0

Vài kết quả và kinh nghiệm bước đầu của Cẩm Giàng trong việc thi hành Nghị quyết của Trung ương về kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy

10 27 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2020, 16:22

Bài viết trình bày đấu tranh để xây dựng sự nhất trí về đánh giá phong trào huyện và sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện ủy; Gắn chặt việc kiện toàn huyện ủy, xây dựng huyện ủy bốn tốt với việc phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đảng bộ, và xây dựng chi bộ, đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Vài kết kinh nghiệm bước đầu Cẩm Giàng việc thi hành Nghị Trung ương "kiện toàn lãnh đạo đạo thực huyện ủy" Vũ Đắc Đường Bí thư huyện ủy Cẩm-giàng (Hải Dương) Thi hành Nghị Ban bí thư Trung ương Đảng việc "kiện tồn lãnh đạo đạo thực huyện ủy", đạo tích cực, cụ thể chặt chẽ tỉnh ủy Hải Dương, vừa qua huyện ủy Cẩm Giàng nghiên cứu Nghị Ban bí thư, Nghị tỉnh ủy Hải Dương, vào kiểm điểm phong trào huyện, kiểm điểm lãnh đạo đạo thực mình, đồng thời đề phương hướng, nội dung biện pháp cụ thể để đẩy mạnh phong trào huyện, phấn đấu để trở thành huyện ủy "bốn tốt" huyện ủy viên đạt tiêu chuẩn huyện ủy viên "bốn tốt" Chúng bắt tay vào việc kiện toàn bước lãnh đạo đạo thân Qua bước đầu thực Nghị Ban bí thư, chúng tơi xin mạnh dạn trao đổi với đồng chí vài kết kinh nghiệm - Đấu tranh để xây dựng trí đánh giá phong trào huyện lãnh đạo, đạo huyện ủy Trước bắt tay vào thi hành Nghị Ban bí thư, tỉnh ủy Hải Dương nhận định phong trào lãnh đạo, đạo huyện ủy Cẩm Giàng năm gần có cố gắng tiến số mặt công tác như: làm thủy lợi, giao thông, chấp hành sách cịn nhiều mặt chưa mạnh, chuyển biến chậm chạp, chưa vững vàng, nội chưa thật đồn kết trí, trình độ tổ chức đạo thực phải bồi dưỡng nhiều, tình hình sở cịn gặp nhiều khókhăn, phải cố gắng củng cố Nhận định tỉnh ủy Hải Dương phù hợp với tình hình thực tế phong trào Cẩm Giàng rõ khuyết điểm nhược điểm đảng nói chung, Huyện ủy chúng tơi nói riêng Điều phải đặc biệt quan tâm nội Ban thường vụ huyện ủy Huyện chúng tôi, vấn đề va chạm lớn, có tượng khảng tảng, số đồng chí chưa thật trí với việc đánh giá phong trào, đánh giá cán bộ; đó, ảnh hưởng khơng tốt tới nhiệt tình cơng tác Mặt khác, sau bước đầu thơng báo Nghị Ban bí thư, chúng tơi thấy nhiều đồng chí huyện ủy viên chưa nhận thức sâu sắc vị trí cấp huyện, trách nhiệm cuả huyện ủy huyện ủy viên, số cịn chưa thật tin tưởng phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốn" Có đồng chí nói "Trung ương đề hay, đúng, Cẩm Giàng xây dựng huyện ủy "bốn tốt" cịn lâu, cịn úng nặng, sở đảng cịn yếu, nội chưa thật đồn kết, phấn đấu xây dựng chi bộ, đảng sở "bốn tốt" cịn khó, xây dựng huyện ủy "bốn tốt" rộng quá!" Trước tình hình đó, chúng tơi nghiên cứu để cố gắng nắm vững Nghị Ban bí thư Nghị tỉnh ủy Hải Dương, dựa vào suy nghĩ tìm biện pháp để xây dựng trí tâm tồn đảng bộ, động viên toàn đảng tin tưởng, phấn khởi xây dựng huyện ủy, "bốn tốt" huyện ủy viên phấn đấu đạt tiêu chuẩn huyện ủy viên "bốn tốt' Huyện ủy đặt yêu cầu cụ thể phải đạt được: sở nắm vững Nghị Ban bí thư, Huyện ủy cần tiến hành đấu tranh phê bình, tự phê bình cách nghiêm túc mạnh mẽ để xây dựng trí nội đánh giá mặt mạnh, mặt yếu phong trào, kiểm điểm sâu sắc thiếu sót chủ quan Huyện ủy, đồng thời vạch phương hướng, nội dung đề biện pháp cụ thể để kiện toàn lãnh đạo đạo thực Huyện ủy, phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt" Chúng quan tâm trước hết việc đánh giá phong trào huyện kiểm điểm ưu, khuyết điểm lãnh đạo, đạo Huyện ủy, vấn đề chưa thật thống với nhau: mặt khác có đánh giá đắn phong trào, kiểm điểm sâu sắc Huyện ủy huyện ủy viên tăng cường đồn kết trí, nâng cao nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý chí phấn đấu vươn lên cho đồng chí Huyện ủy sở để vạch phương hướng phấn đấu cho đảng phương hướng, nội dung, biện pháp kiện toàn Huyện ủy đắn Nhằm đạt yêu cầu trên, trước Huyện ủy họp nghiên cứu Nghị Ban bí thư kiểm điểm thân mình, chúng tơi chủ động tổ chức tọa đàm Ban thường vụ huyện ủy với đại biểu quan, đoàn thể tỉnh tọa đàm tồn thể đồng chí Huyện ủy với đồng chí phụ trách (trưởng phó) ngành, đoàn thể huyện Với tinh thần trách nhiệm thi hành nghị Ban bí thư Nghị tỉnh ủy Hải Dương, với nhiệt tình giúp đỡ cho phong trào Cẩm Giàng Huyện ủy chúng tôi, nhiều đồng chí phụ trách quan, đồn thể tỉnh (và số đồng chí cán cũ Cẩm Giàng công tác quan tỉnh) dự với chúng tơi, có ý kiến nhận xét phong trào chung Cẩm Giàng, ngành dọc huyện giúp nhiều biện pháp thiết thực để tăng cường lãnh đạo ngành huyện Tuy đặt yêu cầu nghe ngành tỉnh phát biểu đánh giá phong trào, đánh giá ngành Cẩm Giàng, nhiều đồng chí khơng góp ý kiến với chúng tơi, mà cịn tự phê bình chưa tích cực giúp cho ngành dọc huyện cho Huyện ủy Sau thông cảm với yêu cầu chúng tôi, nhiều ngành tỉnh ý giúp đỡ ngành huyện trước, như: ủy ban kế hoạch tỉnh giúp xây dựng kế hoạch Nhà nước năm 1967 Ty thủy lợi giúp cán kỹ thuật xây dựng quy hoạch thủy lợi ủy ban Mặt trận Tổ quốc giúp tổ chức hội nghị bàn công tác vận động quần chúng Tỉnh hội phụ nữ giúp huấn luyện cho cán phụ nữ sở Trong tọa đàm với đồng chí phụ trách ngành huyện, đạt kết tất đồng chí có mặt phát biểu ý kiến thống với ngành tỉnh đánh giá phong trào chung huyện, tự đánh giá mặt mạnh, mặt yếu đề đạt biện pháp phấn đấu thời gian tới ngành mình, đề nghị nhiều biện pháp cụ thể để tăng cường lãnh đạo, đạo Huyện ủy ngành, đoàn thể Kết chủ yếu mà đạt qua hai tọa đàm với ngành tỉnh huyện giúp cho Ban thường vụ huyện ủy tự đánh giá phong trào khách quan, đắn trước, củng cố thêm bước trí thân Ngồi ra, chúng tơi cịn u cầu ngành huyện cung cấp tình hình cụ thể thống kê số liệu mặt, số liệu sản xuất, tình hình tổ chức sở đảng, đoàn thể quần chúng Huyện ủy chúng tơi phân tích xếp loại đảng bộ, chi huyện để có thêm sở đánh giá phong trào chắn xác Sau Ban thường vụ huyện ủy trí thơng qua dự thảo báo cáo tình hình nhiệm vụ phấn đấu xây dựng huyện ủy "bốn tốt", trực tiếp báo cáo tồn Ban thường vụ tỉnh ủy thức góp ý kiến, lúc chúng tơi họp tồn thể Huyện ủy Trước họp Huyện ủy, hướng dẫn chi quan huyện họp để góp ý kiến nhận định phong trào ngành phê bình đồng chí huyện ủy viên phụ trách ngành Cuộc họp chi quan huyện vừa giúp đồng chí huyện ủy viên chuẩn bị ý kiến để phát biểu liên hệ tự kiểm điểm họp Huyện ủy, vừa làm cho chi quan thấy rõ trách nhiệm việc kiện toàn Huyện ủy, xây dựng Huyện ủy huyện ủy viên "bốn tốt" Nhờ tiến hành tương đối tốt việc nên hội nghị toàn thể Ban chấp hành đản huyện sau nghiên cứu Nghị Ban bí thư Nghị tỉnh ủy Hải Dương, thảo luận báo cáo Ban thường vụ huyện ủy, sâu vào liên hệ kiểm điểm ưu, khuyết điểm lãnh đạo đạo thực thân mình, chủ yếu kiểm điểm vềnhận thức vị trí quan trọng cấp huyện, trách nhiệm Huyện ủy, nhiệt tình cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, tổ chức, lề lối làm việc, tác phong cơng tác, Qua học tập phê bình tự phê bình với tinh thần tự giác, khiêm tốn thẳng thắn, cởi mở, Huyện ủy hồn tồn trí với Nghị Ban Bí thư, trí với đánh giá nhận xét tỉnh ủy Hải Dương phong trào lãnh đạo, đạo huyện ủy Cẩm Giàng Về phong trào, trước số đơng đồn chí cho vào loại "trung bình" "khơng yếu", hay "gọi trung bình hay yếu được" thống đánh giá vào loại trung bình yếu tỉnh Hải Dương; mặt yếu cần phải tập trung đẩy lên thật mạnh mẽ làm thủy lợi chống úng xây dựng củng cố tổ chức sở đảng Về nguyên nhân phong trào cịn yếu, chúng tơi nghiêm khắc kiểm điểm thiếu sót lãnh đạo, đạo thân Huyện ủy, không đổ cho lý khách quan, ý kiến trước số đồng chí cho Tỉnh ủy thiếu giúp đỡ, sở chưa tích cực thực hiện, chí có đồng chí cho "úng trời" Về nội dung phấn đấu để kiện toàn huyện ủy, để xây dựng huyện ủy "bốn tốt" trí với Huyện ủy phải nâng cao nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần đoàn kết, khắc phục tư tưởng chủ quan, ngại khó ngại khổ, bảo thủ, hữu khuynh, cục bộ, vị địa phương chủ nghĩa, phải tích cực học tập nâng cao trình độ mặt: trị, văn hóa, quản lý, kinh tế, kỹ thuật; phải kiện toàn tổ chức huyện ủy ngành cấp huyện; phải rèn luyện cải tiến tác phong công tác, sâu sát sở quần chúng Tóm lại phải kiện toàn thân huyện ủy, ngành huyện - tư tưởng, trình độ, tổ chức tác phong chủ yếu, chủ yếu xin cấp cho nhiều phương tiện, tăng biến chế Sau tập thể Huyện ủy, trí số vấn đề lớn đây, huyện ủy viên dựa vào nội dung Huyện ủy kiểm điểm, phương hướng nội dung xây dựng huyện ủy "bốn tốt" dựa vào trách nhiệm cụ thể điểm yếu người tư tưởng, tổ chức, tác phong, tinh thần học tập, đoàn kết nội bộ, tiến hành phê bình, tự phê bình Mỗi đồng chí ủy viên thường vụ huyện ủy tự phê bình trước tồn thể Huyện ủy đồng chí khác phê bình, giúp đỡ; cịn đồng chí huyện ủy viên khác tự phê bình kiểm điểm tổ chia theo khối mà đồng chí thường có quan hệ cơng tác ngày với (nội chính, kinh tế tài chính, dân đảng) đồng chí ủy viên thường vụ, huyện ủy làm tổ trưởng Trước phê bình tự phê bình, đồng chí huyện ủy viên có trao đổi với Ban thường vụ huyện ủy có góp ý kiến với đồng chí Qua phê bình tự phê bình người chúng tơi thấy rõ ưu điểm, khuyết điểm mình, nâng cao thêm tinh thần trách nhiệm, thơng cảm đồn kết với trước Dựa vào kết đó, chúng tơi suy nghĩ giúp đỡ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn huyện ủy viên "bốn tốt" Tiếp đó, họp Huyện ủy mở rộng để nghiên cứu hướng dẫn cụ thể "chức trách, tổ chức, phương pháp chế độ công tác huyện ủy" Ban tổ chức trung ương Huyện ủy chúng tơi trí tài liệu thiết thực, giúp hiểu cụ thể trách nhiệm chung huyện ủy trách nhiệm huyện ủy viên bồi dưỡng cho nhiều phương pháp công tác 2 - Gắn chặt việc kiện toàn huyện ủy, xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với việc phấn đấu thực nhiệm vụ trị đảng bộ, xây dựng chi bộ, đảng sở "bốn tốt" Qua thực tế nghiên cứu thi hành, thấy phương châm mà Ban bí thư Trung ương Đảng đề để đạo việc kiện toàn lãnh đạo đạo thực huyện ủy đắn sáng suốt Ở không phát biểu đầy đủ tất phương châm, xin nói phần phương châm gắn chặt việc kiện toàn huyện ủy, xây dựng huyện ủy "bốn tốt" với việc phấn đấu thực nhiệm vụ trị đảng bộ, vận động xây dựng chi bộ, đảng sở "bốn tốt" Chúng tơi nghĩ rằng: Việc kiện tồn huyện ủy, xây dựng huyện ủy "bốn tốt", việc phấn đấu thực nhiệm vụ trị đảng vận động xây dựng chi bộ, đảng sở "bốn tốt" có quan hệ với chặt chẽ Xuất phát từ yêu cầu bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trị trước mắt, mà tiến hành kiện toàn diện lãnh đạo đạo thực huyện ủy; muốn làm tốt việc kiện toàn lãnh đạo đạo thực huyện ủy phải thông qua việc thực nhiệm vụ trị đản phải nhằm thúc đẩy việc thực nhiệm vụ trị đảng bộ, thúc đẩy mạnh mẽ vận động xây dựng chi đảng sở "bốn tốt" Vì vậy, nên nghiên cứu Nghị Ban bí thư, chúng tơi quan tâm trước hết đến việc kiểm điểm, đánh giá phong trào huyện, sở đó, tiến hành phê bình, tự phê bình lãnh đạo, đạo thân mình; lại từ phương hướng nhiệm vụ phấn đấu thời gian tới đảng huyện, đề phương hướng, nội dung biện pháp cụ thể kiện toàn thân Huyện ủy mặt tư tưởng, trình độ hiểu biết, tổ chức tác phong công tác, nhằm phấn đấu giành nhiều thắng lợi to lớn việc thực nhiệm vụ trị đảng Sau có phương hướng nhiệm vụ phấn đấu đảng huyện Huyện ủy đến hết năm 1967, lại đề chương trình cơng tác cụ thể thời gian ngắn (3 tháng thứ ba, tháng cuối năm 1966) cho toàn đảng huyện Huyện ủy chúng tơi vào mà đạo thực Với tinh thần tâm kiện toàn lãnh đạo đạo thực Huyện ủy, phấn đấu xây dựng Huyện ủy "bốn tốt", đạo thực chương trình cơng tác đề Trước hết, quan tâm đến việc làm cho tất ngành huyện, chi bộ, đảng sở, toàn thể cán bộ, đảng viên huyện thông suốt chủ trương thấy rõ trách nhiệm tham gia tích cực vào việc xây dựng Huyện ủy "bốn tốt", nắm vững tâm phấn đấu thực tốt công tác trước mắt Huyện ủy đạo cho đảng sở tổ chức "ngày đảng" để nghiên cứu Nghị xây dựng Huyện ủy "Bốn tốt", liên hệ kiểm điểm tình hình đề chương trình cơng tác, biện pháp phấn đấu, phân công cụ thể trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên công việc cụ thể sản xuất, chiến đấu gắn việc thực công tác cụ thể địa phương, đơn vị, với việc xây dựng chi bộ, đảng sở "bốn tốt" xây dựng Huyện ủy "bốn tốt" Để phát huy lực lượng to lớn quần chúng huyện, Huyện ủy họp chuyên đề bàn công tác vận độngquần chúng, xây dựng tổ chức quần chúng sau đó, đạo cho đảng sở nông thôn tổ chức hội nghị "bốn vận" (vận động niên, vận động phụ nữ, vận động phụ lão, vận động thiếu nhi) hợp tác xã nông nghiệp, Huyện chúng tơi cịn số xã yếu, vừa qua Huyện ủy điều chỉnh lại cán bộ, lập tổ cơng tácgồm năm đồng chí cán có lực để giúp Huyện ủy củngcố sở yếu; đến nay, chúng tơi có mười huyện ủy viên phái viên huyện ủy trực tiếp làm bí thư thường vụ đảng ủy xã phong trào cịn yếu Huyện ủy chúng tơi bước đầu cố gắng cải tiến phương pháp công tác như: làm việc có chương trình kế hoạch, có trọng tâm, trọng điểm, phân cơng, phân nhiệm rõ ràng cho người, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, sâu, sát sở, đạo chỗ, giúp đỡ thiết thực cho xã hợp tác xã; bồi dưỡng phát huy vai trò ủy ban hành huyện, ngành đồn thể quần chúng, (chúng nắm số ngành trọng yếu huyện nông nghiệp, công an, huyện đội chặt trước), vận dụng phương pháp "tập trung đạo, dứt điểm việc" "phân ba loại, nắm hai đầu, đẩy toàn diện" Cùng với việc cải tiến phương pháp lãnh đạo đạo Huyện ủy, ý giúp đỡ cho ngành huyện đảng sở sửa đổi tác phong công tác, lề lối làm việc Do Huyện ủy, ngành huyện đảng bước đầu có tiến bộ, động viên đảng viên quần chúng huyện phấn đấu hoàn thành tốt chương trình cơng tác đề ra: sản xuất vụ mùa 1966 kịp thời vụ bảo đảm biện pháp kỹ thuật trước; đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng dân quân, thời gian với tinh thần phấn đấu xây dựng Huyện ủy "Bốn tốt"dân quân huyện chúng tôi, súng binh dũng cảm, chủ động chiến đấu, bắn rơi máy bay phản lực F4 giặc Mỹ cơng tác phịng khơng nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Đặc biệt bảy ngày đảng nhân dân Cẩm Giàng hoàn thành tốt đẹp "cơng trình đó", cơng trình thủy lợi giao thông chạy ngang huyện, với khối lượng đào đắp năm vạn mét khối đất (kế hoạch dự định mười lăm ngày, trước phải làm tháng xong) Hai năm 1964-1965, toàn huyện chúng tơi làm bốn nghìn hố xí hai ngăn hai mươi lăm ngày làm chín nghìn cái, tốn tồn hố xí cầu huyện Cơng tác xây dựng, củng cố tổ chức sở đảng có tiến mới, công tác phát triển đảng viên mới, từ sau học tập thị Ban bí thư Trung ương Đảng, chi bộ, đảng sở tích cực thi hành Cả năm 1965, tồn đảng huyện kết nạp thêm 248 đảng viên, năm tính đến hết tháng 9, kết nạp thêm 370 đảng viên mới; nhiều xã phong trào trước yếu kém, có triển vọng vươn lên Huyện ủy chúng tơi tổ chức học tập bảy học kinh nghiệm xây dựng chi bộ, đảng sở "bốn tốt" cho đồng chí huyện ủy viên, bí thư đảng ủy sở, bí thư chi đồng chí phụ trách tổ chức, tuyên huấn đảng ủy xã; thí điểm giáo dục trị cho đảng viên Đó số kết cụ thể công tác mà cuối tháng vừa qua sơ kết Tuy nhiên, số kết bước đầu Huyện ủy không chủ quan, thỏa mãn, đối chiếu với tiêu chuẩn Huyện ủy "bốn tốt" chúng tơi cịn nhiều thiếu sót nhược điểm Thời gian tới, tiếp tục suy nghĩ để thực tốt Nghị Ban bí thư Nghị tỉnh ủy Hải Dương, kiện toàn lãnh đạo đạo thực Huyện ủy chúng tơi tồn diện mạnh mẽ hơn, để lãnh đạo đảng nhân dân huyện Cẩm Giàng giành nhiều thắng lợi to lớn hơn, mặt trận sản xuất, chiến đấu mặt cơng tác khác, góp phần xứng đáng vào nghiệp thiêng liêng chống Mỹ, cứu nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời phấn đấu để trở thành Huyện ủy "bốn tốt" ... mắt, mà tiến hành kiện toàn diện lãnh đạo đạo thực huyện ủy; muốn làm tốt việc kiện toàn lãnh đạo đạo thực huyện ủy phải thông qua việc thực nhiệm vụ trị đản phải nhằm thúc đẩy việc thực nhiệm... tơi tiếp tục suy nghĩ để thực tốt Nghị Ban bí thư Nghị tỉnh ủy Hải Dương, kiện toàn lãnh đạo đạo thực Huyện ủy toàn diện mạnh mẽ hơn, để lãnh đạo đảng nhân dân huyện Cẩm Giàng giành nhiều thắng... cho toàn đảng huyện Huyện ủy chúng tơi vào mà đạo thực Với tinh thần tâm kiện toàn lãnh đạo đạo thực Huyện ủy, phấn đấu xây dựng Huyện ủy "bốn tốt", chúng tơi đạo thực chương trình cơng tác đề Trước
- Xem thêm -

Xem thêm: Vài kết quả và kinh nghiệm bước đầu của Cẩm Giàng trong việc thi hành Nghị quyết của Trung ương về kiện toàn sự lãnh đạo và chỉ đạo thực hiện của các huyện ủy,