0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Nguồn hình thành vốn cố định

NGÂN HÀNG HỢP TÁC, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG DOC

NGÂN HÀNG HỢP TÁC, QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN, HỢP TÁC XÃ TÍN DỤNG DOC

khác và các khoản dự phòng rủi ro khác. Sử dụng vốn bao gồm tiền mặt, tiền gửi, đầu tư vào chứng khoán, góp vốn mua cổ phần, hoạt động cho vay, tài sản cố định và sử dụng vốn khác Tiền mặt tại quỹ: Tiền mặt tại quỹ của ngân hàng bằng đồng việt nam, ngoại tệ,
 • 6
HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

HOÀN THIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

+S 3 = Viện trợ hoàn lại của Chính Phủ và phi Chính Phủ. +S 4 = Nguồn vốn vay của t nhân của quốc gia khác +S 5 = Nguồn vốn vay của t nhân của quốc gia khác. Nhu cầu vốn đầu t XDCB là rất lớn, cần có cơ chế để giải quyết nguồn huy động vốn trong điều kiện nền kinh tế còn thiếu vốn đầu t. Phải kết hợp huy động vốn từ các nguồn vốn ngoài nớc. Tự do hoá việc giao lu các nguồn vốn trong quá trình đầu t XDCB, kích thích sự hình thành thị trờng vốn, đặc biệt là thị trờng chứng khoán. Đối với cơ chế quản lý vốn đầu t XDCB cần phải kiểm soát quá trình đầu t XDCB bằng pháp luật. Hoàn chỉnh các cơ chế về vay vốn đầu t, sử dụng vốn đầu t, trả nợ và thu hồi vốn đầu t. Trong việc giao vốn và bảo toàn vốn đầu t cần giải quyết việc bảo toàn và phát triển vốn dới cả hai hình thức giá trị lẫn hiện vật, phải gắn chế độ khấu hao nhanh để đẩy nhanh tố độ đổi mới kỹ thuật và công nghệ.
 • 43
THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY DỆT VẢI CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Qúa trình hình thành và phát triển của công ty dệt vải công nghiệp Hà nội từ khi thành lập đến nay có thể đợc chia ra làm ba giai đoạn . a/ Giai đoạn 1 : Giai đoạn tiền thân của công ty (1967-1973). Công ty dệt vải công nghiệp Hà nội ra đời từ thời kỳ chiến tranh phá hoại ở miền Bắc của Đế quốc mỹ. Công ty dệt vải công nghiệp Hà nội là một trong những đơn vị thành viên của nhà may liên hiệp dệt Nam Định . Đợc lệnh tháo dỡ máy móc và trang thiết bị sơ tán lên Hà Nội và mang tên “Nhà máy dệt chăn” ,xây dựng tại xã Vĩnh Tuy , huyện Thanh Trì, Hà Nội . Khi còn là xí nghiệp thành viên thì nhiệm vụ chính là tận dụng bông đay, sợi rối, phe liệu của rệt Nam Định để dệt chăn chiên . Sau khi sơ tán lên Hà Hội thì không còn nguồn phế liệu trên để làm phế liệu cho kê hoạch sản xuất , nhà máy phải thu mua phế liệu của các nhà máy khác trong địa bàn Hà Nội :nh nhà máy dệt kim đông xuân, nhà máy dệt 8-3
 • 28
HOÀNTHIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆTNAM

HOÀNTHIỆN QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢN CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆTNAM

Thứ ba: Xuất phát từ chính vai trò của vốn đầu t XDCB là tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho xã hội, là nhân tố quyết định làm thay đổi cơ cấu kinh tế quốc dân, thúc đẩy sự tăng trởng và phát triển nền kinh tế đất nớc. Những vai trò đó chỉ có thể đợc thể hiện trong điều kiện có sự quản lý chặt chẽ ở tầm vĩ mô cũng nh tầm vi mô, còn nếu buông lỏng quản lý thì vai trò đó lập tức sẽ bị thủ tiêu.Điều này đã đợc thực tế kiểm nghiệm không chỉ ở nớc ta mà trên thế giới. Vì vậy hoàn thiện quản lý vốn đối với các dự án đầu t XDCB vừa là một thực tiễn khách quan, vừa là một yêu cầu cấp bách.
 • 43
Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện hà nội

Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây lắp bưu điện hà nội

m ặt tồn quỹ, chỉ giữ lại ở mức thấp nhất để đáp ứng nh ững nhu cầu thanh toán m à không th ể chi trả qua ngân h àng. Ti ền gửi ngân h àng và các kho ản tương đương tiền c ủa Công ty trong 3 năm chiếm một tỷ trọng khá cao trong tổng lượng vốn bằng tiền c ủa Công ty giúp công ty không để tiền bị ứ đọng v à có th ể d ùng ngay khi c ần, tăng
 • 22
NH135 POT

NH135 POT

2.2.2. Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế : Lạng sơn là một tỉnh hầu nh không có các đơn vị quốc doanh Trung ơng phát triển, những đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn vốn tự có rất thấp và đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trờng để định hớng cho sự phát triển của mình. Do đó Ngân hàng No&PTNT Lạng sơn cũng phải khai thác hơn nữa nguồn vốn này để đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Qua các thời kỳ nguồn vốn này có tăng nhng không ổn định, chủ yếu là của Kho bạc Nhà nớc tỉnh . Năm 2003 với những biện pháp hữu hiệu trong việc khơi tăng các nguồn vốn, đáp ứng vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế. Bằng hình thức thanh toán chuyển nhanh, chính xác, kịp thời, cùng với việc duy trì mức lãi suất tơng đối ổn định nên nguồn vốn tăng lên là : 862.8 tỷ đồng.
 • 65
MẪU PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ POT

MẪU PHƯƠNG ÁN VAY VỐN VÀ TRẢ NỢ POT

- Mô tả tài sản bảo đảm: - Chủ sở hữu: - Mối quan hệ giữa chủ sở hữu và bên vay: Chúng tôi cam kết rằng: Các thông tin kê khai trên là trung thực, phương án vay vốn khả thi và chúng tôi có đủ khả năng để trả nợ ngân hàng đúng hạn.
 • 2
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ HOÀNG GIA

PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ HOÀNG GIA

Bảng CĐKT thể hiện những tài sản do công ty quản lý và nguồn hình thành của những tài sản này từ vốn của người cho vay, nợ phải trả hoặc vốn góp của chủ sở hữu, hoặc cả 2 nguồn theo phươ[r]
 • 86
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CTY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - 6 DOCX

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TÀI CHÍNH TẠI CTY XÂY LẮP VÀ KINH DOANH VẬT TƯ THIẾT BỊ - 6 DOCX

Vì vậy, muốn đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Xây Lắp và Kinh Doanh Vật Tư Thiết Bị cần phải xem xét tình hình sử dụng vốn qua việc phân tích cơ cầu tài sản và nguồn hình thành [r]
 • 10
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNO&PTNT HÀ NỘI

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA NHNO&PTNT HÀ NỘI

Tuỳ theo mỗi hình thức sở hữu mà vốn điều lệ của NHTM được hình thành từ các nguồn khác nhau như: Đối với các NHTM nhà nước thì nơi cung cấp vốn điều lệ chính là ngân sách nhà nước, ngân[r]
 • 49
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KD TRONG CÁC DN

HIỆU QUẢ KD TRONG CÁC DN

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH_ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = TRANG 18 Chỉ tiêu này cho biết với một đồng vốn cố định tạo ra đợc b[r]
 • 38
HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

khai thác triệt để đợc thị trờng miền Bắc. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp cha tổ chức đợc một đội ngũ marketing và nghiên cứu thị trờng có trình độ. Đây là một thị trờng lớn với một số lợng khách hàng đông đảo. Khắc phục đợc hạn chế này sẽ góp phần mở rộng thị trờng, tăng nhanh tốc độ tiêu thụ, tăng doanh thu, tăng vòng quay của vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp. Kinh tế thị trờng bắt buộc các nhà sản xuất phải tìm kiếm khách hàng bởi vì nền kinh tế thị trờng cung th- ờng lớn hơn cầu. Để bán đợc hàng Doanh nghiệp phải nghiên cứu thị trờng, tìm kiếm khách hàng hay lôi kéo họ về với mình. Mặc dù vậy hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp cha chú trọng đến công tác nghiên cứu thị trờng, quảng cáo, chủ yếu là khách hàng vẫn tự tìm đến Doanh nghiệp đặt và mua hàng.
 • 38
THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

THỰC TRẠNG VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP

NHÓM CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH _ - Hiệu suất sử dụng vốn cố định: Hiệu suất sử dụng vốn cố định = Vốn cố định bình quân trong kỳ Lợi nhuận trong kỳ Chỉ tiêu này cho [r]
 • 39
LUẬT BVMT 2005-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

LUẬT BVMT 2005-NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

16. Đa dạng sinh học : là sự phong phú về nguồn gen, loài sinh vật và hệ sinh thái 17. Quan trắc môi trường : là quá trình theo dõi có hệ thống về môi trường, các yếu tố tác động môi trường nhằm cung cấp thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường và các tác động xấu đối với môi trường
 • 30
VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH

VỐN CỐ ĐỊNH VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỐ ĐỊNH

Theo chế độ hiện hành, muốn đổi mới thiết bị, tài sản cố định Doanh nghiệp phải tích luỹ trong một thời gian dài tuỳ loại tài sản cố định. Sau thời gian này, khấu hao của Doanh nghiệp thường bị giảm tương ứng so với sự mất giá của đồng tiền và Doanh nghiệp sẽ không đủ khả năng để tái đầu tư tài sản cố định. Mặt khác phương pháp khấu hao đường thẳng hiện nay (khấu hao theo tỷ lệ % cố định trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định) chưa tạo điều kiện cho Doanh nghiệp thu hồi vốn, đổi mới thiết bị và ứng dụng kỹ thuật mới vào giá thành kinh doanh. Một lý do khách quan nữa là giá trị tài sản cố định không được điều chỉnh kịp thời, cho phù hợp với mặt bằng giá hàng năm nên giá trị tài sản cố định tính khấu hao rất thấp so với giá hiện hành.
 • 26
HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNGTRỊ

HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN VĨNH LINH, TỈNH QUẢNGTRỊ

Vốn đầu tư của các doanh nghiệp nhà nước được hình thành từ rất nhiều nguồn khác nhau: là nguồn vốn do ngân sách nhà nước cấp cho các doanh nghiệp nhà nước lúc mới hình thành doanh nghiệ[r]
 • 117
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở CÔNG TY THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN

Trung Quốc rất thấp nên các công ty không mua các công tơ nhập khẩu vốn chiếm một phần thị trường tương đối lớn bởi giá rẻ. Trong mấy năm gần đây cường độ cạnh tranh trong ngành điện đã được đẩy mạnh hơn với sự tham gia của các công ty vào các lô thầu ở Việt Nam. Một số công ty đang nghiên cứu và sản xuất các mặt hàng công tơ đã làm cho tình hình cạnh tranh gay gắt hơn. Nhưng so với nhiều ngành khác như rượu, bia, xe máy, ô tô... thì ngành cung ứng các thiết bị đo điện ở nước ta hiện nay còn có mức độ cạnh tranh tương đối thấp.
 • 28
Bàn về Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp

Bàn về Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp

, NHỮNG THAY Đổl TẠI DựTHẢO CỦA BỘ TÀỈ CHÍNH Dự thảo Chế độ Kế toán Hành chính sự nghiệp của Bộ Tài chính đang công bô" để lấy ý kiến sửa đổi đã có những thay đổi đáng lưu ý. Các khoản thu, các khoản chi trước đây được thay thế bởi doanh thu và chi phí thể hiện ở Khoản 3, Điều 4 của Dự thảo: “Hệ thống tài khoản bao gồm 10 loại, trong đó từ tài khoản loại 1 đến loại 9 dùng để kế toán tài chính phản ánh tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, doanh thu, chi phí, thặng dự (thâm hụt) của đơn
 • 3
LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHN&PTNT TỈNH LẠNG SƠN PPTX

LUẬN VĂN: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH NHN&PTNT TỈNH LẠNG SƠN PPTX

2.2.2. Tiền gửi của các đơn vị tổ chức kinh tế : Lạng sơn là một tỉnh hầu như không có các đơn vị quốc doanh Trung ương phát triển, những đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn vốn tự có rất thấp và đang trong giai đoạn tìm kiếm thị trường để định hướng cho sự phát triển của mình. Do đó Ngân hàng No&PTNT Lạng sơn cũng phải khai thác hơn nữa nguồn vốn này để đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế. Qua các thời kỳ nguồn vốn này có tăng nhưng không ổn định, chủ yếu là của Kho bạc Nhà nước tỉnh . Năm 2003 với những biện pháp hữu hiệu trong việc khơi tăng các nguồn vốn, đáp ứng vốn cho nhu cầu phát triển kinh tế. Bằng hình thức thanh toán chuyển nhanh, chính xác, kịp thời, cùng với việc duy trì mức lãi suất tương đối ổn định nên nguồn vốn tăng lên là : 862.8 tỷ đồng.
 • 66
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG  2 DOCX

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ỨNG DỤNG XÂY DỰNG TỔ HỢP NHÀ CAO TẦNG 2 DOCX

Nhưng nếu vốn tự có ít, dự án thường phải tìm kiếm các khoản tài trợ tài chính thường là thông qua các khế ước vay nợ từ ngân hàng. Điều này dẫn đến sự bất lợi cho doanh nghiệp vì phải chịu áp lực lớn của gánh nặng nợ nần dẫn đến việc phải hy sinh nhiều lợi ích để thanh toán các khoản lãi vay đồng thời dễ mất tự chủ trong kinh doanh, khó khăn trong việc ra quyết định kinh doanh.
 • 15
QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

QUYẾT ĐỊNH CẤU TRÚC VỐN TRONG THỰC TIỄN

doanh. Trong điều kiện kinh doanh hiện nay, việc mua bán, sáp nhập, hợp nhất doanh nghi ệp xảy ra ngày càng nhi ều. Sau khi sáp nhập hay hợp nhất doanh nghiệp, hoạt động tái cấu trúc đ òi h ỏi nguồn vốn l àm cho c ấu trúc nguồn vốn hợp lý hơn nhằm đạt tới sự gia tăng tỷ suất lợi nhuận vốn chủ sở hữu hay thu nhập một cổ phần cũng như sự gia tăng giá trị d oanh nghi ệp. Trong trường hợp n ày, ban lãnh đạo doanh
 • 45
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: VỐN CỐ ĐỊNH

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP: VỐN CỐ ĐỊNH

c)Nguồn hình thành vốn: để tiến hành sản xuất kinh doanh,DN cần vốn.Vốn được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau song căn cứ vào nội dung kinh tế,vốn dược chia làm 2 loại cơ bản: -Nguồn vốn chủ sở hữu: đối với 1DN tổng tài sản nhỏ sẽ thể hiện quy mô hoạt động của DN song trong nền kinh tế thị trường điều quan trọng hơn là khối lượng tài sản mà DN đang nắm giữ dược hình thành từ những nguồn nào.Nguồn vốn chủ sở hữu thể hiện rõ trách nhiệm quản lý của DN, đối với lượng tài sản mà mình dang nắm giữ.Mặt khác nguồn vốn chủ sở hữu cũng thể hiện khả năng tự chủ của DN trong việc điều hành sản xuất KD.Vốn chủ sở hữu dược hình thành từ các nguồn vốn sau:
 • 20
TIỂU LUẬN: “VỐN CỐ ĐỊNH”

TIỂU LUẬN: “VỐN CỐ ĐỊNH”

B. Những vấn đề chung về vốn và vai trò của vốn trong sản xuất kinh doanh I. Khái niệm và phân loại vốn 1) Khái niệm về vốn - Về phương diện kỹ thuật: Vốn là các loại hàng hoá tham gia vào qua trình sản xuất kinh doanh cùng với các nhân tố khác.trong phạm vi nền kinh tế, vốn bao gồm mọi hàng hoá được sản xuất ra để hỗ trợ cho hàng hoá và dịch vụ khác. Như vậy vốn vừa là hàng hoá đầu vào vừa là hàng hoá đầu ra của nền kinh tế.
 • 20
LUẬN VĂN CẦN THIẾT ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ CÁC CƠQUAN DOANH NGHIỆP VÀO XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHO NỀN KINH TẾ

LUẬN VĂN CẦN THIẾT ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ CÁC CƠQUAN DOANH NGHIỆP VÀO XÂY DỰNG HẠ TẦNG CHO NỀN KINH TẾ

công qu ản lý kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB đối với Ban kế hoạch t ài chính t ại BHXH Việt Nam v à Phòng Tài chính k ế toán tại BHXH các tỉnh. -Vi ệc tạm giữ vốn chờ quyết toán (theo tỷ lệ % giá trị khối lượng thực hiện theo t ừng hợp đồng xây dựng của các hạng mục l à yêu c ầu cần thiết để nâng cao trách
 • 95
SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH

SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH

THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DUNG LINH 2.2.1 CƠ CẤU TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH: Để có chất lượng sản phẩm tốt nhất [r]
 • 24
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ NÉT NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN THƯƠNG MẠI PHẦN 5 POTX

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN TÌM HIỂU VỀ NÉT NỔI BẬT CỦA KINH TẾ VIỆT NAM TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN THƯƠNG MẠI PHẦN 5 POTX

Mỗi yếu tố này được liên hệ bằng một cách nào đó với các loại rủi ro khác nhau mà một ngân hàng thương mại phải đối đầu. Chẳng hạn ngân hàng thương mại có chất lượng quản lý cao thì hệ số vốn ngân hàng/tài sản sẽ thấp hơn các ngân hàng khác. Bởi do chất lượng quản lý kém làm cho rủi ro tín dụng tăng cao do đó đòi hỏi ngân hàng phải duy trì một mức vốn ngân hàng cao để dự phòng thiệt hại tín dụng. Hoặc một ngân hàng có tình hình lợi nhuận kém cỏi rõ ràng nhiều rủi ro hơn ngân hàng có sự tăng trưởng lợi nhuận đều đặn vì thế mà ngân hàng đó phải duy trì một mức vốn cao hơn ngân hàng có lợi nhuận đều đặn.
 • 8
Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Vốn kinh doanh và nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp

Trong khi phân tích những u thế của việc đầu t ra bên ngoài cũng không nên quên những hạn chế của hình thức đầu t này. Điều quan trọng nhất khi đi tới quyết định đầu t tài chính ra bên ngoài là cần hết sức cân nhắc độ an toàn và tin cậy của dự án. Vì thế, nhà kinh doanh phải am hiểu tờng tận những thông tin cần thiết, phân tích, đánh giá những mặt lợi, hại của dự án để chọn đúng đối tợng và loại hình đầu t phù hợp. Thông thờng các dự án có lợi nhuận càng cao thì mức độ rủi ro càng lớn, ở đây không chỉ vì lợi nhuận trớc mắt mà còn tính đến độ an toàn của vốn.
 • 31
GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PPT

GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PPT

Mỗi yếu tố này được liên hệ bằng một cách nào đó với các loại rủi ro khác nhau mà một ngân hàng thương mại phải đối đầu. Chẳng hạn ngân hàng thương mại có chất lượng quản lý cao thì hệ số vốn ngân hàng/tài sản sẽ thấp hơn các ngân hàng khác. Bởi do chất lượng quản lý kém làm cho rủi ro tín dụng tăng cao do đó đòi hỏi ngân hàng phải duy trì một mức vốn ngân hàng cao để dự phòng thiệt hại tín dụng. Hoặc một ngân hàng có tình hình lợi nhuận kém cỏi rõ ràng nhiều rủi ro hơn ngân hàng có sự tăng trưởng lợi nhuận đều đặn vì thế mà ngân hàng đó phải duy trì một mức vốn cao hơn ngân hàng có lợi nhuận đều đặn.
 • 8
VỐN KINH DOANH VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MINH KHAI

VỐN KINH DOANH VÀ NHỮNG BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH CỦA CÔNG TY DỆT MINH KHAI

I.1: VỐN KINH DOANH VÀ NGUỒN HÌNH THÀNH VỐN KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP.I.1.1: Vốn kinh doanh của doanh nghiệpI.1.1.1: Khái niệm vốn kinh doanh:Để tiến hành bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào, doanh ngh
 • 69
Bài giảng kỹ thuật xây dựng phần 7

Bài giảng kỹ thuật xây dựng phần 7

Theo nghĩa rộng, vốn sản xuất kinh doanh của DN là toàn bộ các loại tài sản cố định và tài sản lưu động của doanh nghiệp tồn tại dưới các hình thức khác nhau được sử dụng vào mục đích sản xuất và kinh doanh để sinh lợi cho doanh nghiệp, bao gồm: nguồn nguyên vật liệu, tài sản cố định sản xuất, nhân lực, thông tin, uy tín.Theo nghĩa hẹp, vốn sản xuất KD của DN bao gồm: Vốn cố địnhVốn lưu động
 • 24
NGÂN HÀNG  NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PART 8 DOC

NGÂN HÀNG NGHIỆP VỤ CÔNG VIỆC PART 8 DOC

__________________________________________________________________________ nhờ vậy mà số nhân đòn bẩy cao hơn do đó mà ngân hàng thương mại quy mô lớn có lợi tức cao hơng ngân hàng quy mô nhỏ 11,5% so với 11,3%). Từ trên rút ra kết luận, tỷ lệ vốn cổ phần/tổng tài sản càng thấp thì số nhân đòn bẩy tài chính càng cao do đó lợi tức trên vốn cổ phần (ROE) của ngân hàng được khuyếch đại cao hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ vốn cổ phần/ tổng tài sản luôn chịu sự khống chế của cơ quan quản lý tiền tệ. Chỉ những ngân hàng lớn có uy tín cao mới có thể duy trì tỷ lệ vốn cổ phần/tổng tài sản ở mức thấp. Vậy nên những ngân hàng lớn thường có thu nhập trên vốn cổ phần cao.
 • 5
GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PDF

GIÁO TRÌNH TỔNG HỢP NHỮNG NÉT NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRONG NỀN KINH TẾ THƯƠNG MẠI PHẦN 5 PDF

Mỗi yếu tố này được liên hệ bằng một cách nào đó với các loại rủi ro khác nhau mà một ngân hàng thương mại phải đối đầu. Chẳng hạn ngân hàng thương mại có chất lượng quản lý cao thì hệ số vốn ngân hàng/tài sản sẽ thấp hơn các ngân hàng khác. Bởi do chất lượng quản lý kém làm cho rủi ro tín dụng tăng cao do đó đòi hỏi ngân hàng phải duy trì một mức vốn ngân hàng cao để dự phòng thiệt hại tín dụng. Hoặc một ngân hàng có tình hình lợi nhuận kém cỏi rõ ràng nhiều rủi ro hơn ngân hàng có sự tăng trưởng lợi nhuận đều đặn vì thế mà ngân hàng đó phải duy trì một mức vốn cao hơn ngân hàng có lợi nhuận đều đặn.
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: các giải pháp chính nâng cao hiệu quả sử dungh vốn kinh doanh tại công ty cổ phần bóng đèn phích nƣớc rạng đôngphương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả sử sụng vốn lưu động tại công ty đóng tàu hồng hàmột số biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn bằng tiền tại công ty cổ phần xa lộ 4nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty tnhh thương mại dịch vụ điện cơ phúc thịnhmột số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu tại công ty cơ điện trần phúBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ