0

Thảo luận Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

16 763 29

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2020, 20:53

Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ———— BÀI THẢO LUẬN MÔN: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ TÀI: NÊU VÀ PHÂN TÍCH NHỮNG YÊU CẦU CƠ BẢN VỚI SINH VIÊN HIỆN NAY TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Giáo viên hướng dẫn Nhóm thực Lớp HP : Phạm Ngọc Phương : 02 : 2057HCMI0111 HÀ NỘI – 2020 Danh sách sinh viên nhóm ST T Họ tên Chức vụ Nhiệm vụ Nguyễn Thị Thanh Bình Vũ Thị Ninh Châm Trịnh Thị Lan Chinh Vũ Quốc Đại Trần Thị Hồng Dịu Nguyễn Thị Dương Hoàng Thị Hương Giang Phạm Thị Hà Giang Hồng Thị Hà Thành viên Thành viên Nhóm trưởng Thành viên Thư ký Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thuyết trình Tìm tài liệu Làm ppt Tìm tài liệu Làm word Tìm tài liệu Tìm tài liệu Tìm tài liệu Tìm tài liệu A.LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu dân tộc ta, hiến dâng tất tình cảm, trí tuệ đời cho nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Đã 50 năm từ Người xa gương di sản Người để lại trường tồn in sâu vào tâm trí người Việt Nam Người để lại tài sản vô giá tư tưởng gương đạo đức sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh giá trị truyền thống dân tộc, nhân loại thời đại Học tập làm theo gương đạo đức Bác niềm vinh dự tự hào cán bộ, đảng viên người Việt Nam Hiểu vai trò giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh nhóm chúng em nghiên cứu đề tài: “Nêu phân tích yêu cầu với sinh viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” B.NỘI DUNG I Khái quát tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh Tư tưởng Hồ Chí Minh: Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành, phát triển sở kế thừa, chọn lọc tư tưởng, giá trị truyền thống dân tộc, phù hợp với điều kiện cụ thể Việt Nam Đó truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, cần cù, chịu khó, nhân nghĩa ý thức gắn kết cộng đồng, ý chí vượt khó quý trọng hiền tài Cùng với tiếp thu vận dụng sáng tạo tinh hoa văn hóa phương Đơng, phương Tây tảng tri thức chắt lọc, hấp thụ, tích lũy qua thực tiễn, mà đỉnh cao chủ nghĩa Mác-Lênin Tư tưởng Hồ Chí Minh hình thành khả tư trí tuệ, phẩm chất đạo đức lực hoạt động thực tiễn Đó tâm hồn nhà u nước chân chính, hết lịng nhân dân, sẵn sàng hi sinh độc lập, tự Tổ quốc Hồ Chí Minh nắm lấy tinh thần, chất khoa học cách mạng chủ nghĩa Mác-Lênin để vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể Việt Nam trình xây dựng lý luận cách mạng giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội giải phóng người; phát huy sức mạnh dân tộc thời đại, đề cao giá trị nhân văn, soi sáng trình nhận thức giải vấn đề cách mạng Việt Nam Tư tưởng Hồ Chí Minh sợi đỏ xuyên suốt, định hướng đường đắn cách mạng Việt Nam, phù hợp với xu phát triển lịch sử, thấm sâu vào trái tim, khối óc nhân dân miền, trở thành cờ dẫn dắt cách mạng nước ta từ thắng lợi đến thắng lợi khác Đạo đức Hồ Chí Minh Theo Bác Hồ Chí Minh đạo đức gốc, tảng người vũ khí sắc bén phục vụ cho nghiệp cách mạng, nhân tố làm tăng thêm sức mạnh Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa Xuất phát từ nhận thức đắn vai trò đạo đức, Hồ Chí Minh tự rèn luyện để có phẩm chất đạo đức cao quý người cộng sản Suốt thời gian bơn ba nước ngồi, tìm đường giải phóng cho dân tộc, Hồ Chí Minh trở thành người cộng sản có đạo đức cách mạng sáng ngời Hồ Chí Minh thân hoàn thiện, hoàn mỹ đạo đức: Yêu đồng bào, yêu nhân dân, triệt để cách mạng vô nhân từ; uyên bác mà khiêm tốn; vĩ đại mà mực bình dị Bản thân Hồ Chí Minh suốt đời khơng ngừng tự tu dưỡng, tự rèn luyện đạo đức để trở thành “tấm gương tuyệt vời người mới”, thành hình ảnh mẫu mực “người lãnh đạo người đày tớ thật trung thành nhân dân”, có sức lơi cuốn, cảm hóa mãnh liệt tồn thể dân tộc, mà cịn ảnh hưởng sâu rộng tồn giới Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh phần quý báu di sản tư tưởng Người, giống hạt kim cương đa diện, nhiều màu sắc Cho dù chặng đường cách mạng định hình thành giá trị đạo đức mới, giá trị đạo đức Hồ Chí Minh cịn ngun giá trị, tảng vững cho quan hệ xã hội Đạo đức Hồ Chí Minh ngày giữ vị trí bật cơng xây dựng đời sống tinh thần xã hội chủ nghĩa Việt Nam; góp phần quan trọng điều chỉnh hành vi người Việt Nam theo hướng chân, thiện, mỹ điều kiện quan trọng để hình thành xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, người sống với nhân Tư tưởng gương đạo đức Hồ Chí Minh lời giải toán đạo đức nhân loại mà giá trị khơng thể phai mờ, góp sức “phục hưng” “cải tạo thời đại” Phong cách Hồ Chí Minh Phong cách Hồ Chí Minh hệ thống, chỉnh thể gắn bó chặt chẽ với nhau, phát triển theo logic tư đến phong cách biểu đạt biểu qua tác phong làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt hàng ngày Phong cách Bác thể sau: - Phong cách tư duy: tư độc lập sáng tạo, tư không lệ thuộc, phụ thuộc, không bắt chước, không giáo điều, tự chịu trách nhiệm trước nhân dân, biết - làm chủ thân công việc Phong cách diễn đạt: kết hợp hài hòa dân gian bác học, cổ điển truyền thống với đại, giữ phong cách phương Đông phương Tây, thực nguyên tắc quán diễn đạt - Phong cách làm việc: phong cách quần chúng ,đây nội dung quan trọng hàng đầu phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu, quan sát tâm tư, nguyện vọng nhân dân, tin tưởng, lắng nghe, tôn trọng giải kiến nghị đáng dân, tiếp thu, sửa chữa khuyết điểm đồng thời không ngừng học hỏi, tôn - trọng quyền làm chủ nhân dân Phong cách ứng xử: văn hóa, chứa đựng giá trị nhân người Yêu - thương, quý mến, trân trọng, hướng người đến chân, thiện, mỹ Phong cách sinh hoạt: sư giản dị, sạch, cao, cách sống chừng mực, điều độ, ngăn lắp, quý trọng thời gian Dù sống hoàn cảnh giữ nguyên tắc: lấy khiêm tốn, giản dị làm nền, lấy chừng mực, điều độ làm chuẩn, lấy sạch, cao làm vui, lấy gắn bó với người,thiên nhiên làm niềm say mê vô tận Phong cách Hồ Chí Minh phong cách người với tâm sáng, đạo đức cao đẹp, trí tuệ minh mẫn, hành xử mẫu mực, phong cách lãnh tụ, chiến sĩ cộng sản chân Phong cách Hồ Chí Minh khơng người ca ngợi, chiêm ngưỡng mà gương để người học tập, làm theo Học trung với nước, hiếu với dân, suối đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người Hồ Chí Minh nói: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn niên” Trong đó, học sinh, sinh viên người nắm tay tri thức với hiểu biết tiến xã hội nói chung phát triển đất nước nói riêng Về mặt số lượng, sinh viên lực lượng khơng nhỏ, họ chủ nhân tương lai đất nước, người mang sức trẻ, lòng tâm, nhiệt huyết tài dựng xây đất nước vững mạnh hơn, to đẹp Hiện có nhiều bạn sinh viên nỗ lực học tập, trau dồi để thấm nhuần giá trị đạo đức, lối sống Hồ Chí Minh Đồng thời có tinh thần, trách nhiệm kế tục nghiệp cách mạng, thực sứ mệnh lịch sử vẻ vang mà lớp người trước truyền lại Tuy vậy, bên cạnh sinh viên có lịng yêu nước có niềm tin lý tưởng khát vọng cao đẹp cịn phận sinh viên tư tưởng lệch lạc Dưới tác động ạt kinh tế thị trường, dường giới trẻ ngày ln nhìn vật mắt người tư Chủ nghĩa cá nhân có xu hướng tăng giới trẻ ngày Nhiều người quan tâm tới lợi ích cá nhân trước mắt mà quên lợi ích tập thể, chí chà đạp lên lợi ích ngưới khác Vì đồng tiền, lợi ích cá nhân, số niên cịn bất chấp tất cả: luật pháp, gia đình, bạn bè… Một số khác sống không động chạm đến ai, không quan tâm đến ai, cần biết đến Vậy nên thực trạng đặt yêu cầu cấp thiết cần phải có biện pháp xây dựng lối sống, đạo đức sinh viên, niên trí thức Để trở thành người có ích cho xã hội, người chủ tương lai nước nhà hệ trẻ Việt Nam nói chung sinh viên, niên trí thức nói riêng cần phải học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh Trước hết, sinh viên cần ghi nhớ nhiệm vụ “Trung với nước, hiếu với dân, suốt đời đấu tranh cho nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người.” sinh viên cần phải tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng vào Đảng nhà nước ta Không nghe, tin theo tuyên truyền hình ảnh khơng tốt, vu khống, hạ thấp uy tín Đảng nhà nước ta Không tham gia tổ chức phản động nhằm phá hoại Đảng chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta Trung với nước tuyệt đối trung thành với nghiệp dựng nước giữ nước, với đường lên đất nước; suốt đời phấn đấu cho Đảng, cho cách mạng Trung với nước, ngày tôn trọng, phát huy quyền làm chủ nhân dân ba hình thức: làm chủ đại diện, làm chủ trực tiếp tự quản cộng đồng Trung với nước thể ý chí vươn lên tâm vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, góp phần dựng xây đất nước phồn vinh, sớm đưa nước ta khỏi tình trạng phát triển, theo kịp trình độ nước phát triển khu vực giới Trung với nước phải ln có ý thức giữ gìn đồn kết toàn dân tộc, đoàn kết Đảng, quan, đơn vị; kiên đấu tranh trước mưu đồ lực thù địch, hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân Để thực mong ước Bác Hồ kính yêu:“xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” Từ yêu cầu sinh viên phải có tinh thần trách nhiệm cao cơng việc, có lương tâm nghề nghiệp sáng; tâm phấn đấu để thành đạt cống hiến nhiều cho đất nước, cho dân tộc; tâm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Phải có tinh thần ham học hỏi, phát huy truyền thống hiếu học quý trọng nhân tài ông cha ta; biết vận dụng sáng tạo tri thức khoa học, công nghệ đại, sáng kiến sản xuất, cơng tác, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao Mọi bảo thủ, trì trệ, lười học tập, ngại lao động, đòi hỏi hưởng thụ vượt khả kết cống hiến trái truyền thống đạo lý dân tộc trái với tư tưởng yêu nước Chủ tịch Hồ Chí Minh Hiếu với dân thể tin dân, phục vụ nhân dân hết lòng Hiếu với dân hết lòng, phục vụ nhân dân, giải kịp thời yêu cầu, kiến nghị hợp tình, hợp lý dân; khắc phục cho thói vơ cảm, lãnh đạm, thờ trước khó khăn, xúc nhân dân Yêu cầu phải giải đắn mối quan hệ cá nhân - gia đình - tập thể - xã hội; quan hệ nghĩa vụ quyền lợi Theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh, yêu nước sẵn sàng phấn đấu hy sinh cho lợi ích chung, việc có lợi cho dân, cho nước, cho tập thể chí làm, việc có hại khơng làm Làm việc trước hết phải tập thể, đất nước, nhân dân, phải nêu cao trách nhiệm người lãnh đạo, không tham lam, vụ lợi, vun vén cá nhân Là sinh viên không quên nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc có nhiều lực thù địch hướng đến nước ta nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa; cần nhận thức đắn đường lối, sách Đảng Nhà nước khơng nên có biểu q khích, tự phát, lơi kéo người tham gia biểu tình, gây khó khăn, cản trở q trình thực biện pháp đối ngoại Nhà nước ta Học cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế tạo nên đạo đức hình thành với cơng đổi Đảng, nguồn động lực quan trọng công phát triển đất nước Đó đạo đức vừa phát huy giá trị truyền thống dân tộc như: yêu nước, thương người, sống nghĩa tình trọn vẹn, cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư với yêu cầu Qua đó, phần lớn sinh viên, niên trí thức giữ lối sống tình nghĩa, sạch, lành mạnh là: khiêm tốn, ln cần cù sáng tạo học tập: sống có lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, động, nhạy bén, dám đổi mặt với khó khăn thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chày lười; gắn bó với nhân dân, đồng hành dân tộc phấn đấu cho nghiệp dân giàu, nước mạnh, dân chủ, cơng văn minh Bên cạnh đó, ảnh hưởng kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế bùng phát lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý Nếu coi thường nhân tố cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường việc học tập rèn luyện khó đạt kết mong muốn, tiêu cực xã hội ngày phổ biến từ ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm, ý chí phấn đấu sinh viên, niên tri thức Hậu có phận sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, phương hướng phấn đấu, khơng có trí lập thân, lập nghiệp: chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm, thiếu trách nhiệm, thờ với gia đình xã hội, sa vào nghiện ngập, hút trích: thiếu trung thực, gian lận thi cử, chạy điểm, chạy trường, mua cấp Trong tình hình để phong trào "Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” “cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường” chúng có mối quan hệ biện chứng, gắn bó mật thiết với Theo Bác: “cần kiệm phải đôi với hai chân người Cần mà không kiệm làm chừng xào chừng Kiệm mà khơng cần khơng tăng thêm, khơng phát triển được” Chữ “kiệm” phải đôi với chữ “liêm” chữ “liêm” phải đơi với chữ “cần” Có “kiệm” có “liêm” được, “vì xa xỉ mà sinh tham lam” Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Một dân tộc biết cần, kiệm, liêm, dân tộc giàu vật chất, mạnh tinh thần, dân tộc văn minh tiến bộ” Cần, kiệm, liêm, đạo đức xã hội hưng thịnh Nếu khơng có phẩm chất xã hội suy vong Do đó, thực cần, kiệm, liêm, dẫn đến chí cơng vơ tư Ngược lại, chí cơng vơ tư lịng Đảng dân Từ giản dị, bạch Bác, nghĩ nhiều nếp sống Lịch sử đất nước sang trang, đất nước sống nhân dân có nhiều đổi thay kỳ diệu Nhưng đất nước ta nghèo, bình qn thu nhập người dân cịn thấp Vì thế, để sinh viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trước tiên học tập lối sống giản dị, bạch, tiết kiệm Bác Điều vừa dễ lại vừa khó Dễ khơng phải cao siêu cách sống Bác bình thường tâm làm Khó phải thật có lịng thật sáng người vượt qua cám dỗ quyền lực, danh vọng Người chí hướng, khơng có nghị lực, khơng có lịng u thương người thật khơng thể làm theo Bác Hồ Do vậy, sinh viên phải có tâm cao độ cố gắng để học hỏi đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, đời riêng sáng, nếp sống giản dị đức khiêm tốn phi thường Bác Hồ Từ đất nước có thêm nhiều anh tài giúp nước, chăm lo đời sống nhân dân tốt Nâng cao ý thức dân chủ kỷ luật, gắn bó với nhân dân, nhân dân phục vụ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu dân tộc ta, hiến dâng tất tình cảm, trí tuệ đời cho nghiệp cách mạng Đảng nhân dân ta Người để lại tài sản vô giá tư tưởng gương đạo đức sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh giá trị truyền thống dân tộc, nhân loại thời đại Đặc biệt sinh viên học tập làm theo gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, qua để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng chủ nhân tương lai đất nước Tuy nhiên ý thức pháp luật phận sinh viên nhiều hạn chế Lối sống hưởng thụ, thiếu kỷ luật dẫn đến nhiều vấn đề tiêu cực khác sinh viên Tệ nạn xã hội trộm cắp, nghiện hút ma túy,… thái độ không đắn lao động xảy nhiều sinh viên Trong môi trường đại học động nhiều sinh viên nhút nhát, chưa thực cố gắng để làm chủ thân Sinh viên cịn có hạn chế, nhược điểm nhân cách chưa hồn chỉnh, nơng nổi, bồng bột, dễ bị kích động, khó kiềm chế, đơi tự cao, tự mãn, thích tự phóng khống, hay đua địi đặc biệt hiểu biết pháp luật chưa tồn diện sâu sắc Tuy nhiên có nhiều sinh viên tích cực nâng cao ý thức dân chủ kỷ luật, tích cực tham gia hoạt động trường lớp, hoạt động xã hội, chấp hành kỷ luật, kỷ cương ; trang bị, trau dồi cho thân kỹ để có đủ lực làm chủ, có đủ lực tổ chức sống Sinh viên đối tượng tiếp cận chịu ảnh hưởng lớn biến động chế thị trường xu hội nhập đất nước Họ thuộc lứa tuổi hình thành phát triển nhân cách, dễ bị chi phối tác động yếu tố bên ngoài, việc nâng cao ý thức dân chủ kỷ luật cho sinh viên cần thiết, yêu cầu sinh viên học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Học tập làm theo Người, sinh viên phải đặt tổ chức, tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương Mọi biểu dân chủ hình thức, lợi dụng dân chủ để "kéo bè, kéo cánh", để làm rối loạn kỷ cương, để cầu danh, trục lợi chuyên quyền, độc đoán, đứng tập thể, đứng quần chúng , hành động phải loại bỏ Học tập đạo đức Hồ Chí Minh phải coi trọng tự phê bình phê bình Người dạy người chúng ta: khơng sợ khuyết điểm, khơng sợ phê bình, mà sợ khơng nhận khuyết điểm, sai lầm khơng có tâm sửa chữa khuyết điểm, dẫn đến khuyết điểm ngày to hư hỏng Tự phê bình phải coi trọng, đặt lên hàng đầu, theo tư tưởng Hồ Chí Minh "phải nghiêm khắc với mình" Phê bình phải có mục đích xây dựng tổ chức, xây dựng người, xây dựng đời sống tình cảm quan hệ đồng chí, quan hệ xã hội lành mạnh, sáng, có lý, có tình Phải khắc phục bệnh chuộng hình thức, thích nghe lời khen, tâng bốc nhau, khơng dám nói thẳng, nói thật để giúp đỡ tiến Đồng thời, cần phê phán biểu xuất phát từ động cá nhân, vụ lợi mà "đấu đá", nhân danh phê bình để đả kích, lơi kéo, chia rẽ Qua đó,vận dụng vào thực tiễn sống sinh viên nay, sinh viên cần nâng cao thực đầy đủ quyền nghĩa vụ công dân quyền bầu cử, thực nghĩa vụ quân sự, chấp hành quy định pháp luật, tố giác hành vi vi phạm pháp luật Không vi phạm nội quy trường lớp, nơi cư trú; trừ tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa giới Trong tình hình để phong trào "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" sinh viên có hiệu địi hỏi phải có phối kết hợp nhiều nhân tố: giáo dục việc tự tu dưỡng, rèn luyện sinh viên; nêu gương người xã hội, bố mẹ gia đình, cán bộ, đảng viên, thầy, giáo, cán quản lý giáo dục hướng dẫn dư luận xã hội pháp luật Nếu coi thường nhân tố trên, việc học tập rèn luyện khó đạt kết mong muốn II Liên hệ với sinh viên việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tài sản vơ giá dân tộc Việt Nam chuẩn mực cho hệ sau học tập noi theo Đặc biệt sinh viên - chủ nhân tương lai đất nước cần phải thường xuyên học tập, rèn luyện phẩm chất làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước thời đại 1.Trung với nước hiếu với dân, tuyệt đối trung thành, tin tưởng vào Đảng nhà nước vào đường chủ nghĩa xã hội Không tham gia vào tổ chức phản động nhằm phá hoại Đảng nhà nước xã hội chủ nghĩa Phải ý thức trách nhiệm với đất nước việc bảo vệ hịa bình dân tộc, giải phóng người, kế thừa phát huy truyền thống dân tộc Từ đó, sức học tập, rèn luyện, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, khoa học cơng nghệ đại góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày phát triển trình CNH-HĐH đất nước Có ý thức đồn kết dân tộc nhỏ từ việc đồn kết lớp học, tổ chức; ln gần gũi, gắn bó với nhân dân, phục vụ lợi ích, đáp ứng nguyện vọng nhân dân Tham gia 10 vào hoạt động thiện nguyện xã hội như: giúp đỡ bà mẹ Việt Nam anh hùng, cụ già neo đơn, hiến máu nhân đạo, Thường xuyên rèn luyện phẩm chất Cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, nếp sống giản dị đức tính khiêm nhường  Trong học tập Chủ động, tích cực học tập, tiếp thu kiến thức, nêu cao tinh thần tự học, tìm tịi trao đổi, chia sẻ để tìm phương pháp học tập hiệu Tích cực tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học, tự sáng tạo với mơ hình sinh viên khởi nghiệp Trong q trình học tập cần tơn trọng thầy cô giáo; biết chia sẻ nêu cao tinh thần đoàn kết với bạn bè, giúp đỡ học tập, rèn luyện; giúp đỡ bạn có hồn cảnh khó khăn, phấn đấu để đạt mục tiêu trở thành người chủ tương lai vừa có đức, vừa có tài “Yêu lao động, có ý thức tổ chức kỷ luật” chăm chỉ, có tư độc lập, tự chủ, sáng tạo để trau dồi kiến thức, kỹ tốt phục vụ cho q trình lao động ngồi xã hội Tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức việc tham gia thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để hoàn thiện nhân cách Như vậy, việc học thật tốt sinh viên cần phải tu dưỡng, rèn luyện học tập tốt- đạo đức tốt-Tình nguyện tốt- thể lực tốt-hội nhập tốt; phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên tốt” Từ sống có lý tưởng, có tình thương yêu người dẫn đến hành động thiết thực cho thân, người xã hội; đích đến để niên, sinh viên ln có “Tâm trong, trí sáng, hồi bão lớn”  Trong cơng việc Phải biết đặt việc công lên trên, lên trước việc tư, việc nhà, có trách nhiệm với cơng việc làm Đã phụ trách việc làm cho được, nơi, đến chốn, dù có khó khăn đến vượt qua để đạt kết cao tránh làm qua loa, đại khái cho có Thường xuyên tu dưỡng đạo đức công vụ; trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ ngày; thực tốt quy định nơi làm việc Làm việc có khoa học ln chủ động sáng tạo, tìm tịi, đổi mới, phấn đấu hết lịng cơng việc, khơng chấp nhận đường mịn cơng việc Khiêm tốn cơng việc khơng kiêu căng cho giỏi người khác Phải biết lắng 11 nghe góp ý đồng nghiệp, bạn bè nịnh hót kẻ khinh thường kẻ dưới, biết học hỏi để tiến Trong sống:  Hình thành cho lối sống đẹp, lành mạnh, hịa nhã, khiêm tốn, u thương người; có kỹ ứng xử, giải khéo léo vấn đề sống Sống giản dị, tiết kiệm không tự cao tự đại, tránh lối sống thực dụng, biết phê bình tự phê bình để hồn thiện thân Có mục tiêu, lí tưởng rõ ràng để cố gắng phấn đấu; không dựa dẫm ỷ lại vào người khác; rèn luyện ý chí, lĩnh để vượt qua khó khăn, thử thách Nâng cao ý thức dân chủ, kỷ luật gắn bó với nhân dân Chấp hành nghiêm túc nội quy trường lớp; tôn trọng nguyên tắc, kỷ cương tổ chức Không thực dân chủ hình thức để trục lợi cá nhân Làm chủ trình học tập, làm chủ thân; Chủ động tích cực tham gia vào hoạt động ngoại khóa trường lớp, xã hội Thực nghiêm túc quy định pháp luật, làm tròn trách nhiệm công dân tham gia vào nghĩa vụ quân sự, quyền ứng cử, quyền bầu cử Có ý thức tìm hiểu, nâng cao nhận thức dân chủ pháp luật Có ý thức phê bình hành vi ngược lại chủ trương, sách nhà nước; biểu xuất phát từ động vụ lợi cá nhân mà "đấu đá” đả kích, lơi kéo, chia rẽ, làm rối nội Tránh xa tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm , trừ hủ tục lạc hậu Sống có lí tưởng, có ước mơ, hồi bão, có trách nhiệm khơng bng thả làm chủ sống Biết tự phê bình dám thừa nhận sai lầm thân để khắc phục 12 C.KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giúp sinh viên thêm hiểu chân trọng tự hào người Hồ Chí Minh.Với người dân Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh ln biểu tượng ngời sáng đạo đức cách mạng, gương hy sinh, hiến dâng trọn đời cho nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc; hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân, biểu tượng tâm hồn lớn, nhân cách cao đẹp Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh mệnh lệnh từ trái tim người Việt Nam, tiếng lòng khát khao mong mỏi mục tiêu mà người Việt Nam theo đuổi hướng tới Thế hệ trẻ chúng tơi hơm sống hịa bình, độc lập, tự do, thống luôn suy nghĩ, trăn trở với trách nhiệm trước thời thuận lợi với thử thách khó khăn đặt cho phát triển lên đất nước Câu hỏi đặt là: đoàn viên niên hơm làm làm để “ Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân”? Qua đó, phát huy truyền thống cao đẹp, kỳ vọng tin tưởng Đảng, Bác Hồ nhân dân, để xứng đáng lớp người kế thừa xuất sắc nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, khẳng định vai trị xung kích tuổi trẻ nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa Đối với thân sinh viên học tập làm theo tư tưởng, gương đạo đức Hồ Chí Minh “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng phụng Tổ quốc, phục vụ nhân dân” sở để hồn thiện thân, đạo đức người không tự nhiên xuất hiện, mà người tự học tập, tu dưỡng rèn luyện hoạt động thực tiễn tiếp thu giáo dục, quản lý tổ chức, tập thể, cộng đồng, gia đình xã hội Vì vậy, để giữ gìn phát huy giá trị cao đẹp đó, địi hỏi người phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hồn thiện thân Mọi buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời quản lý, giáo dục tập thể, cộng đồng, đồn thể gia đình xã hội đường dẫn tới hư hỏng, tự đánh thân Chính thân cần phải nhận thức đầy đủ vị trí vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác Hồ vĩ đại 13 14 ... trị tư tưởng Hồ Chí Minh nhóm chúng em nghiên cứu đề tài: ? ?Nêu phân tích yêu cầu với sinh viên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh? ?? B.NỘI DUNG I Khái quát tư tưởng, đạo. .. hệ với sinh viên việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tài sản vô giá dân tộc Việt Nam chuẩn mực cho hệ sau học tập noi theo. .. ý thức dân chủ kỷ luật cho sinh viên cần thiết, yêu cầu sinh viên học tập làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Học tập làm theo Người, sinh viên phải đặt tổ chức, tập thể, phải tôn trọng nguyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận Nêu và phân tích những yêu cầu cơ bản với sinh viên hiện nay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,

Từ khóa liên quan