Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất

112 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 18:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHÍ THỊ HUỆ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THẠCH THẤT LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI PHÍ THỊ HUỆ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM- CHI NHÁNH THẠCH THẤT Chuyên ngành: Tài ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thị Minh Thảo HÀ NỘI – 2021 i LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Mọi giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2020 Tác giả luận văn ii LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn gửi lời cảm ơn chân thành tới cô giáo TS Nguyễn Thị Minh Thảo người trực tiếp hướng dẫn luận văn, tận tình bảo hướng dẫn em tìm hướng nghiên cứu, tiếp cận thực tế giải vấn đề nghiên cứu để em hồn thành luận văn cao học Ngồi ra, q trình học tập, nghiên cứu thực đề tài em nhận nhiều quan tâm, góp ý, hỗ trợ quý báu q thầy cơ, đồng nghiệp gia đình Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến: Quý thầy cô Trường Đại học Thương mại Hà Nội truyền đạt cho em kiến thức bổ ích hai năm học vừa qua Quý khách hàng tham gia khảo sát, Quý quan tạo điều kiện hỗ trợ cho tơi hồn thành luận văn Trân trọng! Tác giả luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC HÌNH vii DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2.Tổng quan tình hình nghiên cứu 3.Mục tiêu nghiên cứu đề tài 4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: Ý nghĩa khoa học thực tiễn luận văn .7 Kết cấu luận văn: CHƯƠNG I : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Khái quát hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại .9 1.1.1 Khái niệm đặc điểm hoạt động huy động vốn ngân hàng thương mại…… 1.1.2 Các hình thức huy động vốn ngân hàng thương mại 11 1.2 Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 16 1.2.1.Khái niệm đặc điểm huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân 16 1.2.2 Phân loại hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân: 18 1.2.3.Các tiêu đo lường kết hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân .19 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân ngân hàng thương mại 27 iv 1.3.1 Các nhân tố khách quan 27 1.3.2 Các nhân tố chủ quan 29 KẾT LUẬN CHƯƠNG I 32 CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 33 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 34 2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh 35 2.2 Hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 37 2.2.1 Khái quát hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 37 2.2.2.Các hình thức, quy mơ cấu huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân áp dụng BIDV Thạch Thất .40 2.2.3.Chính sách huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 45 2.2.4.Kết đo lường hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân thông qua tiêu đánh giá .49 2.2.5.Sự hài lòng khách hàng hoạt động huy động vốn tiền gửi BIDV chi nhánh Thạch Thất 50 2.2.6 Đánh giá chung .58 KẾT LUẬN CHƯƠNG 64 CHƯƠNG : GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT 65 v 3.1 Định hướng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất công tác huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân 65 3.1.1.Định hướng nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thạch Thất 65 3.1.2: Định hướng phát triển huy động vốn tiền gửi Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất .66 3.1.3 Phân tích SWOT hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân……… 67 3.2 Để xuất giải pháp phát triển hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất .72 3.2.1 Về phía chi nhánh 73 3.2.2 Các kiến nghị đề xuất với BIDV 77 3.2.3 Kiến nghị với nhà nước, Chính phủ 79 3.2.4 Kiến nghị với ngân hàng nhà nước 79 KẾT LUẬN CHƯƠNG 81 KẾT LUẬN 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt BIDV CBCNV Giải nghĩa Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư phát triển Việt Nam Cán công nhân viên CN Chi nhánh DN Doanh nghiệp DPRR Dự phòng rủi ro GTCG Giấy tờ có giá HĐV Huy động vốn HĐTG Huy động tiền gửi KHCN Khách hàng cá nhân NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương PGD Phòng giao dịch TGTK Tiền gửi tiết kiệm TMCP Thương mại cổ phần USD Đô la Mỹ VNĐ Việt Nam đồng vii DANH MỤC HÌNH STT HÌNH NỘI DUNG Hình 2.1 Mơ hình tổ chức hoạt động BIDV Thạch TRANG 34 Thất DANH MỤC BẢNG STT BẢNG NỘI DUNG TRANG Bảng 2.1 Cơ cấu huy động vốn năm 2017-2019 39 Bảng 2.2 Tình hình huy động vốn chi nhánh qua 40 năm 2017-2019 Bảng 2.3 Cơ cấu huy động vốn từ khách hàng cá nhân 42 phân theo độ tưởi người gửi tiền BIDV chi nhánh Thạch Thất Bảng 2.4 Chi phí huy động vốn BIDV Chi nhánh 43 Thạch Thất giai đoạn 2017-2019 Bảng 2.5 Cơ cấu huy động vốn cho vay theo kỳ hạn 44 BIDV Thạch Thất (2017-2019) Bảng 2.6 Bộ thang đo nghiên cứu 50 Bảng 2.7 Tóm tắt nhân tố nhân học theo bảng khảo 52 sát hài lòng khách hàng hoạt động HĐV tiền gửi BIDV Thạch Thất DANH MỤC BIỂU ĐỒ STT BIỂU ĐỒ NỘI DUNG Biểu đồ2.1 Hoạt động huy động vốn BIDV chi nhánh TRANG 37 Thạch Thất(2017-2019) Biểu đồ 2.2 Chi phí huy động vốn BIDV chi nhánh Thạch Thất(2017-2019) 44 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vốn xem yếu tố huyết mạch kinh tế quốc gia Là bốn yếu tố đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh tổ chức kinh tế, sở mở rộng, phát triển kinh tế đất nước Cùng với ngành khác kinh tế, ngành ngân hàng Việt Nam ngày phát triển khẳng định vị cơng phát triển đất nước Hệ thống ngân hàng với chức thực nghiệp vụ huy động vốn, cho vay trực tiếp tác động vào kinh tế, vào khắp ngõ ngách hoạt động kinh tế, điều tiết vốn ngành, vùng cách tối ưu Hoạt động huy động vốn hoạt động có ý nghĩa to lớn tồn xã hội nói chung với ngân hàng thương mại nói riêng Qua hoạt động huy động vốn, ngân hàng thương mại tạo nguồn vốn để thực hoạt động sản xuất kinh doanh, nghiệp vụ sinh lời chủ yếu ngân hàng Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, ngân hàng khác, Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam - bốn ngân hàng có vốn nhà nước lớn khơng ngừng phát triển để trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam,một định chế tài ngang tầm khu vực giới Trong hoạt động kinh doanh BIDV hoạt động HĐV ln đóng vai trị quan trọng, tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2019 đạt 1.374.758 tỷ đồng tăng trưởng 12.1% so với năm 2018, tiền gửi khách hàng cá nhân với 10.4 triệu khách hàng tương ứng với 12.8% thị phần tiền gửi khách hàng toàn ngành, đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng vốn Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt ngân hàng thương mại, BIDV giữ vị trí đứng đầu huy động vốn thị trường, khẳng định uy tín thương hiệu tín nhiệm khách hàng với ngân hàng Thạch Thất huyện thuộc vùng bán sơn địa nằm phía Tây Bắc thành phố Hà Nội, cách trung tâm Thủ đô khoảng 32km Trên địa bàn huyện có nhiếu tuyến giao thông quan trọng chạy qua như: Quốc lộ 32, cao tốc Láng-Hòa Lạc, Quốc lộ 21Ađiểm khởi đầu tuyến đường Hồ Chí Minh nối Thạch Thất với tỉnh phía Tây Bắc Total Variance Explained Component Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % 3.525 14.689 14.689 3.000 12.501 27.190 2.987 12.448 39.638 2.885 12.022 51.660 2.876 11.982 63.641 2.559 10.661 74.302 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Rotated Component Matrix a Component HH5 828 HH4 812 HH2 789 HH1 706 HH3 644 DTC3 803 DTC4 799 DTC2 749 DTC1 744 DU4 786 DU1 768 DU2 765 DU3 745 GC2 841 GC5 810 GC4 719 GC1 651 PV4 820 PV2 790 PV1 767 PV3 703 DC1 866 DC3 819 DC2 811 PHỤ LỤC 3: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA –BIẾN PHỤ THUỘC (HL) KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Approx Chi-Square Bartlett's Test of Sphericity df Sig .634 145.808 000 Communalities Initial Extraction 1.000 601 1.000 619 1.000 779 HL1 HL2 HL3 Component Total 1.999 639 362 Total Variance Explained Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 66.625 66.625 1.999 66.625 66.625 21.301 87.926 12.074 100.000 PHỤ LỤC 4: HỆ SỐ TƯƠNG QUAN PEARSON HL Pearson Correlation HL DTC DU HH PV GC DC Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N Pearson Correlation Sig (2-tailed) N 192 691** 000 192 645** 000 192 648** 000 192 631** 000 192 711** 000 192 587** 000 192 Correlations DTC 691** DU 645** HH 648** PV 631** GC 711** 000 000 000 000 000 192 192 424** 000 192 192 556** 000 192 405** 000 192 192 428** 000 192 481** 000 192 343** 000 192 192 511** 000 192 540** 000 192 532** 000 192 479** 000 192 192 424** 000 192 556** 000 192 428** 000 192 511** 000 192 514** 000 192 192 405** 000 192 481** 000 192 540** 000 192 277** 000 192 192 343** 000 192 532** 000 192 463** 000 192 192 479** 000 192 431** 000 192 192 329** 000 192 PHỤ LỤC 5: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUY Correlations HL HL Pearson Correlation Sig (1-tailed) N DTC DU HH PV GC 1.000 691 645 648 631 711 DTC 691 1.000 424 556 428 511 DU 645 424 1.000 405 481 540 HH 648 556 405 1.000 343 532 PV 631 428 481 343 1.000 479 GC 711 511 540 532 479 1.000 DC 587 514 277 463 431 329 HL 000 000 000 000 000 DTC 000 000 000 000 000 DU 000 000 000 000 000 HH 000 000 000 000 000 PV 000 000 000 000 000 GC 000 000 000 000 000 DC 000 000 000 000 000 000 HL 192 192 192 192 192 192 DTC 192 192 192 192 192 192 DU 192 192 192 192 192 192 HH 192 192 192 192 192 192 PV 192 192 192 192 192 192 GC 192 192 192 192 192 192 DC 192 192 192 192 192 192 Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Square Std Error of the Durbin-Watson Estimate 889a 791 784 238 2.042 a ANOVA Model Sum of Squares df Mean Square Regression 39.490 6.582 Residual 10.452 185 056 Total 49.942 191 F 116.494 Sig .000b Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Standardized 252 140 DTC 164 036 DU 176 HH Sig Collinearity Coefficients Statistics Beta Tolerance Std Error (Constant) t 1.800 073 207 4.534 000 542 035 216 5.071 000 624 128 035 162 3.636 000 568 PV 128 030 181 4.269 000 628 GC 222 040 255 5.551 000 536 DC 108 025 184 4.373 000 642 Coefficients Model a Collinearity Statistics VIF (Constant) DTC 1.845 DU 1.602 HH 1.759 PV 1.593 GC 1.866 DC 1.556 PHỤ LỤC 6: ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ HUY ĐỘNG VỐN Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Mean Statistic Std Deviation Std Error Statistic DTC1 192 3.87 048 670 DTC2 192 3.70 055 767 DTC3 192 3.85 056 779 DTC4 192 3.90 055 756 DU1 192 3.92 051 701 DU2 192 3.88 057 787 DU3 192 3.89 057 788 DU4 192 3.84 053 735 HH1 192 4.15 051 711 HH2 192 4.10 054 752 HH3 192 4.13 056 778 HH4 192 4.14 051 706 HH5 192 3.82 067 932 PV1 192 3.84 059 812 PV2 192 3.62 065 896 PV3 192 3.58 061 846 PV4 192 3.71 064 890 DC1 192 3.77 067 928 DC2 192 3.67 074 1.025 DC3 192 3.67 067 929 GC1 192 4.07 044 614 GC2 192 3.98 052 723 GC3 192 3.69 069 957 GC4 192 4.02 049 682 GC5 192 3.98 051 701 Valid N (listwise) 192 Descriptive Statistics N Minimum Maximum Statistic Statistic Statistic Mean Statistic Std Deviation Std Error Statistic DTC 192 3.83 047 647 DU 192 3.88 045 626 HH 192 4.07 047 646 PV 192 3.69 052 721 GC 192 4.01 042 588 DC 192 3.70 063 869 Valid N (listwise) 192 PHỤ LỤC 07: BẢNG HỎI KHẢO SÁT Ý KIẾN KHÁCH HÀNG Kính chào Anh/Chị Tôi thực đề tài “huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thạch Thất” Bảng khảo sát phần quan trọng hoàn thành đề tài Sự hợp tác Anh/Chị vô quý báu cho đề tài nghiên cứu Tất thông tin tuyệt đối bảo mật Xin chân thành cảm ơn! I Xin anh/chị cho biết số thông tin cá nhân sau: Câu Xin vui lòng cho biết giới tính Anh/Chị: Nam  Nữ  Câu Anh/Chị nằm độ tuổi sau đây? Dưới 25 tuổi Từ 36 đến 50 tuổi Từ 25 đến 35 tuổi Trên 50 tuổi Câu 3: Xin cho biết tổng mức thu nhập/ tháng Anh/Chị nay? Dưới triệu đồng Từ 15 triệu đến 30 triệu Từ triệu đến 15 triệu Từ 30 triệu trở lên Câu 4: Thời gian Anh/Chị giao dịch BIDV - Chi nhánh Thạch Thất ? Dưới năm Từ năm đến năm Từ năm đến năm Từ năm trở lên II Anh/Chị vui lòng cho biết mức độ đồng tình với tiêu chí đưa dịch vụ huy động vốn BIDV Chi nhánh Thạch Thất Mỗi tiêu chí có mức đánh giá tương ứng sau: [1] Hồn tồn khơng đồng ý [2] Khơng đồng ý [3] Bình thường [4] Đồng ý [5] Hoàn toàn đồng ý Hoàn STT YẾU TỐ toàn Khơng Bình khơng đồng ý thường đồng ý (2) (3) (1) Ngân hàng ln thực giới thiệu, cam kết với khách hàng Ngân hàng cung cấp dịch vụ huy động vốn tiền gửi thời điểm báo trước Quá trình xử lý nghiệp vụ (làm việc) nhân viên Ngân hàng khơng để xảy sai sót Khi khách hàng có thắc mắc, khiếu nại, Ngân hàng giải thoả đáng Ngân hàng có đa dạng sản phẩm, dịch vụ huy động vốn tiền gửi, đáp ứng nhu cầu khách hàng Nhân viên Ngân hàng ln phục vụ nhu cầu khách hàng Hồn Đồng ý toàn (4) đồng ý (5) cách nhanh chóng, nhiệt tình Nhân viên Ngân hàng khơng tỏ bận rộn để không đáp ứng yêu cầu khách hàng Nhân viên Ngân hàng sẵn sàng phục vụ khách hàng cao điểm Cơ sở vật chất Ngân hàng tiện nghi, đại Thời gian làm việc Ngân hàng 10 thuận tiện cho khách hàng giao dịch Trang phục nhân viên Ngân 11 hàng gọn gàng, lịch sự, tác phong chuyên nghiệp Các chương trình, catalog quảng 12 cáo dịch vụ huy động vốn tiền gửi Ngân hàng trông hấp dẫn Giấy tờ, biểu mẫu sử dụng 13 giao dịch thiết kế đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu Cách ứng xử nhân viên Ngân 14 hàng đem lại tin tưởng cho khách hàng Nhân viên Ngân hàng giỏi 15 nghiệp vụ, trả lời vướng mắc khách hàng cách thỏa đáng, xác 16 Nhân viên Ngân hàng xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, xác Nhân viên Ngân hàng ln có 17 thái độ lịch sự, nhã nhặn với khách hàng Ngân hàng thể quan 18 tâm đến khách hàng dip đặc biệt (lễ, tết, sinh nhật…) 19 20 Ngân hàng ln đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu Ngân hàng hiểu nhu cầu đặc biệt khách hàng Lãi suất tiền gửi BIDV Thạch 21 Thất cạnh tranh so với Ngân hàng khác thị trường Lãi suất tiền gửi BIDV Thạch 22 Thất linh hoạt theo sản phẩm đối tượng khách hàng Lãi suất tiền gửi Ngân hàng 23 công bố công khai, rõ ràng 24 Chính sách lãi suất, phí ln giữ ổn định Ngân hàng thường xuyên có 25 chương trình ưu đãi lãi suất, quà tặng cho khách hàng gửi tiền tiết kiệm III Đánh giá chung anh/chị dịch vụ huy động vốn BIDV Thạch Thất Anh/Chị có cảm thấy hài lịng với dịch vụ huy động vốn BIDV - Chi nhánh Thạch Thất khơng? Rất khơng hài lịng  Khơng hài lịng  Bình thường  Tương đối hài lịng  Rất hài lòng  Anh/chị tiếp tục sử dụng dịch vụ huy động vốn BIDV Thạch Thất thời gian tới? Không sử dụng  Khơng tiếp tục sử dụng  Có thể  Sẽ tiếp tục sử dụng  Chắc chắn tiếp tục sử dụng  Anh/chị giới thiệu cho người quen sử dụng dịch vụ huy động vốn BIDV Thạch Thất? Không giới thiệu  Khơng giới thiệu  Có thể  Sẽ giới thiệu  Chắc chắn giới thiệu  PHỤ LỤC 08: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN CHUYÊN GIA Xin chào Anh/Chị! Hiện thực đề tài “Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Thạch Thất” Những ý kiến đóng góp anh/chị phần quan trọng để tơi hồn thành đề tài Mong anh/chị bớt chút thời gian trả lời giúp số câu hỏi Xin chân thành cảm ơn! Câu 1: Theo anh/chị, cấu huy động vốn Chi nhánh có phù hợp với hoạt động Chi nhánh đảm bảo an tồn hoạt động hay khơng? Câu 2: Theo anh/chị, đội ngũ nhân viên Chi nhánh có đáp ứng tốt yêu cầu công việc, đặc biệt hoạt động huy động vốn hay không? Câu 3: Theo anh/chị, hoạt động quảng cáo, marketing Chi nhánh có thực phát huy hiệu mong đợi? Câu 4: Theo anh/chị, hoạt động huy động vốn Chi nhánh cịn gặp khó khăn gì? Câu 5: Theo anh/chị, có giải pháp để giúp Chi nhánh nâng cao hiệu huy động vốn thời gian tới? ... HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT 33 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch. .. khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất 37 2.2.1 Khái quát hoạt động huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam. .. HUY ĐỘNG VỐN TIỀN GỬI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THẠCH THẤT 65 v 3.1 Định hướng Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam chi nhánh Thạch Thất
- Xem thêm -

Xem thêm: Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất , Huy động vốn tiền gửi khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh thạch thất