0

KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ

15 87 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/11/2013, 07:20

KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ KHÁC I. PHƯƠNG THỨC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN. Vốn bằng tiền của Công ty cổ phần Bắc Long bao gồm: Tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Để quản lý vốn bằng tiền kế toán phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định và chế độ quản lý lưu thông tiền tệ hiện hành của Nhà nước. Kế toán phải ánh kịp thời và đầy đủ, chính xác số tiền mặt hiện tại và hình thức biến động của Công ty. Khi nhập, xuất quỹ tiền mặt phải có phiếu thu tiền, phiếu chi tiền, đồng thời và ghi chép đầy đủ các khoản xuất thu và chi tiền mặt. Thủ quỹ là người chịu trách nhiệm và quản lý việc xuất quỹ tiền mặt. Nếu có chênh lệch kế toán, thủ quỹ phải kiểm tra xác định nguyên nhân. Có biện pháp xử lý số chênh lệch đó. 1. Kế toán tiền mặt sử dụng các chứng từ sau: - Phiếu thu tiền. - Phiếu chi tiền. Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến việc thu, chi tiền mặt kế toán sử dụng TK 111 - "Tiền mặt" để hạch toán. - Khi bán hàng sản phẩm hàng hoá dịch vụ . Căn cứ vào phiếu chi tiền kế toán định khoản Nợ TK 111 Có TK 511 Có TK 3331 Khi trả nợ tiền hàng cho người bán . Căn cứ vào phiếu chi tiền kế toán ghi: Nợ TK 331, 131 Nợ TK 152, 153, 211 Nợ TK 133 Có TK 111, 112 CHỨNG TỪ GỐC(Phiếu thu, chi) SỔ QUỸ BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI CHỨNG TỪ GHI SỔ SỔ CÁI *Phương pháp kế toán vốn bằng tiền được hạch toán như sau: Ví dụ: Theo phiếu thu tiền số 489 ngày 6/3/2006 thu tiền bán hàng số tiền là 380.275.000 nhập quỹ tiền mặt. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán định khoản: Nợ TK 111 : 380.275.000 Có TK 131 : 380.275.000 Công ty cổ phần Bắc Long Số 785 PHIẾU THU (Ngày 01/1- 30/3/2006) Người nộp : Công ty Cổ phần Đại Dương Địa chỉ : Phường Hồng Hải – TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh Về khoản : Thu tiền bán hàng. Số tiền : 380.275.000đ Bằng chữ: (Ba trăm tám mươi triệu hai trăm bảy mươi năm ngàn đồng chẵn) Đã nhận đủ số tiền: 380.275.000đ NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) NGƯỜI NỘP (Ký, ghi rõ họ tên) THỦ QUỸ (Ký, ghi rõ họ tên) Ví dụ: Ngày 26/2/2006Công ty mua CCDC về nhập kho trị giá 38.550.000đ, thuế GTGT 10%, tiền hàng trả bằng tiền mặt tại quỹ, kế toán định khoản: Nợ TK 153 : 38.550.000 Nợ TK 133 : 3.855.000 Có TK 111 : 42.405.000 Công ty cổ phần Bắc Long Số 0755 PHIẾU CHI (Ngày 01/1- 30/3/2006) Người nộp : Thị Hồng Địa chỉ : Phân xưởng 3 Về khoản : Chi mua hàng Số tiền : 38.550.000đ (Bằng chữ: Bamươi tám triệu năm trăm năm mươi ngàn đồng chẵn) NGƯỜI NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên) KẾ TOÁN (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán vào các sổ sách có liên quan. Công ty cổ phần Bắc Long BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI (Ngày 01/1- 30/3/2006) Loại chứng từ gốc: Phiếu thu Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số phát sinh Số Ngày Nợ Có 1489 26/12 Thu tiền bán hàng 380.275.000 . . . Cộng 860.450.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty cổ phần Bắc Long BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI (Ngày 01/1- 30/3/2006) Loại chứng từ gốc: Phiếu chi Chứng từ ghi sổ Diễn giải Số phát sinh Số Ngày Tổng Nợ Có 1572 8/11 Trả tiền mua hàng 203.995.000 156.500.000 . . . . Cộng NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào chứng từ gốc cùng loại kế toán vào chứng từ ghi sổ sau đó vào sổ quỹ. Công ty cổ phần Bắc Long CHỨNG TỪ GHI SỔ TK 111- Tiền mặt (Ngày 01/1- 30/3/2006) Trích yếu Chứng từ ghi sổ TK ĐƯ Số phát sinh Ghi chú Số Ngày Nợ Có Thu tiền bán hàng 1789 26/11 131 86.275.000 . . . . . Cộng 860.450.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty cổ phần Bắc Long CHỨNG TỪ GHI SỔ TK 111- Tiền mặt (Ngày 01/1- 30/3/2006) Trích yếu Chứng từ ghi sổ TK ĐƯ Số phát sinh Ghi chú Số Ngày Nợ Có Chi mua CCDC 1752 8/12 153 185.450.000 133 18.545.000 . . . . . Cộng 251.300.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty cổ phần Bắc Long SỔ QUỸ (Ngày 01/1- 30/3/2006) Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Số Ngày Thu Chi Tồn Dư đầu kỳ 200.567.000 1752 8/12 Chi mua CCDC 153 203.995.000 . 1489 26/12 Thu tiền bán hàng 131 80.275.000 Cộng 860.450.000 251.300.000 Dư cuối kỳ 809.717.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 2005 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty cổ phần Bắc Long SỔ CÁI TK 111 (Ngày 01/1- 30/3/2006) Chứng từ ghi sổ Diễn giải Dư đầu kỳ TK ĐƯ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có 200.567.000 UỶ NHIỆM THU, CHIGIẤY BÁO NỢ, GIẤY BÁO CÓ SỔ TGNH CHỨNG TỪ GHI SỔ SỔ CÁI 1752 8/12 Trả tiền mua CCDC 153 263.995.000 . 1489 26/12 Thu tiền bán hàng 131 380.275.000 . . . . Cộng 860.450.000 251.300.000 Dư cuối kỳ 809.717.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) 2. Kế toán tiền gửi ngân hàng. Gồm các chứng từ sau: Giấy báo nợ Giấy báo cáo Bảng sao của Ngân hàng Uỷ nhiệm thu, chi, chuyển khoản của Công ty Kế toán TGNH sử dụng TK 112 - "Tiền gửi ngân hàng" để hạch toán. Kế toán tiền gửi ngân hàng được hạch toán theo trình tự sau: Ví dụ: Ngày 8/2/2006Công ty thu tiền bán hàng của Công ty cổ phần Đại Dương với số tiền là 409.560.000đ nhập vào tiền gửi Ngân hàng (giấy báo có tiền gửi Ngân hàng). Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – TP Hạ long- Quảng Ninh. Giấy báo cáo Công ty cổ phần Bắc Long SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG TK 112 – TGNH (Ngày 01/1- 30/3/2006) Ngày Chứng từ Diễn giải TK ĐƯ Số tiền Số Ngày Gửi vào Rút ra Còn lại Dư ĐK 86.036.000 Thu tiền 131 409.560.000 Trả tiền 331 392.280.000 . . . . . Cộng .862.327.000 .789.672.000 Dư CK 158.691.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Dựa vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán vào các sổ sách có liên quan Công ty cổ phần Bắc Long CHỨNG TỪ GHI SỔ TK 112 – TGNH (Ngày 01/1- 30/3/2006) Trích yếu Số TK Số phát sinh Nợ Có Nợ Có Thu tiền bán hàng 112 131 409.560.000 Trả tiền mua hàng 331 112 392.280.780 . . . Cộng 862.327.000 789.627.000 Công ty cổ phần Bắc Long SỔ CÁI TK 112 (Ngày 01/1- 30/3/2006) Chứng từ ghi sổ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 86.036.000 08/12 Thu tiền bán hàng 131 469.560.000 10/12 Trả tiền mua hàng 331 392.280.780 . Cộng 862.327.000 789.627.000 Dư cuối kỳ 158.691.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) II. KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGÂN SÁCH. 1. Phương pháp hạch toán thuế GTGT Công ty cổ phần Bắc Long thực hiện hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Công ty phải nộp thuế GTGT và thuế TNDN. Thuế GTGT đầu vào = Thuế GTGT đầu ra - Thuế GTGT được miễn giảm Thuế GTGT đầu vào = Giá trị tính thuế của HH, DV bán ra x Thuế xuất thuế GTGT của HH, DV đó Thuế GTGT đầu ra = Tổng số thuế GTGT ghi trên hoá đơn. Theo chế độ quy định, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của hàng hoá dịch vụ phát sinh trong quý nào thì được khai khấu trừ khi xác định số thuế GTGT phải nộp trong tháng đó (không phân biệt đã xuất hiện dùng hay còn trong kho). Nếu số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong quý lớn hơn số thuế phải nộp trong quý đó thì chỉ khấu trừ đúng bằng số phải nộp. Số còn lại được khấu trừ tiếp vào tháng sau hoặc xét hoàn thuế theo chế độ quy định. Thời điểm quyết toán thuế GTGT vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Để theo dõi tình hình thanh toán các khoản với ngân sách Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí . Kế toán sử dụng TK 3331 - "Thuế GTGT phải nộp", TK này được mở chi tiết theo tình hình thanh toán các khoản nghĩa vụ (phải nộp, đã nộp, còn phải nộp, nộp thừa). Mọi khoản thuế, phí, lệ phí . theo quy định được tính bằng VNĐ. Trường hợp Công ty nộp thuế bằng ngoại tệ phải quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá thực tế ghi sổ. + Trường hợp mua vật tư, hàng hoá tài sản, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Kế toán định khoản Nợ TK 152, 153 Nợ TK 133 Có TK 111,112 . + Trường hợp bán sản phẩm dịch vụ hàng hoá kế toán phản ánh số thuế GTGT phải nộp. Nợ TK 111, 112 Có TK 511 Có TK 3331 + Trường hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn thuế GTGT đầu ra phải nộp Nợ TK 3331 Có TK 133 Khi nộp thuế kế toán định khoản Nợ TK 3331 Có TK 111,112 Ví dụ: Ngày 15/2 Công ty mua CCDC với số tiền là 2.050.000 do chi phí nhỏ Công ty đưa thẳng vào sản xuất (không có thuế GTGT) tiền hàng thanh toán bằng tiền mặt. Kế toán định khoản. Nợ TK 627: 2.050.000 Có TK 111: 2.050.000 Các chứng từ liên quan đến hạch toán thuế GTGT đầu ra, đầu vào được phản ánh qua: Mua NVL, CCDC . (hoá đơn GTGT đầu vào) và bán sản phẩm (hoá đơn GTGT đầu ra) do vậy em không hạch toán và viết mẫu hoá đơn mà chỉ theo dõi khoản thuế GTGT phải nộp cho ngân sách nhà nước để vào tờ khai thuế GTGT vào cuối kỳ và ghi sổ có liên quan. Tờ khai thuế này sẽ nộp cho cơ quan thuế xác nhận và sau đó làm quyết toán thuế GTGT. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán vào các sổ sách có liên quan. Công ty cổ phần Bắc Long SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT TK : 3331 (Ngày 01/1- 30/3/2006) Ngày Chứng từ ghi sổ Diễn giải TK ĐƯ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 23.867.561 01/10 Thuế bán sản phẩm 131 63.226.950 . 31/12 KT thuế GTGTđkỳ 133 67.540.000 . Cộng 67.540.000 216.050.000 Dư cuối kỳ 148.510.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty cổ phần Bắc Long SỔ CÁI TK 3331 (Ngày 01/1- 3013/2006) Chứng từ ghi sổ Diễn giải TKĐƯ Số phát sinh Số Ngày Nợ Có Dư đầu kỳ 23.867.561 01/10 Thuế GTGT của SP G 131 63.226.950 . . . 31/12 VAT đ.kỳ được KT 133 67.540.000 Cộng 67.540.000 216.050.000 Dư cuối kỳ 148.510.000 NGƯỜI LẬP (Ký, ghi rõ họ tên) Ngày tháng .năm 200 . KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) Căn cứ vào chứng từ ghi sổ và sổ cái kế toán lập tờ khai thuế GTGT. và quyết toán thuế GTGT QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG GTGT Từ ngày 01/1- 30/3 Tên đơn vị : Công ty Cổ phần Bắc Long Địa chỉ : Phường Hồng Hà - TP Hạ long - Quảng Ninh Cộng ho xã hà ội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập -Tự do - Hạnh phúc Mẫu số : 01/GTGTNg y nà ộp q. toán: 01 / 03. ./ 06 [19] [33] 216.050.000 Thuế GTGT của(HHDVbán ra trong kỳ:[33]=[34]+[35] PHẦN DÀNH CHO CƠ QUAN THUẾ: Tổng số TGGT được khấu trừ[32]=[11]+[29]+[30]+[31] [41] 17.810.000 Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau[41]=[39]-[40] [40] 132.460.000 Thuế GTGT đề nghị ho n kà ỳ n yà [39] 16.050.000 Thuế GTGT chưa khấu trừ luỹ kế đến cuối năm([39]=[33]+[36]-[37]-[32]<0 [38] 16.050.000 Thuế GTGT phải nộp v o ngân sách Nh nà à ước trong kỳ[38]=[33]+[36]-[37]- [37] [24] [36][23] [35] 216.050.000[22] [34][21][20][18] 2.160.500.000 [31][17] [30][16] [29] 132.460.000[28][15] 1.713.634.015 [27][14] [26][13] [25]132.460.000 132.460.000 [12] 1.713.634.015 Thuế GTGT HHDV mua v o à (chưa có thuế GTGT) ) [11] 67.540.000 [10] Đơ n v ị tính: Đồ ng VN Mã s ố thu ế : 5700 474 621 [03] Tên cơ sở kinh doanh : Công ty cổ phần Bắc Long [04] Địa chỉ trụ sở : Phường Hồng H [05] Huyà ện/Thị : TP Hạ Long [06] Tỉnh: Quảng Ninh [07] Điện thoại :(033) 834238 [08] Fax; [09] E-mail: Không có hoạt động mua bán phát sinh trong kỳ(đánh dấu “X”) Thuế Giá trị gia tăng còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: H ng hoá , dà ịch vụ mua v o trong kà ỳ Trong đó: +Nhập khẩu + T i sà ản cố định H ng hoá dà ịch vụ mua v o chà ịu thuế GTGT Thuế GTGT của h ng hoá dà ịch vụ mua v o khà ấu trừ trong kỳ Điều chỉnh tăng (giảm) thuế GTGT đã được khấu trừ các kỳ trước: +Điều chỉnh tăng +Điều chỉnh giảm H ng hoá dà ịch vụ bán ra trong kỳ:[18]=[19]+[20]+[21]+[22] H ng hoá dà ịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT H ng hoá dà ịch vụ xuất khẩu : 0% H ng hoá dà ịch vụ bán ra thuế suất: 5% H ng hoá dà ịch vụ bán ra thuế suất: 10% Điều chỉnh tăng(giảm) thuế GTGT đầu ra đã khai kỳ trước: +Điều chỉnh tăng +Điều chỉnh giảm [32] 200.000.000 Tôi xin cam đ oan s ố li ệ u khai trên l à đ úng v xin chà ị u ho n to n trách nhià à ệ m tr ướ c pháp lu ậ t. Ng y30/3/2006à Ký tên,đóng dấu(ghi rõ chức vụ ,họ tên) Kế toán trưởng: Thị Loan [35] [...]... ty tạm trích thuế TNDN từ lợi nhuận là 87.000.000đ Kế toán định khoản: Nợ TK 421: 87.000.000 Có TK 3334: 87.000.000 Cuối tháng kế toán lập tờ khai thuế TNDN, sau đó nộp cho cơ quan thuế, kiểm tra các quỹ tương tự như vậy Cuối năm kế toán lập quyết toán thuế TNDN Việc hạch toán thuế TNDN được phản ánh vào các sổ sách sau: Công ty cổ phần Bắc Long SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT - TK : 3334 (Từ 01/1 đến 30/3/2006)... Loan Quản Trọng Thanh 2 Phương pháp hạch toán thuế thu nhập Công ty: Công ty cổ phần Bắc Long ngoài việc nộp thuế GTGT Công ty còn phải nộp thêm khoản thuế thu nhập Doanh nghiệp Thuế TNDN là loại thuế trực thu, thu trên kết quả kinh doanh cuối kỳ (kết quả tài chính) của Công ty Đối tượng nộp thuế Công ty bao gồm: Các tổ chức cá nhân, tổ chức SXKD hàng hoá, dịch vụ có thu nhập chịu thuế đều phải chịu... 111,112 Cuối năm (đầu năm sau) khi quyết toán được duyệt so sánh số đã đạm nộp với số phải nộp + Nếu số tạm nộp lớn hơn số thuế phải nộp, số còn thừa sẽ chuyển sang cho năm tiếp theo Nợ TK 3334 Có TK 421 Nếu số thuế phải nộp lớn hơn số thuế tạm nộp kế toán phản ánh số còn phải nộp bổ sung: Nợ TK 421 Có TK 3334 Trường hợp được miễn giảm thuế TNDN, số được miễn giảm kế toán ghi Nợ TK 3334 Có TK 421 Ví dụ:... QUYẾT TOÁN THUẾ GTGT Quý I Năm 2006 Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC LONG Địa chỉ: TP Hạ Long - Quảng Ninh Mã số thuế : 5700 474 621 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch) Doanh số chưa có VAT TT Chỉ tiêu 1 2 3 Hàng hoá dịch vụ bán ra Hàng hoá dịch vụ không chịu thuế Hàng hoá dịch vụ chịu thuế Hàng hoá thuế suất 5% Hàng hoá thuế suất 10% Hàng hoá thuế suất 20% Hàng hoá dịch vụ. .. phải nộp trong năm quyết toán Thuế đã nộp trong năm Thuế được hoàn trả trong năm Thuế cuối năm quyết toán + Nộp thiếu + Nộp thừa hoặc chưa được khấu trừ 4 5 6 7 8 9 10 Thuế GTGT 2.160.500.000 2.160.500.000 2.160.500.000 216.050.000 360.234.015 1.353.400.000 20.060.000 112.400.000 23.867.561 85.50.000 216.050.000 67.540.000 16.050.000 17.810.000 Ngày 3 tháng1 năm 2006 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký ,ghi rõ... thuế là toàn bộ tiền lương bán hàng, tiền cung ứng dịch vụ và cơ sở kinh doanh được hưởng Thuế TNDN phải nộp được tính như sau: Tổng số thuế TNDN phải nộp = Tổng số thu nhập chịu thuế trong kỳ x Thuế suất Để đảm bảo cho nguồn ngân sách, hàng quý Công ty phải tạm nộp thuế TNDN theo thông báo của cơ quan thuế (tạm nộp theo kế hoạch) số thuế tạm nộp kế toán ghi: Nợ TK 421 Có TK 3334 Khi tạm nộp thuế cho ngân... 87.000.000 167.000.000 Ngày tháng năm 200 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Công ty cổ phần Bắc Long SỔ CÁI - TK : 3334 (Từ 01/10 đến 30/3/2006) Ngày 1/11 Chứng từ ghi sổ Số Ngày 0778 1/11 Diễn giải Tạm trích thuế TNDN Cộng TK ĐƯ 421 Số phát sinh Nợ Có 87.000.000 167.000.000 Ngày tháng năm 200 NGƯỜI LẬP KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG... Thuế thu nhập tính thuế bổ sung 0 Thuế suất bổ sung 0 Thuế thu nhập bổ sung 0 Tổng thuế thu nhập phải nộp 205.217.618 Thanh toán thuế 0 kỳ trước chuyển sang 0 Nộp thừa (+), nộp thiếu (-) 0 Đã nộp trong kỳ 167.000.000 Trừ số thuế đã nộp ở nước ngoài 0 Số còn phải nộp 38.217.618 Các số liệu trên đây bảo đảm chính xác trung thực nếu cơ quan thuế kiểm tra phát hiện không đúng thực tế cơ sở sẽ chịu phạt... tôi xin chịu trách nhiệm xử lý theo pháp luật Ngày tháng năm 200 T/M CƠ SỞ KINH DOANH (Đóng dấu, ký ghi rõ họ tên) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *** - QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN Qui I Năm 2006 Tên đơn vị : CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC LONG Địa chỉ: TP Hạ Long - Quảng Ninh Mã số thuế : 5700 474 621 Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất vật liệu xây dựng (gạch) TT Chỉ tiêu . 1. Kế toán tiền mặt sử dụng các chứng từ sau: - Phiếu thu tiền. - Phiếu chi tiền. Để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến việc thu, chi tiền mặt kế toán. đó làm quyết toán thuế GTGT. Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh kế toán vào các sổ sách có liên quan. Công ty cổ phần Bắc Long SỔ KẾ TOÁN CHI TIẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ, KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ,

Hình ảnh liên quan

BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI - KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Xem tại trang 2 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI - KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Xem tại trang 3 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI - KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Xem tại trang 4 của tài liệu.
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI - KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ
BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ GỐC CÙNG LOẠI Xem tại trang 4 của tài liệu.
Bảng sao kê của Ngân hàng - KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ

Bảng sao.

kê của Ngân hàng Xem tại trang 6 của tài liệu.
Thời điểm quyết toán thuế GTGT vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Để theo dõi tình hình thanh toán các khoản với ngân sách Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí.. - KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ

h.

ời điểm quyết toán thuế GTGT vào cuối năm hoặc đầu năm sau. Để theo dõi tình hình thanh toán các khoản với ngân sách Nhà nước về các khoản thuế, phí, lệ phí Xem tại trang 8 của tài liệu.