ thống trụ sở làm việc đạt tiêu chuẩn, trang bị kỹ thuật hiện đại, đồng bộ với hệ thống công nghệ thông tin trong một quy trình thủ tục hải quan thống nhất tại các khâu, các bộ phận thực hiện dịch vụ hải quan điện tử để nâng cao khả năng kiểm tra, giám sát cho cơ quan hải quan. - Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên chất lượng dịch vụ dó là hoàn thiện các hệ thống quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin. Chất lượng đường truyền tốt sẽ tăng khả năng xử lý dữ liệu sẽ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng tốt hơn. Do đó, phải thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đường truyền để thu hút sự quan tâm của khách hàng tăng khả năng phục vụ của các Chi cục:

+ Về hệ thống mạng: Xây dựng hệ thống mạng WAN, LAN theo mô hình quản lý dữ liệu tập trung cấp Tổng cục, đảm bảo cho việc xử lý toàn bộ các tờ khai đăng ký làm thủ tục tại Cục hải quan Quảng Ninh. Hệ thống mạng phải xây dựng theo đúng tiêu chuẩn, đồng bộ tốc độ thiểu phải từ10 Mbpstrở lên để đảm bảo thực hiện việc truyền nhận, trao đổi, xử lý dữ liệu giữa TTDL. Phải xây dựng hệ thống mạng dự phòng, phòng ngừa các trường hợp nghẽn mạng hoặc hệ thống mạng gặp sự cố, khi nâng cấp, bảo dưỡng.

+ Về hệ thống thiết bị: Trên cơ sở thiết bị đã được trang bị, thay thế và bổ sung các thiết bị cũ, không đồng bộ, nếu có điều kiện về kinh phí nên thay thế các máy tính chủ có cấu hình thấp bằng máy chủ có cấu hình cao hơn. Phát triển và nâng cấp các thiết bị phụ trợ như hệ thống đấu nối mạng, thiết bị

bảo mật, hệ thống backup dữ liệu, hệ thống chống sét, chống cháy nổ, hệ thống lưu điện...

+ Hoàn thiện, tích hợp các hệ thống quản lý nghiệp vụ hải quan: Để nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử trong thời gian tới cần xây dựng hệ thống quản lý thống nhất có chức năng xử lý toàn bộ các hoạt động nghiệp vụ.

- Quá trình thông quan hàng hóa XNK chịu sự điều chỉnh của rất nhiều Luật, các quy định của nhiều Bộ ngành liên quan. Vì vậy, phải tích hợp, phối hợp, trao đổi, kết nối thông tin với các cơ quan như Kho bạc, Ngân hàng, Cục thuế địa phương và các Bộ ngành có liên quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan cho các doanh nghiệp. Việc xây dựng và duy trì hệ thống dữ liệu điện tử, trong đó bao gồm cả việc chia sẻ thông tin, dữ liệu điện tử với các cơ quan có liên quan như Ngân hàng, các Bộ, đại lý vận tải, hãng tàu có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả của công tác thông quan hàng hóa.

- Tích hợp phần mềm quản lý hiện đại và phần mềm thông quan điện tử chung tạo thuận lợi cho công chức tác nghiệp, tăng cường khả năng tự động của hệ thống.

- Về phần mềm cho doanh nghiệp cần nâng cấp nhằm nâng cao tính ổn định và chất lượng dịch vụ hỗ trợ; bổ sung các yêu cầu quản lý đặc thù cho mỗi doanh nghiệp. Có như vậy, việc quản lý của doanh nghiệp và phối hợp giữa cơ quan hải quan với doanh nghiệp sẽ thuận lợi trong quá trình thực hiện hải quan điện tử.

- Cần hoàn thiện cơ chế vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, bảo mật cho toàn bộ hệ thống đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt tới các cấp hải quan với mức độ an ninh, an toàn cao.

4.2.5.Tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng, bố trí, chế độ đãi ngộ đối với CBCC thực hiện dịch vụ hải quan

Trong thời gian chưa thể tuyển dụng CBCC, cần tập trung vào công tác đào tạo và bố trí CBCC hợp lý cũng như thực hiện các chế độ đãi ngộ kịp thời:

- Con người là chủ thể của mọi hoạt động kinh tế. Đào tạo và bồi dưỡng nhận thức về chất lượng cho người lao động là cơ sở thực hiện chiến lược phát huy nhân tố con người. Vì vậy muốn nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hải quan điện tử thì không chỉ luôn nâng cao chính sách dịch vụ mà còn phải nâng cao trình độ, kinh nghiệm, sự hiểu biết và nắm bắt tâm lý khách hàng của CBCC trực tiếp hay gián tiếp tham gia cung cấp dịch vụ. Xuất phát từ lý do trên, cần lập kế hoạch cụ thể trên cơ sở đánh giá, phân loại nguồn lực lao động, đồng thời chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho công tác đào tạo nâng cao nhận thức về chất lượng cũng như trình độ cho các đối tượng.

- Tiếp tục thực hiện đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các CBCC, nhân viên hải quan thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với nghiệp vụ, gắn với thực tiễn đơn vị. Thông qua nhiều hình thức đào tạo đội ngũ CBCC, đồng thời tổ chức các khóa học chuyên sâu, gửi đi đào tạo hay mời các chuyên gia về giảng dạy trên cơ sở “cầm tay chỉ việc” làm đến đâu nắm bắt ngay đến đó. Công tác đào tạo cho CBCC, nhân viên hải quan phải được tiến hành thường xuyên và liên tục từ những vấn đề cơ bản nhất như tin học văn phòng, sử dụng chương trình cho đến những vấn đề mang tính chất kỹ thuật cao cho các đối tượng trong chi cục, từ cán bộ lãnh đạo đến nhân viên thừa hành, đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin.

- Có chính sách đãi ngộ hỗ trợ vật chất và tinh thần cho CBCC đảm bảo cho CBCC có động lực trong thực hiện nghiệp vụ. Từ đó thúc đẩy sự tâm huyết trong công việc đối với từng nhân viên hải quan thông qua chế độ khen thưởng, chính sách tiền lương thỏa đáng góp phần làm giảm đi hiện tượng tham nhũng, vòi vĩnh của cán bộ hải quan trong quá trình làm thủ tục hải quan cho khách hàng.

Làm rõ trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ hải quan trong quá trình kiểm tra hồ sơ, thực hiện khâu thông quan hàng hóa XNK để từ đó có kế hoạch sắp xếp, điều chuyển và bố

trí CBCC phù hợp với năng lực, phát huy được sở trường trong thực hiện nhiệm vụ.

Xây dựng, kiện toàn lại hệ thống cơ cấu tổ chức và đánh giá việc thực hiện công vụ của CBCC hải quan:

- Với mục tiêu đơn giản hóa thủ tục, nâng cao năng lực quản lý hải quan bằng việc ứng dụng các công nghệ hiện đại vào quá trình làm thủ tục hải quan cho hàng hóa, áp dụng kỹ thuật quản lý rủi ro đòi hỏi những cán bộ hải quan phải trở thành lực lượng chính yếu, chủ chốt tinh thông về nghiệp vụ, chuyên sâu về chuyên môn.

- Thực hiện được cải cách hiện đại hóa hải quan theo mô hình hải quan hiện đại trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng và ngày càng tiêu chuẩn hóa quy trình thực hiện thủ tục hải quan. Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành thì mới nâng cao được hiệu quả quản lý đồng thời có thể nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan phục vụ các doanh nghiệp, phù hợp với xu hướng phát triển Hải quan thế giới và khu vực.

- Quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng bộ phận, quy định rõ trách nhiệm của từng cán bộ hải quan trong quá trình thực hiện dịch vụ hải quan điện tử nhằm hạn chế sự trùng lắp trong quá trình kiểm tra, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ hải quan. Xây dựng hệ thống đánh giá nhân viên hải quan căn cứ vào kết quả thực hiện công việc được giao, phẩm chất chính trị đạo đức, thái độ phục vụ.

- Xây dựng môi trường thực hiện các khâu nghiệp vụ hải quan thống nhất, trên cơ sở tiêu chuẩn hóa. Thể chế hóa, tiêu chuẩn hóa tất cả các khâu nghiệp vụ hải quan, thủ tục hải quan có liên quan đến XNK hàng hóa. Các khâu nghiệp vụ từ khi tiếp nhận hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XNK tới khâu kết thúc thủ tục, hàng hóa XNK được thông quan và các nghiệp vụ sau thông quan đều phải tiêu chuẩn hóa trên cơ sở các bước tiến hành theo thứ tự

chéo. Việc tiêu chuẩn hóa các khâu nghiệp vụ hải quan sẽ là tiêu chí để đánhgiá chất lượng dịch vụ hải quan điện tử cơ quan hải quan cung cấp.

- Tổ chức đánh giá nhân viên hải quan thường xuyên, các chuẩn mực đánh giá cần rõ ràng đồng thời quy định thưởng phạt công minh. Điều này giúp nhận biết được chất lượng dịch vụ đơn vị cung cấp từ đó không ngừng cải tiến chất lượng dịch vụ để mang lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 115 -119 )

×