Luận văn thạc sĩ huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất

122 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/06/2021, 07:35

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHÍ THỊ HUỆ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THẠCH THẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHÍ THỊ HUỆ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THẠCH THẤT Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Thảo HÀ NỘI – 2021 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo TS Nguyễn Thị Minh Thảo người trực tiếp hướng dẫn luận văn, tận tình bảo hướng dẫn em tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế giải vấn đề nghiên cứu để em hồn thành luận văn cao học Ngồi ra, q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài em nhận nhiều quan tâm, góp ý, hỗ trợ quý báu q thầy cơ, đồng nghiệp gia đình Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Quý thầy cô Trường Đại học Thương mại Hà Nội truyền đạt cho em kiến thức bổ ích hai năm học vừa qua Quý khách hàng tham gia khảo sát, Quý quan tạo điều kiện hỗ trợ cho tơi hồn thành luận văn Trân trọng! Tác giả luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH .vii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ .vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu .2 3.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn 7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại…… 1.1.2 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 11 1.2 Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 16 1.2.1.Khái niệm đặc điểm huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân 16 1.2.2 Phân loại hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân: 18 1.2.3.Các tiêu đo lường kết hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân 19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 27 iv 1.3.1 Các nhân tố khách quan 27 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh 35 2.2 Hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 37 2.2.1 Khái quát hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 37 2.2.2.Các hình thức, quy mơ cấu huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân áp dụng BIDV Thạch Thất 40 2.2.3.Chính sách huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 45 2.2.4.Kết đo lường hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân thông qua tiêu đánh giá 49 2.2.5.Sự hài lòng khách hàng hoạt động huy động vốn tiền gửi BIDV chi nhánh Thạch Thất 50 2.2.6 Đánh giá chung 58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT .65 v 3.1 Định hướng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất công tác huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân .65 3.1.1.Định hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thạch Thất 65 3.1.2: Định hướng phát triển huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 66 3.1.3 Phân tích SWOT hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân……… 67 3.2 Để xuất giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 72 3.2.1 Về phía chi nhánh 73 3.2.2 Các kiến nghị đề xuất với BIDV 77 3.2.3 Kiến nghị với nhà nước, Chính phủ 79 3.2.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi Chữ viết tắt BIDV CBCNV CN DN DPRR GTCG HĐV HĐTG KHCN NH NHNN NHTM NHTW PGD TGTK TMCP USD VNĐ vii DANH MỤC HÌNH STT STT HÌNH Hình 2.1 BẢNG Bảng 2.1 Bảng 2.2 Bảng 2.3 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Bảng 2.6 Bảng 2.7 STT BIỂU ĐỒ Biểu đồ2.1 Biểu đồ 2.2 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn xem yếu tố huyết mạch kinh tế quốc gia Là bốn yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế, sở mở rộng, phát triển kinh tế đất nước Cùng với ngành khác kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam ngày phát triển khẳng định vị công phát triển đất nước Hệ thống ngân hàng với chức thực nghiệp vụ huy động vốn, cho vay trực tiếp tác động vào kinh tế, vào khắp ngõ ngách hoạt động kinh tế, điều tiết vốn ngành, vùng cách tối ưu Hoạt động huy động vốn hoạt động có ý nghĩa to lớn tồn xã hội nói chung với ngân hàng thương mại nói riêng Qua hoạt động huy động vốn, ngân hàng thương mại tạo nguồn vốn để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ sinh lời chủ yếu ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng khác, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - bốn ngân hàng có vốn nhà nước lớn không ngừng phát triển để trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam,một định chế tài ngang tầm khu vực giới Trong hoạt động kinh doanh BIDV hoạt động HĐV ln đóng vai trò quan trọng, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2019 đạt 1.374.758 tỷ đồng tăng trưởng 12.1% so với năm 2018, tiền gửi khách hàng cá nhân với 10.4 triệu khách hàng tương ứng với 12.8% thị phần tiền gửi khách hàng toàn ngành, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại, BIDV ln giữ vị trí đứng đầu huy động vốn thị trường, khẳng định uy tín thương hiệu tín nhiệm khách hàng với ngân hàng Thạch Thất huyện thuộc vùng bán sơn địa nằm phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 32km Trên địa bàn huyện có nhiếu tuyến giao thơng quan trọng chạy qua như: Quốc lộ 32, cao tốc Láng-Hòa Lạc, Quốc lộ 21Ađiểm khởi đầu tuyến đường Hồ Chí Minh nối Thạch Thất với tỉnh phía Tây Bắc Rotated Component Matrix HH5 HH4 HH2 HH1 HH3 DTC3 DTC4 DTC2 DTC1 DU4 DU1 DU2 DU3 GC2 GC5 GC4 GC1 PV4 PV2 PV1 PV3 DC1 DC3 DC2 a PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA –BIẾN PHỤ THUỘC (HL) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Sphericity Communalit HL1 HL2 HL3 Total Variance Explained Component PHỤ LỤC 4: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON Correlations Pearson Correlation HL DTC DU HH PV GC DC Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations Pearson Correlation Sig (1-tailed) N Model R 889 Model Regression Residual Total a Coefficients a Model (Constant) DTC DU HH PV GC DC Model PHỤ LỤC 6: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN Descriptive Statistics DTC1 DTC2 DTC3 DTC4 DU1 DU2 DU3 DU4 HH1 HH2 HH3 HH4 HH5 PV1 PV2 PV3 PV4 DC1 DC2 DC3 GC1 GC2 GC3 GC4 GC5 Valid N (listwise) Descriptive Statistics DTC DU HH PV GC DC Valid N (listwise) PHỤ LỤC 07: BẢNG HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào Anh/Chị Tôi thực đề tài “huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thạch Thất” Bảng khảo sát phần quan trọng hoàn thành đề tài Sự hợp tác Anh/Chị vô quý báu cho đề tài nghiên cứu Tất thông tin tuyệt đối bảo mật Xin chân thành cảm ơn! I Xin anh/chị cho biết số thông tin cá nhân sau: Câu Xin vui lòng cho biết giới tính Anh/Chị: Nam Nữ Câu Anh/Chị nằm độ tuổi sau đây? Dưới 25 tuổi Từ 25 đến 35 tuổi Câu 3: Xin cho biết tổng mức thu nhập/ tháng Anh/Chị nay? Dưới triệu đồng Từ 15 triệu đến 30 triệu Từ triệu đến 15 triệu Từ 30 triệu trở lên Câu 4: Thời gian Anh/Chị giao dịch BIDV - Chi nhánh Thạch Thất ? Dưới năm Từ năm đến năm II Anh/Chị vui lịng cho biết mức độ đồng tình với tiêu chí đưa dịch vụ huy động vốn BIDV Chi nhánh Thạch Thất Mỗi tiêu chí có mức đánh giá tương ứng sau: [1] Hồn tồn khơng đồng ý [2] Khơng đồng ý [3] Bình thường [4] Đồng ý [5] Hồn tồn đồng ý STT YẾU TỐ Ngân hàng ln thực giới thiệu, cam kết với khách hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ huy động vốn tiền gửi thời điểm báo trước Quá trình xử lý nghiệp vụ (làm việc) nhân viên Ngân hàng không để xảy sai sót Khi khách hàng có thắc mắc, khiếu nại, Ngân hàng ln giải thoả đáng Ngân hàng có đa dạng sản phẩm, dịch vụ huy động vốn tiền gửi, đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhân viên Ngân hàng phục vụ nhu cầu khách hàng cách nhanh chóng, nhiệt tình Nhân viên Ngân hàng không tỏ bận rộn để không đáp ứng yêu cầu khách hàng Nhân viên Ngân hàng sẵn sàng phục vụ khách hàng cao điểm Cơ sở vật chất Ngân hàng tiện nghi, đại Thời gian làm việc Ngân hàng 10 thuận tiện cho khách hàng giao dịch Trang phục nhân viên Ngân 11 hàng gọn gàng, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp Các chương trình, catalog quảng 12 cáo dịch vụ huy động vốn tiền gửi Ngân hàng trông hấp dẫn Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng 13 giao dịch thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu Cách ứng xử nhân viên Ngân 14 hàng đem lại tin tưởng cho khách hàng Nhân viên Ngân hàng giỏi 15 nghiệp vụ, trả lời vướng mắc khách hàng cách thỏa đáng, xác 16 Nhân viên Ngân hàng xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác Nhân viên Ngân hàng ln có 17 thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng Ngân hàng thể quan 18 tâm đến khách hàng dip đặc biệt (lễ, tết, sinh nhật…) 19 20 Ngân hàng ln đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu Ngân hàng hiểu nhu cầu đặc biệt khách hàng Lãi suất tiền gửi BIDV Thạch 21 Thất cạnh tranh so với Ngân hàng khác thị trường Lãi suất tiền gửi BIDV Thạch 22 Thất linh hoạt theo sản phẩm đối tượng khách hàng Lãi suất tiền gửi Ngân hàng 23 công bố công khai, rõ ràng 24 Chính sách lãi suất, phí ln giữ ổn định Ngân hàng thường xun có 25 chương trình ưu đãi lãi suất, quà tặng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm III Đánh giá chung anh/chị dịch vụ huy động vốn BIDV Thạch Thất Anh/Chị có cảm thấy hài lịng với dịch vụ huy động vốn BIDV - Chi nhánh Thạch Thất không? Rất khơng hài lịng Khơng hài lịng Bình thường Tương đối hài lòng Rất hài lòng Anh/chị tiếp tục sử dụng dịch vụ huy động vốn BIDV Thạch Thất thời gian tới? Không sử dụng Khơng tiếp tục sử dụng Có thể Sẽ tiếp tục sử dụng Chắc chắn tiếp tục sử dụng Anh/chị giới thiệu cho người quen sử dụng dịch vụ huy động vốn BIDV Thạch Thất? Khơng giới thiệu Khơng giới thiệu Có thể Sẽ giới thiệu Chắc chắn giới thiệu PHỤ LỤC 08: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị! Hiện thực đề tài “Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thạch Thất” Những ý kiến đóng góp anh/chị phần quan trọng để tơi hoàn thành đề tài Mong anh/chị bớt chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Theo anh/chị, cấu huy động vốn Chi nhánh có phù hợp với hoạt động Chi nhánh đảm bảo an tồn hoạt động hay khơng? Câu 2: Theo anh/chị, đội ngũ nhân viên Chi nhánh có đáp ứng tốt yêu cầu công việc, đặc biệt hoạt động huy động vốn hay không? Câu 3: Theo anh/chị, hoạt động quảng cáo, marketing Chi nhánh có thực phát huy hiệu mong đợi? Câu 4: Theo anh/chị, hoạt động huy động vốn Chi nhánh cịn gặp khó khăn gì? Câu 5: Theo anh/chị, có giải pháp để giúp Chi nhánh nâng cao hiệu huy động vốn thời gian tới? ... HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT .65 v 3.1 Định hướng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất. .. luận huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch. .. 2.2.3.Chính sách huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 45 2.2.4.Kết đo lường hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân thông
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất , Luận văn thạc sĩ huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất