đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam

87 319 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2016, 13:32

HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THẾ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM TỈNH HÀ NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP - 2015 HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THẾ SƠN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC MẶT TẠI MỘT SỐ LÀNG NGHỀ DỆT NHUỘM TỈNH HÀ NAM Chuyên ngành: KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG Mã số: 60440301 Hướng dẫn khoa học: PGS.TS ĐOÀN VĂN ĐIẾM HÀ NỘI – 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thế Sơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CẢM ƠN Để có kết nghiên cứu này, cố gắng nỗ lực thân, nhận giúp đỡ từ nhiều đơn vị cá nhân Tôi xin ghi nhận bày tỏ lòng biết ơn tới tập thể, cá nhân dành cho giúp đỡ quý báu Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc kính trọng giúp đỡ nhiệt tình Thày giáo PGS.TS: Đoàn Văn Điếm, người trực tiếp hướng dẫn đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô Khoa Môi trường Tôi xin chân thành cảm ơn phòng ban sở TNMT tỉnh Hà Nam, phòng TNMT huyện Thành Liêm, Duy Tiên, Lý Nhân tạo điều kiện thời gian cung cấp số liệu giúp thực đề tài Cám ơn cổ vũ, động viên giúp đỡ gia đình, anh, chị đồng nghiệp, bạn bè trình học tập thực luận văn Hà Nội, ngày tháng năm 2015 Tác giả luận văn Nguyên Thế Sơn Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu vi Danh mục bảng vii Danh mục hình viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục đích nghiên cứu Yêu cầu đề tài Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan làng nghề Việt Nam 1.1.1 Đặc điểm chung làng nghề 1.1.2 Phân loại làng nghề 1.1.3 Một số đặc điểm làng nghề Việt Nam 1.1.4 Vai trò làng nghề với phát triển kinh tế xã hội 1.1.5 Làng nghề dệt việc giữ gìn văn hóa địa 11 1.1.6 Một số thách thức chủ yếu làng nghề 11 1.1.7 Phát triển bền vững làng nghề 13 1.1.8 Xu phát triển làng nghề đến năm 2020 14 1.2 Tổng quan làng nghề dệt nhuộm Việt Nam 15 1.2.1 Khái quát làng nghề dệt nhuộm Việt Nam 15 1.2.2 Vấn đề môi trường làng nghề dệt nhuộm 16 1.2.3 Tình hình quản lý môi trường làng nghề dệt nhuộm 16 1.2.4 Đánh giá công tác quản lý môi trường làng nghề dệt nhuộm 17 1.3 Vấn đề môi trường làng nghề 18 1.3.1 Ô nhiễm môi trường làng nghề 18 1.3.2 Ảnh hưởng làng nghề tới sức khỏe cộng đồng 24 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii 1.3.3 Các văn pháp lý quản lý môi trường làng nghề 25 Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.2 Phạm vi nghiên cứu 27 2.3 Nội dung nghiên cứu 27 2.4 Phương pháp nghiên cứu 27 2.4.1 Điều tra số liệu thứ cấp: 27 2.4.2 Lấy mẫu phân tích phòng 28 2.4.3 Điều tra hộ dân phiếu câu hỏi 32 2.4.4 Phương pháp phân tích so sánh: 32 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 33 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội tỉnh Hà Nam 33 3.1.1 Vị trí địa lý 33 3.1.2 Khí hậu, thủy văn 34 3.1.3 Điều kiện kinh tế - xã hội 37 3.1.4 Thực trạng môi trường 43 3.1.5 Vấn đề môi trường làng nghề địa bàn tỉnh Hà Nam 46 3.2 Tình hình sản xuất số làng nghề dệt, nhuộm địa bàn 47 3.2.1 Làng nghề Nha Xá 47 3.2.2 Làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu 48 3.2.3 Quy trình sản xuất 49 3.2.4 Làng Nghề An Hòa 51 3.3 Hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề 53 3.3.1 Hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề Nha Xá 53 3.3.2 Hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề Hòa Hậu 54 3.3.3 Hiện trạng môi trường nước mặt làng nghề An Hòa 55 3.5 Công tác quản lý môi trường làng nghề 59 3.5.1 Hệ thống quản lý môi trường xã 59 3.5.2 Quản lý sản xuất dệt nhuộm làng nghề 62 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 3.6 Ảnh hưởng môi trường nước mặt làng nghề đến cộng đồng 64 3.6.1 Tình hình sức khỏe cộng đồng 64 3.6.2 Đánh giá người dân môi trường công tác quản lý 65 3.6.3 Tác động ô nhiễm môi trường tới mỹ quan địa phương 66 3.7 Một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề 66 3.7.1 Hoàn thiện máy quản lý môi trường làng nghề 67 3.7.2 Quy hoạch không gian làng nghề gắn với BVMT 67 3.7.3 Cải tiến công nghệ kỹ thuật sản xuất 68 3.7.4 Tăng cường truyền thông môi trường giám sát môi trường 69 3.7.5 Biện pháp công nghệ 70 3.7.6 Bảo vệ sức khỏe cộng đồng 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 73 Kết luận 73 Kiến nghị 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU BVMT : Bảo vệ môi trường CHXHCN : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa CNH- HĐH : Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa GDP : Tổng sản phẩm quốc nội KCN : Khu công nghiệp NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn JICA : Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản NSTP : Nông sản thực phẩm QCCP : Quy chuẩn cho phép QT PT TN&MT : Quan trắc phân tích tài nguyên môi trường TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam THCS : Trung học sở THPT : Trung học phổ thông TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNMT : Tài nguyên môi trường SXSH : Sản xuất UBND : Ủy ban nhân dân WHO : Tổ chức y tế giới Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG STT Tên bảng Trang 2.1 Vị trí lấy mẫu nước mặt làng nghề Nha Xá 29 2.2 Vị trí lấy mẫu nước mặt làng nghề Hòa Hậu 29 2.3 Vị trí lấy mẫu nước mặt làng nghề An Hòa 30 2.4 Chỉ tiêu phương pháp phân tích 31 3.1 Doanh thu từ làng nghề An Hoà qua năm 52 3.2 Các tiêu môi trường nước mặt làng nghề Nha Xá 53 3.3 Một số tiêu môi trường nước mặt làng nghề Hòa Hậu 54 3.4 Một số tiêu môi trường nước mặt làng nghề An Hòa 55 3.5 Phân công chức năng, nhiệm vụ tổ chức, cá nhân quản lý môi trường làng nghề 61 3.6 Bảng tổng hợp hội SXSH làng nghề dệt nhuộm 63 3.7 Tỷ lệ loại bệnh thường mắc phải người dân 64 3.8 Ý kiến người dân công tác quản lý môi trường làng nghề 65 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC HÌNH STT Tên hình Trang 1.1 Sự phân bố làng nghề Việt Nam theo khu vực 3.1 Bản đồ hành tỉnh Hà Nam 33 3.2 Quy trình dệt nhuộm làng nghề dệt nhuộm Nha Xá Hòa Hậu 50 3.3 Sơ đồ quy trình sản xuất làng nghề An Hòa 52 3.4 Biểu đồ so sánh thông số nước mặt với QCVN 56 3.5 Biểu đồ so sánh thông số nước mặt với QCVN 57 3.6 Biểu đồ so sánh thông số nước mặt với QCVN 57 3.7 Biểu đồ so sánh thông số nước mặt với QCVN 58 3.8 Hệ thống quản lý môi trường làng nghề 60 3.9 Tỷ lệ mắc bệnh làng nghề 64 3.10 Biểu đồ đánh giá ý kiến người dân vê chất lượng môi trường 65 3.11 Sơ đồ tổ chức thoát nước cho khu sản xuất làng nghề dệt nhuộm 70 3.12 Sơ dồ công nghệ XLNT tập trung làng nghề dệt nhuộm 71 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii sản phẩm nhằm: tạo sản phẩm không gây hại tới môi trường; giảm thiểu mức phát thải: khí thải, nước thải, chất thải rắn; hợp lý mặt sinh thái Lợi ích sản xuất hơn: vừa mang lại hiệu mặt kinh tế, vừa đem lại hiệu to lớn môi trường, hạn chế tối đa việc phát sinh chất thải môi trường Bảng 3.6 Bảng tổng hợp hội SXSH làng nghề dệt nhuộm STT Giải pháp SXSH Tái sử dụng hồ sợi cho mẻ Thu hồi nhiệt Giảm lượng nước thải Giảm lượng COD, BOD5 môi trường Giảm mức ô nhiễm nhiệt Tiết kiệm nhiên liệu Thay NaOCl, NaClO2 Giảm chi phí H2O2 Giảm lượng hóa chất môi trường Kêt hợp giặt tấy để Tiết kiệm nước tiết kiệm nước Hiệu cao Thu hồi tái sử dụng nước làm Tiết kiệm nước lạnh Tránh sử dụng hóa chất độc hại Lợi ích chất hoạt động bề mặt nhóm alkylphenol etoxilates Giảm lượng nước thải môi trường Giảm lượng COD, BOD5 môi trường, Giảm mức độ độc hại tới người lao động trực tiếp Giảm lượng hóa chất có hại môi Thay thuốc nhuộm Tân dụng thuốc nhuộm trường Giảm mức độ độc hại tới người lao động trực tiếp Tiết kiệm chi phí Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 63 3.6 Ảnh hưởng môi trường nước mặt làng nghề đến cộng đồng 3.6.1 Tình hình sức khỏe cộng đồng Theo kết điều tra người dân phiếu câu hỏi làng nghề tỷ lệ người mắc loại bệnh sau: da 34,3%, đau mắt 17,2%, tiêu chảy 18,5%, hô hấp 5,8%, tỷ lệ người mắc bệnh ung thư tăng 5% so với năm trước Bảng 3.7 Tỷ lệ loại bệnh thường mắc phải người dân Bệnh Tỷ lệ mắc bệnh Số người mắc bệnh (%) làng nghề (%) Nha Xá Hòa Hậu An Hòa Đau Mắt 17,2 20 20 24 Tiêu Chảy 18,5 21 26 28 Ngoài da 34,3 52 46 36 Hô hấp 5,8 12 Kết điều tra hộ (2015) Đau Mắt Tiêu Chảy Ngoài Da Hô Hấp 5.8% 17.2% 34.3% 18.5% Hình 3.9 Tỷ lệ mắc bệnh làng nghề Về tình hình mắc bệnh cộng đồng diễn không giống hộ tần suất xuất bệnh không giống người tuỳ thuộc vào thể trạng người Qua bảng ta thấy bệnh da gặp nhiều cộng đồng, đồng thời số hộ có người mắc tỷ lệ người mắc bệnh cao Tiếp đến bệnh tiêu chảy Các bệnh tiêu hoá hô hấp có tỷ lệ số hộ, tỷ lệ số người mắc thấp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 64 Qua nghiên cứu, ta thấy mức độ nhận thấy loại bệnh cộng đồng đơn giản, chủ quan, tỷ lệ mắc bệnh cao Đây điểm cần quan tâm công tác y tế xã địa bàn tỉnh 3.6.2 Đánh giá người dân môi trường công tác quản lý Kết điều tra ý kiến người dân công tác quản lí môi trường, môi trường địa phương thể qua bảng sau: Bảng 3.8 : Ý kiến người dân công tác quản lý môi trường làng nghề Mức độ quan tâm Hoạt động tuyên truyền người dân Đánh giá môi trường sống BVMT Ý kiến người dân (%) Thường Thỉnh xuyên thoảng 15 70 Chưa bao Cao 15 76 Trung bình 11 Ít Sạch Bình Ô thường nhiễm 15 80 13 (Nguồn: Tổng hợp kết điều tra, năm 2015) 5% 15% Sạch Sẽ Bình Thường Ô nhiễm 80% Hình 3.10 Biểu đồ đánh giá ý kiến người dân vê chất lượng môi trường Từ bảng tổng hợp cho thấy: Chính quyền địa phương có quan tâm tới công tác môi trường làng nghề nhiên mức độ quan tâm chưa cao thể qua kết điều tra cho chấy 70% người dân hỏi cho có tuyên truyền bảo vệ môi trường qua đài phát làng Mặc Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 65 dù hoạt động tuyên truyền địa phương chưa phổ biến thông qua báo, đài, tivi phương tiện thông tin đại chúng khác, người dân có quan tâm tới việc bảo vệ môi trường khu dân cư Chỉ có 13% người dân hỏi quan tâm tới vấn đề môi trường, 76% người dân quan tâm cao việc bảo vệ môi trường khu dân cư Qua kết điều tra hộ dân hỏi môi trường sống nay, kết cho thấy 80% người dân cho môi trường làng bị ô nhiễm trước hoạt động sản xuất làng số lượng hộ sản xuất khối lượng sản xuất, bên cạnh hoạt động sản xuất công nghiệp xã gây ảnh hưởng nhiều tới môi trường chung Có 5% số hộ cho chất lượng môi trường tốt rác thải phát sinh thu gom, đường làng đổ bê tông, cống rãnh đậy nắp 3.6.3 Tác động ô nhiễm môi trường tới mỹ quan địa phương Qua thực tế khảo sát cho thấy hoạt động sản xuất làng nghề đan xen khu dân cư gây ảnh hưởng tới mỹ quan làng Nước thải từ hộ gia đình thải ao, hồ, mương thoát nước làng qua khảo sát có màu đen, có mùi thối Tổng hợp kết điều tra cho thấy 80% người dân đánh giá môi trường làng nghề ô nhiễm, chất lượng môi trường xấu Có thể thấy ô nhiễm môi trường làm cho làng nghề vẻ đẹp bình, lành vùng thôn quê, thay vào ồn ào, bụi bặm xe cộ vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm; ruồi, muỗi phát triển khắp nơi Thực trạng đòi hỏi phải có quan tâm quyền địa phương đồng thời ý thức sản xuất đôi với bảo vệ môi trường người dân cần thiết, đem lại mĩ quan đẹp mà bảo vệ sức khỏe người dân 3.7 Một số giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường làng nghề Từ việc phân tích, đánh giá trạng môi trường nước mặt số làng nghề dệt nhuộm tỉnh Hà Nam cho thấy tình hình ô nhiễm môi trường nước đến mức báo động, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người lao động người dân sống khu vực làng nghề Nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường có Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 66 chiều hướng gia tăng, khắc phục mức độ suy thoái môi trường, bước cải thiện chất lượng môi trường sống cộng đồng dân cư, cần phải thực áp dụng đồng giải pháp chủ yếu sau: 3.7.1 Hoàn thiện máy quản lý môi trường làng nghề Các ban ngành, đoàn thể, quyền địa phương đóng vai trò định công tác BVMT làng nghề cán quản lý bám sát hoạt động hộ gia đình để thực hiệu giải pháp quản lý Cần phân công rõ chức năng, nhiệm vụ cho quan, cá nhân quản lý môi trường làng nghề Tăng cường phối hợp quan quản lý môi trường cấp trung ương với địa phương, ban ngành… 3.7.2 Quy hoạch không gian làng nghề gắn với BVMT Để hạn chế mức độ ảnh hưởng đến môi trường sức khỏe người dân biện pháp làng nghề cần thực quy hoạch quản lý sản xuất cho thích hợp Giải tốt quy hoạch tổng thể đóng vai trò quan trọng việc giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường sản xuất gây nên Có loại hình quy hoạch quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ quy quy hoạch phân tán chỗ: * Quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ Hiện làng nghề quy hoạch tập trung theo cụm công nghiệp nhỏ, nhiên vấn đề hạn chế như: việc vận động hộ sản xuất khu tập trung gặp nhiều khó khăn, hộ gia đình tiếp tục mở rộng sản xuất khu vực xen lẫn khu dân cư, hệ thống xử lý nước thải tập trung chưa hoàn thành * Quy hoạch phân tán Quy hoạch sản xuất hộ gia đình kết hợp cải thiện điều kiện sản xuất cải thiện vệ sinh môi trường mà không cần phải di dời, hạn chế tối đa việc cơi nới, mở rộng đường sở gây ô nhiễm môi trường Tuy nhiên, sở cần phải có biện pháp xử lý nước thải, khí thải sơ trước thải môi trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 67 3.7.3 Cải tiến công nghệ kỹ thuật sản xuất Thực cải tiến công việc theo quy trình sản xuất hơn: - Quản lý nội vi - Thay nguyên vật liệu - Tối ưu hóa trình sản xuất - Bổ sung thiết bị - Thu hồi tái chế chỗ - Sản xuất ngành dệt Sản xuất công đoạn * Hồ sợi - Tái sử dụng chỗ cho mẻ - Kiểm soát nhiệt độ xác thu hồi nhiệt * Giặt - Không sử dụng quy trình giặt có dùng dung môi - Tránh sử dụng hóa chất độc hại chất hoạt động bề mặt nhóm alkylphenol etoxilates (APEO); thay alkylbenzen sulfonate mạch thẳng - Giảm thiểu tiêu thụ nước nơi - Thu hồi tái sử dụng nước làm lạnh * Tẩy trắng - Thay NaOCl, NaClO2 H2O2 - Kêt hợp giặt tấy để tiết kiệm nước * Nhuộm - Thay thuốc nhuộm gây ung thư, độc hại, sử dụng thuốc nhuộm có nguồn gốc từ tự nhiên Đối với sách pháp luật, kinh tế cần có sách ưu đãi, hỗ trợ để hộ sản xuất làng nghề có điều kiện để bước cải tiến, đầu tư áp dụng SXSH trình sản xuất Đối với quyền cần tổ chức tuyên truyền rộng rãi thường xuyên, liên tục đến hộ sản xuất làng nghề công tác BVMT nói chung lợi ích việc áp dụng SXSH đem lại để bước thay đổi nhận thức Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 68 hàng động hộ sản xuất Bên cạnh có chế tài pháp luật đủ mạnh để yêu cầu sở thực tổ chức kiểm tra xử phạt sở không thực đầy đủ cam kết BVMT theo quy định Đối với hộ cần phải nhận thức rõ lợi ích SXSH đem lại kinh tế, xã hội môi trường từ triển khai biện pháp cải tiến, đầu tư phù hợp 3.7.4 Tăng cường truyền thông môi trường giám sát môi trường 3.7.4.1 Tăng cường hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức Tăng cường phối kết hợp tổ chức trị xã hội, Đoàn thể quần chúng công tác giáo dục truyền thông môi trường, thông qua hoạt động tuyên truyền vận động, phát huy có hiệu hệ thống phương tiện truyền thông đại chúng, biểu dương, khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt - Thực nội quy vệ sinh môi trường làng nghề có gắn kết với tiêu chí bình xét, công nhận làng văn hoá gia đình văn hoá - Các thôn làng phải thành lập tổ, nhóm làm công tác vệ sinh môi trường phạm vi hoạt động tham gia hoạt động giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm khu công nghiệp 3.7.4.2 Tăng cường hoạt động giám sát môi trường làng nghề thực kiểm soát nguồn thải - Tăng cường kiểm soát phát thải từ nguồn thải làng nghề Dựa định mức nước sử dụng, vật liệu cho sản phẩm, để ước tính lượng ô nhiễm số sản phẩm, từ ước tính cho làng nghề có giải pháp xử lý thích hợp - Tăng cường giám sát môi trường sở sản xuất phát triển mở rộng làng nghề, yêu cầu sở thực cam kết BVMT để đảm bảo đầu tư theo hướng công nghệ thân thiện với môi trường Giám sát chặt chẽ việc thực quy định BVMT cam kết BVMT sở sản xuất làng nghề - Tăng cường giám sát sở sản xuất có thành lập, yêu cầu sở phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung, hệ thống quản lý chất thải rắn Kinh phí cho hoạt động lấy từ ngân sách chi cho nghiệp môi trường địa phương chủ sở sản xuất đóng góp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 69 3.7.5 Biện pháp công nghệ Song song với việc sử dụng cải cách biện pháp cấp quản lý, để xã hội hóa BVMT làng nghề, trả lại mỹ quan môi trường đẹp cho người dân cần phải có giải pháp thay đổi công nghệ nghệ kỹ thuật bản, phù hợp với tình hình thực tế làng nghề, người dân dễ dàng tham gia, ủng hộ Những giải pháp trực tiếp hạn chế, giảm thiểu xử lý chất độc hại, không cho chất độc từ sản xuất, sinh hoạt tác động tiêu cực đến môi trường Tác giả xin đề xuất số biện pháp người dân quyền phối hợp thực cách tạm thời không gian làng nghề nay, tương lai hộ sản xuất quy hoạch di dời định hướng đề áp dụng biện pháp cho cụm làm nghề thôn Tổ chức hệ thống thoát nước thải sản xuất nước thải sinh hoạt trạm xử lý nước thải tập trung Nước mưa khu vực Nước thải sinh hoat Bể tự hoại Nước thải sở sản xuất Cống thoát nước thải Cống thoát nước mưa Trạm XLNT tập trung Nguồn tiếp nhận nước thải sau xử lý Hình 3.11 Sơ đồ tổ chức thoát nước cho khu sản xuất làng nghề dệt nhuộm Nước mưa theo tuyến cống thoát nước từ sở sản xuất cống sau đổ xả nguồn tiếp nhận mương thủy nội đồng xả Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 70 sông Nước thải sinh hoạt phần qua bể tự hoại khu vệ sinh sở sản xuất, sau toàn lượng nước thải dẫn qua cống xả vào chung với cống thoát nước thải trạm xử lý nước thải tập trung Nước thải sản xuất thu gom theo tuyến cống riêng sau trạm bơm bơm lên trạm xử lý nước thải Các loại nước thải sản xuất sinh hoạt xử lý hóa lý kết hợp sinh học, đảm bảo tiêu chuẩn xả thải nguồn loại A theo QCVN 13: 2015/BTNMT QCVN 40: 2011/BTNMT trước thải môi trường Nước thải đầu vào Song chắn rác Bể lắng cát Trạm bơm cấp I Bể keo tụ Bể tuyển Bùn khô Máy ép bùn Bể nén bùn Bể điều hòa kết hợp thổi khí sơ Bể aeroren Bùn tuần hoàn Bể lắng thứ cấp Bùn dư Hệ thống lọc cát than hoat tính Bể khử trùng Nước thải xả nguồn Hình 3.12 Sơ dồ công nghệ XLNT tập trung làng nghề dệt nhuộm Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 71 Nguyên tắc xử lý - Tiền xử lý: Xử lý nước thải phương pháp học song chắn rác bể lắng cát để tách vật thể lớn rác, vải, sợi, túi nilon tạp chất vô cát, sỏi để trình xử lý nước thải sau diễn ổn định - Xử lý hóa lý: Dùng biện pháp keo tụ- lắng keo tụ tuyển để tách sợi, thuốc nhuộm lại nước thải, làm giảm độ màu, hàm lượng chất lơ lửng góp phần làm giảm COD nước thải - Xử lý sinh học: Phương pháp xử lý sinh học hiếu khí bùn hoạt tính để oxy hóa sinh hóa chất hữu có nước thải Xử lý bùn hoạt tính làm giảm đáng kể độ màu nước thải - Xử lý triệt để: Nước thải xử lý tiếp tục để COD độ màu giảm xuống, đảm bảo yêu cầu xả nguồn nước mặt đạt tiêu chuẩn 3.7.6 Bảo vệ sức khỏe cộng đồng - Tăng cường hoạt động truyền thông, giáo dục, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động, người lao động cộng đồng hình thức đa dạng, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm người lao động, người sử dụng lao động như: tổ chức khóa huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; khuyến khích người dân người lao động tiến hành khám sức khỏe định kỳ, thường xuyên tháng/lần; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thực khám sức khỏe định kỳ lao động - Các hoạt động phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động nơi làm việc như: triển khai mô hình phòng, chống bệnh nghề nghiệp phổ biến, hỗ trợ nghiệp vụ y tế lao động cho doanh nghiệp, sở để tổ chức chăm sóc sức khỏe cho người lao động nơi làm việc - Nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ bảo hộ lao động, an toàn - vệ sinh lao động sở sản xuất có nguy tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 72 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận 1- Các làng nghề dệt nhuộm tỉnh Hà Nam có truyền thống sản xuất từ lâu đời, kinh nghiệm sản xuất phong phú, nhờ vào phát triển làng nghề mà đời sống người dân làng cải thiện, chất lượng sống không ngừng nâng cao, giải công ăn việc làm cho nhiều lao động địa phương bên cạnh bảo tồn mặt văn hoá Làng Nha Xá có 230 hộ với gần 800 nhân có khoảng 350 lao động chính; làng Hòa Hậu có 4216 hộ dân tham gia nghề dệt truyền thống có 14 hộ hoạt động liên quan đến tẩy nhuộm nằm rải rác thôn; làng An Hòa có khoảng 432 hộ với khoảng 1654 nhân có khoảng 1500 lao động tham gia vào hoạt động thêu ren 3- Thực trạng môi trường nước mặt làng nghề cho thấy ao hồ làng không đủ tiêu chuẩn nước cho sinh hoạt nuôi trồng thuỷ sản Nước ao có hàm lượng chất hữu COD, BOD, NH4+, Fe cao gấp nhiều lần tiêu chuẩn loại B theo QCVN 08: 2008/BTNMT 4- Tỷ lệ người mắc bệnh da, ung thư làng nghề ngày có chiều hướng tăng nhanh so với mặt chung tỉnh Tỷ lệ người mắc bệnh theo kết điều tra: bệnh da: 34,3%, đau mắt: 17,2%, tiêu chảy: 18,5%, hô hấp: 5,8% Tỷ lệ mắc bệnh ung thư năm sau cao năm trước 5% Kiến nghị Đề nghị lãnh đạo xã Mộc Nam, Hòa Hậu, Thanh Hà phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho hộ sản xuất vay với lãi suất thấp để hộ sản xuất đầu tư công nghệ sản xuất đảm bảo quy trình sản xuất hiệu Giải pháp nâng cao lực quản lý môi trường địa phương gắn với tham gia cộng đồng Đây giải pháp quan trọng có người sản xuất nơi sản xuất lực lượng quan trọng nhất, hiệu việc quản lý sản xuất môi trường Tăng cường tổ chức lớp tập huấn, tuyên truyền bảo vệ môi trường cho hộ sản xuất người dân làng nghề Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2006) Thông tư hướng dẫn thực số nội dung nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 Chính phủ phát triển ngành nghề nông thôn, Hà Nội Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (2004) số sách phát triển ngành nghề nông thôn, NXB Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Tài (2006) Thông tư hướng dẫn số nội dung ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn theo Nghị định số 66/2006/NĐ/CP ngày 07 tháng năm 2006 Chính phủ, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Báo cáo môi trường quốc gia 2008 “Môi trường làng nghề Việt Nam”, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước mặt QCVN 08:2008/BTN&MT, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Bộ Tài nguyên Môi trường (2008) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ngầm (QCVN 09: 2008/BTNMT) Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2010) Báo cáo trạng môi trường Quốc Gia, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2011a) Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia chất lượng nước thải công nghiệp dệt may QCVN 13:2011/BTN&MT, Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi trường (2011b) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải công nghiệp (QCVN 40: 2011/BTNMT) Hà Nội 10 Lê Văn Cát (1997) Xử lý nước thải giầu nito phốt NXB Khoa học tự nhiên Công nghệ, Hà Nội 11 Đặng Kim Chi (2005) Đề tài khoa học 08- 09 “ Nghiên cứu sở khoa học thực tiễn cho việc xây dựng sách biện pháp giải vấn đề môi trường làng nghề Việt Nam”, Viện KH&CN Môi trường, Đại học Bách Khoa Hà Nội 12 Chính phủ CHXHCNVN (2006) Nghị định phát triển ngành nghề nông thôn, Hà Nội 13 Nguyễn Thị Phương Loan (2005) Giáo trình Tài nguyên nước, NXB ĐHQG Hà Nội 14 Ngân hàng giới (WB) Bộ TN&MT, DANIDA (2003) Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam – Môi trường nước 15 Bảo Ngọc, Hà Nội đẩy mạnh sản xuất khu vực làng nghề www.baomoi.com,14/07/2009 16 Lương Đức Phẩm (2009) Công nghệ xử lý nước thải biện pháp sinh học, NXBGD, Hà Nội Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 74 17 Quốc hội CHXHCNVN (2014) Luật Bảo vệ môi trường, 23/06/2014 18 Quốc hội CHXHCNVN (2012) Luật Tài nguyên nước, 21/6/2012 19 Nguyễn Thanh Sơn (2005) Giáo trình đánh giá tài nguyên nước Việt Nam, NXBQG Hà Nội 20 Nguyễn Xuân Thành (2011) Giáo trình Công nghệ sinh học xử lý môi trường, NXB Lao động - Xã hội, tr 144-145 21 Trần Minh Yến (2003) Phát triển làng nghề truyền thống nông thôn Việt Nam trình CNH- HĐH, Luận án tiến sĩ kinh tế, viện kinh tế học 22, Báo cáo “Nghiên cứu Quy hoạch phát triển ngành nghề thủ công theo hướng CNH nông thôn nước CHXHCN Việt Nam” Bộ NN&PTNT thực năm 2004 Tiếng Anh 23 Canada Council of the Environment (2001) Canadian water quality guidelines the protection of Aquatic life – CCME WQI 24 Khaled Abu Zeid and Arm Abdel Meguid (2009) Water for the 21st Century: Vision to Action Framerwork for action for North Africa Center for environment and development for the Arab Region and Europe (CEDARE) 25 WHO (1993) Assessment of source of air, water and pollution – A guide to Rapid Source Inventory Techniques and their Use in fomulating environmental control stratery 26 World Bank, 1999, Greening Industry: New roles for communities Market and Goverments Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 75 Một số hình ảnh tiến hành luận văn Hình 1: Công đoạn thêu thủ công Hình 2: Ao tù nước đọng làng nghề An Hòa Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 76 Hình 3: Khu giặt tẩy Hình 4: Lò nấu thủ công Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 77 [...]... tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh Hà Nam 2 Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu hiện trạng môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt - Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page 1 nhuộm tỉnh Hà Nam - Đề xuất một số giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt ở làng nghề dệt nhuộm. .. cầu của đề tài Thu thập số liệu, điều tra, phân tích được hiện trạng sản xuất, công nghệ sản xuất vải lụa của một số làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn tỉnh Hà Nam Đánh giá được hiện trạng môi trường; xác định được khả năng phát sinh ô nhiễm trong các công đoạn sản xuất dệt- nhuộm Phân tích các chỉ tiêu môi trường nước, từ đó đánh giá chất lượng môi trường nước tại làng nghề; Đưa ra các giải pháp khả... Việt Nam ra các nước trên thế giới Hà Nam là một tỉnh có số làng nghề cao Theo kết quả khảo sát, số làng nghề của Hà Nam từ 94 làng nghề năm 2001 lên 299 làng nghề năm 2010 và phần lớn xã trong tỉnh có nghề phụ, với các nghề chính như: thủ công mỹ nghệ, chế biến thực phẩm, dệt- nhuộm, mây tre đan, Trong cơ cấu làng nghề nói chung, làng nghề dệt – nhuộm chiếm vị trí quan trọng; hoạt động của các làng nghề. .. nhiễm.Trong quản lý làng nghề có thể bao gồm nhiều giải pháp như giải pháp quy hoạch không gian làng nghề gắn bảo vệ môi trường, thực hiện quan trắc, giám sát môi trường tại các làng nghề thường xuyên Đẩy mạnh việc tuyên truyền giáo dục môi trường giúp người dân trong các làng nghề nhận thức môi trường, đồng thời qua đó hướng sự quan tâm của người dân vào nhiệm vụ bảo vệ môi trường và huy động sự tham... 173 làng nghề dệt nhuộm, chiếm 10% tổng số các làng nghề Các làng nghề dệt nhuộm chủ yếu tập trung ở phía Bắc, chiếm tới 85,5% Sơn La và Hà Nội là 2 tỉnh có số làng nghề dệt nhuộm nhiều nhất cả nước Công nghệ được sử dụng ở các làng nghề dệt nhuộm khá phong phú Ở các vùng miền khác nhau thường có công nghệ sản xuất và các mặt hàng truyền thống khác nhau, mang nét đặc trưng riêng Có thể kể tên một số làng. .. giảm hiệu quả sử dụng nguyên liệu và đồng thời làm cho những vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề cũng trở nên bức xúc hơn 1.2.2 Vấn đề môi trường làng nghề dệt nhuộm Ô nhiễm nước thải là vấn đề môi trường lớn nhất đối với các làng nghề dệt nhuộm Do sản xuất có dùng nhiều nước hóa chất, thuốc nhuộm nên thành phần các chất ô nhiễm trong nước thải làng nghề dệt nhuộm bao gồm: các tạp chất tự nhiên... gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 Nhận xét: Kết quả nghiên cứu tổng quan cho thấy, môi trường làng nghề chưađược quan tâm, nghiên cứu, các nghiên cứu về làng nghề dệt nhuộm chưa nhiều và chưa được đánh giá đầy đủ Đặc biệt, đối với làng nghề dệt nhuộm trên địa bàn tỉnh Hà nam đang tồn tại những bức xúc trong vấn đề ô nhiễm môi trường nhưng chưa được quan tâm và đánh giá. .. như đưa ra những biện pháp giảm thiểu phù hợp Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả mong muốn đưa ra được hiện trạng ô nhiễm môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh Hà Nam, từ đó đề xuất được một số biện pháp giảm thiểu hữu ích để góp phần cải thiện môi trường nước mặt làng nghề, hướng tới phát triển bền vững làng nghề trong tương lai Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ... trong một tương lai gần với một giả thiết nhất định (Bộ Tài nguyên và Môi Trường, 2008) 1.2 Tổng quan làng nghề dệt nhuộm Việt Nam 1.2.1 Khái quát làng nghề dệt nhuộm Việt Nam Xuất phát từ nhu cầu may mặc cơ bản, ban đầu chỉ là sản xuất để tự phục vụ, các làng nghề dệt nhuộm dần dần hình thành theo thời gian và với truyền thống cha truyền con nối đã tồn tại và phát triển cho tới ngày nay Cả nước hiện... thải, đặc biệt là nước thải, đã làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại một số khu vực làng nghề Đối với nước thải từ các cơ sở dệt- nhuộm, thông thường khoảng 30% thuốc nhuộm và 85- 90% hóa chất còn lại trong đó Vì vậy, nước thải có nồng độ các chất ô nhiễm từ cao đến rất cao Xuất phát từ các vấn đề trên và yêu cầu thực tế nhằm mục đích đưa ra các giải pháp góp phần bảo vệ môi trường nước để hướng tới
- Xem thêm -

Xem thêm: đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam , đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại một số làng nghề dệt nhuộm tỉnh hà nam , Chương 1. Tổng quan tài liệu, Chương 2. Đối tượng, phạm vi, nội dung và phương pháp nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu, Tài liệu tham khảo

Từ khóa liên quan