Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột xã liên hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nội

86 452 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2015, 14:58

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO TRƯỜNG ðẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI ***** NGUYỄN VĂN THÀNH ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ðỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI LÀNG NGHỀ CHẾ BIẾN TINH BỘT Xà LIÊN HIỆP, HUYỆN PHÚC THỌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SĨ NÔNG NGHIỆP Chuyên ngành: Khoa học môi trường Mã ngành: 60 44 03 01 Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS ðOÀN VĂN ðIẾM Hà Nội, 2012 LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành khóa luận tốt nghiệp nỗ lực thân, ñã nhận ñược nhiều quan tâm giúp ñỡ nhiệt tình tập thể, cá nhân trường Trước hết, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy, cô giáo khoa Tài nguyên & Môi trường - Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ hoàn thành luận văn tốt nghiệp ðặc biệt, xin bày tỏ lòng kính trọng biết ơn sâu sắc ñến PGS.TS ðoàn Văn ðiếm ñã tận tình hướng dẫn tạo ñiều kiện thuận lợi ñể hoàn thành luận văn tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cảm ơn Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Phúc Thọ, UBND xã Liên Hiệp hộ gia ñình, cá nhân xã ñã trực tiếp gián tiếp giúp ñỡ, tạo ñiều kiện có ý kiến ñóng góp quý báu giúp ñỡ suốt thời gian thực luận văn tốt nghiệp Cuối cùng, xin dành biết ơn sâu sắc ñến gia ñình người thân bạn bè ñã ñộng viên, cổ vũ, giúp hoàn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn ! Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2012 Học viên thực Nguyễn Văn Thành Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết luận văn hoàn toàn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Các thông tin trích dẫn luận văn ñều ñược ghi rõ nguồn gốc TÁC GIẢ LUẬN VĂN Nguyễn Văn Thành Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… ii MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Lời cam ñoan ii Mục lục iii Danh mục bảng .vi Danh muc hình vii Danh mục viết tắt viii PHẦN I - MỞ ðẦU .1 1.1 Tính cấp thiết ñề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Yêu cầu nghiên cứu PHẦN II - TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Tình hình sản xuất tiêu thụ tinh bột giới Việt Nam 2.1.1 Tình hình sản xuất tinh bột sắn giới .3 2.1.2 Tình hình sản xuất tinh bột sắn Việt Nam 2.2 Công nghệ sản xuất tinh bột sắn trạng môi trường làng nghề 2.2.1 Công nghệ sản xuất tinh bột sắn 2.2.2 Công nghệ sản xuất tinh bột sắn giới Việt Nam 15 2.3 Hiện trạng môi trường làng nghề 23 2.4 Hiện trạng môi trường sở sản xuất tinh bột 25 2.4.1 Khí thải 26 2.4.2 Nước thải 26 2.4.3 Chất thải rắn .28 2.5 Các biện pháp bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm làng nghề chế biến tinh bột 30 2.5.1 Tái sử dụng nước thải sử dụng nước 30 2.5.2 Phân luồng dòng thải 30 2.5.3 Các biện pháp xử lý nước thải 31 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iii PHẦN III - NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 3.1 ðối tượng phạm vi nghiên cứu .33 3.2 Nội dung nghiên cứu .33 3.3 Phương pháp nghiên cứu 33 3.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .33 3.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp .34 3.3.3 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu .35 3.3.4 Phương pháp chuyên gia 35 PHẦN IV - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 36 4.1 ðiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ 36 4.1.1 Vị trí ñịa lý, ñịa hình .36 4.1.2 ðặc ñiểm khí hậu, thủy văn 37 4.1.3 ðặc ñiểm kinh tế xã hội 39 4.2 Thực trạng sản xuất làng nghề chế biến tinh bột sắn xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 43 4.2.1 Quá trình hình thành phát triển làng nghề 43 4.2.2 Hiện trạng công nghệ thiết bị sản xuất 44 4.2.3 Quy trình công nghệ sản xuất tinh bột số sản phẩm từ tinh bột làng nghề .44 4.3 Các chất thải trình sản xuất tinh bột 47 4.3.1 Chất thải rắn .47 4.3.2 Nước thải 48 4.3.3 Khí thải 50 4.4 ðánh giá thực trạng môi trường làng nghề xã Liên Hiệp 50 4.4.1 Hiện trạng môi trường nước 51 4.4.2 Hiện trạng môi trường rác thải rắn 54 4.4.3 Hiện trạng môi trường khí .57 4.4.4 ðánh giá mức ñộ ô nhiễm môi trường làng nghề 59 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… iv 4.5 ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội .62 4.5.1 Các giải pháp quản lý 63 4.5.2 Các giải pháp kĩ thuật .67 PHẦN V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 5.1 Kết luận 73 5.2 Kiến nghị 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… v DANH MỤC BẢNG TÊN BẢNG TRANG Bảng 2.1: Một số nhà máy sản xuất tinh bột sắn qui mô lớn Việt Nam Bảng 2.2: Thành phần hoá học củ sắn 12 Bảng 2.3: ðặc trưng nước thải từ sản xuất tinh bột .27 Bảng 2.4: Thành phần bã thải 29 Bảng 4.1: Một số tiêu khí hậu Phúc Thọ .38 Bảng 4.2: Diện tích sản lượng trồng xã Liên Hiệp .40 Bảng 4.3: Tình hình chăn nuôi xã Liên Hiệp 41 Bảng 4.4: Doanh thu tốc ñộ tăng trưởng kinh tế xã Liên Hiệp 41 Bảng 4.5: Thành phần bã thải từ sản xuất tinh bột 48 Bảng 4.6: ðịnh mức nước sản xuất tinh bột 49 Bảng 4.7: ðặc trưng nước thải sản xuất tinh bột làng nghề Liên Hiệp 49 Bảng 4.8: Chất lượng môi trường nước số ñịa ñiểm làng nghề Liên Hiệp .53 Bảng 4.9: Thành phần rác thải làng nghề xã Liên Hiệp, Phúc Thọ 55 Bảng 4.10: Chất lượng môi trường không khí làng nghề Liên Hiệp 58 Bảng 4.11: Phân chia mức ñộ ảnh hưởng theo tiêu chí ñánh giá ô nhiễm môi trường làng nghề Liên Hiệp 60 Bảng 4.12: Bảng ñiểm ñánh giá mức ñộ ô nhiễm 61 Bảng 4.13: Bảng ñiểm ñánh giá mức ñộ ô nhiễm theo hệ số 61 Bảng 4.14: Kết phân tích thành phần có nước thải chế biến tinh bột sắn sau xử lý mô hình thiết bị 72 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vi DANH MỤC HÌNH TÊN HÌNH TRANG Hình 2.1: Biểu ñồ tăng trưởng diện tích sản lượng tinh bột sắn nước ta Hình 2.2: Sơ ñồ quy trình công nghệ sản xuất tinh bột sắn kèm dòng thải Thái Lan … ……………………………… 16 Hình 2.3: Sơ ñồ quy trình công nghệ sản xuất tinh bột sắn kèm dòng thải Trung Quốc … …………………………………………….17 Hình 2.4: Sơ ñồ khối quy trình công nghệ sản xuất tinh bột sắn thủ công Việt Nam … …………………………………………………….19 Hình 2.5: Cân vật chất sản xuất tinh bột từ củ tươi 29 Hình 4.1: Vị trí làng nghề Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 36 Hình 4.2: Biểu ñồ diễn biến số yếu tố khí hậu Phúc Thọ 39 Hình 4.3: Quy trình chế biến tinh bột, dong kèm dòng thải 46 Hình 4.4: Cân vật chất sản xuất tinh bột sắn 47 Hình 4.5 Cân vật chất sản xuất tinh bột từ dong củ 48 Hình 4.6: Cơ cấu hệ thống quản lý môi trường cấp xã 64 Hình 4.7: Sơ ñồ quy trình xử lý bã sắn 69 Hình 4.8: Quy trình công nghệ xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn 71 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… vii DANH MỤC VIẾT TẮT QLMT : Quản lý môi trường BTNMT : Bộ Tài nguyên môi trường BVTV : Bảo vệ thực vật UBND : Ủy ban nhân dân HðND : Hội ñồng nhân dân BOD5 : Nhu cầu oxy sinh học ( Biological oxygen demand – thời gian xác ñịnh ngày) SS : Chất rắn lơ lửng (Suspended solid) CN- : Hàm lượng Xianua SO42- : Hàm lượng sunfat ΣN : Tổng hàm lượng nitơ ΣP : Tổng hàm lượng phốt FAO : Tổ chức lương thực giới TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam KH&CN : Khoa học Công nghệ QCKTQG : Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia WTO : Tổ chức thương mại giới WB : Ngân hàng giới (World Bank) QTTNMT : Quan trắc tài nguyên môi trường CBNS : Chế biến nông sản TNHH : Trách nhiệm hữu hạn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… viii PHẦN I - MỞ ðẦU 1.1 Tính cấp thiết ñề tài Các làng nghề truyền thống Việt Nam ñã ñang có nhiều ñóng góp cho GDP ñất nước nói chung ñối với kinh tế nông thôn nói riêng Nhiều làng nghề truyền thống ñã ñược khôi phục, ñầu tư phát triển với quy mô kỹ thuật cao hơn, hàng hóa phục vụ nhu cầu nước mà cho xuất với giá trị lớn Tuy nhiên, thách thức ñang ñặt ñối với làng nghề vấn ñề môi trường sức khỏe người lao ñộng, cộng ñồng dân cư ñang bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ hoạt ñộng sản xuất làng nghề Những năm gần ñây, vấn ñề ñang thu hút quan tâm Nhà nước nhà khoa học nhằm tìm giải pháp hữu hiệu cho phát triển bền vững làng nghề ðã có nhiều làng nghề thay ñổi phương thức sản xuất quản lý môi trường thu ñược hiệu ñáng kể Song, ñối với không làng nghề, sản xuất ñang tăng quy mô, môi trường ngày ô nhiễm trầm trọng Liên Hiệp vùng trọng ñiểm chế biến nông sản, thực phẩm Hà Nội ñã có truyền thống 30 năm Tuy nhiên, sở, hộ gia ñình chế biến tinh bột sắn phát triển cách tuỳ tiện, công nghệ lạc hậu sản xuất manh mún, chất thải trình chế biến không qua xử lý thải ra, gây ô nhiễm môi trường ñặc biệt nước thải rác thải ảnh hưởng nghiêm trọng ñến môi trường sống sức khoẻ cộng ñồng ðể làng nghề phát triển cách bền vững, việc tìm kiếm giải pháp kỹ thuật, công nghệ giải pháp quản lý thích hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, bước cải thiện ñời sống làng nghề việc làm cần thiết Do ñó, tiến hành nghiên cứu ñề tài: “ðánh giá thực trạng ñề xuất giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội” Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… Các làng nghề sản xuất tinh bột có vai trò quan trọng, chế biến chỗ sản phẩm nông nghiệp phục vụ ñời sống hàng ngày cho nhân dân ðể bảo tồn phát triển bảo vệ môi trường làng nghề, người dân cấp quyền ñịa phương phải ý thức ñược trách nhiệm với phát triển kinh tế bền vững ñịa phương với sức khoẻ cộng ñồng Tại Phúc Thọ nói chung Liên Hiệp nói riêng cần nhanh chóng áp dụng giải pháp ñể bảo vệ môi trường 4.5.1 Các giải pháp quản lý 4.5.1.1 Hoàn thiện thể chế, tăng cường tổ chức thực pháp luật BVMT làng nghề a Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống sách, văn quy phạm pháp luật BVMT làng nghề Chú trọng ñến sách phát triển bền vững làng nghề: phát triển sản xuất kinh doanh phải ý cải thiện BVMT, không hy sinh lợi ích môi trường cho lợi ích kinh tế trước mắt; lợi ích kinh doanh làng nghề cần ñược chia sẻ cho hoạt ñộng BVMT Trên sở hoàn thiện thể chế hệ thống văn BVMT làng nghề, cần chủ ñộng giám sát môi trường chặt chẽ, thực kiểm kê nguồn thải ñể ñề xuất kế hoạch xử lý ô nhiễm BVMT Các quy ñịnh ñánh giá tác ñộng môi trường cam kết BVMT làng nghề; thu phí BVMT ñối với nước thải, khí thải xử lý chất thải cho phù hợp; lồng ghép BVMT làng nghề vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ñịa phương; có sách hỗ trợ tài ñối với cán vệ sinh môi trường cấp thôn trưởng thôn ñể ñộng viên cán hoạt ñộng có hiệu công tác BVMT làng nghề Cụ thể hóa quy ñịnh pháp luật theo hoàn cảnh ñịa phương, tiến hành xây dựng quy ñịnh vệ sinh, môi trường dạng Quy ñịnh, Hương ước, Cam kết BVMT ñịa phương Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 63 b Hoàn thiện máy quản lý môi trường cấp xã Chính quyền xã ñóng vai trò ñịnh công tác BVMT làng nghề Tại xã, cán quản lý ñi sát hoạt ñộng hộ gia ñình ñể thực hiệu giải pháp quản lý UBND xã Chủ tịch UBND xã Các ban, ngành xã (MTTQ, Hội Phụ nữ, ðoàn Thanh niên, Hội Nông dân xã ) Cán chuyên môn Tài nguyên Môi trường xã Lãnh ñạo thôn (Trưởng thôn) Tổ cán chuyên môn VSMT thôn (Vệ sinh viên cán MT) Hộ gia ñình nông Hộ gia ñình sản xuất Hội liên gia Cơ sở sản xuất nhỏ (Cụm gia ñình) Cơ sở sản xuất trung bình (Doanh nghiêp nông thôn) Hình 4.6: Cơ cấu hệ thống quản lý môi trường cấp xã Với hướng tiếp cận trên, cần thiết phải xây dựng, bổ sung quy ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ BVMT cho tổ chức, cá nhân phận chức có liên quan quản lý môi trường làng nghề 4.5.1.2 Quy hoạch hoạch không gian làng nghề gắn với BVMT a Quy hoạch khu sản xuất tập trung Chính quyền ñịa phương nên xem xét giải pháp quy hoạch tập trung khu sản xuất xa khu dân cư quy hoạch ñồng mặt sản xuất, sở hạ tầng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 64 ñường giao thông, hệ thống cung cấp ñiện, nước, hệ thống thông tin, hệ thống thu gom xử lý nước thải, thu gom chất thải rắn ñể xử lý tập chung b Quy hoạch phân tán Quy hoạch sản xuất hộ gia ñình kết hợp cải thiện ñiều kiện sản xuất cải thiện vệ sinh môi trường mà không cần phải di dời, hạn chế tối ña việc cơi nới, mở rộng ñường, xây nhà cao tầng, lưu giữ khung cảnh sản xuất, tính cổ truyền nhân văn làng ñể kết hợp với du lịch Ví dụ: Làng nghề gốm sứ Bát Tràng, làng nghề truyền thống Rượu Tam ða làng nghề gây ô nhiễm Hai loại hình quy hoạch khu sản xuất tập chung quy hoạch phân tán ñều áp dụng ñược cho làng nghề Liên Hiệp Tất nhiên cần phải nghiên cứu kỹ ñiều kiện liên quan ñến số lượng sở sản xuất, quy mô sở, quy hoạch sử dụng ñất, quy hoạch không gian trước ñịnh phương án quy hoạch nhằm ñảm bảo tính hiệu phu hợp BVMT Theo báo cáo kinh tế, xã hội ñịa phương năm 2010 kế hoạch có 4,94 ñất dùng ñể quy hoạch ñiểm công nghiệp tập trung Nếu ñiều trở thành thực tương lai làm giảm ô nhiễm môi trường ñịa phương tiền ñề ñể ñầu tư công nghệ xử lý cho khu công nghiệp 4.5.1.3 Giải pháp quản lý rác thải a Thu gom rác thải UBND xã nên thành lập tổ vệ sinh môi trường ñược trang bị xe chở rác dụng cụ lao ñộng chuyên dụng phục vụ công tác thu gom rac thải Công việc hộ thu gom, chở rác thải bãi rác xã nạo vét cống rãnh thoát nước Vì làng nghề tập trung hai thôn Hiếu Hiệp Hạ Hiệp, cần bổ sung lượng công nhân thu gom thôn tăng lên từ - người tùy thuộc vào thời vụ Việc thu gom tùy vào lượng rác mà ñi với tần suất lần/ngày (vào thời vụ) Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 65 Việc trả lương cho người công nhân nên tăng giảm hợp lý lúc mùa vụ phải cao ngày bình thường Các hộ gia ñình cần nộp phí cho việc này, phí ñề xuất thu/hộ sản xuất 50.000 ñồng/tháng, hộ không sản xuất 10.000 ñồng/tháng ðồng thời UBND xã cần ñưa biện pháp xử lý, xử phạt hành cụ thể với hành vi ñổ rác bừa bãi, không môi trường b Bố trí bãi rác hợp vệ sinh Rác thải ñịa phương lộn xộn, hộ sản xuất xả thải bừa bãi ñường ñi, bờ ao, ñường làng, ngõ xóm… Do ñó bố trí bãi rác hợp vệ sinh cần thiết Liên Hiệp có hai hướng gió thịnh hành năm: gió ðông Bắc khô lạnh vào mùa ñông gió ðông Nam vào mùa hè kèm theo nóng ẩm mưa nhiều Do ñó, bãi rác nên ñược bố trí cuối hướng gió nên xa khu vực dân cư, cánh ñồng làng c Vệ sinh hệ thống thoát nước Do hầu hết rãnh, mương thoát nước ñịa phương chủ yếu “lộ thiên” Vì vậy, ñể hệ thống hoạt ñộng cách lâu dài phải có hình thức vệ sinh thường xuyên Bùn thải tận dụng ñể bón ñưa tới khu riêng ñể xử lý Việc thu gom tổ vệ sinh ñịa phương ñảm nhận, khu vực làng Hiếu Hiệp Hạ Hiệp phải thành lập tổ vệ sinh riêng Ngoài ra, huy ñộng ñoàn thể chung tay giúp ñỡ Hội phụ nữ, ðoàn niên, học sinh tham gia theo ñợt làm vệ sinh môi trường Hệ thống mương rãnh tốt có nắp ñậy, phải ñược cải tạo, nâng cấp ñể ñáp ứng quy mô phát triển làng nghề d Thành lập phận chuyên trách môi trường Tại làng nghề việc thành lập phận chuyên trách môi trường cần thiết nhằm phụ trách môi trường an toàn lao ñộng nhằm quản lý giám sát chất lượng môi trường Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 66 Tùy vào tình hình ñịa phương cần có quy ñịnh môi trường, cán môi trường cần phải có trình ñộ chuyên môn kỹ thuật ñịnh giúp cấp quản lý nắm vững tình hình thực quy ñịnh môi trường xử lý chất thải Tại ñịa phương cần xây dựng phương án kiểm tra chất lượng môi trường cách hệ thống, thường xuyên trì ñều ñặn 4.5.2.4 Giáo dục môi trường Giáo dục môi trường giúp người nhận thức môi trường cách tốt Giúp họ ý thức nhận trách nhiệm tới môi trường Các mục tiêu giáo dục môi trường gồm: - Nâng cao ý thức người dân môi trường, bảo vệ môi trường, có hành ñộng phức tạp - Trang bị cho người dân kiến thức môi trường giải pháp liên quan khiến họ có ý thức thói quen cần thiết bảo vệ môi trường thông qua kênh truyền thông môi trường báo chí, phát thanh, truyền hình ðồng thời nên tổ chức lớp tập huấn môi trường tạo ñiều kiện cho cán ñịa phương nhân dân nắm ñược nội dung Luật Bảo vệ môi trường hết từ ñó họ tự ý thức ñược vai trò tầm quan trọng tới sống Thông qua ñoàn thể hội Phụ nữ, hội Cựu chiến binh, ðoàn niên tổ chức buổi sinh hoạt, ngoại khóa môi trường, tổ chức thi tìm hiểu môi trường ñịa phương ðặc biệt, cần tuyên truyền sau rộng ñối với tầng lớp thiếu niên, học sinh cần có buổi ngoại khóa môi trường 4.5.2 Các giải pháp kĩ thuật 4.5.2.1 Xử lý chất thải rắn a Tận dụng bã sắn làm thức ăn cho gia súc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 67 Sau lọc tinh bột khỏi bã sắn, ta thu ñược 217- 412 kg bã sắn/1 sản phẩm Thông thường bã sắn ñược tận dụng làm thức ăn cho gia súc Trong bã sắn chủ yếu chứa xenlulo, ñã có nhiều công trình nghiên cứu tận dụng cách cấy nấm mốc Aspigillus ogyzae nhằm chuyển hóa tinh bột phần bã xơ, nâng cao hàm lượng protein bã ñể nâng cao giá trị làm thức ăn b Sử dụng bã sắn làm nguyên liệu trồng nấm sò Công nghệ sản xuất nấm sau: Bã sắn → ép bớt nước → nhúng nước vôi → bổ sung chất dinh dưỡng → ủ chín → cấy bào tử nấm → chăm sóc → thu hoạch Với công nghệ 100kg bã thu ñược 20 - 30 kg nấm sò, bã sắn sau trồng nấm không bị lên men nữa, không sinh mùi khó chịu cho môi trường làm phân bón tốt, loại phân giúp cho phát triển nhanh sâu bệnh Tại Liên Hiệp chưa có hộ áp dụng, ñòi hỏi người dân phải học hỏi công nghệ nên việc triển khai theo hướng dễ c Sử dụng bã sắn làm phân bón Người dân dùng bã sắn làm phân bón cho cối, bón ruộng Trước ñó, ủ khoảng thời gian ñịnh d Sử dụng máy vắt bã sắn Tác dụng làm khô bã sắn cần qua giai ñoạn: máy vắt ép băng tải lọc ñể giảm nhanh lượng nước bã, giúp giai ñoạn sấy diễn nhanh Khi ñó ñể tận dụng làm thức ăn gia súc Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 68 Hình 4.7: Sơ ñồ quy trình xử lý bã sắn Hiện có máy vắt bã sắn VBS-3 ñược thiết kế có suất tấn/giờ, ñường kính chiều dài tang trống ép bọc cao su 500 mm, công suất lắp ñặt 1,1 kW Máy vắt bã sắn VBS-3 ñã ñược thử nghiệm nhà máy Vedan, Long Thành, nhà máy Vedan, Bình Phước, sở chế biến tinh bột Thành Vinh, Tây Ninh, hộ chế biến tinh bột sắn khác Tây Ninh, trình diễn Hội thảo chế biến sắn Sở Khoa học Công nghệ Môi trường Tây Ninh chủ trì Kết cho thấy máy hạ ñộ ẩm bã sắn xuống 55 – 58%, làm việc ổn ñịnh, ñơn giản, gọn nhẹ, phù hợp với ñiều kiện chế biến sắn Một lượng bã sắn sau vắt ñộ ẩm 58% ñược ñưa vào sấy Sau sấy giai ñoạn 1, bã ñộ ẩm 31% ñược sấy giai ñoạn Cũng thời gian sấy giờ, ñộ ẩm cuối bã ñạt 13 - 14% Thiết bị sấy khí ñộng sấy bã sắn ñược thực kép với hai giai ñoạn sấy cho kết tốt Sản phẩm bã sắn thu ñược có ñộ ẩm kích thước ñồng ñều so với sản phẩm loại sấy phương pháp khác Tuy nhiên, hệ thống sấy khí ñộng số hạn chế cồng kềnh, ñầu tư lớn, giá thành sấy cao nên khó chuyển giao cho sở chế biến qui mô nhỏ Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 69 Do ñó ñây công nghệ tham khảo cho ñịa phương chừng mà khu công nghiệp Liên Hiệp trở thành thực Còn với quy mô hộ gia ñình việc áp dụng công nghệ gặp nhiều khó khăn e Tận dụng bã thải làm chất ñốt Phế liệu sản xuất tinh bột sắn gồm tạp chất thô vỏ gỗ chiếm 150200kg/tấn sản phẩm, tận dụng, phơi khô làm chất ñốt Việc làm Liên Hiệp nhiều làng nghề tinh bột sắn ñã áp dụng Tuy nhiên, việc phơi khô truyền thống dựa vào ñiều kiện thời tiết nên áp dụng vào trời mưa kéo dài gây rửa trôi chất ô nhiễm 4.5.2.2 Xử lý nước thải ðể xử lý hiệu nước thải trước hết ta phải hạn chế tối ña nguồn thải ra, sau ñó áp dụng giải pháp kĩ thuật a Giải pháp tuần hoàn tiết kiệm nước Chế biến tinh bột sắn quy trình tiêu tốn nhiều nước, dẫn tới lượng nước thải lớn Tuy nhiên, lượng nước thải giảm cách tuần hoàn sử dụng nước Giải pháp mang lại tiết kiệm nhiều yếu tố như: ñiện bơm nước, nguồn nước thải, giảm thiểu nước thải tải lượng gây ô nhiễm môi trường b ðổi công nghê thiết bị Sử dụng máy rửa thay cho rửa thủ công truyền thống Hiện nay, sản xuất máy móc hầu hết hộ chế biến tinh bột sắn ñã làm ñược ñiều c Kỹ thuật xử lý nước thải Xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn kết hợp xử lý kị khí hiếu khí Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 70 Hình 4.8: Quy trình công nghệ xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn Mô hình hệ thống thiết bị xử lý nước thải ñây ñã ñược áp dụng cho xưởng chế biến tinh bột sắn công ty H & N Cát Quế, huyện Hoài ðức ñược thiết kế gồm: bể gom 10 m3, bể lọc m3, bể xử lý hiếu khí 30,6 m3, bể xử lý sinh học 75 m3; hệ hai tháp xử lý kỵ khí UASB, ñường kính 1,8 m, cao 3,0m với tổng thể tích 22 m3; hệ thống ñường ống dẫn nước với van, vòi trang bị bơm nước có lưu lượng 3,5 m3/h; hệ thống ñường ống sục khí với van ñiều chỉnh ñược trang bị bơm khí FB-1500 có lưu lượng 132m3/h, 1300 – 1500 mmH2O; hệ thống ñiện bảo vệ ñiều khiển bơm Các thiết bị ñược lắp ñặt xây dựng xưởng chế biến tinh bột sắn Công ty H&N Cát Quế, huyện Hoài ðức Trong trình vận hành, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 71 mẫu nước sau bước xử lý ñược lấy ñể phân tích Kết phân tích cho thấy trình xử lý thực tế tốt Bảng 4.14: Kết phân tích thành phần có nước thải chế biến tinh bột sắn sau xử lý mô hình thiết bị Chỉ tiêu ðơn vị Mẫu phân tích Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu Mẫu TCVN 5945 C – 1995 pH - 5,45 5,45 5,65 6,60 6,60 5,0 - 9,0 COD mg/l 11.162 8.457 1.202 530 127 400 BOD5 mg/l 8.247 5.660 570 292 95 100 TSS mg/l 2.270 1.495 284 167 121 - SS mg/l 858 622 135 116 105 200 CN- mg/l 0,83 0,64 0,35 0,22 0,13 0,20 Ghi chú: Mẫu 1: Nước thải ban ñầu Mẫu 2: Nước thải sau lọc cát Mẫu 3: Nước thải sau xử lý kỵ khí Mẫu 4: Nước thải sau xử lý hiếu khí Mẫu 5: Nước thải sau xử lý hồ sinh học Hiện nay, Liên Hiệp chưa triển khai việc quy hoạch thành khu công nghiệp sản xuất tinh bột sắn, ñó khó áp dụng mô hình Mỗi hộ gia ñình có công suất chế biến khoảng – củ tươi nên trang bị bể gom - lọc tháp xử lý kỵ khí 20 m3 Hộ có công suất nhỏ trang bị với tháp xử lý kỵ khí Nước thải sau ñược xử lý kỵ khí từ hộ gia ñình ñược dẫn theo ñường cống hồ xử lý hiếu khí hồ xử lý sinh học ñặt rìa làng khu dân cư Như vậy, Liên Hiệp nghiên cứu ñể áp dụng mô hình với quy mô hộ gia ñình Tuy nhiên phải thiết kế hồ sinh học chung cho hộ sản xuất Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 72 PHẦN V - KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Liên Hiệp xã thuộc vùng ñồng châu thổ sông Hồng, nằm phía ðông Nam huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội, cách thủ ñô Hà Nội khoảng 20 km phía Tây Toàn xã có tổng diện tích ñất tự nhiên 421,3 chiếm 3,4% diện tích toàn huyện Liên Hiệp làng nghề chế biến nông sản thực phẩm ñiển hình vùng ðồng sông Hồng, với tổng sản phẩm hàng năm ñạt từ 90 ñến 130 nghìn tấn, ñóng góp 50 tỷ ñồng (hơn 50%) cấu GDP xã, giải công ăn việc làm cho gần 4000 lao ñộng ñịa phương vùng khác Hình thức sản xuất tinh bột làng nghề Liên Hiệp theo quy mô hộ gia ñình nhỏ lẻ, phân tán, thiếu mặt sản xuất; vốn ñầu tư hạn chế nên việc ñầu tư cho thiết bị, việc sử dụng thiết bị ñại phục vụ cho sản xuất khó thực hiện, ñầu tư cho công nghệ xử lý nước thải bã thải nên toàn lượng nước thải sản xuất sinh hoạt ñược ñổ chung kênh tiêu vùng thải sông ðáy ðặc biệt, vào mùa vụ sản xuất thời ñiểm lượng thải tập trung nhiều nhất, (khoảng 60% lượng thải năm) với hệ thống cống nhỏ, xuống cấp ñã không thông thoát kịp, dẫn ñến tượng ùn tắc nước thải Liên Hiệp ñã bị ô nhiễm phạm vi toàn xã, chủ yếu nước thải chất thải sản xuất Các thôn có mức ñộ ô nhiễm nặng xóm 4, thôn Hạ Hiệp xóm thôn Hiếu Hiệp Năm 2011, làng nghề tạo khoảng 1,8 triệu m3 nước thải; khoảng 1.752 rác thải Lượng nước thải bã thải nhiều, không ñược xử lý kịp thời ñã ảnh hưởng ñến chất lượng nước ngầm cảnh quan môi trường xã Không khí làng nghề chủ yếu bị ảnh hưởng mùi nước thải bã thải ven trục ñường ñi, cống rãnh xã ðề xuất số giải pháp: ñể ñảm bảo cho phát triển bền vững làng nghề, cần thiết phải thực giải pháp quản lý hoàn thiện thể chế, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 73 tăng cường tổ chức thực pháp luật BVMT làng nghề, quy hoạch không gian làng nghề gắn với bảo vệ môi trường, giải pháp quản lý giáo dục tổ chức phận chuyên trách quản lý môi trường; giải pháp kỹ thuật xử lý chất thải rắn cách tận dụng bã sắn, dong làm thức ăn gia súc, làm nguyên liệu trồng nấm, làm phân bón, xử lý nước thải thông qua việc ñổi thiết bị, công nghệ xử lý, tuần hòa nước 5.2 Kiến nghị Do thời gian nghiên cứu có hạn nên việc thực ñề tài có vấn ñề chưa ñược nghiên cứu chi tiết nên phần ñó chưa phản ánh ñược tranh toàn cảnh ñịa phương, cần tiếp tục nghiên cứu vấn ñề tồn Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ðặng Kim Chi, 2005, Làng nghề Việt Nam môi trường, NXB Khoa học kỹ thuật ðặng Kim Chi, 2005, Tài liệu hướng dẫn áp dụng biện pháp cải thiện môi trường cho làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm, NXB Khoa học kỹ thuật Lê Hải, 2006, Môi trường làng nghề với việc phát triển du lịch bền vững, Tạp chí Du lịch Việt Nam, tr51-52, số Lưu ðức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh, 2008, Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, NXB ðại học Quốc gia Hà Nội Vũ Thị Thu Hiền (2009), Nghiên cứu xử lý nước thải sản xuất tinh bột thu hồi Biogas, Luận văn thạc sỹ khoa học Kỹ thuật Môi trường, Trường ðại học Bách khoa Hà Nội Hà ðức Hồ, 2004, Chế biến tinh bột sắn, dong riềng qui mô hộ gia ñình, NXB Nông nghiệp Lê Văn Khoa, SanderBoot (2002), Quản lý môi trường công nghiệp ngành chế biến tinh bột sắn VN Phạm Thị Linh, 2009, Hiện trạng sức khỏe môi trường làng nghề chế biến thực phẩm Liên Hiệp, Hoài ðức, Hà Tây, ðại học Quốc gia Hà Nội, Báo cáo khoa học Huỳnh Ngọc Phương Mai (2010) Luận án tiến sĩ Công nghệ thích hợp xử lý nước thải chế biến tinh bột sắn 10 Ngô Trà Mai, 2008, Nghiên cứu, xác lập sở khoa học cho quy hoạch bảo vệ môi trường số làng nghề tỉnh Hà Tây, Luận án TS, ðại học Khoa học Tự nhiên 11 Nguyễn Thị Kim Thái, (2007), Xử lý bã thải từ công nghiệp chế biến tinh bột phương pháp ủ khí ñiều kiện khí hậu Việt Nam, Luận án PTSKH Kinh tế, ðại học Xây dựng Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 75 12 Phùng Thanh Vân, 2009, Một số vấn ñề xúc môi trường làng nghề Hà Tây, Công tác khoa giáo, số 13 Bộ Tài nguyên Môi trường, 2009, Báo cáo trạng môi trường quốc gia 2008: Môi trường làng nghề ô nhiễm nghiêm trọng 14 Bộ công thương, Các giải pháp phát triển làng nghề Việt Nam thời hội nhập, Tạp chí công nghiệp, 25/12/2008 15 Báo cáo môi trường làng nghề Việt Nam năm 2008 16 Trung tâm sản xuất Việt Nam - Viện Khoa học & Công nghệ môi trường, Trường ðHBK Hà Nội, Hà Nội, (2008), Tài liệu hướng dẫn sản xuất Ngành sản xuất tinh bột sắn, 17 Tạp chí Công nghiệp, 25/12/2008 - Các giải pháp phát triển làng nghề Việt Nam 18 Viện Khoa học công nghệ môi trường - ðại học Bách khoa Hà Nội Chuyên ñề “Phân tích công nghệ nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ñối với loại hình làng nghề chế biến nông sản thực phẩm” Hà Nội, tháng 10/2006 19 Viện Khoa học công nghệ môi trường - ðại học Bách khoa Hà Nội Báo cáo tổng kết ñề mục “ðánh giá trạng môi trường tác ñộng sản xuất nghề tới môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội sức khỏe cộng ñồng”, ñề tài KC 08.09 Hà Nội, tháng 12/2006 20 Viện Khoa học công nghệ môi trường - ðại học Bách khoa Hà Nội Phiếu tra bổ sung trạng sản xuất môi trường làng nghề Tân Hòa, Dương Liễu, Hà Tây Hà Tây, tháng 3/2006 21 UBND xã Liên Hiệp, 2008, 2009, 2010, Báo cáo ñầy ñủ làng nghề Liên Hiệp 22 UBND Sơn La (2008), Dự án ñầu tư xây dựng nhà máy tinh bột sắn công suất 10.000 tấn/năm, Sơn La 23 http://www.agro.gov.vn/news/newsdetail.aspx?targetid=15017 Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 76 i Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… [...]... những thuận lợi, khó khăn trong việc quản lý môi trường của làng nghề - ðánh giá hiện trạng sản xuất của làng nghề và xác ñịnh các nhân tố ảnh hưởng tới môi trường làng nghề - Phân tích, ñánh giá hiện trạng môi trường (nước thải, rác thải) của làng nghề làm cơ sở ñể ñề xuất các giải pháp bảo vệ, cải thiện môi trường làng nghề Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp...1.2 Mục ñích nghiên cứu ðánh giá ñược mức ñộ ô nhiễm môi trường (nước thải và rác thải) tại làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp ðề xuất một số giải pháp nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường cho làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp 1.3 Yêu cầu nghiên cứu - Thu thập, xử lý và phân tích các tài liệu về các ñặc ñiểm cơ bản về tự nhiên, kinh tế xã hội của ñịa bàn nghiên cứu ñể phát hiện... có nhiều nhà máy sản xuất tinh bột sắn ñược xây dựng với công nghệ và thiết bị tương ñối hiện ñại cho năng suất thu hồi tinh bột cao và ñịnh mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu thấp Công nghệ sản xuất tinh bột sắn ở các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở Việt Nam với quy mô lớn thường là nhập ngoại Một số nhà máy áp dụng công nghệ sản xuất tinh bột của Thái Lan: Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận... 2.2.2 Công nghệ sản xuất tinh bột trên thế giới và ở Việt Nam Trong sắn, ngoài tinh bột còn có thành phần chất khô khác như: chất xơ, chất hoà tan, chất tạo mầu Vì vậy nhiệm vụ của quá trình sản xuất tinh bột sắn là lấy tinh bột tới mức tối ña bằng cách phá vỡ tế bào, giải phóng tinh bột và tách tinh bột khỏi các chất hoà tan cũng như các chất không hoà tan khác ðể sản xuất tinh bột từ củ sắn củ, có... xuất tinh bột sắn ñược trình bày ở trên ñây ñược áp dụng chủ yếu trong các nhà máy chế biến tinh bột sắn ở qui mô công nghiệp ðối với qui mô làng nghề thủ công về cơ bản bao gồm các công ñoạn kể trên chỉ khác ở mức ñộ tự ñộng hoá, cơ khí hoá Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội – Luận văn thạc sĩ khoa học nông nghiệp …………………… 22 2.2.3 Hiện trạng môi trường các làng nghề Vấn ñề môi trường mà các làng nghề. .. nông nghiệp …………………… 18 Nhà máy tinh bột sắn ðakLak, Việt Nam Tapioca (Tây Ninh)…, công nghệ của Trung Quốc như: Nhà máy tinh bột sắn Thừa Thiên Huế… * Công nghệ sản xuất tinh bột sắn tại các làng nghề: Sản xuất tinh bột sắn bằng phương pháp thủ công các công ñoạn hết sức ñơn giản, chỉ gồm những quá trình cơ bản ñể phá vỡ cấu trúc tế bào và thu hồi tinh bột Quá trình sản xuất gián ñoạn, thiết bị cũ kỹ,... thiết bị và công nghệ chế biến ở ñây có mức ñộ cơ giới hoá thấp, chủ yếu lao ñộng thủ công trong những làng nghề truyền thống ở các vùng nông thôn Một vấn ñề chung ñối với các doanh nghiệp loại này là nguồn ô nhiễm phân tán 2.2 Công nghệ sản xuất tinh bột sắn và hiện trạng môi trường làng nghề 2.2.1 Công nghệ sản xuất tinh bột sắn 2.2.1.1 ðặc trưng nguyên liệu Sắn là loại cây lương thực nhiều tinh bột ñược... giới hạn ở trong phạm vi các làng nghề mà còn ảnh hưởng ñến người dân ở vùng lân cận Theo Báo cáo môi trường quốc gia năm 2008 với chủ ñề "Môi trường làng nghề Việt Nam", Hiện nay “hầu hết các làng nghề ở Việt Nam ñều bị ô nhiễm môi trường (trừ các làng nghề không sản xuất hoặc dùng các nguyên liệu không gây ô nhiễm như thêu, may ) Chất lượng môi trường tại hầu hết các làng nghề ñều không ñạt tiêu chuẩn... 226 làng nghề ñược UBND TP công nhận theo các tiêu chí làng nghề, với nhiều loại hình sản xuất khác nhau, từ chế biến lương thực, thực phẩm; chăn nuôi, giết mổ; dệt nhuộm, ươm tơ, thuộc da ñến sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác ñá; tái chế phế liệu; thủ công mỹ nghệ Trong số này, làng nghề thủ công mỹ nghệ chiếm 53% với 135 làng nghề, tiếp ñó là làng nghề dệt nhuộm ñồ da chiếm 23% với 59 làng nghề, ... làng nghề mắc bệnh cao hơn các làng thuần nông, thường gặp ở các bệnh về ñường hô hấp, ñau mắt, bệnh ñường ruột, bệnh ngoài da Nhiều dòng sông chảy qua các làng nghề hiện nay ñang bị ô nhiễm nặng; nhiều ruộng lúa, cây trồng bị giảm năng suất do ô nhiễm không khí từ làng nghề" Hà Nội là một trong những thành phố có nhiều làng nghề nhất cả nước Sau khi mở rộng (2008), Hà Nội có tổng cộng 1.275 làng nghề, ... sản xuất làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.2.3 ðánh giá môi trường công tác quản lý môi trường làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành. .. tượng trạng môi trường làng nghề hoạt ñộng sản xuất tinh bột xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội Phạm vi nghiên cứu làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội Thời... Phúc Thọ, thành phố Hà Nội. l 3.2.4 ðề xuất giải pháp bảo vệ môi trường làng nghề chế biến tinh bột xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.3.1 Phương pháp thu thập
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột xã liên hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nội , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột xã liên hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nội , Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường tại làng nghề chế biến tinh bột xã liên hiệp, huyện phúc thọ, thành phố hà nội

Từ khóa liên quan