Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

70 373 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/10/2016, 15:55

I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM o0o NGUYN ANH V Tờn ti: NH GI HIN TRNG V XUT GII PHP BO V MễI TRNG NC MT TI X C LNG PH LNG, TNH THI NGUYấN KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Khoa hc mụi trng Khoa : Mụi trng Khúa hc : 2011 2015 Thỏi Nguyờn, nm 2015 I HC THI NGUYấN TRNG I HC NễNG LM o0o NGUYN ANH V Tờn ti: NH GI HIN TRNG V XUT GII PHP BO V MễI TRNG NC MT TI X C LNG PH LNG, TNH THI NGUYấN KHểA LUN TT NGHIP I HC H o to : Chớnh quy Chuyờn ngnh : Khoa hc mụi trng Lp : K43 KHMT N02 Khoa : Mụi trng Khúa hc : 2011 2015 Ging viờn hng dn : PGS.TS Nguyn Ngc Nụng Thỏi Nguyờn, nm 2015 i LI CM N Thc tt nghip l mt quỏ trỡnh quan trng i vi mt sinh viờn õy l c hi cho sinh viờn ỏp dng cỏc kin thc ó c hc vo thc hnh vo thc tin Giỳp cho sinh viờn thc hnh húa cỏc kin thc ó hc c c s nht trớ ca Ban Giỏm hiu nh trng, Ban ch nhim khoa Mụi trng, em ó v thc ti UBND xó C Lng huyn Phỳ Lng tnh Thỏi Nguyờn n em ó hon thnh quỏ trỡnh thc ca mỡnh Li u, em xin by t lũng bit n sõu sc ti: Ban Giỏm hiu trng i hc Nụng Lõm Thỏi Nguyờn Ban ch nhiờm khoa, v th thy, cụ giỏo khoa Mụi Trng ó tn tỡnh giỳp v dỡu dt em quỏ trỡnh hc Ban lónh o v ton th cỏc cỏn b nhõn viờn ca UBND xó C Lng huyn Phỳ Lng tnh Tỏi Nguyờn, b xó ó to iu kin thun li cho em hon thnh tt ni dng ny c bit em xin chõn thnh cm n s quan tõm, dn dt tn tỡnh ca thy giỏo PGS.TS: Nguyn Ngc Nụng ó hng dn giỳp em tong sut quỏ trỡnh thc hin v hon thnh khúa lun tt nghip Cui cựng, em xin gi ti gia ỡnh, bn bố ó ng viờn, giỳp , to nim tin cho em sut quỏ trinh hc tp, nghiờn cu cng nh thi gian thc hin ti nhng li cm n chõn thnh nht Xin chõn thnh cm n! Thỏi Nguyờn, ngy thỏng nm 2015 Sinh viờn Nguyn Anh V ii DANH MC CC BNG Bng 4.1: Cỏc loi t chớnh ca xó C Lng 24 Bng 4.2: Hin trng s dng ngun nc phc v sinh hot ca cỏc h gia ỡnh 32 Bng 4.3 Hin trng s dng ngun nc cho hot ng sn xut (chn nuụi,trng cht) 33 Bng 4.4: Kt qu iu tra, kho sỏt cht lng ngun nc ang s dng ca cỏc h gia ỡnh 34 Bng 4.5: Kt qu phõn tớch mt s ch tiờu mụi trng nc sinh hot 35 ti h gia ỡnh 35 Bng 4.6: Kt qu phõn tớch nc sụng Giang Tiờn thỏng 4/2015 .37 Bng 4.7: Kt qu phõn tớch nc h Gc Mớt thỏng 4/2015 .38 Bng 4.8: Kt qu phõn tớch nc sui di chõn cu Bỏt S thỏng 4/2015 39 Bng 4.9: Kt qu iu tra, kho sỏt tỡnh trng s dng b lc ca cỏc h gia ỡnh ti xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn .40 Bng 4.10: Kt qu iu tra, kho sỏt cỏc kiu ngun tip nhn nc thi sinh hot ca cỏc h gia ỡnh .41 Bng 4.11: Kt qu iu tra cỏc ngun tip nhn nc thi t nh v sinh 42 Bng 4.12: Kt qu iu tra vic phõn loi rỏc ti ngun ca cỏc h gia ỡnh43 Bng 4.13: Kt qu iu tra ni cha rỏc thi cỏc h gia ỡnh .44 Bng 14: Kt qu iu tra cỏc loi phõn bún c cỏc h gia ỡnh s dng45 Bng 4.15: Kt qu iu tra tỡnh hỡnh mc s dng thuc bo v 46 Bng 4.16: Kt qu iu tra v tỡnh hỡnh x lý bao bỡ thuc bo v thc vt ca h gia ỡnh 47 Bng 4.17: Kt qu iu tra v tỡnh hỡnh sc khe ca ngi dõn trờn a bn xó 48 iii Bng 4.18: Kt qu iu tra v kờnh nhn cỏc thụng tin v v sinh mụi trng ca ngi dõn trờn a bn xó 49 Bng 4.19: Kt qu iu tra ý kin v vic ci thin iu kin mụi trng ca cỏc h dõn trờn a bn xó 49 iv DANH MC CC HèNH Hỡnh 4.1 Biu hin trng s dng ngun nc phc v n ung ca cỏc h gia ỡnh 32 Hỡnh 4.2 Biu hin trng s dng ngun nc cho hot ng sn xut (chn nuụi,trng cht) 33 Hỡnh 4.3 Biu cht lng nc ang s dng ca cỏc h gia ỡnh 35 Hỡnh 4.4 Biu tỡnh trng s dng b lc ca cỏc h gia ỡnh 40 Hỡnh 4.5 Biu ngun tip nhn nc thi sinh hot ca cỏc h gia ỡnh 42 Hỡnh 4.6 Biu ngun tip nhn nc thi t nh v sinh 43 Hỡnh 4.7 Biu phõn loi rỏc ti ngun ca cỏc h gia ỡnh .44 Hỡnh 4.8 Biu ni cha rỏc thi cỏc h gia ỡnh .45 Hỡnh 4.9 Biu mc s dng thuc bo v thc vt ca cỏc h gia ỡnh46 Hỡnh 4.10 Biu th hin tỡnh hỡnh x lý bao bỡ thuc bo v thc vt ca h gia ỡnh 47 Hỡnh 4.11 Biu th hin tỡnh hỡnh sc khe ca ngi dõn trờn a bn xó 48 v DANH MC CC T VIT TT CNH- HH Cụng nghip húa Hin i húa TP Thnh ph WHO T chc Y t Th gii IWRA Hi Nc Quc t WMO T chc khớ tng th gii PTNN Phỏt trin nụng thụn TNTN Ti nguyờn thiờn nhiờn BVTV Bo v thc vt TN&MT Ti nguyờn v Mụi trng BTNMT B Ti nguyờn Mụi trng STNMT S Ti nguyờn Mụi trng VSMT V sinh Mụi trng UBNN y ban nhõn dõn KL Kt lun HNL i hc Nụng lõm N- CP Ngh nh- Chớnh ph Q Quyt nh BYT B Y t TT Thụng t QCVN Quy chun Vit Nam TCCP Tiờu chun cho phộp NN Nụng nghip COD Nhu cu oxy húa hc BOD5 Nhu cu oxy sinh húa Fe St vi MC LC PHN M U 1.1 t 1.2 Mc ớch, yờu cu v ý ngha ca ti 1.2.1 Mc ớch ca ti 1.2.2 Yờu cu ca ti 1.2.3 í ngha ca ti PHN TNG QUAN TI LIU 2.1 C s khoa hc ca ti 2.1.1 C s lý lun 2.1.2 C s thc tin 2.1.3 C s phỏp lý 2.2 Cỏc loi ụ nhim nc 2.2.1 Phõn loi ụ nhim nc 2.3 Nguyờn nhõn gõy ụ nhim nc 10 2.3.1 Ngun gc t nhiờn 10 2.3.2 Ngun gc nhõn to 11 2.4 Vi nột v ti nguyờn nc 13 2.4.1 Tỡnh hỡnh s dng nc trờn th gii 13 2.4.2 Tỡnh hỡnh s dng nc Vit Nam 14 PHN I TNG, NI DUNG V PHNG PHP NGHIấN CU 19 3.1 i tng, phm vi nghiờn cu 19 3.2 a im v thi gian nghiờn cu 19 3.3 Ni dung nghiờn cu 19 3.4 Phng phỏp nghiờn cu .20 3.4.1 Phng phỏp thu thp v k tha ti liu th cp 20 3.4.2 Phng phỏp phng 20 vii 3.4.3.Phng phỏp phõn tớch 21 3.4.4 Phng phỏp ly mu .21 3.4.5 Phng phỏp thng kờ v x lý s liu .21 PHN KT QU NGHIấN CU V THO LUN 23 4.1 iu kin t nhiờn, kinh t v xó hi xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn 23 4.1.1 iu kin t nhiờn 23 4.1.2 iu kin kinh t - xó hi 27 4.1.2.1 Tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t 27 4.2 Hin trng s dng nc ti xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn 32 4.2.1 Hin trng s dng ngun nc phc v sinh hot ti cỏc h gia ỡnh 32 4.2.2 Hin trang s dng ngun nc phc vu sn xut (chn nuụi,trng trt) 33 4.3 ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc mt ti xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn 34 4.3.1 Cht lng ngun nc .34 4.3.2 Tỡnh hỡnh ỏp dng cỏc bin phỏp s lớ nc sinh hot .40 4.3.3 Vn nc thi 41 4.3.4 Vn rỏc thi 43 4.3.5 Tỡnh hỡnh s dng phõn bún, thuc bo v thc vt vo mụi trng 45 4.3.6 Sc kho v mụi trng 48 4.3.7 Cụng tỏc tuyờn truyn v giỏo dc v sinh mụi trng 49 4.4 ỏnh giỏ chung v xut gii phỏp bo v mụi trng v gim thiu ụ nhim mụi trng nc trờn a bn xó 50 4.4.1 ỏnh giỏ chung 50 4.4.2 xut gii phỏp bo v mụi trng v gim thiu ụ nhim mụi trng nc trờn a bn xó .50 PHN KT LUN V KIN NGH 53 viii 5.1 Kt lun .53 5.2 Kin ngh 54 TI LIU THAM KHO 57 PH LC 46 nụng nghip l ch yu lờn vic s dng phõn bún húa hc cng nh phõn chung ó qua s lớ l rt ph bin Ngoi cng cú 20/50 ( chim 40%) s h c hi cho bit khụng s dng phõn bún, cỏc h ny lm cỏc ngh th cụng nghip, hay kinh doanh dch v 4.3.5.2 Tỡnh hỡnh s dng thuc bo v thc vt Bng 4.15: Kt qu iu tra tỡnh hỡnh mc s dng thuc bo v thc vt ca cỏc h gia ỡnh STT Mc S phiu iu tra T l (%) Thng xuyờn 30 60 Khụng thng xuyờn 13 26 Khụng s dng 14 Tng 50 100 (Ngun : Tng hp phiu iu tra:2015) Hỡnh 4.9 Biu mc s dng thuc bo v thc vt ca cỏc h gia ỡnh Nhn xột : Qua bng 4.15 cú ti 30/50 (chiờm 60%) s h c hi cho bit thng xuyờn s dng TBVTV v 13/50 (chim 26%) s h cú s dng nhng khụng thng xuyờn v 7/50 (chim 14%) khụng s dng Thuc 47 BVTV a s h dõn a bn xó cú s dng TBVTV thng xuyờn lờn cụng cỏc tỏc qun lớ ụ nhim TBVTV cõn c quan tõm chỳ ý hn na + Tỡnh hỡnh x lý bao bỡ thuc bo v thc vt Bng 4.16: Kt qu iu tra v tỡnh hỡnh x lý bao bỡ thuc bo v thc vt ca h gia ỡnh STT Phng phỏp x lý S phiu iu tra T l (%) Chụn lp - - t 22 44 B ti ni s dng 28 56 Cỏch x lý khỏc - - Tng 50 100 (Ngun : Tng hp phiu iu tra:2015) Nhn xột : Qua bng 4.16 cú 28/50 (chim 56%) s h s dng thuc BVTV song thi b bao bỡ tai ni mỡnh s dng, cũn li 22/50 (chim 44%) s h thu gom v s lớ bng vic t a s ngi dan cha ý thc c tỏc hi nghiờm trng cua thuc BVTV, lờn cũn th vi vic s lớ bao bỡ thuc BVTV trc thi mụi trng, õy l nguyờn nhõn nghiờm trng dn ti vic ngun nc b ụ nhim Hỡnh 4.10 Biu th hin tỡnh hỡnh x lý bao bỡ thuc bo v thc vt ca h gia ỡnh 48 4.3.6 Sc kho v mụi trng Bng 4.17: Kt qu iu tra v tỡnh hỡnh sc khe ca ngi dõn trờn a bn xó STT Loi bnh S phiu iu tra T l (%) Bnh ng rut 14 Bnh hụ hp 15 30 Bnh ngoi da 22 44 Bnh khỏc - - Tng 50 100 (Ngun: Tng hp phiu iu tra:2015) Hỡnh 4.11 Biu th hin tỡnh hỡnh sc khe ca ngi dõn trờn a bn xó Nhn xột : Qua bng 4.17 ta thy cú 7/50 (chim 14%) s h cho bit cú mc phi mt s bnh ng rut, 15/50 (chim 30%) s h c hi cho bit cú mc bờnh v hụ hp, v 22/50 ( chim 44%) s h cung mc cỏc bnh ngoi da a s ngi dõn ch mỏc cỏc bnh thụng thng v sut hiờn ri rỏc khụng phi dch hay ụ nhim theo vựng 49 4.3.7 Cụng tỏc tuyờn truyn v giỏo dc v sinh mụi trng Bng 4.18: Kt qu iu tra v kờnh nhn cỏc thụng tin v v sinh mụi trng ca ngi dõn trờn a bn xó STT Hỡnh thc S phiu T l (%) iu tra Sỏch , bỏo 47 94 i phỏt ca a phng 26 62 i, tivi 50 100 T cỏc phũng tro tuyờn truyn 15 30 Tng 50 100 (Ngun : Tng hp phiu iu tra : 2015) Bng 4.19: Kt qu iu tra ý kin v vic ci thin iu kin mụi trng ca cỏc h dõn trờn a bn xó STT í kin S phiu iu tra T l (%) Nhn thc 46 92 Thu gom cht thi 15 30 Qun lý nh nc 30 60 í kin khỏc - - Tng 50 100 ( Ngun : Tng hp phiu iu tra:2015) - Nhn xột : Qua iu tra phng cỏc h dõn xó, ta thy a s ngi dõn ó nhn thc, hiu bit c bn v v sinh mụi trng thụng qua vic tỡm hiu qua sỏch bỏo, phng tin truyn thụng hay qua i phỏt ca xó Nhỡn chung cỏc h gia ỡnh u ỏnh giỏ vic bo v mụi trng ch yu l ý thc ca ngi dõn cú ti 46/50 (chim 92%) s h cú ý kin nh vy, v cú 30/50 (chim 60%) s h cú ý kin vic bo v mụi trng mun ci thin thỡ phi iu chnh li cụng tỏc qun lớ nh nc 50 4.4 ỏnh giỏ chung v xut gii phỏp bo v mụi trng v gim thiu ụ nhim mụi trng nc trờn a bn xó 4.4.1 ỏnh giỏ chung * Thun li - Xó nm trờn trc Quc l 3, cỏch trung tõm Thnh ph Thỏi Nguyờn khong 10 km v cỏch trung tõm huyn Phỳ Lng km õy l iu kin thun li vic tip cn khoa hc k thut, giao lu kinh t, thu hỳt u t ca cỏc doanh nghip, d ỏn phỏt trin kinh t xó hi, chuyn dch c cu kinh t trờn a bn xó - Sn xut nụng nghip v chn nuụi u cú nhng chuyn bin tớch cc, u t hoc vt ch tiờu, c cu kinh t chuyn dch theo hng hng húa, a thnh phn - Xó cú ngun lao ng di do, i ng cỏn b lónh o ca xó cú chuyờn mụn v nghip v tt * Tn ti, khú khn - Hiu qu s dng t cha cao, cha cú quy hoch rừ rng - Vn v sinh mụi trng cũn nhiu tn ng: nc thi chn nuụi, git m gia sỳc gõy ụ nhim mụi trng nh hng n sc khe ca ngi dõn vựng - Xó cú ngun lao ng di nhng trỡnh k thut cũn hn ch Cha khai thỏc ht tim nng ca a phng - Thiờn tai thi tit din bin phc tp, ma ngp ỳng lm nh hng n nng sut cõy trng v nh hng n kinh t ca ngi dõn 4.4.2 xut gii phỏp bo v mụi trng v gim thiu ụ nhim mụi trng nc trờn a bn xó * Qun lý v x lý vi phm - Cng c v nõng cao nng lc, trỏch nhim ca c quan bo v mụi trng, c bit l o c ca ngi thi hnh nhim v bo v mụi trng, b sung iu chnh cỏc quy nh v mt s iu lut phỏp cho phự hp ngy cng cao vi thc t cuc sng 51 - Kim soỏt cht ch v cú bin phỏp x lý kp thi cỏc khu vc b ụ nhim mụi trng nghiờm trng, cỏc lu vc v cỏc sụng, kờnh rch trờn a bn xó - Cỏc cp chớnh quyn cn t chc ỏnh giỏ rỳt kinh nghim vic thc hin ỏn BVMT nc trờn a bn cú nhng thay i iu chnh phự hp vi giai on tip theo - Nghiờn cu iu chnh quy hoch mụi trng ngun nc mt, tng cng kim soỏt h thng nc thi cỏc nh mỏy, c s sn xut khu vc, khuyn khớch cỏc d ỏn sn xut nụng nghip sch, hn ch thp nht s dng thuc BVTV v tng cng cụng tỏc giỏm sỏt kim tra cỏc c s - Tng cng cụng tỏc qun lý nõng cao hiu qu khai thỏc s dng ti nguyờn nc, bo v tớnh ton ca dũng sụng v cỏc ngun nc, ch ng phũng chng suy thoỏi, cn kit ngun nc v gim thiu ụ nhim tỏc hi, khc phc hu qu di thiờn tai gõy trờn a bn T chc tt h thng thu gom, cht thi rn sinh hot, cụng nghip, cht thi nguy hi, thc hin xó hi húa hot ng thu gom, chuyn cht thi - Tip tc thc hin iu tra v phõn loi cỏc c s gõy ụ nhim mụi trng nghiờm trng trin khai k hoch x lý - X lý nghiờm cỏc hnh vi phỏ hoi, gõy ụ nhim mụi trng t cỏc t chc, cỏ nhõn * V quy hoch, xõy dng - Xõy dng cỏc ch ti hu hiu thc hin tt Lut Bo v mụi trng v cỏc quy nh ó cú ca chớnh ph liờn quan n bo v mụi tng nc cỏc lnh vc - Tip tc u t xõy dng v nõng cp cỏc h thng x lý nc thi, m bo cht lng nc t tiờu chun, quy chun v mụi trng 52 - u t lp t cỏc thit b quan trc t ng ti nhng im nhy cm, nhm phũng nga, bo v mụi trng, ci to cỏc on kờnh, mng, on sụng, h b ụ nhim - Nghiờn cu, ng dng v chuyn giao cụng ngh v x lý ụ nhim mụi trng ti nhng khu vc nhy cm, nhng im ụ nhim nghiờm trng * Tuyờn truyn, nõng cao ý thc cng ng - Tng cng cụng tỏc giỏo dc mụi trng mi cp , mi cng ng dõn c, lm cho h cú nhn thc ỳng v t nguyn thc hin ngha v bo v mụi trng + Nhn thc c cỏc tỏc hi ca thuc BVTV, s dng v bo qun mt cỏch hp lý, x lý bao bỡ, húa cht d tha sau s dng mt cỏch khoa hc + Thu gom, x lý rỏc thi sinh hot, khụng vt rỏc ba bói ngoi mụi trng + Phõn loi rỏc thi sinh hot ti ngun, cỏc h gia ỡnh t bit cỏch phõn loi phự hp to iu kin thun li cho thu gom v x lý + i vi cỏc trang tri chn nuụi cn khuyn khớch chn nuụi theo mụ hỡnh mi thõn thin vi mụi trng, xõy dng v lp t h thng x lý cht thi - Thc hin phúng s tuyờn truyn v mụi trng trờn truyn hỡnh, lp t cỏc pano, ỏp phớch, bớch chng giỏo dc ý thc BVMT - Tuyờn truyn, to d lun xó hi lờn ỏn, x lý nghiờm cỏc hnh vi vi phm phỏp lut i vi ti nguyờn nc cựng cỏc hnh vi hy hoi, gõy ụ nhim mụi trng 53 PHN KT LUN V KIN NGH 5.1 Kt lun - Qua kt qu iu tra v phõn tớch, thu thp s liu t cỏc bỏo cỏo, ti liu trc õy, iu tra s b 50 HG v mt s mụi trng trờn a bn xó ng Bm ta nhn thy: + iu kin t nhiờn ca xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn cú nhiu li th cho pht trin cõy cụng nghip di ngy vi a hỡnh tng i bng phng, dc 150, cú tim nng v du lch v phỏt trin cụng nghip dch v cú u mi Ngó ba B u phỏt trin thng mi + iu kin kinh t - xó hi cú nhiu phỏt trin mnh cụng nghip v dch v c tớnh nm 2010 giỏ tr ngnh cụng nghip, xõy dng trờn a bn xó l 4,2 t ng mi nm tng 5% Cựng vi s phỏt trin mnh m ú cng l ỏp lc mnh v dõn s, ụ nhim i vi mụi trng - Qua kt qu iu tra v tỡnh hỡnh s dng nc ti xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn ta thy : + Ngun nc s dng sinh hot ca ngi dõn ch yu l ging o, trờn a bn xó cha cú h thng cung cp nc mỏy cho ton xó Ngun nc s dng c b lc qua trc s dng chim 20,0%, cỏc phng phỏp lc thng c ỏp dng l cỏc b lc cỏt th cụng v cỏc loi mỏy lc nc Qua kt qu phõn tớch thỡ cht lng nc ca ngi dõn cha cú du hiu b ụ nhim ch cú m lng COD cỏc thụn cao hn t 1,02 ti 1,15 ln so vi quy chun cho phộp + Ngun nc phc v cho sn xut cụng nghip v nụng nghip ch yu l t ngun nc mt t ao h, sụng sui, v ngun nc ma t nhiờn chim 76% 54 - Qua kt qu iu tra ỏnh giỏ hin trng mụi trng nc mt ti xó C Lng Phỳ Lng Thỏi Nguyờn ta thy: +Mụi trng nc ó cú nhng thay i rừ rt, mc dự cỏc thụng s, ch tiờu ca ngun nc nm gii hn cho phộp, nhng li ang cha ng nhng nguy c tim tng gõy ụ nhim, ngun gõy ụ nhim a dng v s thiu trung, thiu nhit tỡnh cụng tỏc qun lý ó phn no khin cht lng mụi trng nc mt trờn a bn din bin ngy mt xu i Yờu cu cp bỏch cn cú bin phỏp phũng nga v bo v, khụng cỏc hu qu xu, n lỳc ri ro xy mi thc hin cỏc bin phỏp x lý + Ngun nc s dng sinh hot ca ngi dõn ch yu l nc ging o Ngun nc s dng c hu nh cha c lc qua thit b lc nhng cha cú kt lun chớnh xỏc no v mc ụ nhim ca ngun nc sinh hot trờn a bn + V hin trng nc thi sinh hot: Phn ln nc thi sinh hot ca cỏc h gia ỡnh sau c x lý s b u thi xung b t hoi v cng thi chung ca lng Tuy nhiờn, trờn a bn xó cha co h thng x lý nc thi sinh hot Nc thi c thi trc tip cỏc ao, h, sụng (sụng Giang Tiờn), sui trờn a bn xó Gõy nhng nh hng n mụi trng nc mt + Phõn bún húa hc v thuc tr sõu, thuc BVTV c s dng nụng nghip chim t l tng i cao h gia ỡnh u s dng thuc tr sõu v thuc BVTV quỏ trỡnh sn xut S h s dng phõn bún húa hc cao 80% 5.2 Kin ngh - i vi cỏc cp chớnh quyn Xõy dng v t chc thc hin cỏc chng trỡnh, ỏn nhm gii quyt cỏc bc xỳc v mụi trng nc thuc phm vi qun lý ca a phng 55 Tng cng cụng tỏc thc thi phỏp lut v BVMT nc, cỏc hot ng kim soỏt ụ nhim mụi trng, cụng tỏc tra, kim tra, cng ch tuõn th phỏp lut v BVMT nc Tng cng cụng tỏc qun lớ nõng cao hiu qu khai hỏc s dng ti nguyờn nc, bo v tớnh ton ca dũng sụng v cỏc ngun nc, ch ng phũng chng suy thoỏi, cn kit ngun nc v gim thiu ụ nhim tỏc hi, khc phc hu qu thiờn tai gõy trờn a bn xó u t xõy dng h thng x lý nc thi, bói rỏc thi trung t quy chun tng a phng Tuyờn truyn nõng cao ý thc cho ngi dõn BVMT núi chung v nc mt núi riờng, qun ly trt tr húa cht BVTV, nõng cao kin thc s dng thuc BVTV sn xut nụng nghip, khuyn khớch cỏc mụ hỡnh chn nuụi sch, thõn thin vi mụi trng - i vi cỏc c s sn xut cụng nghip, cỏc nh mỏy, xớ nghip Nghiờm chnh chp hnh lut BVMT, thc hin ỳng cam kt BVMT, xõy dng, lp t cỏc h thng x lý cht thi nhm hn ch thp nht cht thi ngoi mụi trng Khuyn khớch ỏp dng cỏc phng phỏp sn xut thõn thin vi mụi trng, tỏi ch, tỏi x dng cht thi, tit kim nguyờn liu Tuyờn truyn, nõng cao ý thc cho ton b nhõn viờn, cỏn b cụng ti, nh mỏy vic gi gỡn v sinh chung, a cỏc ch ti x pht v khen thng thớch hp i vi cỏc nhõn, t chc thc hin tt cụng tỏc bo v mụi trng - i vi cng ng dõn c trờn a bn xó T giỏc thc hin cỏc hnh ng bo v mụi trng, thu gom, phõn loi v x lớ cỏc cht thi sinh hot mt cỏch hp lớ, hn ch s dng tỳi nilon, chai nha khú phõn hy 56 i vi hot ng sn xut nụng nghip: cn tham kho, nõng cao hiu bit v liu lng, tỏc dng cng nh tỏc hi ca thuc BVTV i vi sc khe ngi v mụi trng i vi hot ng chn nuụi, cỏc trang tri nh l, khuyn khớch s dng mụ hỡnh chn nuụi sch, thõn thin mụi trng Cht thi chn nuụi cn c x lý trit , v cú h thng thoỏt nc, x lý nc thi S dng cỏc phng phỏp sinh hc, cỏc ch phm sinh hc x lý phõn chung 57 TI LIU THAM KHO I Ti Liu ting vit Bỏo cỏo tng hp Quy hoch xõy dng nụng thụn mi xó C Lng giai on 2011 2025 Cụng tỏc qun lý cht lng nc sinh hot nụng thụn hin v mt s cn gii quyt, Bựi Quc Lp Lut Bo v mụi trng nm 2014 c Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam khúa XIII, k hp th thụng qua ngy 23/6/2014 v cú hiu lc t ngy 1/1/2015 QCVN 01:2009/BYT: Quy chun k thut Quc gia v cht lng nc sinh hot D Ngc Thnh (2012), bi ging Qun lý tỡa nguyờn nc v khoỏng sn Trng i hc Nụng lõm Thỏi Nguyờn ễ nhim nc v hu qu ca nú, Lờ Quc Tun, Trng i hc Nụng lõm thnh ph H Chớ Minh i hc Nụng lõm thnh ph H Chớ Minh ( 2013 ), Ti nguyờn nc v hin trng s dng nc, Lờ Quc Tun II Ti liu Web Vai trũ ca nc i vi i sng ngi http://karofistore.com/news/Tin-tuc/Vai-tro-cua-nuoc-doi-voi-doi-song-connguoi-178.html Vai trũ ca nc i vi c th http://squeezy.com.vn/index.php/chia-se/2-vai-tro-cua-nuoc-doi-voi-cothe.html 10 Tiu lun thc trng ụ nhim nc trờn th gii v Vit Nam, http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-thuc-trang-o-nhiem-nuoc-tren-the-gioiva-viet-nam-9858 PHIU IU TRA PHNG VN V HIN TRNG NC MT TI X QUNH HI, HUYN QUNH PH, TNH THI NGUYấN Ngi phng vn: Thi gian phng vn: Ngy Thỏng Nm Xin ụng/ b vui lũng cho bit cỏc thụng tin v nhng di õy ( Hóy tr li hoc ỏnh du vo cõu tr li phự hp vi ý kin ca ụng/ b ) Phn I Thụng tin chung: 1.H tờn ngi cung cp thụng tin: Ch ký Ngh nghip: TuiGii tớnh Dõn tcTrỡnh húa a ch: Thụn xó C Lng huyn Phỳ Lng tnh Thỏi Nguyờn S thnh viờn gia ỡnh:ngi Thu nhp bỡnh quõn ca gia ỡnh hin mi thỏng c: ng ( thu nhp chớnh t ngun no), bao gm: Lm rung Chn nuụi Ngh ph ( Ngh gỡ ? ): Khon thu khỏc:.(ghi rừ cụng vic) Phn II Hin trng v sinh mụi trng khu vc nụng thụn Hin ngun nc gia ỡnh ễng (B) ang s dng l: Dựng cho n ung N-ớc máy Giếng khoan độ sâu m Giếng đào sâu m Nguồn khác (ao, sông, suối) Dựng cho hot ng sn xut (chn nuụi, trng trt ) N-ớc máy Giếng khoan độ sâu m Giếng đào sâu m Nguồn khác (ao, sông, suối) Ni t ngun nc gia ỡnh s dng cỏch nh tiờu, chung tri chn nuụi bao nhiờu một? Nguồn n-ớc dùng cho sinh hoạt có đ-ợc lọc qua thiết bị hệ thống lọc: Không Có, theo ph-ơng pháp Nguồn n-ớc gia đình sử dụng cho ăn uống có vấn đề về: Không có Mùi Vị Khác Gia đình Ông (Bà) có: Cống thải có nắp đậy (ngầm) Cống thải lộ thiên Không có cống thải Loại khác N-ớc thải gia đình đổ vào: Cống thải chung làng/xã Thải vào ao, hồ ý kiến khác N-ớc thải từ nhà vệ sinh đ-ợc thải vào: Cống thải chung địa ph-ơng Ao làng Bể tự hoại Ngấm xuống đất Nơi khác Rỏc thi sinh hot gia ỡnh Ông (bà) x lý nh th no? Gom li t Vứt bừa bãi Gom lại để công ty VSMT xử lý Cách xử lý khác Gia ỡnh ụng ( b ) hay mc phi cỏc bnh no di õy? Bnh ng rut Bnh ngoi da Bnh hụ hp Bnh khỏc 10 Gia inh ụng (b) cú thng xuyờn s dng thuc BVTV khụng? Thng xuyờn khụng thng xuyờn khụng s dng 11 Bao bỡ, v thuc tr sõu gia ỡnh Ông (bà) x lý nh th no? Gom li t Vứt bừa bãi Gom lại để công ty VSMT xử lý Cách xử lý khác 12 Gia ỡnh ụng( b ) s dng loi phõn bún no nụng nghip? Phõn Phõn ti Phõn húa hc Khụng s dng 13 Gia đình Ông (bà) có th-ờng thiếu n-ớc sinh họạt không ? Có Không Phn III Nhn thc ca ngi dõn v mụi trng 14 Ông (Bà) nhận thông tin VSMT từ nguồn nào? Sách Báo chí Đài, Tivi Từ cộng đồng Đài phát địa ph-ơng Các phong trào tuyên truyền cổ động 15 Cỏc s c mụi trng a phng ó gp phi? 16 Những khó khăn Ông (bà) vấn đề n-ớc sạch? 17 Theo Ông (bà) nguyên nhân làm suy giảm tài nguyên n-ớc? 15 í kin, kin ngh v xut ông bà để cải thiện môi tr-ờng? Xin chõn thnh cm n! Ngi iu tra Nguyn Anh V
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường nước mặt tại xã Cổ Lũng huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan