SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bài 3 giáo dục quốc phòng 11 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, tại trường trung học phổ thông cầm bá thước

20 1 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2021, 13:32

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ TRƯỜNG THPT CẦM BÁ THƯỚC SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC BÀI GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG 11 - BẢO VỆ CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ VÀ BIÊN GIỚI QUỐC GIA, TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CẦM BÁ THƯỚC Người thực hiện: Lê Khả Dũng Chức vụ: Giáo viên SKKN thuộc mơn: Quốc phịng – An ninh THANH HOÁ, NĂM 2021 MỤC LỤC PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ…………………………………………………………1 Lý chọn đề tài ………………………………………………… ……1 Mục đích nghiên cứu……………………………………………… …… Đối tượng nghiên cứu…………………………………………… ….…….2 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………… ……2 PHẦN II NỘI DUNG……………………………………………….………… Cơ sở lí luận……………………………………………………………… Thực trạng…………………………………… ………………………… 2.1 Thực trạng nội dung chương trình……………………………… 2.2 Thực trạng giáo viên………………………………………………5 2.3 Thực trạng học sinh……………………………………………….5 2.4 Thực trạng sở vật chất………………………………………….6 Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn dạy học giáo dục quốc phòng – an ninh 11 trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước………6 3.1 Khái quát ứng dụng cơng nghệ thơng tin…………………………….6 3.2 Tiến trình thực hiện……………………………………… ……… 3.2.1 Cách tiến hành………………………………………………6 3.2.2 Tiến hành thực tế bài………………………………… 3.2.3 Giáo án minh họa……………………………………………7 3.2.4 Kết nhận thấy sau ứng dụng……………………… 3.3 Củng cố nội dung học câu hỏi trắc nghiệm……………….10 Kết đề tài…………………………………………………………12 PHẦN III KẾT LUẬN……………………………………………………… 14 Kết luận chung…………………………………………………………….14 Đóng góp đề tài……………………………………………………… 14 Kến nghị, đề xuất…………………………………………………………15 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHXHCN : Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa CNTT : Công nghệ thông tin GDQP-AN : Giáo dục quốc phòng - an ninh GV : Giáo viên HĐ : Hoạt động HS : Học sinh LTQG : Lãnh thổ quốc gia PLQT : Pháp luật quốc tế PPDH : Phương pháp dạy học QPTD- ANND : Quốc phịng tồn dân - an ninh nhân dân SGK : Sách giáo khoa THPT : Trung học phổ thông PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mơn học Giáo dục quốc phịng an ninh giữ vai trò chủ chốt việc giáo dục ý thức, trách nhiệm công dân việc thực nhiệm vụ xây dựng quốc phịng tồn dân, an ninh nhân dân, góp phần giáo dục cho học sinh lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, bồi dưỡng niềm tự hào tự tôn dân tộc Cùng với môn học hoạt động giáo dục khác góp phần hình thành học sinh phẩm chất, lực chung quy định chương trình tổng thể, thơng qua nội dung mơn học hình thành lực nhận thức vấn đề quốc phòng, an ninh vận dụng kiến thức học vào sống - Bài ‘Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia’ có lượng kiến thức nhiều liên quan đến nội dung môn Địa lý, Lịch sử, thời pháp luật chủ quyền biển, biên giới, liên quan đến cơng dân với tình u với tổ quốc khó dạy nhiều giáo viên e ngại giảng dạy này, dẫn đến thiếu tìm tịi nghiên cứu nội dung vơ tình đẩy học sinh đường tìm kiếm, lĩnh hội kiến thức thông hiểu thực tế lãnh thổ, biên giới, chủ quyền nói chung Việt Nam nói riêng gặp khó khăn nắm bắt kiến thức hạn chế - Vấn đề lãnh thổ biên giới quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ vấn đề quan trọng tư tưởng đạo Đảng tình hình việc thực hai nhiệm vụ chiến lược cách mạng Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa Là học sinh, công dân Việt Nam phải hiểu rõ lãnh thổ, biên giới, chủ quyền tầm quan trọng để từ biết giữ gìn, xây dựng bảo vệ trước âm mưu phá hoại kẻ thù - Là giáo viên trực tiếp giảng dạy mơn Quốc phịng an ninh thân ln trăn trở cách dạy truyền thống số đồng nghiệp, thiếu hiểu biết đại đa số học sinh tồn nội dung mà tơi mạnh dạn đưa nhiều biện pháp ứng dụng trình dạy học nhằm thay đổi phần tư nhận thức học sinh, phương pháp để đồng nghiệp có động lực hưng phấn giảng dạy Chính mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Giáo dục quốc phòng 11 - Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, Trường trung học phổ thơng Cầm Bá Thước” Mục nghiên cứu đích - Nghiên cứu phương pháp dạy học tích để tăng hiệu giảng dạy giáo viên - Từ phương pháp dạy học tích cực giúp học sinh lĩnh hội toàn kiến thức, nhớ lâu hơn, chủ động, hứng thú tích cực trình học - Thay đổi tư duy, nhìn phiến diện mơn Quốc phịng học sinh số phận Đối tượng nghiên cứu - Đối tượngnghiên cứu: Học sinh khối 11 trường THPT Cầm Bá Thước - Thời gian: Năm học 2019-2020, 2020-2021 Phương pháp nghiên cứu Để giải nhiệm vụ trên, q trình nghiên cứu chúng tơi sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp đọc, phân tích tổng hợp lý thuyết - Phương pháp vấn - Phương pháp thực nghiệm sư phạm - Phương pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm - Phương pháp xử lý số liệu thực nghiệm PHẦN II NỘI DUNG Cơ sở lí luận Ứng dụng cơng nghệ thơng tin dạy học có nghĩa là: Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên học sinh; Sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm làm công cụ hỗ trợ việc dạy học môn học nhà trường, khai thác tốt phần mềm thiết kế dạy phần mềm powerpoint, word, violet…; - Thực tế qua việc giảng dạy cho thấy giảng sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin sinh động hấp dẫn nhiều so với giảng không sử dụng công nghệ thông tin - Mỗi học áp dụng công nghệ thơng tin tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh, thu hút ý, xây dựng bài, đẽ dàng lĩnh hội tri thức Lúc học sinh đặt vào tình cụ thể đời sống, trực tiếp quan sát, thảo luận, thí nhiệm…tìm hiểu vấn đề cách trực quan để giải vấn đề theo cách riêng Từ nắm bắt kiến thức vào phương pháp làm kiến thức mà khơng theo khn mẫu có sẵn - Một học có ứng dụng cơng nghệ thơng tin tăng cường việc học tập lĩnh hội tri thức theo cá thể, phối hợp với học tập tương tác nhóm vfa giúp em hồn thiện kỹ sử dụng máy tính Tầm quan trọng biên giới quốc gia việc giữ gìn chủ quyền lãnh thổ: Như chung ta biết lãnh thổ ba phận cấu thành nên quốc gia độc lập, nơi cộng đồng dân cư sinh sống tồn Mọi hoạt động sinh hoạt cộng đồng dân cư lao động phát triển kinh tế, giao lưu văn hóa trị thực lãnh thổ Và lãnh thổ bao gồm vùng đất, vùng nước, vùng trời, vùng lịng đất mơi trường tạo sống cho vât Đề xây dựng bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền lãnh thổ vững vấn đề thường xuyên mà Đảng Nhà nước phải có hệ thống pháp lý quy định chủ quyền lãnh thổ, tăng cường đàm phán, hiệp ước vấn đề phân định biên giới quốc gia Và biên giới quốc gia có vai trị vô quan trọng lãnh thổ chủ quyền đất nước Nó giúp quốc gia phân định rõ giới hạn vùng không gian địa lý, bảo vệ giữ gìn chủ quyền lãnh thổ Đồng thời mang lại lợi ích kinh tế trị, xã hội an ninh quốc phịng, biên giới quốc gia tảng cho phát triển sở vật chất cho quốc gia tồn ngày giàu mạnh Không biên giới quốc gia tạo nên ổn định điều kiện phát triển quan hệ hữu nghị nước láng giềng với nhau, quốc gia khu vực nói riêng nước nói chung Đường biên giới quốc gia rõ ràng giúp cho việc quản lý đời sống nhân dân thuộc địa phận biên giới thuận tiện dễ dàng Nhân dân tự cư trú, không xâm phạm, cạnh tranh, xâm lấn chủ quyền lãnh thổ nhau, bên cạnh khơng tranh giành xảy mâu thuẫn quốc gia với Xây dựng đường biên giới có vai trị phát triển kinh tế vững mạnh đất nước Đây điều kiện để phát triển giao lưu trao đổi hàng hóa quốc gia khu vực nước ngồi Khơng góp phần thúc đẩy hợp tác mối quan hệ nước, đặc biệt nước láng giềng với Không xây dựng đường biên giới giúp cho việc ngăn chặn nạn di dân tự do, nhập cư trái phép không quy định nhà nước Đồng thời quản lý dân cư phạm vi lãnh thổ thực quy định Nhà nước Nhận thấy tầm quan trọng lãnh thổ, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia nên yêu cầu người dân, đặc biệt học sinh phải không ngừng học hỏi trao trau dồi kiến thức để ln xây dựng bảo vệ tồn vẹn lãnh thổ biên giới quốc gia cách vững mạnh Thực trạng 2.1 Thực trạng nội dung chương trình Với nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia xây dựng dựng sở quan điểm sau: - Tính kế thừa đại Nội dung xây dựng sở quan điểm, chủ trương đường lối Đảng, pháp luật Nhà nước Chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Được xây dựng dựa tảng lí luận thực tiễn luật liên quan đến vấn đề lãnh thổ, biên giới quốc gia, truyền thống kinh nghiệm dựng nước đánh giặc giữ nước cha ông ta qua thời kỳ đến Phát triển phẩm chất, lực chung, lực đặc thù Nội dung với thời lượng tiết, tiết 45 phút xác định rõ phẩm chất, lực hình thành phát triển học sinh khối 11 qua nội dung học: mặt nội dung vào yêu cầu cần đạt phẩm chất, lực làm sở xuất phát điểm để lựa chọn nội dung truyền đạt; mặt khác nội dung hình thành phát triển phẩm chất chủ yếu, lực cốt lõi cho học sinh khối 11 thông qua việc hướng dẫn học sinh tiếp thu, vận dụng nội dung lãnh thổ, biên giới, chủ quyền lãnh thổ vào thực tiễn Tính thực hành, thực tiễn Nội dung xác định lượng kiến thức học được, luyện tập, vận dụng có hiệu để phát triển phẩm chất, lực học sinh Giúp học sinh thấy trách nhiệm việc bảo vệ lãnh thổ, chủ quyền biên giới quốc gia, thấy hành động không nước xâm hại đến quyền, quyền chủ quyền quốc gia 2.2 Thực trạng giáo viên - Môn học GDQP - AN môn học so với môn học khác, lực lượng giáo viên GDQP - AN đào tạo chưa đủ đáp ứng yêu cầu, nhiều giáo viên đào tạo theo diện ghép môn, đào tạo ngắn hạn… - Nhiều giáo viên dạy theo phương pháp truyền thống truyền tải kiến thức theo chiều, lý thuyết nội dung nhiều lại liên quan đến lịch sử, địa lý, công dân dẫn đến học sôi nổi, hứng thú, hấp dẫn học sinh - Để chuẩn hóa đội ngũ giảng viên quốc phòng theo yêu cầu Bộ, Sở, ban ngành nhà trường cử giáo viên tham gia học nâng cao trình độ bên mơn GDQP - AN, song giáo viên cử đào tạo đối phó, khơng tình nguyện, chí bị thúc ép tính tự nghiên cứu để nâng cao kiến thức, trình độ chun mơn, kỹ sư phạm, tác phong mô phạm bên môn GDQP - AN giáo viên đào tạo không cải thiện để đáp ứng yêu cầu giảng dạy - Một số nhìn phiến diện mơn học phụ nên yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên dạy, giáo viên dạy vơ tình xem nhẹ mơn dạy nên khơng quan tâm đến nội dung nhận thức học sinh 2.3 Thực trạng học sinh - Với học sinh xem môn học môn phụ nên khơng tích cực học dẫn tới kết học tập chưa cao như: không học cũ, không chuẩn bị trước đến lớp, không tập trung ý, chán học,… - Bên cạnh số học sinh u thích mơn học đa phần học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng môn học Số đông học sinh định hướng phụ huynh tập trung vào mơn học để thi vào trường đại học nên không tâm môn học - Sự u thích mơn học ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức đại đa số học sinh Sau học xong hỏi lại kiến thức vừa học em không nhớ để vận dụng vào thực tiễn 2.4 Thực trạng sở vật chất Mặc dù dụng cụ học tập mơn GDQP - AN mang tính chất đặc thù học, số loại trang thiết bị vũ khí cấp nhà trường mua bổ sung song chưa đáp ứng đầy đủ thiết bị dạy Đặc biệt lý thuyết giáo viên phải tự tìm hiểu thêm tranh ảnh, đồ để dạy Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn dạy giáo dục quốc phòng - an ninh 11 trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước 3.1 Khái quát ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học có nghĩa là: Tăng cường đầu tư sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng cán bộ, giáo viên học sinh; Sử dụng thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm làm công cụ hỗ trợ việc dạy học môn học nhà trường, khai thác tốt phần mềm thiết kế dạy phần mềm powerpoint, word, violet…; Tăng cường sử dụng mạng internet để khai thác thông tin, tham khảo xây dựng giáo án điện tử có chất lượng Việc ứng dụng công nghệ thông tin nhà trường chia thành mức độ sau: - Ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ giáo viên việc soạn giáo án, sưu tầm in ấn tài liệu…, chưa sử dụng việc tổ chức tiết học cụ thể môn học - Sử dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ khâu, cơng việc tồn trình dạy học - Sử dụng phần mềm dạy học để tổ chức lên lớp tiết học, chủ đề chương trình học tập - Tích hợp cơng nghệ thơng tin vào tồn q trình dạy học Tiến trình thực 2.1 Cách tiến hành Việc ứng dụng CNTT vào mục đích cách thức khác hình thức việc ứng dụng CNTT vào dạy học giảng dạy giảng điện tử, tìm kiếm tài liệu, tra cứu thông tin mạng Internet, tham khảo sách điện tử, giáo trình điện tử với hình thức để soạn giảng điện tử phục vụ cho q trình dạy học cần có bước sau: Bước 1: Xác định mục tiêu học Bước 2: Xác định trọng tâm kiến thức Bước 3: Xây dựng kịch dạy học Bước 4: Xác định tư liệu cho hoạt động (video, ảnh ) Bước 5: Lựa chọn phần mềm số hóa kịch dạy học Bước 6: Chạy thử, chỉnh sửa hoàn chỉnh Bước 7: Triển khai dạy lớp 3.2.2 Tiến hành thực tế Trong tiết học giáo viên ứng dụng CNTT tiết sử dụng số tiết Mục đích để học sinh quan sát hình ảnh để hiểu rõ lãnh thổ, phận cấu thành nên lãnh thổ, biên giới quốc gia cách xác định biên giới quốc gia qua hình ảnh trực quan kết hợp giảng dạy học sinh nắm sâu kiến thức nhớ kiến thức lâu Trong tiết học tối dụng phần mềm Microsoft office PowerPoint để soạn bài, sau chọn nội dung lên kịch cho tiết học 3.2.3 Giáo án minh họa 3.2.4 Kết nhận thấy sau ứng dụng Công nghệ thông tích hợp đồng thời tiến cơng nghệ tổ chức thông tin nội dung học, đem đến nhiều ảnh hưởng tích cực cho phát triển nhận thức học sinh, giúp học sinh tiếp cận thông tin đa chiều, rút ngắn khoảng cách, thu hẹp không gian, tiết kiệm tối ưu thời gian Từ học sinh phát triển nhanh kiến thức, nhận thức tư * Sau số hình ảnh lớp tiến hành giảng dạy có ứng dụng CNTT 3.3 Củng cố nội dung học câu hỏi trắc nghiệm - Sau truyền tải hướng dẫn học sinh nghiên cứu học, thời gian khoảng phút để củng cố nội dung câu hỏi trắc nghiệm - Mục đích: Giúp học sinh hiểu sâu học, rèn luyện tư tập trung, khả ghi nhớ củng cố đánh giá kiến thức sau học 10 xong nội dung - Chuẩn bị: giáo viên chuẩn bị 10 câu hỏi dạng trắc nghiệm mở kín - Cách thực hiện: giáo viên nêu câu hỏi đọc câu hỏi – học sinh trả lời Ai trả lời điểm cộng tối đa, bạn trả lời sai nhường hội cho bạn lại không điểm tối đa, có lần học sinh xung phong trả lời, lần trả lời sai giáo viên trả lời giải thích rõ nội dung câu hỏi phần trả lời giáo viên đọc từ câu thứ đến câu cuối STT Câu hỏi - Trả lời CH: Một quốc gia độc lập cấu thành từ yếu tố nào? TL: Lãnh thổ; dân cư; nhà nước CH: Trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia xác định nào? TL: Là trách nhiệm toàn Đảng, toàn quân toàn dân CH: Lãnh thổ thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối đầy đủ quốc gia bao gồm phận nào? TL: Vùng đất; vùng nước; vùng trời vùng đất, vùng nước; lòng đất chúng, lãnh thổ đặc biệt CH: Vùng lãnh hải rộng hải lý tính từ đâu? TL: 12 hải lí tính từ đường sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải CH: Các quốc gia khác có quyền vùng lãnh hải quốc gia ven biển? TL: Tự hàng hải CH: Việt Nam có chung đường biên giới quốc gia đất liền với quốc gia nào? TL: Trung Quốc, Lào, Campuchia CH: Chế độ pháp lí vùng nội thủy theo Cơng ước quốc tế luật biển nào? TL: Thuộc chủ quyền hoàn toàn, tuyệt đối đầy đủ quốc gia CH: Xây dựng khu vực biên giới quốc gia vững mạnh tồn diện gồm nội dung gì? 11 TL: Vững mạnh trị, kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh CH: Nước ta dùng phương pháp chủ yếu để cố định đường biên giới quốc gia TL: Đặt mốc quốc giới dùng tài liệu ghi lại đường biên giới 10 CH: Chiều dài đường bờ biển nước ta bao nhiêu? TL: 3260km Kết luận: Biên giới quốc gia có vị trí, ý nghĩa quan trọng việc phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng Biên giới quốc gia ổn định điều kiện đảm bảo cho quốc gia hịa bình phát triển Vì vậy, Đảng Nhà nước ta có số quan điểm đạo kịp thời việc xây dựng, quản lí bảo vệ biên giới quốc gia Cùng với việc nâng cao ý thức trách nhiệm cho công dân việc xây dựng bảo vệ biên giới quốc gia 3.4 Kết nhận thấy sau củng cố nội dung học câu hỏi trắc nghiệm Việc nêu câu hỏi có điểm thưởng áp dụng vào học đẻ giúp học sinh cảm thấy phấn khích, thưởng điểm có tinh thần củng cố Sau tiết học, để giảm bớt căng thẳng giúp em nhớ nhanh hơn, hiệu đánh giá mức độ truyền tải kiến thức giáo viên, nhận thức nội dung học sinh để kịp thời điều chỉnh phương pháp ưu Kết đề tài - Đã sử dụng hình thức tổ chức dạy học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy - Kết hợp nhiều hình thức, phương pháp dạy học tích cực kiểm tra cũ lại với để học thêm phong phú - Đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học nội dung học - Đảm bảo nội dung, thời gian chương trình hành - Phù hợp với trang thiết bị thực tế nhà trường - Đáp ứng yêu cầu nguyện vọng học sinh - Thay đổi nhận thức, hứng thú học sinh xã hội môn học GDQP - AN * Kết thu sau kiểm tra đánh gia cuối học 40 câu hỏi trắc nghiệm 12 Năm học 2019-2020 Loại Giỏi Nhóm Đối chứng (11A2, 11A4 gồm 80 HS) Thực nghiệm (11A1, 11A3 gồm 76 HS) (16HS) 20% (43 HS) 56,58% Khá (41 HS) 51,25% (22 HS) 28,95% Trung bình (20 HS) 25% (11 HS) 14,47% Yếu (3 HS) 3,75% (0 HS) 0% Năm học 2020-2021 Loại Nhóm Đối chứng (11A2, 11A4 gồm 75 HS) Thực nghiệm (11A1, 11A3gồm 79 HS) Giỏi Khá Trung bình Yếu (13 HS) 17,3% (49 HS) 62 % (38HS) 50,7% (24 HS) 30,4% (22HS) 29,3% (6 HS) 7,6% (2 HS) 2,7% (0 HS) % Như vậy, qua hai năm giảng dạy đánh giá xếp loại cách xác khách quan học sinh lớp 11 trường THPT Cầm Bá Thước, theo kết đạt khẳng định “Hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Giáo dục quốc phòng 11 - Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước” đem lại cho học sinh hiệu học tập hứng thú học tập tốt Sau tổ chức, phối hợp để hoàn thành nội dung phương pháp em đồn kết hơn, ý thức nhiệm vụ hịa vào nhiệm vụ tập thể Tự giác, tích cực học tập rèn luyện để nâng cao chất lượng môn Giáo dục quốc phòng - An ninh, hiểu biết lãnh thổ, chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia Từ em có ý thức cảnh giác nâng cao trách nhiệm việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia Việt Nam 13 PHẦN III KẾT LUẬN Kết luận chung Để thực chủ trương thay đổi định hướng giáo dục nội dung mang nặng tính hàn lâm, có phần nhồi nhét kiến thức sang định hướng phát triển lực giúp học sinh phát triển toàn diện đáp ứng yêu cầu thời đại Tiếp cận xu giáo dục nước giới chương trình giáo dục tổng thể Bộ Giáo dục đào tạo Thì việc rèn luyện kĩ tự học tạo tính tự giác tích cực cho học sinh nhà trường vơ cần thiết, vai trị giáo viên không dừng lại việc “Dạy chữ”, mà “Rèn người”, rèn cho học sinh trở thành người có ích cho xã hội Chính q trình giảng dạy mơn Giáo dục quốc phịng an ninh, tơi cố gắng tìm tịi, nghiên cứu biện pháp để rèn luyện kĩ tự học mang tính tích cực cho học sinh có hiệu Ở đề tài đề xuất số biện pháp dạy học tích cực cụ thể vào chương trình Giáo dục quốc phịng - An ninh 11, đem lại hiệu cao Đóng góp đề tài “Hiệu ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học mơn Giáo dục quốc phịng - An ninh khối 11” phương pháp dạy học nhằm mang lại kết cao giáo dục Học sinh khơng cịn thấy nhàm chán hay căng thẳng học mà ngược lại yêu thích mơn học hơn, tiết học thêm sôi động hứng thú Không giúp em ghi nhớ kiến thức cách hiểu mà tăng khả làm việc độc lập cá nhân kỹ hoạt động đội nhóm Qua phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao tinh thần đoàn kết nâng cao kết học tập rèn luyện Qua thời gian nghiên cứu áp dụng đề tài trên, cảm thấy linh hoạt q trình giảng dạy, góp sức để đem phương pháp, cách thức tổ chức dạy học làm cho nội dung học sinh động Sẽ không giáo viên GDQP - AN khô khan, cứng nhắc, rập khuôn mà vận dụng, tổ chức phương pháp dạy học tích cực nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia Qua đạt kết cao dạy học, học sinh u thích môn GDQP - AN Việc thực tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng an ninh đối tượng học sinh trung học phổ thông giúp cho em học sinh đoàn kết hơn, rèn luyện tác phong nghiêm túc, có ý thức tổ chức kỷ luật Từ em thực nhiệm vụ học tập rèn luyện nhà trường, xã hội tốt Hiểu biết lãnh thổ biên giới quốc gia Việt Nam gắn liền với thực tế Qua tự hào truyền thống dựng nước đơi với giữ nước dân tộc thân phát huy 14 thêm truyền thống tốt đẹp Kiến nghị, đề xuất Để nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia thêm sinh động đạt kết cao, xin kiến nghị đề xuất số ý kiến sau: - Sở Giáo dục Đào tạo cần quan tâm việc cung cấp loại tranh ảnh, đồ tư liệu pháp lý liên quan cách xác - Nhà trường THPT nên trọng công tác GDQP - AN qua việc như: Tổ chức hội thao GDQP - AN cấp trường trường THPT để tạo sân chơi lớp, kiểm tra đánh giá kết sau kết thúc nội dung chương trình học - Đối với lý thuyết nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực để tăng hiệu dạy học đạt kết cảo - Theo thân tôi, sáng kiến “Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học Giáo dục quốc phòng 11 - Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia Trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước” với phương pháp dạy học tích cực tơi trình bày nâng cao chất lượng dạy học Tuy nhiên, để vận dụng tốt rộng rãi phương pháp vào dạy học thân giáo viên phải bỏ nhiều cơng sức, sáng tạo lao động, tinh thần trách nhiệm cao cơng việc Địi hỏi giáo viên phải ln học tập trau dồi lực tư duy, nắm vững lí luận, thường xuyên rèn luyện nghiệp vụ hành động trước giáo dục học sinh Với kinh nghiệm hạn chế, thời gian nghiên cứu chưa nhiều nên nêu số phương pháp dạy - học tích cực mà thân tơi thấy tâm đắc ứng dụng góp phần vào đổi phương pháp dạy học Với phương pháp tơi hy vọng góp phần nhỏ vào việc giúp giáo viên vận dụng vào giảng dạy để nâng cao hứng thú kết học tập cho học sinh với nội dung bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia Những vấn đề mà tơi đưa cịn nhiều thiếu sót, hy vọng nhận đóng góp thiết thực quý báu quý thầy cô, đồng nghiệp Trên ý kiến đóng góp qua nội dung sáng kiến kinh nghiệm mà thân tự nghiên cứu đúc rút trình giảng dạy Tơi xin chân thành cảm ơn.! 15 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ Thanh hóa, ngày 18 tháng 05 năm 2021 Tôi xin can đoan SKKN viết, khơng chép nội dung người khác Lê Khả Dũng 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Giáo dục Đào tạo, Sách giáo dục Quốc phòng, An ninh lớp 11, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Sách hướng dẫn thực chương trình, sách giáo khoa lớp 11, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Sách giáo viên giáo dục Quốc phong, An ninh lớp 11, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn giáo viên: Thực chương trình, kiểm tra, đánh giá môn học GDQP - AN cấp THPT (lưu hành nội bộ) Bộ Giáo dục Đào tạo, Tài liệu tập huấn giáo viên Giáo dục Quốc phòng An ninh cấp trung học phổ thông (tài liệu lưu hành nội bộ) Chính phủ (2007), Nghị định số 116/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 2007 Chính phủ Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Hà Nội Quốc hội (1982), Công ước Luật biển 1982 Quốc hội (2002), Luật biên giới Quốc gia số 06/2002/QH11, Hà Nội Quốc hội (2004), Luật An ninh Quốc gia số 32/2004/QH11, Hà Nội 10 Nguồn internet 17 ... đồ để dạy Ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tiễn dạy giáo dục quốc phòng - an ninh 11 trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước 3. 1 Khái quát ứng dụng công nghệ thông tin Ứng dụng công nghệ. .. quan học sinh lớp 11 trường THPT Cầm Bá Thước, theo kết đạt khẳng định “Hiệu việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học Giáo dục quốc phòng 11 - Bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, Trường trung. .. dục quốc phòng 11 - Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ biên giới quốc gia, Trường trung học phổ thông Cầm Bá Thước? ?? Mục nghiên cứu đích - Nghiên cứu phương pháp dạy học tích để tăng hiệu giảng dạy giáo
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bài 3 giáo dục quốc phòng 11 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, tại trường trung học phổ thông cầm bá thước , SKKN ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học bài 3 giáo dục quốc phòng 11 bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và biên giới quốc gia, tại trường trung học phổ thông cầm bá thước