0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Kiến nghị với Tổng cục hải quan

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 120 -130 )

5. Kết cấu của luận văn

4.3.2. Kiến nghị với Tổng cục hải quan

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hải quan: Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hải quan phải được tiến hành đồng bộ tương thích với quy trình thủ tục hải quan điện tử, phục vụ trực tiếp cho việc thực hiện thủ tục hải quan điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phải đảm bảo cho hệ thống thông tin quản lý phục vụ chỉ đạo, điều hành, trao đổi thông tin thông suốt, kịp thời từ Tổng cục đến các Cục hải quan tỉnh, thành phố và các Chi cục hải quan trên toàn quốc. Một sự cố nhỏ, lỗi nhỏ trong phần mềm có thể gây sự ách tắc lớn trong quá trình xử lý thông quan hàng hóa.

- Nâng cấp hệ thống thiết bị, hệ thống mạng trên cơ sở mô hình được lựa chọn theo hướng triển khai hệ thống dữ liệu phục vụ thủ tục hải quan đến tận các địa điểm thông quan hàng hóa. Tích hợp các ứng dụng cơ bản phục vụ quy trình thủ tục hải quan tại các Chi cục như hệ thống thông tin: quản tờ khai, quản lý thuế, quản lý phân luồng hàng hóa, quản lý rủi ro.

- Thực tốt các quy định, quy trình về quản lý chất lượng dịch vụ đã ban hành. Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng dịch vụ của từng đơn vị hải quan,

có chế tài xử lý đối với các đơn vị hải quan không đảm bảo chính sách chất lượng của ngành đã quy định.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch cải cách phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1614/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính:

+ Rà soát, kiến nghị điều chỉnh thủ tục hành chính trong các lĩnh vực có liên quan đến thủ tục hải quan theo hướng đơn giản, đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi tiếp cận, giải quyết các dịch vụ công.

+ Chuẩn hoá quy trình thủ tục hải quan, xác định các yêu cầu nghiệp vụ tạo nền tảng để tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại: Giảm dần số lượng giấy tờ, tiêu chí trong bộ hồ sơ hải quan; giảm hồ sơ giấy, tăng hồ sơ điện tử, tiến dần tới mục tiêu không giấy tờ nhằm cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; tăng tốc độ xử lý hồ sơ; tăng cường ứng dụng trang thiết bị, công nghệ hiện đại trong kiểm tra, giám sát hải quan.

+ Triển khai đầy đủ, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hệ thống thông quan điện tử VNACCS/VCIS giai đoạn 2 do chính phủ Nhật Bản tài trợ. Xử lý các thiếu hụt phần hệ thống tin học hải quan tự động (NACCS) của Hải quan Nhật Bản cho phù hợp với hoạt động XNK ở Việt Nam.

+ Đầu tư mua sắm nâng cao năng lực quản lý, giám sát, điều hành 24/7 và cơ sở vật chất của Trung tâm dữ liệu ngành Hải quan; đảm bảo việc mua sắm đầy đủ, kịp thời các dịch vụ hỗ trợ, bảo trì, bảo hành Hệ thống VNACCS/VCIS và hạ tầng kỹ thuật; tăng cường đào tạo, hướng dẫn cho công chức trong toàn ngành, cộng đồng doanh nghiệp về sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS, đảm bảo thực hiện đúng quy trình, chức năng, nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS; nâng cao chất lượng hỗ trợ người sử dụng trong ngành Hải quan và doanh nghiệp đối với việc sử dụng Hệ thống VNACCS/VCIS.

+ Xây dựng được hệ thống mạng dự phòng, phòng ngừa các trường hợp nghẽn mạng hoặc hệ thống mạng gặp sự cố, khi nâng cấp, bảo dưỡng và an toàn thông tin dữ liệu.

+ Xây dựng và triển khai cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN: dịch vụ thanh toán điện tử đối với các khoản thuế, phí, lệ phí được áp dụng đối với 100% các thủ tục hành chính trên cổng thông tin một cửa quốc gia; dịch vụ hỗ trợ Doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước trong quá trình triển khai cơ chế một cửa quốc gia.

-Đảm bảo hệ thống pháp luật về hải quan đầy đủ, thống nhất, rõ ràng và công khai, phù hợp với các cam kết quốc tế, thực hiện nghiêm chỉnh, bình đẳng cho mọi đối tượng. Từ đó có chế tài xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm các quy định của nhà nước trong lĩnh vực hải quan, tuyên dương những trường hợp tuân thủ chấp hành tốt pháp luật.

- Tổng cục hải quan cần chú trọng tuyển dụng CBCC vào ngành hải quan những năm tới có kiến thức về khoa học công nghệ hiện đại, khối ngành công nghệ thông tin, an toàn hệ thống và bố trí sắp xếp đồng đều ở các đơn vị hải quan từ tuyến Tổng cục, Cục và cả cấp Chi cục hay địa bàn cửa khẩu trực tiếp XNK hàng hóa.

- Tổng cục hải quan có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ CBCC của Chi cục để kịp thời bắt kịp với sự cải tiến và thay đổi chế độ chính sách, phương pháp tư duy quản lý về hải quan. Bên cạnh đó, chú trọng đào tạo cả về công tác chuyên môn lẫn kiến thức về giao tiếp, thái độ ứng xử và giải quyết công việc cho các CBCC, nhân viên hải quan trong toàn ngành.

- Tổng cục cần có chế độ đãi ngộ đối với CBCC, nhân viên hải quan có trình độ cao lĩnh vực công nghệ thông tin về công tác trong ngành để thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng sự cải tiến hiện đại hóa ngành hải quan đến năm 2020.

KẾT LUẬN

Thủ tục hải quan điện tử đã được áp dụng tại Việt Nam trong mấy năm vừa qua đã mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, ngành hải quan và xã hội. Thực hiện thủ tục hải quan điện tử thể hiện rõ sự cần thiết, yêu cầu hiện đại hóa ngành Hải quan, yêu cầu của xã hội và yêu cầu của Hội nhập quốc tế. Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, kinh tế, xã hội vô cùng to lớn không chỉ riêng cho ngành hải quan và toàn bộ nền kinh tế. Nó chứng tỏ quyết tâm đổi mới, cải cách thủ tục hành chính của ngành Hải quan đồng thời chứng tỏ những nỗ lực thiện chí của Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, một trong những yếu tố cơ sở để Việt Nam tham gia, cam kết và thực hiện vào các Hiệp định thương mại tự do song phương, đa phương trong khu vực cũng như toàn cầu.

Qua phân tích, đánh giá toàn bộ chất lượng dịch vụ hải quan điện tử tại Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh. Đề tài đã đưa ra được những lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ, mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ hải quan điện tử, những mặt tích cực -hạn chế, các nhân tác động ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đang áp dụng tại Cục.

Tuy nhiên, đề tài mới chỉ nghiên cứu trong phạm vi cấp Cục với một số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu nhất định chưa đại diện cho tổng thể đối tượng thụ hưởng chất lượng dịch vụ hải quan điện tử trên cả nước. Do đó, việc đóng góp của đề tài về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử vẫn còn một số hạn chế nhất định.

Với những giải pháp tác giả đưa ra nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh, tác giảkỳ vọng rằng sẽ có những thay đổi góp phần phấn đấu thực hiện được mục tiêu phát triển dịch vụ hải quan điện tử Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020.

Tác giả đã hoàn thành cơ bản nhiệm vụ đặt ra trong quá trình nghiên cứu Luận văn:

- Xác định mô hình nghiên cứu về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử theo quan điểm khách hàng tại Cục hải quan.

- Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu về chất lượng dịch vụ hải quan điện từ đối với hàng hoá XNK tại Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Xác định được nguyên nhân của những điểm yếu về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hoá XNK tại Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh.

- Đề xuất được giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hoá XNK tại Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh như: Hoàn thiện bộ máy tổ chức, tăng cường công tác tuyên truyền, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

I. Tài liệu

1. Hoàng Đức Thân, Nguyễn Thị Xuân Hương, Giáo trình Kinh tế hải quan phần 1 (2009), Đại học Kinh tế quốc dân - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân;

2. Nguyễn Đình Phan, Đặng Ngọc Sự, Giáo trình Quản trị chất lượng (2012), Đại học Kinh tế quốc dân - Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân;

3. Nguyễn Đình Phan (2005), Giáo trình quản lý chất lượng trong các tổ chức, NXB Giáo dục, Hà Nội;

4.Các chương trình quản lý đã chức năng của ngành hải quan: Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam; Thống kê tờ khai, quản lý số liệu XNK; Xử lý thông tin vi phạm, Quản lý rủi ro;

5. Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh (2013- 2016 và 6 tháng đầu năm 2017), Báo cáo tổng kết công tác năm.

II. Văn bản pháp lý liên quan

1. Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; 2. Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày14/06/2005;

3. Luật Quản lý ngoại thương số: 05/2017/QH14 ngày 12/6/2017;

4. Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra,giám sát, kiểm soát hải quan;

5. Nghị định số 87/2012/NĐ-CP ngày 23/10/2012 của Chính phủ quy định một số điều về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá XK, NK thương mại;

6. Nghị định 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 về thương mại điện tử; 7. Quyết định 448/QĐ-TTg ngày 25/03/2011 Quyết định phê duyệt chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020;

8. Thông tư số 222/2009/TT-BTC ngày 25/11/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thí điểm thủ tục hải quan điện tử;

9. Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá XK, NK thương mại;

10. Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế XK, thuế NK và quản lý thuế đối với hàng hoá XK, NK;

11. Quyết định số 48/2008/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành quy định áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan;

12. Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 Quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

13. Quyết định số 1614/QĐ-TCHQ ngày 19/7/2016 của Bộ Tài chính về việc ban hành kế hoạch cải cách phát triển và hiện đại hóa ngành hải quan giai đoạn 2016 - 2020;

14. Quyết định 1966/QĐ-TCHQ ngày 10/7/2015 ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hoá XK, NK.

15.Các trang Web.

-Website:Cục hải quan thành phố Hà Nội http://hanoicustoms.gov.vn Bài viết những đặc điểm cơ bản của VNACCS Tác giả Hữu Minh;

- Website:Công ty cổ phần sơn dầu khíViệt Namhttp://pvpait.vnBài viết Hải quan điện tử : Lợi ích của Hải Quan Điện tử mang lại;

-Website: Báo Vĩnh Phúc http://www.baovinhphuc.com.vn Bài viết Đẩy mạnh ứng dụng hải quan điện tử (ngày 18/9/2015), Tác giả: Văn Cường;

-Website:Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng http://haiphong.gov.vn Bài viết Thực hiện VNACCS/VCIS tại Hải quan Hải

-Website:http://www.vysaip.org Bài viết kinh nghiệm của Hải quan Nhật bản, ngày 23/3/2014;

-Website: Cục Hải quan Quảng Ninh http://www.quangninhcustoms.gov.vn Trang Hiện đại hóa hải quan;

-Website: Tổng cục Hải quan http://www.customs.gov.vnBài viết Chiến lược phát triển hải quan Việt Nam đến năm 2020.

PHỤ LỤC

PHIẾU THĂM DÒ DOANH NGHIỆP VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU,

NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH

Kính gửi các Anh/Chị:

Hiện nay, Tôi đang làm đề tài nghiên cứu về chất lượng dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại Cục hải quan Quảng Ninh, rất mong Anh/Chị vui lòng dành chút ít thời gian để điền vào bảng câu hỏi này.Những thông tin Anh/Chị cung cấp sẽ vô cùng quan trọng để Tôi có thể hoàn thành đề tài nghiên cứu này một cách có chất lượng nhất.

1.Xin vui lòng cho biết một số thông tin về bản thân a. Giới tính:  Nam  Nữ

b. Độ tuổi:  Dưới 30 tuổi  Từ 30 đến 45 tuổi  Trên 45 tuổi c. Trình độ học vấn chuyên môn:

 Lao động phổ thông  Trung cấp, Cao Đẳng

 Đại học và trên Đại học

2. Doanh nghiệp của bạn thực hiện Thủ tục hải quan bằng phương thức nào:

 Tự làm thủ tục

 Ủy thác qua đại lý làm thủ tục hải quan

 Ủy thác cho tổ chức, cá nhân khi làm thủ tục hải quan

3.Doanh nghiệp của bạn thuộc loại hình Doanh nghiệp nào (lựa chọn):

 Doanh nghiệp trong nước

 Doanh nghiệp nước ngoài

4.Doanh nghiệp của bạn chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nào dưới đây:

Doanh nghiệp Chế xuất

Doanh nghiệp Gia công cho thương nhân nước ngoài

5.Số năm Doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan:

 Dưới 1 năm  Từ 1 năm đến 5 năm  Từ 5 năm trở lên 6. Xin Anh/Chị vui lòng cho biết đánh giá của anh/chị về các phát biểu dưới đây. Đối với mỗi phát biểu, anh/chị hãy đánh dấu X vào một trong các con số từ 1 đến 5; theo quy ước số càng lớn là anh/chị càng đồng ý

1: Hoàn toàn phản đối; 2: Không đồng ý; 3: Bình thường; 4: Đồng ý; 5: Hoàn toàn đồng ý

TT Các tiêu chí Mức độ đồng ý

1 2 3 4 5

I Tính tin cậy (Reliability)

1 Thực hiện đúng tất cả các cam kết với doanh nghiệp

2 Anh/Chị tin tưởng tuyệt đối vào quy trình thủ tục hải quan điện tử

3 Chất lượng đường truyền ổn định theo thời gian

4 Thời gian phục vụ doanh nghiệp 5 Tiết kiệm thời gian làm thủ tục hải

quan

II Sự đáp ứng (Responsiness)

1 Hải quan hồi âm nhanh chóng thắc mắc, khiếu nại của doanh nghiệp 2 Nhanh chóng khắc phục đường

truyền khi có sự cố

3 CBCC hải quan sẵn sàng giúp đỡ doanh nghiệp khi cần

4 Hệ thống hải quan điện tử đáp ứng nhanh và thuận tiện cho DN

III Sự bảo đảm (Assurance)

1 Hải quan luôn đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp

2 Trình độ chuyên môn của CBCC cao

3

Kỹ năng giải quyết công việc của cán bộ, công chức tạo sự tin tưởng cho doanh nghiệp

TT Các tiêu chí Mức độ đồng ý

1 2 3 4 5

4 CBCC luôn lịch sự, giúp đỡ khách hàng

IV Sự đồng cảm (Empathy)

1 Tạo thuận lợi thời gian phục vụ hoạt động XNK cho khách hàng

2 CBCC chu đáo hướng dẫn làm thủ tục hải quan cho khách hàng

3 Hải quan hiểu rõ nhu cầu mong muốn của khách hàng

4 Hải quan có những giải pháp giải quyết vấn đề mềm dẻo, linh hoạt

V Sự hữu hình (Tangibility)

1 Nơi làm thủ tục hải quan sạch sẽ, thoáng mát

2 Cơ sở vật chất, trang thiết bị của hải quan hiện đại

3 Cán bộ, công chức có đồng phục gọn gàng và lịch sự

4

Các thiết bị công nghệ thông tin, đường truyền cung cấp đảm bảo chất lượng

5 Có nhiều kênh thông tin để tiếp thu ý kiến của doanh nghiệp

VI Sự hài lòng của doanh nghiệp

1 Tôi hài lòng với độ tin cậy của dịch vụ hải quan điện tử

2 Tôi hài lòng với sự đáp ứng và bảo đảm của dịch vụ hải quan điện tử

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 120 -130 )

×