0

kehoat bdtx

3 2 0
  • kehoat bdtx

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2021, 04:24

Căn cứ vào nhiệm vụ yêu cầu năm học, tình hình nhà trường, căn cứ nhu cầu cá nhân, khối kiến thức tự chọn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo thông tư s[r] (1)PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN BUÔN ĐÔN TRƯỜNGTHCS NGUYỄN TRƯỜNG TỘ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH TỰ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN THCS, NĂM HỌC 2015-2016 Họ và tên: LÊ THIỆN ĐỨC Ngày, tháng, năm sinh:10/07/1978 Năm vào ngành: 1999 Chức vụ: GV Tổ chuyên môn: TOÁN - TIN Trình độ chuyên môn: ĐH SƯ PHẠM TOÁN Nhiệm vụ giao năm học: DẠY MÔN TOÁN 8,9 Mục tiêu: - Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp - Phát triển lực dạy học, lực giáo dục và lực khác theo yêu cầu chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục tỉnh, yêu cầu đổi và nâng cao chất lượng giáo dục toàn ngành - Phát triển lực tự học, tự bồi dưỡng giáo viên, lực tự đánh giá hiệu bồi dưỡng thường xuyên, lực tổ chức, quản lí hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên nhà trường, Phòng Giáo dục và Đào tạo - Đảm bảo cán quản lí, giáo viên nhà trường tham gia bồi dưỡng, bám sát các chương trình bồi dưỡng thường xuyên Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành - Bồi dưỡng có trọng tâm tập trung váo các vấn đề mới, vấn đề thực tiễn đội ngũ gặp khó khăn quá trình công tác - Nhà trường tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo hình thức tự học cá nhân, học tập theo tổ chuyên môn, học tập theo nhóm giáo viên - Các nội dung bồi dưỡng (bắt buộc và tự chọn) đánh giá Kết đánh giá làm sở xếp loại giáo viên và đánh giá nhà trường cuối năm học Hình thức bồi dưỡng: - Thực qua hình thức: - Bồi dưỡng thông qua các lớp tập trung - Bồi dưỡng thông qua tự học, tự nghiên cứu - Bồi dưỡng thông qua học tập từ xa qua mạng Internet - Sinh hoạt chuyên đề, dạy thử nghiệm tổ chuyên môn, nhà trường, liên trường tổ chức NỘI DUNG a Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết Thực đầy đủ theo hướng dẫn ngành: Các nội dung bồi dưỡng đường lối, chính sách phát triển giáo dục trung học sở, chương trình, sách giáo khoa, kiến thức các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục trung học sở SỐ TIẾT STT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN Tập Tự học trung (2) - Công văn số: 3008/CT – BGDĐT Hà Nội, ngày 18 tháng năm 2014 Chỉ - BD tập trung hè thị nhiệm vụ trọng tâm giáo 2014 Tháng dục mầm non, giáo dục phổ thông, - GV tự học: Tự tiết tiết 8,9/2014 giáo dục thường xuyên và giáo dục nghiên cứu trên chuyên nghiệp năm học 2014 – 2015 mạng, nghiên cứu tài liệu sách, báo - BD tập trung - Xây dựng và tổ chức dạy học tích - GV tự học: tự Tháng hợp theo chủ đề liên môn cấp nghiên cứu trên tiết tiết 8,9/2014 THCS mạng, nghiên cứu tài liệu sách, báo - Kiểm tra đánh giá quá trình dạy học theo định hướng phát triển học sinh THCS - BD tập trung hè Tháng - Biên soạn câu hỏi bài tập và xây 2014 17 tiết tiết 8,9/2014 dựng đề kiểm tra theo định hướng phát triển lực môn học cấp THCS b Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết Bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu thực nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học, bao gồm nội dung bồi dưỡng theo dự án: SỐ TIẾT STT NỘI DUNG BỒI DƯỠNG PHƯƠNG PHÁP THỜI GIAN Tự học Tập trung - Bồi dưỡng chính trị và triển Bồi dưỡng tập trung khai nhiệm vụ năm học 2014 – 2015 - Phát triển chương trình giáo dục nhà trường phổ thông: Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn Tháng 25 tiết tiết 8/2014 - Tập huấn tổ chuyên môn Bồi dưỡng trực tuyến cấp THCS đổi sinh hoạt tổ chuyên môn qua nghiên cứu bài học - Tập huấn đổi công Bồi dưỡng qua mạng tác giáo viên chủ nhiệm Internet trường trung học c Nội dung bồi dưỡng 3: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục giáo viên (Thời lượng: 60 tiết/giáo viên/năm) Căn vào nhiệm vụ yêu cầu năm học, tình hình nhà trường, nhu cầu cá nhân, khối kiến thức tự chọn chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên ban hành kèm theo thông tư số: 31/2011/TT - BGDĐT Hà Nội, ngày 08 tháng năm 2011 Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học sở Để thuận lợi cho công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn nhà trường lựa chọn các mô đun bồi dưỡng sau: Yêu Số tiết cầuchuẩn nghề Mục tiêu Mã Tên và nội dung mô đun Thời gian Tự Tập nghiệp bồi dưỡng mô đun học trung cần bồi dưỡng Nâng THCS Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí học Thực hành Tháng 10 cao 11 sinh nữ, học sinh người các biện 10/2014 (3) lực chăm sóc / hỗ trợ tâm lí cho học sinh quá trình giáo dục; Dạy học tích hợp theo chủ THCS đề liên 12 môn dân tộc thiểu số trường THCS pháp giúp đỡ Quan niệm chăm sóc, học sinh nữ, hỗ trợ tâm lí cho học sinh học sinh người trường THCS dân tộc thiểu số Chăm sóc, hỗ trợ tâm lí thực mục học sinh nữ, học sinh tiêu dạy học người dân tộc thiểu số trường THCS Khắc phục trạng thái tâm lí căng thẳng cho học sinh THCS Có kĩ giúp Trạng thái tâm lí căng học sinh vượt Tháng 11,12 thẳng học tập họcqua trạng thái 10 /2014 sinh THCS căng thẳng Phương pháp hỗ trợ tâm học tập lí cho học sinh vượt qua trạng thái căng thẳng Tăng cường lực kiểm tra đánh giá kết học tập THCS 23 học sinh; Dạy học tích hợp theo chủ đề liên môn Kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Phân biệt và Vai trò kiểm tra đánh thực giá các phương Các phương pháp kiểm Tháng pháp kiểm tra tra đánh giá kết học tập 1/2015 đánh giá kết học sinh học tập Thực các phương học sinh pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh Giáo dục kĩ sống cho học sinh THCS Quan niệm và phân loại kĩ sống Phát Vai trò và mục tiêu giáo Có kĩ tổ triển dục kĩ sống cho học chức giáo dục lực tổ sinh kĩ sống Tháng THCS 35 chức các Nội dung và nguyên tắc qua các môn 3,4/2015 hoạt động giáo dục kĩ sống cho học và hoạt giáo dục học sinh THCS động giáo dục Phương pháp giáo dục kĩ sống cho học sinh THCS qua các môn học và các hoạt động giáo dục 15 15 THỜI LƯỢNG: - Tổng thời lượng bồi dưỡng thường xuyên năm học là 120 tiết Phê duyệt hiệu trưởng: Tân hòa,ngày : 8/5/2015 Giáo viên lập kế hoạch Lê Thiện Đức (4)
- Xem thêm -

Xem thêm: kehoat bdtx, kehoat bdtx