0

(Luận văn thạc sĩ) đánh giá xung đột môi trường tại làng nghề chế biến nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên

106 0 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2021, 06:40

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN ĐỨC LONG ĐÁNH GIÁ XUNG ĐỘT MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN NHỰA MINH KHAI, THỊ TRẤN NHƯ QUỲNH, HUYỆN VĂN LÂM, TỈNH HƯNG YÊN Chuyên ngành : Khoa Học Môi Trường Mã số: 8440301 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Đình Thi NHÀ XUẤT BẢN HỌC VIỆN NƠNG NGHIỆP - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, kết nghiên cứu trình bày luận văn trung thực, khách quan chưa bảo vệ lấy học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn, thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giải luận văn Nguyễn Đức Long i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này, nỗ lực thân, nhận quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân ngồi trường Trước hết tơi xin chân thành cảm ơn thầy, cô giáo Khoa Môi trường thầy cô giáo Học viện Nông Nghiệp Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Đặc biệt xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS.Nguyễn Đình Thi tận tình giúp đỡ tơi suốt q trình thực tập để hồn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn tới cán bộ, nhân viên UBND Thị trấn Như Quỳnh toàn người dân Thị trấn giúp đỡ tạo điều kiện cho thực suốt thời gian thực tập địa phương Cuối cùng, muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè người thân bên cạnh tạo điều kiện giúp đỡ thời gian học tập, rèn luyện Học viện Nông Nghiệp Việt Nam Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giải luận văn Nguyễn Đức Long ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii Trích yếu luận văn ix Thesis abstract xi Phần Mở đầu 1.1 Tính cấp thiết nghiên cứu 1.2 Giả thuyết khoa học 1.3 Mục đích nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Những đóng góp mới, ý nghĩa khoa học thực tiễn Phần Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1 Tổng quan làng nghề 2.1.1 Khái niệm làng nghề 2.1.2 Môi trường làng nghề giới 2.1.3 Môi trường làng nghề Việt Nam 2.1.4 Đặc điểm ô nhiễm môi trường làng nghề Việt Nam 2.1.5 Các nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường làng nghề nước ta 2.2 Khái niệm môi trường 11 2.3 Tổng quan ô nhiễm môi trường 13 2.3.1 Khái niệm ô nhiễm môi trường 13 2.3.2 Các dạng nhiễm mơi trường 14 2.4 Quản lý môi trường làng nghề nước ta 18 2.4.1 Một số văn quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý môi trường làng nghề 2.4.2 18 Khái lược làng nghề tái chế nhựa Việt Nam làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 19 iii 2.5 Tổng quan xung đột môi trường 21 2.5.1 Khái niệm xung đột môi trường 21 2.5.2 Phân loại xung đột môi trường 22 2.5.3 Nguyên nhân dẫn đến xung đột môi trường 23 2.5.4 Hướng tiếp cận giải xung đột môi trường 24 Phần Nội dung phương pháp nghiên cứu 29 3.1 Đối tượng nghiên cứu 29 3.2 Phạm vi nghiên cứu 29 3.3 Câu hỏi nghiên cứu 29 3.4 Nội dung nghiên cứu 29 3.5 Phương pháp nghiên cứu 29 3.5.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp 29 3.5.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp 30 Phần Kết nghiên cứu thảo luận 34 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội làng nghề chế biến nhựa Minh Khai 34 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 34 4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội thôn Minh Khai 37 4.2 Làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 39 4.2.1 Lịch sử hình thành phát triển làng nghề 39 4.2.2 Hiện trạng sản xuất làng nghề 40 4.2.3 Quy mô làng nghề 42 4.2.4 Vai trò làng nghề phát triển KT-XH địa phương 42 4.2.5 Thực trạng phát triển ngành kinh tế ảnh hưởng đến môi trường 43 4.3 Thực trạng môi trường làng nghề 47 4.3.1 Thực trạng rác thải sinh hoạt chất thải rắn trình tái chế nhựa 47 4.3.2 Thực trạng nhiễm khơng khí 49 4.3.3 Thực trạng môi trường nước 50 4.3.4 Các nguồn phát sinh chất thải ảnh hưởng tới môi trường .53 4.4 Đánh giá xung đột môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai 57 4.4.1 Nhận diện xung đột môi trường làng nghề Minh Khai 57 4.4.2 Đánh giá dạng xung đột môi trường làng nghề Minh Khai 60 4.4.3 Công tác quản lý xung đột môi trường thôn Minh Khai .64 iv 4.5 Đề xuất số giải pháp quản lý xung đột môi trường .68 4.5.1 Giải pháp quy hoạch 69 4.5.2 Giải pháp quản lý 69 4.5.3 Giải pháp kỹ thuật 72 4.5.4 Nâng cao nhận thức người dân làm nghề 72 Phần Kết luận kiến nghị 76 5.1 Kết luận 76 5.2 Kiến nghị 77 Tài liệu tham khảo 79 v DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường MT Môi trường NM Nước mặt NN Nước ngầm NTSX Nước thải sản xuất QCVN Quy chuẩn Việt Nam QTMT Quan trắc Môi trường TCCP Tiêu chuẩn cho phép TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TN&MT Tài nguyên Môi trường UBND Uỷ ban nhân dân CN-TTCN Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp XĐMT Xung đột môi trường NXB Nhà xuất RTSH Rác thải sinh hoạt vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Thành phần khối lượng nhựa thu gom làng nghề 20 Bảng 2.2 Phân loại xung đột môi trường 23 Bảng 4.1 Cơ cấu kinh tế phân theo ngành sản xuất năm 2016 38 Bảng 4.2 Lượng nguyên liệu sản phẩm từ hoạt động sản xuất làng nghề 42 Bảng 4.3 Thực trạng sử dụng đất thôn Minh Khai 44 Bảng 4.4 Thu nhập ngành kinh tế chủ yếu thôn Minh Khai 45 Bảng 4.5 Khối lượng nước thải ngồi mơi trường để tái chế 01 sản phẩm 46 Bảng 4.6 Ước tính tỷ lệ % rác thải rắn sinh hoạt địa bàn năm 2017 47 Bảng 4.7 Kết phân tích mơi trường khí tiếng ồn 49 Bảng 4.8 Kết phân tích mơi trường nước thải 50 Bảng 4.9 Kết phân tích môi trường nước mặt 51 Bảng 4.10 Kết phân tích nước ngầm làng nghề Minh Khai .52 Bảng 4.11 Nguồn phát sinh chất thải Làng nghề Minh Khai 55 Bảng 4.12 Ảnh hưởng chất lượng môi trường suy giảm đến sức khoẻ người dân làng nghề 56 Bảng 4.13 Đánh giá người dân mức độ xảy mâu thuẫn, xung đột làng nghề (n=60) 57 Bảng 4.14 Xung đột mơi trường nhóm xã hội làng nghề (n=60) 58 Bảng 4.15 Thực trạng tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới mơi trường địa bàn làng nghề Minh Khai năm 2017 60 Bảng 4.16 Số vụ khiếu kiện liên quan tới môi trường hộ làm nghề hộ không làm nghề 61 Bảng 4.17 Thống kê quy mô tái chế sản xuất từ nhựa tái chế hộ gia đình làng nghề Minh Khai (n=30) 61 Bảng 4.18 Số vụ khiếu kiện nhóm làm nghề nhóm làm nghề thơn Minh Khai 62 Bảng 4.19 Số vụ vi phạm xả nước thải trực tiếp môi trường làng nghề Minh Khai 63 Bảng 4.20 Số vụ khiếu kiện làm ảnh hưởng tới mỹ quan làng nghề 63 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ đồ hệ thống tổ chức quản lý môi trường địa phương Hình 2.2 Ước tính thải lượng chất nhiễm khí thải làng nghề khu vực đồng sơng Hồng 10 Hình 2.3 Mối quan hệ bên liên quan xung đột mơi trường 24 Hình 3.1 Sơ đồ, vị trí lấy mẫu 31 Hình 4.1 Sơ đồ vị trí làng nghề chế biến nhựa Minh Khai 34 Hình 4.2 Nhiệt độ trung bình mùa giai đoạn 2010-2014 35 Hình 4.3 Độ ẩm trung bình mùa giai đoạn 2010-2014 36 Hình 4.4 Xe vận chuyển rác thải thơn Minh Khai 39 Hình 4.5 Sơ đồ mơ tả quy trình sản xuất hạt nhựa kèm dịng thải 41 Hình 4.6 Sơ đồ hệ thống quản lý môi trường thị trấn Như Quỳnh .64 viii + Quy định chung + Nếp sống văn hóa + Đạo lý gia đình xã hội + Đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế + Trật tự kỷ cương xóm làng + Bảo vệ cơng trình cơng cộng, vệ sinh môi trường + Tổ chức thực Trong mục quy ước vệ sinh môi trường hương ước càn phổ biến nội dung: + Luật BVMT, sách, văn liên quan tới BVMT làng nghề quy chuẩn môi trường Việt Nam + Hoạt động sản xuất làng nghề, chất thải phát sinh, mức độ ô nhiễm so với quy chuẩn môi trường + Ảnh hưởng ô nhiễm môi trường làng nghề tới sức khỏe cộng đồng, sản xuất nơng nghiệp, cảnh quan + Các loại phí mơi trường bắt buộc: Phí BVMT nước thải, chất thải rắn, khí thải quy định xử phạt hành + Các biện pháp giảm thiểu nhiễm môi trường áp dụng cho làng nghề: sản xuất sạch, xử lý chất thải kinh nghiệm tốt làng nghề tương tự + Cơ chế hỗ trợ tài chính, tiếp cận vay vốn hoạt động liên quan đến đổi công nghiệp, áp dụng công nghệ sản xuất hơn, xử lý chất thải sản xuất Làng cử ban thường trực để tổ chức thực giám sát việc thực quy ước Các đoàn thể quần chúng hội phụ nữ, đoàn niên, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh, mặt trân tham gia để giúp đỡ ban điều hành Trong trình xây dựng hương ước, cần có tham gia tư vấn cán làm công tác quản lý môi trường để tăng hiệu thực thi hương ước quản lý môi trường Các điều khoản riêng hương ước đặc thù cho loại hình sản xuất làng nghề Đối với làng nghề chế biến lương thực thực phẩm cần ý 70 vấn đề: thu gom bã thải, xử lý nước thải, chất thải chăn nuôi * Tăng cường tổ chức thực pháp luật BVMT Theo định số 1206/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia khắc phục ô nhiễm môi trường giai đoạn 2012 – 2015, “Dự án khắc phục ô nhiễm cải thiện môi trường làng nghề bị ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng” Minh Khai làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng nên cần đưa vào “danh sách đen” cần phải xử lý ô nhiễm Việc xử lý mơi trường khơng khí bị nhiễm nghiêm trọng làng nghề sản xuất tái chế nhựa khó khăn khó quản lý nguồn phát thải Để thực cần có chế tài chặt chẽ, liệt, nhằm đưa làng nghề khỏi danh sách đen Những hoạt động bao gồm: - Tăng cường hoạt động giám sát môi trường làng nghề thực kiểm kê nguồn thải: Sở TNMT tỉnh Hưng Yên cần xây dựng kế hoạch giám sát môi trường làng nghề định kỳ, đặc biệt sở sản xuất gây ô nhiễm nghiêm trọng Sở cần tiến hành kiểm kê số nguồn thải quy mô nguồn thải làng nghề, đồng thời lên danh sách sở gây ô nhiễm nghiêm trọng để thường xuyên kiểm tra, đơn đốc cơng tác BVMT Kinh phí hoạt động lấy từ ngân sách nhà nước chi cho nghiệp môi trường địa phương chủ sở sản xuất đóng góp - Triển khai áp dụng công cụ kinh tế thu phí BVMT nước thải, khí thải, chất thải rắn: Sở TNMT cần hướng dẫn văn cho huyện Văn Lâm, thị trấn Như Quỳnh cách lập thống kê nguồn thải thải lượng chất ô nhiễm khí thải, nước thải, chất thải rắn làng nghề địa phương theo phương pháp tính trung bình lượng sản xuất/ngày Từ đó, tính phí BVMT nước thải, chất thải rắn hướng tới tính phí BVMT khí thải Tăng cường cưỡng chế thực thi pháp luật BVMT làng nghề: + Đối với sở mởi, cấp giấy phép kinh doanh cho sở có cam kết BVMT, đánh giá tác động môi trường Không cấp phép cho dự án có cơng nghệ sản xuất lạc hậu Đối với sở vào hoạt động, phải lập đề án bảo vệ môi trường + Kiên xử lý nghiêm sở vi phạm Luật Bảo vệ mơi trường hình thức: phạt tiền sở vi phạm lần 1(mức phạt theo 71 quy định Nhà nước) Đình sản xuất sở vi phạm lần (áp dụng biện pháp cắt điện, rút vốn ngân hàng, rút vốn kinh doanh) 4.5.3 Giải pháp kỹ thuật Tới nay, làng nghề tái chế nhựa Minh Khai chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung Nước thải sinh hoạt nước thải sản xuất không xử lý mà thải trực tiếp ao, mương gây ô nhiễm môi trường nước mặt Làng nghề có dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, nhiên hệ thống chưa triển khai Do vậy, việc xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung cần thiết Với mục đích làm giảm chi phí đầu tư ban đầu chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải sau mà đạt hiệu xử lý triệt để nguồn nước thải làng nghề 4.5.4 Nâng cao nhận thức người dân làm nghề + Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân bảo vệ môi trường Các quan quản lý nhà nước môi trường phải tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến văn pháp luật bảo vệ môi trường đến tầng lớp nhân dân địa bàn phường Đa Mai, triển khai cụ thể hoá văn quy phạm pháp luật môi trường cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ môi trường địa phương Đổi công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ môi trường, tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động lãnh đạo quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể nhân dân trách nhiệm ý thức bảo vệ môi trường Đề xuất chế, sách khuyến khích tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tham gia cơng tác bảo vệ môi trường Thường xuyên công khai thông tin tình trạng nhiễm mơi trường địa bàn phường phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường giám sát nhân dân Đa dạng hoá nội dung, hình thức tuyên truyền làm cho nhân dân hiểu rõ hậu trước mắt lâu dài ô nhiễm môi trường Phát tuyên truyền nhân rộng mơ hình, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt lĩnh vực bảo vệ mơi trường Mục đích việc giáo dục môi trường tạo nên nhân dân ý thức quan tâm đến môi trường Với nhận thức trách nhiệm góp phần vào việc bảo vệ cải thiện mơi trường nơi sinh sống 72 Trang bị cho người dân kiến thức môi trường chung vấn đề giải pháp có liên quan, giúp họ có trách nhiệm thói quen cần thiết để có giải pháp giải vấn đề môi trường mà họ gặp Giáo dục môi trường giúp cho người nhận thưc môi trường làm việc môi trường xung quanh cần bảo vệ, trước hết lợi ích họ, sau người dân phải hiểu môi trường tài sản quốc gia cần bảo vệ gìn giữ Giáo dục mơi trường cần tiến hành theo biện pháp khác nhau: Dựa vào phương tiện truyền thông đại chúng cách cộng tác chặt chẽ với báo chí vơ tuyến truyền hình, in áp phích, ấn phẩm, bảo vệ mơi trường - Tổ chức lớp tập huấn môi trường để cho cán luật BVMT, nâng cao nhận thức mơi trường từ tự giác chấp hành nghiêm chỉnh giữ gìn vệ sinh mơi trường an tồn sản xuất, lao động - Sở Tài nguyên Môi trường kết hợp với Bộ, số quan nghiên cứu trung ương tổ chức quốc tế mở lớp bồi dưỡng kiến thức bảo vệ môi trường cho cán huyện lỵ tổ chức trình diễn xuống địa phương Kết hợp với UBND huyện, xã Đoàn niên, phụ nữ tổ chức tuyên truyền rộng rãi ngày lễ môi trường, tổ chức vệ sinh đường làng ngõ xóm, thu dọn nạo vét kênh mương, ao tù, cống rãnh nhằm thoát nước mưa nước thải - Tăng cường công tác giáo dục truyền thông, nâng cao nhận thức hiểu biết cho người dân làng chất ô nhiễm phát sinh làng nghề: Môi trường: nơi sống lao động hàng ngày, khơng khí hít thở nước dùng, đất sản xuất Môi trường hạn chế bệnh tật, mang lại sức khỏe cho tất người, giúp người già sóng lâu, trẻ em khỏe mạnh Khơng khí sạch: Rất cần cho sống Khơng khí khơng chứa chất gây mùi, chất gây độc Khơng khí xung quanh làng nghề bị nhiễm khí thải từ cống rãnh, ao hồ có chứa nước thải lưu cữu lâu ngày, bị phân hủy sinh học tạo khí độc: H2S, NH3, CH4, gây mùi hôi thối khó chịu, bên cạnh cịn có khí thải từ lị tráng bánh, vắt bún, có chứa khí CO, NOx, SO2, gây tác động trực tiếp đến sức khỏe người, tác động lên hệ 73 hô hấp phổi, phế quản, da làm cho thể cảm thấy mệt mỏi căng thẳng Nước sạch: Nước ăn uống, vệ sinh cần phải sạch, nước bị ô nhiễm đưa vào thể nhiều vi khuẩn gây bệnh chất độc hại Những nguyên nhân làm bẩn nguồn nước làng nghề bao gồm: - Nước thải sản xuất từ hộ gia đình có chứa hàm lượng nhiễm cao, kết hợp với nước thải từ chăn nuôi mang theo ô nhiễm nguồn bệnh tật, nước hố xí, nhà tắm chứa nhiều vi trùng gây bệnh thải cống rãnh mương máng, ao hồ, tích lũy dần dần, ngấm vào đất lan rộng vùng lân cận gây ô nhiễm nước ngầm khu vực rộng Đất đai: Cần cho sản xuất nông nghiệp Chất thải từ sản xuất không thu gom, đổ bừa bãi không nơi quy định, nước thải từ sản xuất chăn nuôi không xử lý, thải trực tiếp vào cống rãnh không tiêu chuẩn làm ô nhiễm đất, làm bẩn nguồn nước sạch, nước ngầm Đất đai bị ô nhiễm dẫn đến chất độc hại ô nhiễm đất vào trồng, thức ăn nước uống gây tác hại cho người + Quy hoạch hệ thống cống thải thu gom nước thải sản xuất sinh hoạt làng Đó hệ thống cống ngầm có che chắn Trên tuyến cống phải xây dựng nhiều hố ga Do nước thải sản xuất sinh hoạt chứa nhiều rác thải chất thải rơi vãi, thức ăn thừa, rác sinh hoạt thải theo cống nên không thiết kế hố ga nhanh chóng gây tắc cơng làm tác dụng tuyến cống Với quy mô làng nghề, thường khoảng cách hố ga 30-50m Trước hố ga có đánh dốc đường từ 2-3 để rác thải dễ dàng trôi xuống hố ga nước thải tiếp tục chảy theo tuyến cống Nước thải chảy liên tục không lưu cữu cống không phân hủy gây ô nhiễm mùi Đồng thời hệ thống cống ngầm không làm mỹ quan môi trường làng hạn chế thu nhận thêm rác thải đường chảy cây, đất cát Trong trình chảy tuyến cống, rác thải đất cát thu gom dẫn vào hố ga, nước thải cịn lại thải ao tập trung hay đưa vào hệ thống thủy nông hàm lượng nhiễm nước thải khơng cịn cao Việc xây dựng hố ga tuyến cống thải có hiệu có tham gia hộ đân hoạt động giữ vệ sinh chung Mơ hình quản lý hoạt động hố ga áp dụng làng nghề giao cho vài hộ phụ trách nạo vét thường xuyên để trì hoạt động thu gom rác thải hiệu 74 Các làng đưa chương trình hoạt động ví dụ chiều thứ hàng tuần hay tuần cuối tháng nạo vét hố ga Các gia đình giao phụ trách hố ga thực hiện, đồng thời gia đình có trách nhiệm bảo vệ tuyến công chạy qua nhà thông báo cố tuyến công để giải kịp thời Với việc xây dựng tuyến công quy cách chương trình quản lý mơi trường hoạt động có hiệu với tham gia tích cực hộ gia đình chắn cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường diễn làng nghề - Biện pháp lâu dài: + Quy hoạch cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai để chuyển đổi sở sản xuất khỏi khu dân cư Cụm Công nghiệp làng nghề Minh Khai đầu tư giai đoạn với tổng diện tích 28ha Đến nay, giai đoạn hoàn thành toàn hạng mục, vào hoạt động, thu hút 143 sở, hộ gia đình sản xuất tái chế nhựa khu sản xuất tập trung Giai đoạn dự án "Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Minh Khai mở rộng" tiếp tục triển khai hồn thành khoảng 95% khối lượng cơng việc + Xây dựng quy chế quản lý cụm công nghiệp; Tăng cường tuyên truyền, vận động hộ sản xuất khu sản xuất tập trung; Tăng cường quản lý nhà nước xây dựng, đất đai, môi trường, phịng, chống cháy, nổ cụm cơng nghiệp + Xây dựng sở hạ tầng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung + Xử lý sơ nước thải, khí thải trước thải mơi trường 75 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên có điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế, đặc biệt nghề tái chế nhựa Làng nghề Minh Khai có 1.000 hộ dân với 4.000 nhân khẩu, có khoảng 958 hộ dân tham gia tái chế nhựa với khoảng 12.000 nhân công/ngày (bao gồm người địa phương, lân cận tỉnh xa) Hàng nghìn phế thải nguyên liệu đầu vào cho sản xuất tái chế nhựa tập kết làng nghề, chúng có nguồn gốc khắp địa phương nước nước Nguồn gốc loại phế liệu cấp quyền tỉnh Hưng Yên chưa kiểm sốt Về thực trạng mơi trường làng nghề Minh Khai: Rác thải sinh hoạt: Hàng ngày có khoảng 2.880kg chất thải rắn phát sinh làng nghề; - Chất lượng nước thải: Hầu hết tiêu phân tích hai đợt tiến hành lấy mẫu vượt xa tiêu chuẩn cho phép, ví dụ hàm lượng chất rắn lơ lửng vượt QCVN 40: 2011 BTNMT từ 3,54 đến 4,15 lần Hàm lượng BOD vượt QCVN từ 5,1 đến 5,7 lần Hàm lượng COD vượt QCVN từ 3,4 đến lần Hàm lượng Fe 3+ vượt QCVN từ 1,37 đến 1,47 lần hàm lượng Coliform vượt QCVN từ 3,04 đến 3,82 lần - Chất lượng nước mặt: Chỉ tiêu DO thấp so sánh với quy chuẩn từ 2,42-2,46 lần chất rắn lơ lửng vượt 6-7,5 lần so với quy chuẩn BOD vượt 13,33-16,8 lần so với quy chuẩn Chỉ tiêu Amoni vượt 24-30,4 lần so sánh với quy chuẩn Các nguyên tố kim loại nặng, coliform, E.coli tình trạng tương tự - Chất lượng nước ngầm: Kết phân tích mẫu nước ngầm hai mùa: mùa mưa (6/2017) mùa khô (12/2017) hai điểm NN1 NN2 cho thấy tiêu COD vượt 2,5-3,0 so với quy chuẩn; Amoni vượt từ 12-19 lần so với quy chuẩn Coliform vượt từ 2,33-4,0 lần so sánh với quy chuẩn - Chất lượng khơng khí: 76 Hàm lượng bụi lơ lửng vượt QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,43 đến 1,5 lần, hàm lượng SO2 vượt QCVN 05:2013/BTNMT từ 1,04 đến 1,18 lần, hàm lượng tiêu phân tích khác nằm giới hạn cho phép theo QCVN 05:2013/BTNMT; QCVN 26: 2010/BTNMT Về xung đột mơi trường: Làng nghề Minh Khai có tất dạng xung đột môi trường: xung đột nhận thức, xung đột mục tiêu xung đột lợi ích Biểu rõ xung đột môi trường số vụ khiếu kiện tố cáo vụ việc liên quan tới môi trường ngày cao (năm 2017 tổng số vụ 20) Các đương XĐTMT bao gồm: hộ làm nghề với hộ không làm nghề, hộ làm nghề với nhau, hoạt động làm nghề với mỹ quan, văn hố, hộ khơng làm nghề với quyền thơn Giải xung đột mơi trường làng nghề quyền địa phương đưa nhiều biện pháp để giảm thiểu Hàng năm UBND huyện Văn Lâm UBND Thị trấn thường kết hợp với số đơn vị tổ chức tỉnh tiến hành tra, kiểm tra tình hình hoạt động sản xuất cơng tác vệ sinh môi trường hộ sản xuất làng nghề Thời gian qua để giúp công tác giải đơn thư, khiếu kiện địa bàn UBND Thị trấn Như Quỳnh bố trí cán tiếp dân hàng ngày giải công việc liên quan đến chuyên môn Các đơn thư phân loại xử lý theo ngành chuyên môn liên quan theo pháp luật Tổ hịa giải thơn nhận phản ánh người dân môi trường sống bị ảnh hưởng đứng hòa giải với mục tiêu giữ gìn tình đồn kết tương thân tương cộng đồng dân cư Khi hịa giải khơng thành chuyển đơn khiếu nại lên UBND Thị trấn tiến hành giải Giải pháp đề xuất để giảm thiểu xung đột môi trường giải pháp quản lý (chính sách quy hoạch), giải pháp kỹ thuật (xử lý nước thải, khí thải) nâng cao nhận thức người dân 5.2 KIẾN NGHỊ Trên sở kết nghiên cứu, khái quát bước tranh tồn cảnh vấn đề mơi trường vấn đề xung đột môi trường làng nghề Để cải thiện tốt vấn đề mơi trường góp phần làm giảm xung đột xin đưa số khuyến nghị với Ủy ban nhân dân Thị trấn Như Quỳnh sau: + Tập trung vào hoạt động quy hoạch tách làng nghề khỏi khu dân cư, tổ chức họp dân, lắng nghe ý kiến đóng góp nhân dân, tăng cường hoạt động quản lý có hiệu 77 + Ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc xã, đoàn thể tăng cường vận động hộ sản xuất chấp hành quy định bảo vệ môi trường + Thông qua đài phát Thị trấn tuyên truyền phổ biến luật bảo vệ môi trường, phổ biến quy chuẩn môi trường nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng + Tổ chức hoạt động bảo vệ mơi trường thơn xóm, giữ gìn vệ sinh chung khơng vứt rác bừa bãi đường làng, ngõ xóm, ao hồ, sơng ngịi, mương thoát nước + Hộ sản xuất vi phạm phải nộp phạt, mức phạt tùy thuộc vào mức độ gây nhiễm phù hợp với hồn cảnh thực tế địa phương; thu gom, vận chuyển rác thải đến nơi quy định, xử lý rác thải theo quy chuẩn môi trường 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu Tiếng Việt: Bộ Tài Nguyên Môi trường (2008), Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 - Môi trường làng nghề Việt Nam Bộ Tài Nguyên Môi trường (2011), Báo cáo việc thực sách, pháp luật mơi trường khu kinh tế, làng nghề Bộ Tài Nguyên Môi trường (2011), Thông tư số 46/2011/TTBTNMT quy định bảo vệ môi trường làng nghề Chỉ thị số 28/2007/CT-BNN ngày 18/4/2007 đẩy mạnh thực quy hoạch việc phát triển ngành nghề nông thôn phịng chống nhiễm mơi trường làng nghề Chỉ thị số 36/2008/CT-BNN ngày 20/02/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn công tác BVMT nông nghiệp phát triển nơng thơn Đặng Đình Long (2005), Tính cộng đồng xung đột mơi trường làng nghề đồng sông Hồng NXB Nông nghiệp Đặng Kim Chi, Nguyễn Ngọc Lân Trần Lệ Minh (2005) Làng nghề Việt Nam Môi Trường, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Điều 70 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 Nghị định số 66/2006/TT-BNN ngày 07/07/2006 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn 10.Nghị số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ 11.Nghị số 19/2011/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2011 Quốc Hội 12 Nghị số 41 – NQ/TW theo định số 34/2005/QĐ- TTg ngày 22/2/2005 Chính phủ 13 Nghiêm Thị Trang (2017), Luận văn thạc sĩ, Học viện nông nghiệp – Đánh giá xung đột môi trường làng nghề bún phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 14 Ngô Trà Mai (2008) Nghiên cứu, xác lập sở khoa học cho quy hoạch bảo vệ môi trường số làng nghề tỉnh Hà Tây, Luận án TS, Đại học Khoa học Tự nhiên 15 Nguyễn Đình H (2000), “Dân số định cư mơi trường” NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội 16 Nguyễn Thị Thanh Thanh (2012), Luận văn thạc sĩ, ĐH Khoa học xã hội nhân 79 văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - Xung đột mơi trường nhóm xã hội làng Trống Đọi Tam, Đọi Sơn, Duy Tiên, Hà Nam 17 Nguyễn Tuấn Anh (2011) Giáo trình xã hội học môi trường, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, HàNội 18 Phan Văn Chức (2002), Luận văn thạc sĩ, ĐH Khoa học xã hội nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội - Xung đột môi trường giải pháp quản lý xung đột môi trường (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Nam) 19 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật bảo vệ môi trường (Luật số 52/2005/QH11), 2005 20 phủ Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 Chính 21 Quyết định số 132/2008/QD-TTg ngày 30/9/2008 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức tổng cục môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường 22.Quyết định số 328/2005/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2005 Chính phủ phê duyệt Kế hoạch Quốc gia kiểm sốt nhiễm mơi trường đến năm 2010 23 Thông tư số 113/2006/TT-BTC ngày 20/12/2006 việc hướng dẫn số nội dung ngân sách nhà nước hộ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 Chính phủ có quy định nội dung hưởng hỗ trợ, Bộ Tài ban hành 24 Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày 18/12/2006 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn hướng dẫn thực số nội dung Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nơng thơn, Bộ Tài ban hành 25 Thơng tư số 46/2011/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên Môi trường quy định bảo vệ môi trường làng nghề 26 Trần Duy Khánh (2012) Luận văn thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội - Đánh giá trạng môi trường làng nghề thực sách pháp luật bảo vệ môi trường làng nghề số tỉnh Bắc Bộ 27 Trần Quốc Vượng, Đỗ Thi Hảo (năm 1996): Nghề thủ công truyền thống Việt Nam vị tổ nghề NXB văn hóa thơng tin, Hà Nội 28 UBND thị trấn Như Quỳnh (2016), Báo cáo trạng môi trường làng nghề Minh Khai năm 2016 80 29 Vũ Cao Đàm (2002) Xã hội học môi trường NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 30 Vũ Cao Đàm (2009) Nghiên cứu xã hội môi trường NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội II Tài liệu Tiếng Anh: 31 Gail Bingham (1986), Resolving Environment Dispute: A decade of Experience, The Conservation Foundation,pg30 32 18 James E Crowfoot, Julia Marie Wondolleck, Environmental Disputes: Community Involvement in ConflicResolution 33 Rachal Carson (1962) Silent Spring, Houghton Mifflin Publisher, United States of America II Mạng Internet: 34 http://books.google.com.vn/books? id=53WgKLIDkogC&printsec=frontcover#v= onepage&q&f=false) 35 Joseph Hunber, Emvironmental sociology in search of profile (http://www.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=ZzHHvE07OqkC&oi=fnd&pg =PP13&dq=Environmental+sociology+in+search+of+profi le.&ots=oek8JSMSGn&sig=Pxg8OKy7ihpnyaCENR77ed744E4&red ir_esc=y#v=onepage&q=Environmental%20sociology%20in%20sear ch%20of %20profile.&f=false) 36 Pieter Glasbergen (1995) Managing Environmental Disputes: Network Mannagenment as an Alternative, Kluwer Academic Publishers, Netherlands (http://www.google.com.vn/books?hl=vi&lr=&id=u_zfCPd1vgC&oi=fnd&pg=PR7&dq=2.%09Pieter+Glasbergen,+Managing+ Environmental+Disputes:+Network+Management+as+an+Alternative a .&ots=pFoSc5c3h5&sig=hIFyrUHOSFMht62IQwlt91d7s9g&redir_esc=y#v=onepag e&q=2.%09Pieter%20Glasbergen%2C%20Managing%20Environmental%20Dispute s%3A%20Network%20Management%20as%20an%20Alternative.&f=false) 81 ... tài ? ?Đánh giá xung đột môi trường làng nghề chế biến nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên? ?? 1.2 GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Giả thuyết 1: Xung đột môi trường làng nghề chế biến. .. CỨU Xung đột môi trường làng nghề tái chế nhựa Minh Khai, TT Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên 3.2 PHẠM VI NGHIÊN CỨU Về không gian: Làng nghề chế biến nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm,. .. NGUYỄN ĐỨC LONG Tên luận văn: ? ?Đánh giá xung đột môi trường làng nghề chế biến nhựa Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên? ?? Ngành: Khoa Học Môi Trường Mã số: 8440301 Tên
- Xem thêm -

Xem thêm: (Luận văn thạc sĩ) đánh giá xung đột môi trường tại làng nghề chế biến nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên , (Luận văn thạc sĩ) đánh giá xung đột môi trường tại làng nghề chế biến nhựa minh khai, thị trấn như quỳnh, huyện văn lâm, tỉnh hưng yên