0
Tải bản đầy đủ (.pdf) (130 trang)

Mục tiêu phát triển dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 104 -107 )

5. Kết cấu của luận văn

4.1.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa

tử đối với hàng hoá XNK đến năm 2020

4.1.1. Mục tiêu phát triển dịch vụ hải quan điện tử đối với hàng hóa XNK đến năm 2020 đến năm 2020

Ngành hải quan có vai trò lớn trong công cuộc đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Hoạt động hải quan phải đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế mở cửa hội nhập Quốc tế. Ngày 25/3/2011 Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt “Chiến lược phát triển hải quan đến năm 2020” với những nội dung chủ yếu như sau:

Quan điểm phát triển

- Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Phù hợp với xu thế chung, với các chuẩn mực của hải quan thế giới và khu vực, đồng thời phải phù hợp với cải cách của nền hành chính quốc gia cũng như định hướng phát tiển của đất nước.

- Đảm bảo sự cân bằng giữa tạo thuận lợi cho hoạt động XNK, XNC và đầu tư, đồng thời phải đảm bảo quản lý nhà nước về hải quan chặt chẽ đúng pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật của doanh nghiệp.

- Cải cách cơ chế quản lý và quy trình thủ tục hải quan trên cơ sở áp dụng khoa học, công nghệ đặc biệt là CNTT làm động lực để cải cách, phát triển ổn định và bền vững.

- Tập trung đầu tư nguồn lực để hiện đại hoá hải quan tại các vùng, địa bàn trọng điểm nhằm đạt hiệu quả cao; có tính đến sự cân đối, hài hoà và đồng đều giữa các vùng, địa bàn còn lại, đảm bảo sự phát triển, hiện đại hoá

- Huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước để cải cách và phát triển Hải quan Việt Nam, trong đó nguồn nhân lực trong nước đóng vai trò quyết định.

Mục tiêu phát triển a) Mục tiêu tổng quát

- Thực thi có hiệu quả chế độ quản lý nhà nước về hải quan góp phần đảm bảo thực hiện chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học và công nghệ; hợp tác và giao lưu quốc tế; bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, lợi ích của nhà nước, quyền và ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân.

- Xây dựng Hải quan Việt Nam thành một tổ chức hiện đại, chính quy, chuyên nghiệp, chuyên sâu, được trang bị và làm chủ kỹ thuật hiện đại, hoạt động có hiệu lực và hiệu quả.

b) Mục tiêu quan trọng và chủ yếu

- Về thể chế: Hoàn thiện hệ thống pháp luật về hải quan đầy đủ, thống nhất, đồng bộ điều chỉnh về chính sách và thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan, đáp ứng các yêu cầu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và phù hợp với thực tiễn kinh tế- xã hội của Việt Nam. Áp dụng phương pháp quản lý hải quan hiện đại. Quy định đầy đủ các chế độ quản lý và thủ tục hải quan theo hướng đơn giản hoá và hài hoà hoá.

- Về thủ tục và chế độ quản lý hải quan: Đến năm 2020, về cơ bản các thủ tục và chế độ quản lý về hải quan được đơn giản hoá, hài hoà hoá, tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ quốc tế. Thực hiện đầy đủ cơ chế một cửa quốc gia và tham gia cơ chế một cửa ASEAN; thời gian thông quan hàng hoá đạt mức các nước tiên tiến trong khu vực. Thủ tục hải quan chủ yếu được thực hiện bằng phương thức điện tử.

- Về quản lý thuế: Nâng cao trình độ, năng lực quản lý thuế của Hải quan Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực; đảm bảo quản lý thuế

công bằng, minh bạch, khả thi, hiệu quả, phù hợp với chuẩn mực và thông lệ quốc tế; nâng cao ý thức tự giác tuân thủ pháp luật của người nộp thuế; đảm bảo quyền lợi, tận dụng tối đa lợi thế, hạn chế bất lợi trong hội nhập; tăng cường thanh tra, giám sát của cơ quan hải quan; đảm bảo nguồn thu cho NSNN nhằm phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

- Về kiểm soát hải quan: Áp dụng sâu rộng quản lý rủi ro đối với các hoạt động nghiệp vụ hải quan; hình thành hệ thống thông tin nghiệp vụ hải quan tập trung, hiện đại, chất lượng cao. Tổ chức thực hiện có chiều sâu công tác nghiệp vụ cơ bản và đấu tranh có trọng điểm đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Triển khai có hiệu quả các biện pháp cần thiết, thực hiện các cam kết quốc tế trong công tác phòng, chống khủng bố, rửa tiền, thực thi bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ…Thực hiện các biện pháp hàng rào kỹ thuật bảo vệ sản xuất và thị trường trong nước phát triển bền vững.

- Về kiểm tra sau thông quan: Đến năm 2020, hoạt động kiểm tra sau thông quan đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu, hiệu quả đảm bảo nguyên tắc kiểm tra hải quan từ tiền kiểm chuyển sang hậu kiểm; quy trình kiểm tra sau thông quan được chuẩn hoá trên cơ sở ứng dụng CNTT; phân loại được các doanh nghiệp XNK; kiểm soát được các doanh nghiệp, loại hình, mặt hàng XNK có độ rủi ro cao.

- Về xây dựng lực lượng: Xây dựng lực lượng hải quan Việt Nam trở thành lực lượng chính quy, chuyên nghiệp, chuyên sâu, làm chủ các trang thiết bị, kỹ thuận hiện đại, có khả năng ngoại ngữ, tin học, hoạt động minh bạch, liêm chính, có hiệu lực và hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế.

- Về tổ chức bộ máy: Xây dựng tổ chức bộ máy hải quan Việt Nam hiện đại, phù hợp với yêu cầu thực thi nhiệm vụ của hải quan và định hướng phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu quản lý hải quan hiện đại theo nguyên tắc tập trung thống nhất.

- Về hạ tầng truyền thông và ứng dụng CNTT: Duy trì và từng bước phát triển, nâng cấp hạ tầng truyền thông cùng với các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin. Sẵn sàng tích hợp cơ chế 1cửa quốc gia.

c) Một số chỉ tiêu cụ thể và lộ trình thực hiện

- Thực hiện thủ tục hải quan điện tử: Đến 2020 có 100% các Cục Hải quan, 100% các Chi cục Hải quan, 100% các loại hình hải quan cơ bản, 90% kim ngạch xuất nhập khẩu, 80% doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan điện tử.

- Thời gian thông quan hàng hóa đến 2020 phấn đấu bằng với mức của các nước tiên tiến trong khu vực Đông Nam Á tại cùng thời điểm.

- Tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa đến 2020 phấn đạt dưới 7%. - Tỷ lệ các giấy phép xuất nhập khẩu thực hiện trong cơ chế một cửa hải quan quốc gia đến 2020 là 90%.

Một phần của tài liệu (LUẬN VĂN THẠC SĨ) NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ HẢI QUAN ĐIỆN TỬ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU TẠI CỤC HẢI QUAN QUẢNG NINH (Trang 104 -107 )

×