0

Quản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

148 46 0
  • Quản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/10/2020, 21:03

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NƠNG NGỌC HƢNG QUẢN LÍ SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH NHÀ TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NƠNG NGỌC HƢNG QUẢN LÍ SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH NHÀ TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ GIÁO DỤC CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 Ngƣời hƣớng dẫn: PGS.TS Đặng Hoàng Minh HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu, giảng viên, thầy giáo, cô giáo, cán bộ, chuyên viên Trường Đại học Giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội; Ban Giám đốc, chuyên viên Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Tuyên Quang; Ban Giám hiệu, thầy cô giáo, học sinh trường THPT huyện Sơn Dương; lực lượng giáo dục huyện Sơn Dương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho thời gian học tập thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy lớp Cao học Quản lý giáo dục - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội Với lòng biết ơn chân thành tơi bày tỏ lịng cảm ơn sâu sắc tới Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đặng Hồng Minh - Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội giúp đỡ, hướng dẫn suốt thời gian tơi hồn thiện luận văn Bản thân tơi có nhiều cố gắng q trình nghiên cứu song chắn luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Kính mong nhận đóng góp ý kiến thầy giáo bạn bè, quý vị quan tâm tới vấn đề để luận văn hoàn thiện Trân trọng cảm ơn./ Hà Nội, tháng năm 2017 Tác giả Nông Ngọc Hƣng i DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT STT Chữ viết tắ BGH CBGV CBQL CMHS CSVC CTGDPT GD GD-ĐT GDPT 10 GV 11 GVCN 12 HS 13 LLGD 14 NT-GĐ-XHNhà trường - gia đình - xã hội ii 15 NGLL 16 PPGD 17 PHHS 18 QL 19 QLGD 20 TB 21 TNST 22 TH&THC 23 THCS 24 THPT MỤC LỤC Lời cảm ơn .i Danh mục ký hiệu viết tắt .ii Danh mục bảng .vii Danh mục biểu đồ viii Danh mục sơ đồ .ix MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG .6 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề .6 1.1.1 Vấn đề trải nghiệm sáng tạo quản lý hoạt động TNST 1.1.2 Vấn đề quản lí phối hợp lực lượng xã hội 1.2 Một số khái niệm có liên quan 1.2.1 Quản lý, quản lý nhà trường 1.2.2 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo 12 1.2.3 Các lực lượng giáo dục 13 1.2.4 Quản lý phối hợp lực lượng giáo dục 14 1.3 Chƣơng trình giáo dục phổ thơng (mới) hoạt động TNST 15 1.3.1 Chương trình giáo dục phổ thông sau năm 2015 15 1.3.2 Vai trò hoạt động TNST rèn luyện phẩm chất lực .18 1.3.3 Các hình thức hoạt động TNST 18 1.3.4 Vai trò lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động TNST 19 1.4 Nội dung quản lý phối hợp lực lƣợng giáo dục tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 20 1.4.1 Lập kế hoạch tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 21 1.4.2 Tổ chức triển khai hoạt động trải nghiệm sáng tạo 23 iii 1.4.3 Chỉ đạo thực kế hoạch tổ chức hoạt động TNST 24 1.4.4 Kiểm tra, đánh giá việc thực kế hoạch tổ chức hoạt động TNST 25 1.5 Các yếu tố tác động tới quản lí phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THPT .27 1.5.1 Quan điểm đạo Bộ Giáo dục & Đào tạo 27 1.5.2 Điều kiện kinh tế, xã hội, văn hoá địa phương 28 1.5.3 Nhận thức cán giáo viên, gia đình tổ chức xã hội tính tích cực học sinh .28 1.5.4 Cơ chế phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội tổ chức hoạt động TNST 29 Tiểu kết chƣơng .30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở TRƢỜNG THPT HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG 31 2.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, giáo dục huyện Sơn Dƣơng 31 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 31 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 31 2.1.3 Về giáo dục 31 2.2 Giới thiệu hoạt động khảo sát 35 2.2.1 Mục đích khảo sát 35 2.2.2 Đối tượng khảo sát 35 2.2.3 Nội dung khảo sát 36 2.2.4 Phương pháp khảo sát 36 2.3 Kết khảo sát 36 2.3.1 Thực trạng hoạt động trải nghiệm sáng tạo tổ chức nhà trường 36 2.3.2 Thực trạng tham gia lực lượng giáo dục 40 iv 2.3.3 Thực trạng quản lý phối hợp nhà trường, gia đình xã hội việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trường THPT huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 44 2.3.4 Thực trạng tác động yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THPT 57 2.4 Đánh giá chung thực trạng quản lý phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội tổ chức hoạt động TNST 60 2.4.1 Mặt mạnh 60 2.4.2 Những hạn chế 61 Tiểu kết chƣơng 63 CHƢƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG .65 3.1 Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý 65 3.1.1 Đảm bảo tính thống thực mục tiêu giáo dục 65 3.1.2 Đảm bảo tính thực tiễn, khả thi .65 3.1.3 Đảm bảo tính đồng 66 3.1.4 Đảm bảo thống 66 3.2 Một số biện pháp quản lý phối hợp gia đình, nhà trƣờng xã hội tổ chức hoạt động TNST trƣờng THPT huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang 67 3.2.1 Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tổ chức hoạt động TNST 67 3.2.2 Đổi công tác xây dựng kế hoạch thực tổ chức hoạt động TNST nhà trường 71 3.2.3 Quản lý việc xây dựng chương trình, phương thức tổ chức hoạt động TNST nhà trường 72 3.2.4 Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhà trường hình thức, phương pháp tổ chức hoạt động TNST 74 v 3.2.5 Huy động nguồn lực để đảm bảo sở vật chất, môi trường đáp ứng tổ chức HĐTNST 76 3.2.6 Đổi công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 78 3.3 Mối quan hệ biện pháp 80 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý 81 3.4.1 Đối tượng khảo nghiệm 81 3.4.2 Kết khảo nghiệm tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất 82 Tiểu kết chƣơng 88 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .90 DANH MỤC TÀI LIỆU 94 PHỤ LỤC .97 vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng 2.2: Số lượng cán giáo viên, nhân viên học sinh trường THPT huyện Sơn Dương (năm học 2015-2016) 32 Kết xếp loại học lực học sinh từ năm học 20132014 đến năm học 2015-2016 34 Bảng 2.3: Kết khảo sát ý kiến CBQL GV nhà trường hình thức phương pháp tổ chức hoạt động TNST Bảng 2.4: Khảo sát mục tiêu phối hợp nhà trường, gia 39 đình xã hội tổ chức hoạt động TNST 41 Bảng 2.5: Kết khảo sát mức độ phối hợp nhà trường, gia đình xã hội tổ chức hoạt động TNST trường THPT huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang 43 Bảng 2.6: Kết khảo sát mức độ, hiệu hoạt động ban đạo phối hợp tổ chức hoạt động TNST 44 Bảng 2.7: Kết khảo sát thực trạng xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động TNST trường THPT 45 Bảng 2.8: Kết khảo sát thực trạng tổ chức thực hoạt động TNST trường THPT 49 Bảng 2.9: Kết đạo thực hoạt động TNST trường THPT 52 Bảng 2.10: Kết khảo sát kiểm tra, đánh giá hoạt động TNST trường THPT 54 Bảng 2.11: Kết khảo sát thực trạng quản lý CSVC nguồn lực phục vụ hoạt động TNST 56 Bảng 2.12: Kết khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến quản lý phối hợp gia đình, nhà trường, xã hội tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THPT 58 Bảng 3.1: Kết khảo sát mức độ cấp thiết biện pháp 82 Bảng 3.2: Kết khảo sát mức độ khả thi biện pháp 84 Bảng 3.3: Tương quan tính cấp thiết tính khả thi biện pháp đề xuất86 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1: Kết khảo sát mức độ ảnh hưởng HĐTNST hình thành, phát triển phẩm chất lực thực tiễn HS 37 Biểu đồ 3.1: Kết đánh giá mức độ cấp thiết biện pháp đề xuất 83 Biểu đồ 3.2: Kết đánh giá mức độ khả thi biện pháp đề xuất .85 viii Câu 11: Q thầy/cơ vui lịng cho biết yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý phối hợp gia đình, nhà trƣờng, xã hội tổ chức hoạt động TNST cho học sinh THPT? STT Các yếu tố ảnh hƣởng Nhà trường cấp quyền chư mức đến quản lý phối hợp NTtổ chức hoạt động TNST cho học si Nhà trường gia đình tập trung đầu tư học văn hố để thi cử chủ yếu, quan kiện cho học sinh tham gia vào hoạt Cha mẹ mải làm kinh tế hồn tồn phó dục học sinh cho nhà trường Gia đình LLXH chưa quan tâm, đứ Sự phối hợp nhà trường - gia đình - xã h tính hình thức, chưa có hiệu Nhà trường chưa chủ động xây dựng kế hợp, chưa thành lập Ban đạo chư quy chế phối hợp Nội dung biện pháp phối hợp giáo dụ - gia đình - xã hội chưa đồng bộ, chưa t Giáo viên chủ nhiệm lớp cha mẹ học mối liên hệ thường xuyên Thiếu văn pháp qui đạo nhà trường - gia đình - xã hội tổ c động TNST cho học sinh 102 Câu 12: Sau nghiên cứu biện pháp phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trƣờng THPT huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, đề nghị quý thầy/cô cho biết ý kiến cấp thiết biện pháp sau cách đánh dấu (X) vào cột tƣơng ứng STT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tổ chức HĐTNST Đổi công tác xây dựng kế hoạch thực tổ chức hoạt động TNST nhà trường Quản lý việc xây dựng nội dung chương trình HĐTNST nhà trường Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường hình thức, phương pháp tổ chức HĐTNST Huy động nguồn lực để đảm bảo sở vật chất, môi trường đáp ứng tổ chức HĐTNST Đổi công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Câu 13: Sau nghiên cứu biện pháp phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trƣờng THPT huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, đề nghị q thầy/cơ cho biết ý kiến mức độ khả thi biện pháp sau cách đánh dấu (X) vào cột tƣơng ứng STT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tổ chức HĐTNST Đổi công tác xây dựng kế hoạch thực tổ chức hoạt động TNST nhà trường 103 Quản lý việc xây dựng nội dung chương trình HĐTNST nhà trường Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên nhà trường hình thức, phương pháp tổ chức HĐTNST Huy động nguồn lực để đảm bảo sở vật chất, môi trường đáp ứng tổ chức HĐTNST Đổi công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Xin thầy/cô vui lịng cho biết số thơng tin thân: Họ tên:……………………………………Trường THPT Trình độ chun mơn:………… Độ tuổi…………Giới tính: Thâm niên công tác trường: Một lần xin cảm ơn Quý Thầy/Cô! 104 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho học sinh) Để giúp em có điều kiện học tập tham gia hoạt động trải nghiệm sáng tạo, em vui lòng cho biết ý kiến số vấn đề nêu cách đánh (X) vào ô phù hợp với suy nghĩ Câu 1: Theo em hoạt động trải nghiệm sáng tạo hình thành phẩm chất phát triển lực cho thân có ảnh hƣởng nhƣ (xin ghi cụ thể)? 1- Rất không ảnh hưởng 3- Bình thường 2- Khơng ảnh hưởng 4- Ảnh hưởng 5- Ảnh hưởng lớn Câu Những khó khăn tham gia Hoạt động trải nghiệm sáng tạo là: Khơng có thời gian vi phải học thêm nhiều Cha mẹ khơng cho tham gia nhiều thời gian ảnh hưởng đến việc học tập Nội dung hoạt động nhàm chán, không phù hợp Không có kỹ tham gia Câu 3: Em cho biết ý kiến nhận xét hình thức phƣơng pháp tổ chức HĐTNST thƣờng đƣợc sử dụng trƣờng THPT địa bàn huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang nay? STT Các hình thức, phƣơng pháp tổ hoạt động TNST Tham quan, thực tế Các câu lạc Hoạt động xã hội, tình nguyện Nghiên cứu khoa học, viết dự án Diễn đàn Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDT Trị chơi Thực hành lao động việc nhà Các hình thức khác 105 Câu 4: Hãy cho biết thái độ em tham gia hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo? STT Nội dung Tham quan, thực tế Các câu lạc Hoạt động xã hội, tình nguyện Nghiên cứu khoa học, viết dự án Diễn đàn Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT Trị chơi Thực hành lao động việc nhà Các hình thức khác Đề nghị em vui lòng cho biết số thông tin thân: Họ tên:………………………………Trường THPT Đang học lớp:……………………………Giới tính: 106 PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho phụ huynh học sinh tổ chức xã hội) Để nâng cao hiệu phối hợp nhà trường với gia đình xã hội việc thực chương trình giáo dục trường THPT, kính mong q vị bớt chút thời gian trả lời số câu hỏi sau cách đánh dấu “x” vào ô phù hợp với ý kiến Câu Theo quý vị HĐTNST có mức độ ảnh hƣởng tới hình thành, phát triển phẩm chất lực thực tiễn HS nhƣ nào? 1- Rất không ảnh hưởng 2- Khơng ảnh hưởng 3- Bình thường 4- Ảnh hưởng 5- Ảnh hưởng lớn Câu 2: Xin quý vị cho biết ý kiến mục tiêu phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội tổ chức hoạt động TNST trƣờng THPT? STT Tạo thống mục tiêu GD cách liên tục, toàn vẹn, hiệu Nâng cao lực giáo viên hiệu sinh hoạt chuyên môn Xây dựng phát triển chương trình giáo dục nhà trường đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục Giúp học sinh phát triển toàn diện lực, phẩm chất Thu hút tham gia, phối hợp nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp lực lượng giáo dục Phát huy tốt tiềm năng, tính tích cực xã hội Nâng cao quản lý, đạo hoạt động chuyên môn nhà trường Nâng cao ý thức, trách nhiệm lực lượng giáo dục việc phối hợp tổ chức hoạt động TNST 107 Câu Xin quý vị cho biết ban đạo thực phối hợp gia đình, nhà trƣờng xã hội tổ chức HĐTNST hoạt động mức độ nào? STT Nội dung Ban đạo phối hợp gia đình nhà trường tổ chức hoạt động TNST Câu 4- Quý thầy (cô) vui lòng cho biết yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý phối hợp gia đình, nhà trƣờng, xã hội tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh THPT? TT Các yếu tố ảnh hƣởng Nhà trường cấp quyền chưa quan tâ mức đến quản lý phối hợp NT-GĐ-XH hoạt động TNST cho học sinh Nhà trường gia đình tập trung đầu tư cho học học văn hố để thi cử chủ yếu, quan tâm, tạo kiện cho học sinh tham gia vào hoạt động TN Cha mẹ mải làm kinh tế hồn tồn phó thác việc dục học sinh cho nhà trường Gia đình LLXH chưa quan tâm, đứn Sự phối hợp nhà trường - gia đình - xã hội m tính hình thức, chưa có hiệu Nhà trường chưa chủ động xây dựng kế hoạch p chưa thành lập Ban đạo chưa xây dựng đư chế phối hợp Nội dung biện pháp phối hợp giáo dục nhà trư gia đình - xã hội chưa đồng bộ, chưa thường xuy Giáo viên chủ nhiệm lớp cha mẹ học sinh chư mối liên hệ thường xuyên Thiếu văn pháp qui đạo quản lý phối nhà trường - gia đình - xã hội tổ chức h động TNST cho học sinh 108 Câu 5: Sau nghiên cứu biện pháp phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trƣờng THPT huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, đề nghị quý vị cho biết ý kiến cấp thiết biện pháp sau cách đánh dấu (X) vào cột tƣơng ứng STT Biện pháp Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tổ chức HĐTNST Đổi công tác xây dựng kế hoạch thực tổ chức hoạt động TNST nhà trường Quản lý việc xây dựng nội dung chương trình HĐTNST nhà trường Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhà trường hình thức, phương pháp tổ chức HĐTNST Huy động nguồn lực để đảm bảo sở vật chất, môi trường đáp ứng tổ chức HĐTNST Đổi công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo Câu 6: Sau nghiên cứu biện pháp phối hợp nhà trƣờng, gia đình xã hội việc tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh trƣờng THPT huyện Sơn Dƣơng, tỉnh Tuyên Quang, đề nghị quý vị cho biết ý kiến mức độ khả thi biện pháp sau cách đánh dấu (X) vào cột tƣơng ứng STT Nâng cao nhận thức cho lực lượng giáo dục tổ chức HĐTNST Đổi công tác xây dựng kế hoạch thực tổ chức hoạt động TNST nhà trường 109 Quản lý việc xây dựng nội dung chương trình HĐTNST nhà trường Bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhà trường hình thức, phương pháp tổ chức HĐTNST Huy động nguồn lực để đảm bảo sở vật chất, môi trường đáp ứng tổ chức HĐTNST Đổi công tác thi đua khen thưởng, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo 110 ... pháp quản lí phối hợp nhà trường, gia đình xã hội tổ chức hoạt động TNST trường THPT huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang CHƢƠNG CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH, NHÀ TRƢỜNG VÀ XÃ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC NƠNG NGỌC HƢNG QUẢN LÍ SỰ PHỐI HỢP GIỮA GIA ĐÌNH NHÀ TRƢỜNG VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG... CHƢƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ SỰ PHỐI HỢP GIỮA NHÀ TRƢỜNG, GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI TRONG TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO Ở CÁC TRƢỜNG THPT HUYỆN SƠN DƢƠNG, TỈNH TUYÊN QUANG .65 3.1 Các nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lí sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường trung học phổ thông huyện sơn dương, tỉnh tuyên quang ,

Từ khóa liên quan