0

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợđối tượng sử dụng dịch vụ

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 109-111 )

5. Kết cấu của luận văn

4.2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợđối tượng sử dụng dịch vụ

hóa xuất nhập khẩu tại Cục Hải quan Quảng Ninh

Để nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK tại Cục hải quan Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020, cần thực hiện các giải pháp sau đây:

4.2.1. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý

Một trong những hạn chế được đề cập ở chương 3 là trình độ tổ chức và cung cấp dịch vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo hải quan còn yếu. Do vậy, cần từng bước đổi mới cơ bản phương thức quản lý nguồn nhân lực theo năng lực dựa trên mô tả vị trí việc làm; trước hết là đối với các vị trí việc làm không giữ chức vụ lãnh đạo nhằm bố trí đúng người, đúng việc; nâng cao hiệu suất làm việc; đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; điện tử hóa một số hoạt động quản lý nguồn nhân lực.

Bên cạnh đó, Cục Hải quan Quảng Ninh cũng cần từng bước kiện toàn, sắp xếp lại, đổi mới cơ cấu tổ chức của các phòng ban chức năng, Chi cục Hải quan trực thuộc, các tổ đội công tác theo lộ trình, kế hoạch của Tổng cục Hải quan và từ nhu cầu thực tiễn quản lý nhà nước về hải quan tại cơ sở; đảm bảo phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ theo từng giai đoạn, theo yêu cầu cải cách hành chính, cải cách hiện đại hóa hải quan.

4.2.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử hải quan điện tử

Khi thực hiện tốt công tác tuyên truyền và hỗ trợđối tượng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử, cơ quan hải quan đã khuyến khích sự tuân thủ của khách hàng, từ đó giảm chi phí quản lý hành chính xuống mức thấp nhất (nếu tỷ lệ tuân thủ cao, cơ quan hải quan sẽ có điều kiện tập trung vào quản lý chặt chẽ khách hàng sử dụng dịch vụ hải quan không tuân thủ hoặc chưa tuân thủ).

Cơ quan hải quan cần cung cấp thông tin, hỗ trợ pháp luật cho khách hàng để họ hiểu một cách đầy đủ, chính xác nhất các quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan hải quan cũng cần hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách tốt nhất với chi phí hành chính thấp nhất, từ đó tự nguyện thực hiện nghĩa vụ của mình.

Để tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ khách trong dài hạn cần có những giải pháp sau đây:

- Đổi mới công tác tuyên truyền và hỗ trợ đối tượng dịch vụ theo hướng đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền như:

+ Tăng cường hình thức tuyên truyền bằng tờ rơi;

+ Tổ chức nhiều hơn nữa đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp: định kỳ 1 tháng/lần đối với cấp Chi cục; 3 tháng/lần đối với cấp Cục;

+ Nội dung tuyên truyền trên trang điện tử phải được cập nhật thường xuyên kịp thời với những thay đổi của pháp luật thuế, hải quan và hiện đại hóa của ngành.

+ Khen thưởng tuyên dương doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, xử phạt doanh nghiệp chấp hành chưa tốt pháp luật để người sử dụng dịch vụ thấy được lợi ích của việc chấp hành tốt pháp luật.

+ Nâng cao yếu tố phương tiện hữu hình ngoài việc đầu tư các máy móc, thiết bị hiện đại, trụ sở làm việc khang trang, trang phục nhân viên lịch sự. Ngoài ra cần lập các kênh và hình thức để tiếp thu thông tin ý kiến khách hàng như: Đường dây nóng, Bộ phận giải quyết vướng mắc, Bộ phận tin học hướng dẫn - tư vấn khai báo để hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng.

- Đào tạo cán bộ, bố trí lực lượng cán bộ chuyên trách đủ để tham mưu, chỉ đạo, thực hiện việc tuyên truyền hỗ trợ đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử. Nâng cao trình độ của cán bộ làm công tác hỗ trợ tuyên truyền pháp luật nói riêng, toàn thể công chức hải quan nói riêng, đảm bảo phải là người nắm vững pháp luật hải quan, quy trình thủ tục hải quan điện tử và các pháp luật khác có liên quan. Cán bộ hải quan cần có kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết trình tốt và có tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm

vụ được giao. Để hiện thực hóa cần tổ chức các khóa tập huấn về kỹ năng giao tiếp đối với cán bộ hải quan, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền và có chính sách khen thưởng, kỷ luật nghiêm minh để đảm bảo chất lượng dịch vụ hải quan điện tử.

Để mỗi một cán bộ, công chức hải quan đều có thể tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật cho đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử được kịp thời; mỗi cơ quan hải quan phải có đầy đủ văn bản để tra cứu, chọn lọc thông tin nhanh chóng, thuận lợi và chính xác, có trang bị đầy đủ máy móc, phần mềm, mạng v.v..

Việc đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về hải quan thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống giáo dục, cơ quan hải quan sẽ nâng cao hơn nữa sự hiểu biết vai trò, bản chất, mục đích của dịch vụ hải quan điện tử. Việc mở rộng hình thức đối thoại với doanh nghiệp sẽ tháo gỡ được vướng mắc cho doanh nghiệp đồng thời tiếp nhận được những ý kiến góp ý về pháp luật về hải quan để cơ quan hải quan sửa đổi, bổ sung quy định và hoạt động điều hành kịp thời.

- Đẩy mạnh và mở rộng mạng lưới đại lý làm thủ tục hải quan: Các đại lý làm thủ tục hải quan đáng tin cậy, am hiểu pháp luật và về khách hàng sẽ hỗ trợ đắc lực cho cơ quan hải quan trong việc thực hiện thủ tục hải quan và tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật hải quan cho đối tượng sử dụng dịch vụ hải quan điện tử.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 109 -111 )

×