0
 1. Trang chủ >
 2. Kinh tế - Quản lý >
 3. Kế toán >

Thực trạng công tác kế toán

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG TƯƠNG LAI CỦA NDMP- TÓM TẮT VÀ KHUYẾN NGHỊ

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN TRONG TƯƠNG LAI CỦA NDMP- TÓM TẮT VÀ KHUYẾN NGHỊ

FSSP c ũ ng có Ma tr ậ n v ề M ố i quan h ệ ch ỉ ra s ự tham gia c ủ a các t ổ ch ứ c trong n ướ c và các đố i tác n ướ c ngoài ở m ỗ i ph ầ n trong 9 l ĩ nh v ự c k ế t qu ả . Ma tr ậ n này là m ộ t công c ụ h ữ u d ụ ng cho các nhà tài tr ợ và giúp h ọ xác đị nh đượ c nh ữ ng ư u tiên c ủ a Chính ph ủ , tính liên k ế t c ủ a Đố i tác, xây d ự ng liên minh, xác đị nh kho ả ng tr ố ng và phát tri ể n tài chính. Cách ti ế p c ậ n c ủ a FSSP cho phép các nhà tài tr ợ ch ọ n l ự a các l ĩ nh v ự c để h ỗ tr ợ cho các ho t độ ng c ủ a ngành lâm nghi ệ p mà phù h ợ p v ớ i ư u tiên c ủ a h ọ . Thêm vào đ ó, FSSP đ ã chu ẩ n b ị (i) Ch ươ ng trình làm vi ệ c chung đư a ra k ế ho ch ho t độ ng đượ c k ế t n ố i và m ở r ộ ng gi ữ a các Đố i tác, (ii) S ổ tay ngành lâm nghi ệ p ch ứ a đự ng nh ữ ng đ i ể n hình làm t ố t, c ơ s ở d ữ li ệ u và các thông tin khác v ề lu ậ t, ngh ị đị nh và các v ă n b ả n chính quy khác, và (iii) H ệ th ố ng Giám sát và Đ ánh giá giúp ti ế p c ậ n quy trình c ủ a Ch ươ ng trình làm vi ệ c chung, các tác độ ng c ủ a Chính ph ủ và nhà tài tr ợ h ỗ tr ợ vi ệ c tham gia, các giá tr ị gia t ă ng c ủ a Đố i tác v ớ i c ơ c ấ u h ợ p tác gi ữ a các thành viên tham gia.
 • 41
Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 4 ppt

Đề thi thử đại học môn hóa - đề số 4 ppt

A. 6,48 gam B. 8,64 gam C. 9,72 gam D. 10,8 gam Câu 43. X m ch h ở có công th ứ c C 3 H y . M ộ t bình có dung tích không ñổ i ch ứ a h ỗ n h ợ p khí g ồ m X và O 2 d ư ở 150 0 C có áp su ấ t 2 atm. B ậ t tia l ử a ñ i ệ n ñể ñố t cháy X sau ñ ó ñư a bình v ề 150 0 C, áp su ấ t bình v ẫ n là 2atm. Ng ườ i ta tr ộ n 9,6 gam X v ớ i hi ñ ro r ồ i cho qua bình ñự ng Ni nung nóng (H = 100%) thì thu ñượ c h ỗ n h ợ p Y. Kh ố i l ượ ng mol trung bình c ủ a Y có giá tr ị là:
 • 5
Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 5) pdf

Máy thở và các phương thức thông khí cơ học (Phần 5) pdf

  C C ó ó hai lo hai lo i: KS th i: KS th ể ể t t í í ch, KS ch, KS á á p l p l ực. ự c.   KS th KS th ể ể t t í í ch l ch l à à “ “ th th ổ ổ i i ” ” v v à à o ph o ph ổ ổ i m i m ộ ộ t th t th ể ể t t í í ch kh ch kh í í h h ằ ằ ng đ ng đ ị ị nh nh
 • 6
CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUYỀN TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI TRONG QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA CÁC TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHU VỰC TÂY BẮC

3.2.7. Thực hiện cơ chế giám sát tài chính, kiểm tra nội bộ đả m bảo hiệu quả v à minh bạch Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính là một biện pháp bảo đảm cho các qui định về kế toán và các kỷ luật tài chí nh được chấp hành nghiêm ch ỉnh, các số liệu tài liệu được ghi chép chính xác, trung th ực và có h ệ thống. Để thực hiện giải pháp tr ên, t ừng cấp kiểm soát phải căn cứ v ào ch ức năng , nhiệm vụ của mình xây d ựng mục tiêu, lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra giám sát. Bên cạnh đó, ki ểm tra, giám sát phải đi kèm phân tích đánh giá nhằm t ìm ra những ưu khuyết điểm, những khó khăn trở ngại v à những việc l àm nào có hiệu quả để có hướng sử dụng các nguồn kinh phí đạt hiệu quả hơn trong những năm sau. Đặc biệt là phải thực hiện trước khi quyết toán năm.
 • 12
Giáo án tuần 32 nhánh thiên nhiên tươi đẹp chủ đề mùa hè đến rồi

Giáo án tuần 32 nhánh thiên nhiên tươi đẹp chủ đề mùa hè đến rồi

c .Hoạt động 3: Dạy trẻ thuộc bài thơ. - đọc chậm rõ lời cho cả lớp đọc cùng 2-3 lần - Cho trẻ đọc luân phiên theo tổ,nhóm hai lần . - Mời nhóm bạn trai, nhóm bạn gái cùng đọc - Mời cá nhân trẻ đọc (khoảng 2-3 trẻ) - Trong quá trình trẻ đọc động viên khuyến khích sửa sai và hướng dẫn trẻ đọc diễn cảm 3. Luy n t p c ng c ệ ậ ủ ố - Các con vừa học bài thơ gì? - Giáo dục biết thời điểm xuất hiện một số hiện tượng thiên nhiên (trăng ,sao,cầu vồng...).
 • 22
K-quĩ đạo lượng tử của MD5-nhóm

K-quĩ đạo lượng tử của MD5-nhóm

Tuy nhi ên, các tác gi ả hoặc là đưa ra một công thức lượng tử tổng quát, hoặc khẳng định sự tồn tại của chúng n ên không th ể áp dụng. tr ực tiếp v ào nh ững trường hợp cụ t[r]
 • 7
TH ỰC VẬT C4

TH ỰC VẬT C4

C ố định cacbon C4 là một trong ba phương pháp, cùng với cố định cacbon C3 và quang hợp CAM, được thực vật trên đất liền sử dụng để "cố định" điôxít cacbon (liên kết các phân tử CO 2 dạng khí thành các hợp chất hoà tan trong thực vật) để sản xuất đường thông qua quang hợp. Các loài thực vật sử dụng cơ chế cố định cacbon C4 được gọi chung là th ực vật C4 .
 • 15
BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

BÁO CÁO THỰC TẬP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THAN HÀ TU

hợp chuyến than, dất theo quí định của xí nghiệp, sau đĩ định kỳ các chứng từ dĩ được chuyển về phịng kế tốn cơng ty, Cơng ty than Hà Tụ vận dụng hình thức tổ chức cơng tác kế tốn tập tr[r]
 • 33
TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

TRANG 15 KIL OB OO KS .CO _6.2.HO_ạ_CH _đị_NH VÀ QU_ả_N TR_ị_ D_ự_ ÁN _đầ_U T_ư_ _ _1._ _KHÁI NI_ệ_M D_ự_ ÁN _đầ_U T_ư_ : _ “Dự án đầu tư là việc nghiên cứu và đề xuất tổng hợp một hệ th[r]
 • 35
LÝ 8- CÔNG CƠ HỌC

LÝ 8- CÔNG CƠ HỌC

CÔNG CƠ HỌC PHỤ THUỘC VÀO 2 YẾU TỐ CÔNG CƠ HỌC PHỤ THUỘC VÀO 2 YẾU TỐ  LLỰC TÁC DỤNG VÀO VẬT F ỰC TÁC DỤNG VÀO VẬT F  QUẢNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN DỜI S QUẢNG ĐƯỜNG VẬT CHUYỂN DỜI S CÔ[r]
 • 20
Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

Luận văn : Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại xí nghiệp sản xuất và dịch vụ Sông Lam pps

do đĩ khơng năm bắt được các mặt yếu kém trong quá trình sử dụng vốn kinh doanh để kip thời sử lý. Quản lý vốn chưa chặt chẽ, giao vốn và khơng kiểm tra sát sao, XN chưa gắn cơng tác sản xuất, kinh doanh với hiệu quả kinh doanh và việc bảo tồn vốn. Chưa tính tốn lựa chọn phương án kinh tế tối ưu hơn cĩ thể giữa việc đi vay chịu lãi suất để tài trợ cơng nợ với khuyến mãi giảm giá để giảm nợ và an tồn về tài chính. Chưa chấp hành nghiêm túc các quy định về quản lý, kinh doanh và tuân thủ quy trình quản lý tiền vốn, thiếu kiểm tra đơn đốc việc thu hồi tiền vốn. Chiến lược phát triển con người chưa được quan tâm đúng mức, chuyên mơn nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như về nhận thức của đội ngũ cán bộ cơng nhân viên chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Chính sách tuyển dụng, đào tạo mới chỉ đáp ứng nhu cầu bức thiết trước mắt, chưa được quy hoạch và đầu tư tương xứng với yêu cầu phát triển lâu dài.
 • 36
BÀI 3. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN TỰ SỰ (LÀM TẠI LỚP)

BÀI 3. VIẾT BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 - VĂN TỰ SỰ (LÀM TẠI LỚP)

cái ấm áp của bàn tay cô khiến con người ta phải xao xuyến nhớ mãi không quên, lúc đầu khi được cô nắm tay, tay tôi run run nên nét chữ hơi nghệch ngoạc, nhưng cô đã nhìn tôi cười với án[r]
 • 2
giáo án giảng dạy

giáo án giảng dạy

- Cô vừa thấy 3 đội chơi vận động đều và đẹp đấy chúng mình cùng vận động lại cùng cô không? - Cô cho cả lớp vận động lại 1 lần nữa cùng cô.. thưởng thức bài hát “Mùa xuân ơi” của tác g[r]
 • 6
listen and read unit 9 lớp 8

listen and read unit 9 lớp 8

Hướng dẫn dịch:Y tá: Bệnh viện Bạch Mai xin nghe.Lan: Có cấp cứu. Xin cô cho xe cứu thương đến trường Quang Trung. Có một học sinh bị thương.Y tá: Bình tĩnh nào. Em có thể cho cô biết chuyện gì đã xảy ra không?Lan: Bạn ấy ngã xe đạp va đầu xuống đường cô ạ.Y tá: Bạn ấy còn tỉnh không?Lan: Còn tỉnh ạ, nhưng mà bạn ấy bị một vết cắt ở trên đầu. Máu ra nhiều lắm cô ạ.Y tá: Cố cầm máu cho bạn nhé. Hãy dùng khăn lau hoặc khăn tay để băng vết thương lại. Sau đó đè mạnh lên vết thương và giữ thật chặt nhé.Lan: Cô làm ơn nhanh lên cô nhé.Y tá: Dĩ nhiên rồi. Trường cháu ở đâu?
 • 2
3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

3 BÀN VỀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TOÁN TSCĐ HỮU HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ VÀ HẠCH TỐN TSCĐ HỮU HÌNH THEO CHẾ ĐỘ KẾ TỐN HIỆN HÀNH TRONG CÁC DOANH NGHIỆP: Những năm qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế, cùng với sự đ[r]
 • 21
HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 14-15

HỘI NGHỊ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 14-15

Cán bộ quản lý phải chủ động trong công tác tham mưu cho Đảng, chính quyền các cấp, chủ động phối hợp với các đoàn thể thực hiện các chương trình, kế hoạch hiện tại và lâu dài [r]
 • 71
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Nước sạch Hà Nội

Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Công ty Nước sạch Hà Nội

- Công tác lập kế hoạch còn nhiều bất cập: chưa thể hiện được tầm nhìn xa, dự báo hay phải điều chỉnh, nhiều dự án bị giãn tiến độ, một số dự án chờ xem xét lại phương án kỹ thuật,… - Công tác lập DAĐT và thẩm định dự án còn nhiều tồn tại: một số cán bộ tư vấn năng lực còn hạn chế, kinh nghiệm ít, không nắm được các quy luật biến động của nền kinh tế nên không lường được những biến động giá.
 • 14
G. ÁN: CÁC CÔ BÁC CẤP DƯỠNG

G. ÁN: CÁC CÔ BÁC CẤP DƯỠNG

- Hôm nay góc thao tác vai sẽ làm bác cấp dưỡng nấu ăn, cho em búp bê ăn, góc HĐVĐV tập xếp nhà bếp nơi làm việc của các cô, bác cấp dưỡng, góc xem sách truyện sẽ cùng nhau xem tranh về [r]
 • 28
TẢI GIẢI SBT TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1: GREETINGS - GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 UNIT 1 GREETINGS

TẢI GIẢI SBT TIẾNG ANH LỚP 6 UNIT 1: GREETINGS - GIẢI SÁCH BÀI TẬP TIẾNG ANH 6 UNIT 1 GREETINGS

d) Minh: Chào buổi sáng, cô Hoa... Cô Hoa: Chào buổi sáng, Minh. Bạn khỏe không? Minh: Em ổn, cảm ơn cô ạ. Cô Hoa, đây là Lan Anh. Cô Hoa: Xin chào, Lan Anh. Em bao nhiêu tuổi? Lan Anh: [r]
 • 12
GIÁO ÁN TUẦN 5 NHỮNG ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC GẦN GŨI

GIÁO ÁN TUẦN 5 NHỮNG ĐỒ CHƠI QUEN THUỘC GẦN GŨI

- Màu đỏ ạ - Xe otô này chạy được đấy các con ạ vì nhờ điều - Trẻ nghe khiển từ xa - Cô giới thiệu cho trẻ biết thêm có nhiều loại đồ -Trẻ nghe chơi xe otô chuyển động được nhờ dây cót, [r]
 • 20
Gián án Thơ ca ngợi thầy cô

Gián án Thơ ca ngợi thầy cô

Là những học sinh đang ngồi học dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, là những chủ nhân tương lai của đất nước, tập thể lớp 8C chúng em đã, đang và sẽ phấn đấu ra sức rèn luyện tài đức để trở thành những người công dân có ích cho xã hội, để không phụ lòng mong mỏi của các thầy , để 8C là một khóm hoa đẹp trong mái trường ..............là một khóm hoa đẹp. Điều đó được thể hiện qua từng giờ học, sự tiến bộ qua các tuần học của lớp, phấn đấu thi đua giành những bông hoa điểm 8 tươi thắm nhất dâng tặng thầy nhân ngày 20-11.Và hơn nữa, chúng em đang ấp ủ trong mình những ước mơ, hoài bão, đó cũng là một động lực giúp chúng em vươn lên.Với cá nhân em, em luôn có một ước mơ cháy bỏng là trở thành cô giáo để đem ánh sáng văn hoá về thắp lên những tâm hồn bé nhỏ của các em thơ tại bản làng em, tiếp bước các thầy dìu dắt những em nhỏ trở thành ngưòi có ích cho xã hội.
 • 28
Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại công ty cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình

MỞ ĐẦU 1/ Tính cấp thiết của Đề tài Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình là một doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng, đây được coi là lĩnh vực có nhiều cơ hội phát triển do thị trường tiêu thụ rộng lớn. Để thực hiện chủ trương đổi mới doanh nghiệp nhà nước, năm 2005 Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần và đã tiến hành sắp xếp lại bộ máy tổ chức, tăng cường công tác quản lý đặc biệt chú trọng đến hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ. Hơn nữa, Ban Lãnh đạo Công ty cũng nhận thấy tổ chức hạch toán kế toán đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố tình hình tài chính và cách thức hoạt động cung cấp thông tin để ra quyết định đầu tư, sản xuất, thu hút vốn; Vì vậy kiểm soát nội bộ và tổ chức hạch toán kế toán là vấn đề cần được quan tâm, giải quyết nhằm tạo ra một sự minh bạch, thông tin cung cấp cho những người quan tâm là kịp thời và đáng tin cậy. Đặc biệt hiện nay, Công ty đang có kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán và mở rộng sản xuất kinh doanh bằng việc Xây dựng Nhà máy Sản xuất Thép thành phẩm với công suất trên 40.000tấn thép/năm. Trong điều kiện đó, hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ là việc làm cần thiết và rất có ý nghĩa với Công ty. Vì vậy, Tác giả đã lựa chọn Đề tài: “Hoàn thiện tổ chức hạch toán kế toán với việc tăng cường kiểm soát nội bộ tại Công ty Cổ phần Bê tông Thép Ninh Bình” để viết Luận văn Thạc sĩ.
 • 15
ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN

ĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁNĐỐI TÁC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN
 • 23
GIÁO ÁN PHỤ TUẦN 19 THẾ GIỚI THỰC VẬT

GIÁO ÁN PHỤ TUẦN 19 THẾ GIỚI THỰC VẬT

- Hôm nay cô cũng mang đến cho lớp mình rất nhiều các loại quả đấy, chúng mình cùng cô khám phá các loại quả này nhé.. -Vâng ạ.[r]
 • 29
Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMSG - Hà Nội(SHB)

Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại Ngân hàng TMSG - Hà Nội(SHB)

mục đích khác nhau trong hoạt động ĐGTHCV nhưng tựu trung lại có thể quy về mục đích chính đó là cải tiến sự thực hiện công việc của NLĐ giúp cho người quản lý có thể đưa ra những quyết định nhân sự đúng đắn. Tiếp theo là phân tích mối quan hệ của công tác ĐGTHCV với các hoạt động quản trị nhân lực khác bao gồm các mối quan hệ với tình hình thực hiện mục tiêu chiến lược của tổ chức, kết quả ĐGTHCV là cơ sở đưa ra các quyết định nhân sự đúng đắn như: thù lao, khen thưởng, kỷ luật, đề bạt, thăng tiến, ..., thông qua kết quả ĐGTHCV người quản lý có thể đánh giá được năng lực, trình độ của NLĐ từ đó có kế hoạch đào tạo nhằm nâng cao NSLĐ; thông qua kết quả ĐGTHCV còn là cơ sở để tổ chức xây dựng kế hoạch hóa nguồn nhân lực; nếu công tác ĐGTHCV được thực hiện tốt thì còn giúp tạo động lực làm việc cho NLĐ,...
 • 11
luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

luận văn xác định kết quả kinh doanh tại công ty sản xuất, dịch vụ, thương mại ngọc thanh

Thấy được tầm quan trọng trên nên em quyết định chọn đề tài: “Xác định kết quả kinh doanh” tại Cơng ty sản xuất, dịch vụ, thương mại Ngọc Thanh để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Đến với Cơng ty bước đầu em tiếp cận với những sổ sách, chứng từ thực tế tại Cơng ty. Kế đến là học hỏi và tìm hiểu những nghiệp vụ phát sinh, để tìm ra sự khác biệt giữa lý thuyết đã học và thực tế tại Cơng ty. Sau cùng là nhờ các anh chị phịng kế tốn cung cấp các số liệu, chứng từ để giúp em tiến hành phân tích đề tài và hồn thành bài báo cáo tốt nghiệp.
 • 62
BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP TẠI CÔNG TY TNHH TM & QUẢNG CÁO XUÂN DUY- BÌNH ĐỊNH PPT

Báo cáo Thực tập tổng hợp GVHD: Lê Thị Thanh Mỹ KẾT LUẬN Trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế, cơ chế quản lý của Nhà nước được đổi mới với cơ chế mở cửa, đã mang lại những cơ hội cũng như thách thức cho sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, địi hỏi các doanh nghiệp phải nghiên cứu các biện pháp tăng cường cơng tác, quản lý trên các phương tiện kinh tế. Với chức năng quản lý, hoạt động của cơng tác kế tốn liên quan trực tiếp đến việc hoạch định các chiến luợc phát triển và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, việc hồn thiện cơng tác kế tốn là một trong những nội dung rất quan trọng gắn liền với việc đánh giá và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
 • 70
ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM.ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCMĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 1 CÔ TRẦN NGỌC BÍCH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM
 • 41
KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

_1.1.2.Nhiệm vụ của cơng tác kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh _ Kế tốn doanh thu, xác định kết quả kinh doanh cần thực hiện những nhiệm vụ sau: Theo dõi, ghi chép, phản ánh [r]
 • 105
Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Lời mở đầuCông tác xác minh điều kiện trong thi hành án dân sự là hoạt động không thể thiếu trong các hoạt động thi hành án. Với mục đích thi hành án đúng pháp luật, bảo đảm quyền, nghĩa vụ của các bên thi hành án. Đồng thời cũng đảm bảo tính nghiêm minh, chặt chẽ của pháp luật. Xác minh điều kiện thi hành án nói chung là xác minh điều kiện thi hành án của đương sự người được thi hành án, người phải thi hành án, những người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Một bản án, quyết định khi chuyển giao cho cơ quan thi hành án không tự nhiên mà có thể đưa ra quyết định thi hành án mà phải dựa vào các điều kiện nhất định mà pháp luật quy định. Vậy điều kiện thi hành án mà pháp luật quy định như thế nào. Làm thế nào đảm bảo các điều kiện đó. Do đó, thấy được tính cấp thiết của đề tài, cho nên trong bài này sẽ đi “Phân tích và làm rõ nội dụng về xác minh điều kiện thi hành án dân sự” nhằm giúp người đọc, các bên tham gia vào hoạt động thi hành án, đặc biệt những cá nhân áp dụng pháp luật hiểu rõ nội dung này để áp dụng quy định pháp luật một cách đúng đắn.Do còn trong quá trình tích lũy tri thức và thiếu kinh nghiệm thực tế nên bài biết có thể còn nhiều sai sót mong thầy cô góp ý. Em xin trân thành cảm ơn Bảng viết tắtTHADSThi hành án dân sựXMĐKTHADSXác minh điều kiện thi hành án dân sựTHAThi hành ánXMĐKTHAXác minh điều kiện thi hành án 
 • 15
viện khoa học công nghệ xây dựng ibst

viện khoa học công nghệ xây dựng ibst

Trong quá trình lập phương án hoặc đề cương quan trắc lún phải thực hiện đánh giá phương án thiết kế lưới quan trắc độ lún một cách chặt chẽ để trên cơ sở đó xác đị[r]
 • 8
thiet ke robot do duong do line theo vach den

thiet ke robot do duong do line theo vach den

cach thiet ke robot do duong×thiết kế mạch dò đường×thiết kế robot tìm đường×đồ án thiết kế nhà máy đường×đồ án thiết kế nhà máy đường thô×đồ án thiết kế robot×Từ khóađồ án thiết kế robot dò đườngđồ án thiết kế hình học đường ô tôthiết kế cảnh quan đường đô thịthiết kế chiếu sáng đường đô thịMô tả
 • 17
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II ANH 8

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II ANH 8

các thầy cô và các em hs có thể dùng đề cương ôn từ vựng, ngữ pháp và đọc và viết. đây là chương trình cũ ạ . tuy vậy , hi vọng còn hữu ích với mọi người ạ . cảm ơn mọi người đã xem ạ ,.njkghfghfccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccjhjhbjhkjhkjh
 • 17
Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Nghiên cứu tình hình vận dụng chế độ kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế - Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng

Việc vận dụng đúng chế độ kế toán là một vấn đề rất quan trọng công tác kế toán của một doanh nghiệp nhằm đảm bảo chức năng thông tin và kiểm soát của kế toán, đối với[r]
 • 7
TUẦN 5( TIẾT 2 )

TUẦN 5( TIẾT 2 )

Mai đã nói gì với cô giáo, khi biết cô cho mình viết bút mực?. A.Thôi cô ạ, cứ để bạn Lan viết trước.[r]
 • 21

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng công tác kế toán tiền lương các khoản trích theo lương tại công ty cơ khí sửa chữa công trình cầu đường bộ iithực trang công tác kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty cầu i thăng longke toan tien luonglương và các khoản trích theo lươngđặc điểm của doanh nghiệp xây lắp ảnh hưưởng đến kế toán tiền lưương và các khoản trích theo lưươngđánh giá khái quát tình hình hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũmột số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán tiền lưương và các khoản trích theo lưương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũcông ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiđặc điểm chung về quá trình hình thành và phát triển chức năng nhiệm vụ của công ty cơ khí và sửa chữa công trình cầu đường bộ iiphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đức hà tâyđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty khai thác công trình thuỷ lợi mỹ đứcphương hướng hoàn thiện kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãng hải phòngđánh giá thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lưương tại công ty tnhh mtv khai thác công trình thủy lợi tiên lãnghạch toán lao động tiền lưương và các khoản trích theo lương tại công ty đầu tưư xây dựng và phát triển kỹ thuật hạ tầng sơn vũvề hạch toán tiền lương tiền thưởng và các khoản trich theo lươngkế toán tiền mặt và các khoản phải thuBáo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM