0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Tình hình XNK hàng hóa tại Cục Hải quan Quảng Ninh

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 67 -72 )

5. Kết cấu của luận văn

3.1.4. Tình hình XNK hàng hóa tại Cục Hải quan Quảng Ninh

a) Về số lượng doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Bảng 3.1: Thống kê số lượng doanh nghiệp XNK

ĐVT: Doanh nghiệp

Stt Năm Tống số doanh nghiệp XNK

1 2015 1.008

2 2016 1.014

3 2017 1.001

(Số liệu thống kê tại Phòng GSQL Cục Hải quan Quảng Ninh)

Có thể nhận thấy số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa tại cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh thay đổi không đáng kể trong ba năm qua (giai đoạn 2015-2017). Nếu năm 2016 tăng so với năm 2015 là 7 doanh nghiệp thì đến năm 2017, số lượng doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu tại hải quan tỉnh Quảng Ninh giảm 13, còn 1001 doanh nghiệp.

b) Về số lượng tờ khai xuất nhập khẩu Năm 2015:

- Kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu trong năm: 8.768.532.916 USD, giảm 5,4% so với cùng kỳ năm 2014 (9.269.503.435 USD)

- Xuất nhẩu: 3.156.128.780 USD, giảm 20,17 % so với cùng kỳ 2014. - Nhập khẩu: 5.612.404.136 USD, tăng 5,58 % so với cùng kỳ 2014. Hàng hóa tạm nhập tái xuất và gửi Kho ngoại quan tái xuất qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh: 41.912 container (29.786 container hàng lạnh và 12.126 container hàng khô), tăng 2,94% (tăng 1.200 container) so với năm 2014.

- Số phương tiện thực hiện cơ chế một cửa quốc gia từ ngày 06/5/2015 đến 30/12/2015: 1000 lượt (xuất cảnh: 534 lượt; nhập cảnh: 466 lượt).

Bảng 3.2. Thống kê số lượng tờ khai XNK ĐVT: Tờ khai STT Năm 2015 2016 2017 Tăng/giảm 2016/2015 Tăng/giảm 2017/2016 1 Tổng số TK 54130 61081 45952 12.84% (24.77%) 2 Số lượng TK XK 28742 29231 21992 1.70% (24.76%) 3 Số lượng TK NK 25388 31850 23960 25.45% (24.77%)

(Số liệu thống kê tại Phòng GSQL Cục Hải quan Quảng Ninh)

Năm 2016:

- Tổng số tờ khai đã làm thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS: 61.081 tờ khai XNK các loại (tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2015) với tổng kim ngạch 14.888 triệu USD, tăng 69.8% so với cùng kỳ năm 2015 (tăng 6.119 triệu USD). Trong đó:

+ Xuất khẩu 29.231 tờ khai, trị giá 5.554 triệu USD, giảm 1,70% về số tờ khai nhưng về trị giá tăng 76.0% (tăng 2.398 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

+ Nhập khẩu 31.850 tờ khai, trị giá 9.334 triệu USD, tăng 25.45 % về số tờ khai và tăng 66.3% về trị giá (tăng 3.722 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Bảng 3.3. Thống kê kim ngạch hàng hóa XNK

ĐVT: Tỷ USD STT Năm 2015 2016 2017 Tăng/giảm 2016/2015 Tăng/giảm 2017/2016 1 Tổng kim ngạch XNK 8.769 14.888 8.681 69.8% (41.7%) 2 Kim ngạch XK 3.156 5.554 3.229 76.0% (41.9%) 3 Kim ngạch NK 5.612 9.334 5.452 66.3% (41.6%)

Năm 2017:

Trong năm, đã làm thủ tục qua Hệ thống VNACCS/VCIS cho 45.952 tờ khai XNK các loại với tổng kim ngạch 8.681,2 triệu USD, giảm 24.77% về số tờ khai và giảm 41.7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2016. Mặc dù năm 2017, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều đổi mới tích cực trong công tác quản lý nhà nước về Hải quan, chỉ đạo rất sát sao các hoạt động từ hoàn thiện cơ sở pháp lý, cải tiến quy trình thủ tục, triển khai dịch vụ công trực tuyến đến việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát nội bộ, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp (như: không thu phí cơ sở hạ tầng cảng biển, giảm mức thu các loại phí) đã làm cho kim ngạch XNK chính ngạch qua cảng biển tăng nhưng tổng kim ngạch XNK trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh vẫn giảm mạnh là do kim ngạch thương mại biên giới với Trung Quốc giảm quá mạnh; hàng tồn tại các KNQ Móng Cái nhiều; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp cũng là yếu tố gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

d) Về tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, vi phạm trong hoạt động kinh doanh XNK

Bảng 3.4. Bảng tổng hợp các vụ vi phạm đã bị xử lý STT Năm 2015 2016 2017 2016/2015 2017/2016 1 Số vụ vi phạm 386 381 371 (1.30%) (2.62%) 2 Trị giá (tỷ đồng) 67.3 17.88 16.96 (73.43%) (5.15%) 3 Xử phạt VPHC (tỷ đồng) 2.28 5.42 8.85 137.76% 63.27% 4 Khởi tố 29 26 19 (10.34%) (26.92%)

(Số liệu thống kê tại Phòng CBL & XLVP Cục Hải quan Quảng Ninh)

1. Năm 2015:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh bắt giữ: 415 vụ, trị giá 67,3 tỷ đồng (tăng 22,9% về số vụ, tăng 300,8 % về trị giá so với năm 2014); chủ trì và

phối hợp bắt giữ 29 vụ/41 đối tượng, tang vật vi phạm 78 kg ma túy tổng hợp và 14,154 kg heroin; Khởi tố hình sự 03 vụ, chuyển cơ quan điều tra xử lý 26 vụ; Xử lý hành chính 386 vụ; phạt 2,28 tỷ đồng.

- So sánh với kết quả bắt giữ toàn tỉnh: chiếm 15,5% về số vụ, chiếm 53,6% về trị giá (Kết quả bắt giữ của các lực lượng BCĐ 389 tỉnh năm 2015 là 2.664 vụ, trị giá 125,5 tỷ đồng).

- So sánh với kết quả bắt giữ toàn ngành: chiếm 2,1% về số vụ, chiếm 14,5 % về trị giá.

2. Năm 2016:

- Cục Hải quan tỉnh bắt giữ: 381 vụ, trị giá 17,88 tỷ đồng (giảm 1.30% về số vụ, giảm 73,4 % về trị giá so với năm 2015); chủ trì và phối hợp bắt giữ 18 vụ mua bán, vận chuyển các chất ma túy với 20 đối tượng, thu giữ 13,121 kg ma túy tổng hợp; Khởi tố hình sự: 02 vụ, Chuyển các cơ quan khác điều tra xử lý: 24 vụ; Xử lý hành chính: 668 vụ, số tiền phạt 5,421 tỷ đồng.

- So sánh với kết quả bắt giữ toàn tỉnh: chiếm 11,8% về số vụ, chiếm 29,9% về trị giá (Kết quả bắt giữ của các lực lượng BCĐ 389 tỉnh năm 2016 là 3.257 vụ, trị giá 59,75 tỷ đồng).

- So sánh với kết quả bắt giữ toàn ngành: chiếm 2,45% về số vụ, chiếm 4,2% % về trị giá

- Đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 895 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vi phạm thủ tục hải quan. Trong đó:

+ 377 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (bao gồm 14 vụ chủ trì bắt giữ ma túy), trị giá 17,88 tỷ đồng, chiếm 35% tổng trị giá hàng hóa toàn tỉnh bắt giữ, đạt 127,4% chỉ tiêu về số vụ, 137,5% chỉ tiêu về trị giá và giảm 1,5% về số vụ, giảm 73% về trị giá so với năm 2015.

+ 23 vụ gian lận thương mại, đạt 230% chỉ tiêu, tăng 77% so với năm 2015. + 495 vụ vi phạm thủ tục Hải quan, tăng 14% so với năm 2015.

tượng/8,964 kg ma túy tổng hợp; phối hợp bắt giữ 04 vụ/03 đối tượng/4,157 kg ma túy tổng hợp.

- Đã xử lý vi phạm 694 vụ. Trong đó:

+ Quyết định xử lý hành chính: 668 vụ, tăng 18% so với năm 2015, với số tiền phạt 5.421 triệu đồng.

+ Quyết định khởi tố hình sự: 26 vụ, trong đó, cơ quan Hải quan khởi tố 02 vụ, giảm 33% so với năm 2015; chuyển giao các cơ quan khác khởi tố: 24 vụ, giảm 29,4% so với năm 2015.

3Năm 2017:

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 371 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, trị giá bị bắt giữ 16,96 tỷ đồng (đạt 128% về số vụ và 154% về trị giá so với chỉ tiêu được giao); 24 vụ gian lận thương mại;

- Xử lý vi phạm hành chính 739 vụ việc, xử phạt VPHC 622 vụ việc, tiền nộp ngân sách nhà nước đạt 14,048 tỷ đồng (tiền phạt VPHC 8,851 tỷ, tiền bán hàng tịch thu 5,197 tỷ đồng;

- Xử lý hình sự 19 vụ việc; chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng bắt giữ 07 vụ mua bán, vận chuyển các chất ma túy với 07 đối tượng, thu giữ 13 bánh Heroin trọng lượng 4,178 kg, 200 ml MTTH dạng nước (MDMA) và 2,357 kg MTTH;

- Hoàn thành thu thập thông tin và nhập vào Hệ thống thông tin quản lý rủi ro đối với 855 doanh nghiệp (đạt 100%) theo yêu cầu của Tổng cục Hải quan; phát hiện 09 vụ vi phạm qua công tác phân luồng và chuyển luồng, xử phạt và ấn định thuế nộp ngân sách nhà nước 1,37 tỷ đồng; Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ 02 thủ tục hành chính, sửa đổi 01 Thủ tục không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Qua số liệu tại bảng 3.4 và số liệu phân tích bên dưới, nhận thấy số vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan tăng giảm không đều qua các năm, tuy nhiên số vụ vi phạm hành chính có xu hướng gia tăng về số vụ.

Thực tế cho thấy phương thức thủ đoạn của các đối tượng bị phát hiện ngoài các vi phạm hành chính (VPHC) về thủ tục, khai báo, nộp chậm giấy phép chuyên ngành, thì chủ yếu các vụ phát hiện về lợi dụng việc thông thoáng trong khai báo, cơ chế kinh doanh TNTX để buôn lậu, gian lận thương mại. Các đối tượng thường lợi dụng chính sách của Nhà nước về phân luồng, khai Hải quan điện tử để thông quan, khai báo hàng cấm như ma túy, pháo nổ, hàng qua sử dụng, động vật hoang dã (đông lạnh), gỗ quý để che mắt các cơ quan chức năng. Điều này cho thấy hoạt động của các doanh nghiệp này chiều hướng diễn biến hết sức phức tạp, các hành vi và thủ đoạn mới của doanh nghiệp nhằm trốn thuế của nhà nước và lợi dụng các chính sách thông thoáng để “lách” luật. Bên cạnh đó kéo theo sự vi phạm gia tăng sẽ đồng nghĩa với việc ảnh hưởng tới việc phân luồng hàng hóa, việc hàng hóa được phân luồng vàng và đỏ thì sẽ kéo dài thời gian và tăng chi phí của doanh nghiệp trong quá trình thông quan hàng hóa.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 67 -72 )

×