0

TUAN 11-12 LOP 5 MOI

44 315 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2013, 22:11

TUẦN 11 Thư ù2 ngày 1 tháng 11 năm 2010 Tiết1 : CHÀO CỜ Tiết 2: Đạo đức: THỰC HÀNH GIỮA HỌC KỲ I I. Mục tiêu: - Củng cố, hệ thống các bài đã học:Em là học sinh lớp5,có trách nhiệm về việc làm của mình, có chí thì nên, nhớ ôn tổ tiên, tình bạn. - Thực hiện các hành vi có nội dungcác bài ôn trên. - Giáo dục ý thức có trách nhiệm với việc làm của mình, vượt qua mọi khó khăn để trở thành người có ích, biết tự hào truyền thống tốt đẹp của gia đình và biết đoàn kết thân ái với bạn bè. II. Đồ dùng dạy- học: Thăm ghi các bài đạo đức đã học, thẻ màu. III.Hoạt động dạy-học: A/ Bài cũ: Y/ c Hs xử lý các tình huống BT2 (Bài : Tình bạn) (3’) B/ Bài mới: Hoạt động của GV Hoạt động của HS */ HĐ 1: Hệ thống hóa các bài đã học (28’) -Cho HS đọc nội dung cần ghi nhớ các bài đã học( bài 1 ->5). (Bốc thăm) - Y/ c HS dùng thẻ màu để bày tỏ ý kiến của mình về các hành vi sau: + Tự gây ra lỗi, không ai biết đành im lặng. + cả nhóm cùng làm sai nên mình không chòu trách nhiệm. + Xin lỗi khi làm điều sai trái. - Y/ c HS thảo luận nhóm 5: Nhận xét về ý kiến dưới đây: + Bố mẹ mình làm rẫy, mình không cần học giỏi. + Con nhà giàu thì mới cần có chí. + Có công mài sắt có ngày nên kim. + Nếu kiên trì rèn chữ viết thì chữ viết có xấu đến đâu cũng sẽ đúng và đẹp hơn. - Gv kết luận và chốt ý đúng. - Y/c HS thảo luận nhóm đôi: +Em cần phải làm gì để nhớ ơn tổ tiên? + Nêu một số câu tục ngữ, ca dao có chủ đề: Nhớ ơn tổ tiên. - Y/c hs thảo luận cách giải quyết các tình huống sau và giải thích vì sao? + Gia đình bạn có chuyện buồn. + Bạn em bò bắt nạt. + Bạn làm điều sai trái, khuyên ngăn mà bạn không nghe. - Kết luận và chốt ý đúng , kết hợp giáo dục HS. - Bốc thăm, đọc. - Dùng thẻ màu để bày tỏ ý kiến của mình. - Thảo luận nhóm 5, nêu kết quả. - Thảo luận nhóm đôi, trả lời. - Nhận xét, bổ sung. - Thảo luận nhóm đôi, một số nhóm trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung. */ HĐ 2: Củng cố- dặn dò: (4’) - Nhận xét tiết học - Ôn lại bài và chuẩn bò bài sau: Kính già- yêu trẻ. - HS theo dõi. ……………………………………………………………………………………… . Tiết 3: Tập đọc: CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN I. Mục tiêu: - Đọc đúng, diễn cảm bài văn phù hợp với tâm lý nhân vật (Bé Thu: Hồn nhiên, nhí nhảnh; giọng ông: hiền từ, chậm rãi). - Hiểu nội dung : Tình cảm yêu quý thiên của hai ông cháu . II. Đồ dùng dạy – học: Tranh minh họa bài tập đọc(SGK) III.Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài cũ: Trả bài kiểm tra và nhận xét. (4’) B. Bài mới: */ Giới thiệu bài: Giới thiệu tranh minh họa chủ điểm và tranh minh họa bài tập đọc. (3’) */ HĐ1: HD luyện đọc: (10’) - Y/ c HS khá đọc bài - Y/ c HS đọc đoạn nối tiếp. -Y/ c HS tìm từ khó.(khoái, cây quỳnh,ngọ nguậy,quấn, nhọn hoắt). - Y/ c HS đọc đoạn nối tiếp, đọc chú giải.Gv giải nghóa một số từ khó hiểu trong bài: Săm soi, cầu viện, ban công. -GV đọc mẫu. */ HĐ2: HD tóm hiểu bài (12’) - Cho HS đọc thầm đoạn 1 trả lời câu hỏi1(SGK). Kết luận: Bé thu thích ra ban công để nghe ông kể chuyện về từng loài cây ở ban công. - Cho HS đọc thầm đoạn 2 trả lời câu hỏi 2(SGK): Cây quỳnh, cây hoa ti- gôn, cây hoa giấy, cây đa n Độ. - Cho HS đọc thầm đoạn 3 và trả lời câu hỏi 3(SGK). KL: Thu muốn Hằng công nhận: ban công nhà mình cũng là vườn. - Cho HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi 4(SGK).( dành cho -HS theo dõi. - Một HS khá đọc bài, cả lớp đọc thầm. - 3 HS đọc đoạn nối tiếp. - Nêu các từ khó, luyện đọc từ khó: ( Những em yếu luyện đọc) - Đọc đoạn nối tiếp, đọc từ được chú giải trong bài. - Đọc thầm, trả lời câu hỏi- HS khác nhận xét, bổ sung. -Theo dõi. - Đọc thầm, trả lời câu hỏi . - Đọc thầm, thảo luận nhóm đôi, trả lời câu hỏi. HS khá). GV nói thêm: Loài chim chỉ bay đến làm tổ, sinh ssống, hát ca nơi có cây cối,bình yên, môi trường xanh , sạch , đẹp. */ HĐ3: HD luyện đọc diễn cảm (8’) - Y/ c HS đọc theo hình thức phân vai nhân vật. - Chọn người đọc hay nhất. C. Củng cố – dặn dò: (3’) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS học bài và chuẩn bò bài: Tiếng vọng. - Thảo luận, trả lời . - HS theo dõi. - Đoc phân vai: Thu, ông,người dẫn chuyện. - Bình chọn người đọc hay nhất. ……………………………………………………………………… Tiết 4: Toán: lun tËp I.Mục tiêu: Biết : - TÝnh tỉng nhiỊu sè thËp ph©n, tÝnh b»ng c¸ch thn tiƯn nhÊt. - So s¸nh c¸c sè thËp ph©n, gi¶i bµi to¸n víi c¸c sè thËp ph©n. II. Đồ dùng dạy – học: Phiếu học tập cá nhân, vở bài tập. III.Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A/Bài cũ: (4’) Gọi HS chữa bài 1 (trong vở BT). B/ Bài mới: */ Giới thiệu bài: Trực tiếp.(1’) */ HĐ 1 : HD HS làm bài tập. (25’) Bµi 1: - GV lu ý HS ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh ®óng. Bµi 2:- Khi ch÷a bµi, GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch c¸ch lµm. + Víi tỉng phÇn a) 4,68 + 6,03 + 3,97 nªn thay 6,03 + 3,97 b»ng tỉng cđa chóng v× cã thĨ tÝnh nhÈm ®ỵc 6,03 + 3,97 = 10, thùc hiƯn phÐp céng tiÕp theo 4,68 + 10 sÏ rÊt thn tiƯn. + GV: víi tỉng phÇn d): híng dÉn HS lµm t¬ng tù. Bµi 3: - HD HS làm bài. Bµi 4: - HD HS làm bài. -Một em chữa bài trên bảng - HS tù lµm bµi vµo vë, 2 HS lµm b¶ng líp. - HS tù lµm bµi vào phiếu học tập, 2 HS lµm trªn b¶ng líp. - HS tù lµm bµi (cã thĨ lµm vµo SGK). Khi ch÷a bµi, HS ®äc kÕt qu¶ hc ®ỉi vë cho nhau ®Ĩ ch÷a bµi. - HS ®äc bµi to¸n, tù vÏ s¬ ®å tãm t¾t bµi to¸n råi lµm bµi vµ ch÷a bµi. - 1 HS tãm t¾t, 1 HS gi¶i trªn b¶ng líp. C. Củng cố – dặn dò: (5’) -Nhận xét tiết học. - Dặn HS làm các bài còn lại ở nhà ……………………………………………………………………………………… . Tiết 5: Chính tả: Nghe- viết lt b¶o vƯ m«i trêng I. Mục tiêu: Nghe – viÕt chÝnh x¸c, tr×nh bµy ®óng văn bản luật (mét ®o¹n cđa bµi Lt B¶o vƯ m«i trêng) . - ¤n nh÷ng tõ chøa tiÕng cã ©m ®Çu l/ n hc ©m ci n / ng. II. Đồ dùng dạy- học: - PhiÕu ghi tiÕng ë BT 2a. - GiÊy bót, b¨ng lµm BT 3a. III. Hoạt động dạy học: A. Bài mới: */ Giới thiệu bài: Nªu mơc tiêu bài học. (1’) */ HĐ 1: Híng dÉn häc sinh nghe viÕt: (15’) - D¹y theo quy tr×nh tn 1, nªu néi dung §iỊu 3, Kho¶n 3. */ HĐ 2 : HD HS lµm bµi tËp chÝnh t¶ (12’) * Bµi tËp 2: Chän BT 2a. - Gi¸o viªn chèt lêi gi¶i ®óng cđa Hs t×m *Bµi tËp 3: Chän BT 3a - Gi¸o viªn chèt lêi gi¶i ®óng: Tõ l¸y ©m ®Çu n:nµi nØ, n¸o nøc, nỈng nỊ. C. Củng cố – dặn dò : (3’) - NhËn xÐt tiÕt häc - Bµi sau: Mïa th¶o qu¶: ph©n biƯt s/x, t/c. - §äc yªu cÇu bµi - Lµm theo n hãm nh c¸c tiÕt tríc. - §äc yªu cÇu bµi - Hs lµm råi ph¸t biĨu. ………………………………………………………………………………………. Thứ 3 ngày 2 tháng 11 năm 2010 Tiết 1: Luyện từ và câu: ĐẠI TỪ XƯNG HÔ I/ Mục tiêu : - Nắm được khái niệm đại từ xưng hô. - Nhận biết được đại từ xưng hô trong đoạn văn; bước đầu biết sử dụng đại từ xưng hô thích hợp để điền vào ô trống. II. Đồ dùng dạy – học: Vở bài tập tiếng việt, phiếu học tập. III.Hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A. Bài mới: */ Giới thiệu bài : Trực tiếp (1’) */ HĐ1 : Tìm hiểu phần nhận xét.(12’) * Cho HS đọc y/ c BT 1: ? Nêu các nhân vật trong đoạn văn. ? Các nhân vật làm gì. KL: +Nhân vật: Cơm, Hơ- bia, thóc gạo. +Cơm và Hơ-bia đối đáp với nhau,thóc gạo giận Hơ- bia bỏ vào rừng. -Cho HS thực hiện y/ c BT1: KL: * Từ chỉ người nói: chúng tôi, ta. * Từ chỉ người nghe: chò, các ngươi. * Từ chỉ người hay vật mà câu chuyện hướng tới : chúng.  Các từ in đâïm là những đại từ xưng hô. - Nêu y/ c bài tập 2, nhắc lại lời nói của hai nhân vật: cơm và Hơ-bia. KL: Cách xưng hô của cơm: (xưng là chúng tôi, xưng Hơ- bia là chò )Tự trọng, lòch sự với người đối thoại. Cách xưng hô của Hơ-bia( xưng là ta, gọi cơm là các ngươi)Kiêu căng, thô lỗ, coi thường người đối thoại. * Y/ c HS đọc BT3, thực hiện theo nhóm 5. - Chốt KQ đúng. */ HĐ 2 : Ghi nhớ (5’) - Cho HS đọc ghi nhớ(SGK). */ HĐ 3 : Luyện tập (12’) - Bài tập 1:Cho HS nêu y/ c BT 1, nhắc HS: Tìm câu có đại từ xưng hô sau đó tìm đại từ xưng hô. KL: Thỏ: xưng: ta, gọi Rùa là: chú em kiêu căng coi thường Rùa. Rùa: xưng là tôi, gọi Thỏ là anhTự trọng,lòch sự với Thỏ. - Bài tập 2: Y/ c HS tìm những nhân vật có trong đoạn văn, nội dung đoạn văn và tự làm vào vở bài tập. ( Tôi, tôi,nó,tôi,nó,chúng ta). B. Củng cố – dặn dò: (2’) - Nhận xét tiết học. - Dặn HS học thuộc phần ghi nhớ, làm bài tập và chuẩn bò bài:Quan hệ từ. - Một HS đọc, trả lời lần lượt các câu hỏi. -Thảo luận nhóm đôi, trả lời. - Theo dõi. - Nêu cách sử dụng đại từ xưng hô của từng nhân vật. - Theo dõi. -Một em đọc, thảo luậnnhóm 5 làm vào phiếu học nhóm, đính KQ lên bảng, cùng nhận xét , đánh giá. - Hai HS đọc. -Một em nêu, Cả lớp cùng tìm đại từ xưng hôvà nêu. - Tìm nhân vật có trong đoạn văn, nêu KQ,HS khác nhận xét bổ sung. TiÕt2: Toán: trõ hai sè thËp ph©n I.Mục tiêu: Biết: - BiÕt c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ hai sè thËp ph©n. - VËn dơng kü n¨ng trõ hai sè thËp ph©n để gi¶i bµi to¸n cã néi dung thùc tÕ. II.Đồ dùng dạy – học: Phiếu học tập cá nhân ,vở bài tập. III.Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A/Bài cũ: (5’) - Ch÷a bµi tËp tiÕt tríc. B/ Bài mới: Giới thiệu bài: Trực tiếp.(1’) */ HĐ1: Híng dÉn HS tù t×m c¸ch thùc hiƯn trõ hai sè thËp ph©n: (15’) a) – GV ghi b¶ng theo ph¸t biĨu cđa HS: 4,29 – 1,84 = ? (m) - Tõ c¸c kÕt qu¶ trªn, GV cho HS tù nªu c¸ch trõ hai sè thËp ph©n: SGK tr.53. b) Thùc hiƯn t¬ng tù nh phÇn a) ®èi víi vÝ dơ 2.Chó ý: GV cho HS ®äc chó ý SGK tr.53. - GV gäi HS nªu c¸ch trõ hai sè thËp ph©n (nh trong SGK). */ HĐ2: Thùc hµnh: (15’) Bµi 1: - GV yªu cÇu HS nªu c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ. Bµi 2: - GV lu ý HS ®Ỉt tÝnh ®óng, ®Ỉt dÊu phÈy ®óng chç. Bµi 3: - GV: khi ch÷a bµi nªn cho HS nªu c¸c c¸ch gi¶i kh¸c nhau. C. Củng cố – dặn dò: (3’) -Một em chữa bài trên bảng - HS tù nªu vÝ dơ 1 (trong SGK), tù nªu phÐp tÝnh ®Ĩ t×m ®é dµi ®o¹n th¼ng BC. - HS t×m c¸ch thùc hiƯn phÐp trõ hai sè thËp ph©n. - HS tù ®Ỉt tÝnh råi tÝnh nh híng dÉn cđa SGK. - Mét vµi HS nh¾c l¹i. - HS tù lµm bµi vµo vë, 1 em ch÷a trªn b¶ng líp. - HS tù ®Ỉt tÝnh, tÝnh råi ch÷a bµi. - 1 HS lµm trªn b¶ng líp. - HS ®äc thÇm råi tù nªu tãm t¾t bµi to¸n, tù gi¶i bµi to¸n vµo vë. - 1 HS gi¶i trªn b¶ng líp. - HS kh¸c nªu c¸ch gi¶i kh¸c. -Nhận xét tiết học - Dặn HS làm các bài còn lại ở nhà ……………………………………………………………………………………… . Tiết 4: Kể chuyện: Ngêi ®i s¨n vµ con nai I. Mục tiêu: - Kể được từng đoạn câu chuyện theo tranh và lời gợi ý.Kể nối tiếp từng đoạn câu chuyện. - Tưởng tượng và nêu được kết thúc câu chuyện một cách hợp lý. - HiĨu ý nghÜa c©u chun: VỴ ®Đp cđa con nai díi ¸nh trăng cã søc c¶m ho¸ m¹nh mÏ ®èi víi ngêi ®i s¨n. II. Đồ dùng dạy – học: - Tranh minh ho¹ trong SGK phãng to (nÕu cã ®iỊu kiƯn) III.Hoạt động dạy – học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A/Bài cũ: (5’) KiĨm tra 2 HS Em h·y kĨ vỊ mét lÇn ®i th¨m c¶nh ®Đp ë quª h¬ng em hc ë n¬i kh¸c. - GV nhËn xÐt - 2 HS lÇn lỵt lªn kĨ */ HĐ 3 : Gi¸o viªn kĨ chun: (8’) * GV kĨ lÇn 1(kh«ng sư dơng tranh) * GV kĨ lÇn 2(kÕt hỵp chØ tranh) - GV lÇn lỵt ®a tõng tranh lªn b¶ng vµ dùa vµo chó thÝch díi mçi tranh ®Ĩ kĨ cho HS nghe */ HĐ 2 : HD HS kể chuyện(10’) - HS kĨ l¹i tõng ®o¹n c©u chun - Cho HS ®äc yªu cÇu cđa bµi 1. - GV giao viƯc: + C¸c em ph¶i quan s¸t kü tõng tranh + §äc lêi chó thÝch díi tranh + KĨ ®ỵc néi dung chÝnh cđa mçi tranh - 1 HS ®äc yªu cÇu, líp l¾ng nghe. - HS lµm viƯc theo cỈp, quan s¸t, ®äc lêi chó thÝch  kĨ cho nhau nghe. - NhiỊu HS tiÕp nèi nhau kĨ tõng tranh . - §¹i diƯn c¸c nhãm lªn thi kĨ - Líp nhËn xÐt - GV nhËn xÐt vµ chÊm ®iĨm - HS pháng ®o¸n kÕt thóc c©u chun - §äc yªu cÇu cđa BT2 + ThÊy con nai ®Đp qu¸, ngêi ®i s¨n cã b¾n nai kh«ng? Chun g× sÏ x¶y ra sau ®ã? H·y kĨ tiÕp c©u chun theo pháng ®o¸n cđa em - GV nhËn xÐt vµ khen nh÷ng HS kĨ hay. - 1 HS ®äc to, líp l¾ng nghe - NhiỊu HS ph¸t biĨu ý kiÕn, kĨ tiÕp phÇn ci c©u chun theo pháng ®o¸n cđa m×nh. - Líp nhËn xÐt - HS l¾ng nghe */ HĐ 3 : HSKC nªu ý nghÜa c©u chun(10’) - Cho HS kĨ l¹i toµn bé c©u chun (võa kĨ võa chØ tranh) - GV nhËn xÐt - V× sao ngêi ®i s¨n kh«ng b¾n nai? - 2 HS lÇn lỵt lªn kĨ toµn bé c©u chun - Líp nhËn xÐt - HS tr¶ lêi - C©u chun mn nãi víi em ®iỊu g×? B. Củng cố – dặn dò: (3’) - GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Yªu cÇu HS vỊ nhµ tiÕp tơc kĨ, chn bÞ néi dung cho tiÕt KC tn 12. ……………………………………………………………………………………………… Tiết 4: Khoa học: ÔN TẬP : CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE ( Tiết2) I.Mục tiêu: Ôn tập kiến thức về: - Đặc diểm sinh học và mối quan hệ xã hội ở ti dËy th× trªn s¬ ®å sù ph¸t triĨn cđa con ngêi kĨ tõ lóc míi sinh. - C¸ch phßng tr¸nh: bƯnh sèt rÐt, sèt xt hut, viªm n·o, viªm gan A; nhiƠm HIV/AIDS. II. Đồ dùng dạy- học: C¸c s¬ ®å trang 42, 43 SGK. - GiÊy khỉ to vµ bót d¹ ®đ dïng cho c¸c nhãm. III. Hoạt động dạy học : (Tiết 1) Hoạt động của GV Hoạt động của HS A/Bài cũ: (4’) - Chóng ta ph¶i lµm g× ®Ĩ thùc hiƯn an toµn giao th«ng? - Tai n¹n giao th«ng ®Ĩ l¹i nh÷ng hËu qu¶ nh thÕ nµo? - 2 HS tr¶ lêi. - NhËn xÐt vµ cho ®iĨm. B. Bài mới */ Giới thiệu bài: Theo néi dung bµi (2’) - Häc sinh më SGK */ HĐ 1 : Lµm viƯc víi SGK( 18’) - Y/c Hs «n tËp kiÕn thøc trong bµi: Nam hay n÷; tõ lóc míi sinh ®Õn ti dËy th×. - HS ôn bài : Nam hay nữ - Yªu cÇu lµm viƯc c¸ nh©n BT1,2,3 tr 42 SGK. - Ch÷a bµi. -HS làm bài tập: C©u1: Tõ 10-17 ti: VÞ thµnh niªn. Tõ 10 ®Õn 15 ti : Ti dËy th× ë n÷.Tõ 13 ®Õn 17 ti: Ti dËy th× nam C©u 2: d C©u 3: c. */ HĐ 2 : Trß ch¬i: Ai nhanh, ai ®óng?(13’) * Y/c HS vÏ hc viÕt ®ỵc s¬ ®å c¸ch phßng tr¸nh c¸c bƯnh ®· häc. -Yªu cÇu hs tham kh¶o s¬ ®å phßng bƯnh viªm gan A (Tr43 -HS chọn viết sơ đồ phòng tránh các bệnh đã học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS SGK) - Chia líp thµnh 4 nhãm, yªu cÇu mçi nhãm vÏ s¬ ®å c¸ch phßng 1 lo¹i bƯnh ®· häc: + Nhãm 1: BƯnh sèt rÐt +Nhãm 2: BƯnh sèt xt hut. + Nhãm 3: BƯnh viªm n·o. +Nhãm 4: NhiƠm HIV/AIDS - GV híng dÉn HS liƯt kª c¸ch phßng tr¸nh cư th kÝ ghi ra giÊy nh¸p sau ®ã ph©n c«ng nhau viÕt hc vÏ d¹ng s¬ ®å. - Yªu cÇu c¸c nhãm tr×nh bµy s¶n phÈm. (Nhãm trëng ®iỊu khiĨn),làm việc theo nhóm 5 -C¸c nhãm nhËn xÐt ,gãp ý cho nhau. */ HĐ 3 : Thùc hµnh vÏ tranh vËn ®éng(30’) Tiết 2 - HS vÏ ®ỵc tranh vËn ®éng phßng tr¸nh sư dơng c¸c chÊt g©y nghiƯn.(x©m h¹i tre em, HIV/AIDS, tai n¹n giao th«ng) - Yªu cÇu HS quan s¸t h×nh 2,3 Tr 44 SGK, th¶o ln vỊ néi dung tõng h×nh. §Ị xt néi dung tranh nhãm m×nh vµ ph©n c«ng nhau cïng vÏ. HS lµm viƯc theo nhãm §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy phÈm nhãm m×nh tríc líp. C. Củng cố – dặn dò: (4’) - NhËn xÐt tiÕt häc, tuyªn d¬ng HS, nhãm HS h¨ng h¸i tham gia x©y dùng bµi. - DỈn HS vỊ nhµ hoµn thiƯn tranh vÏ, GV cã thĨ gưi ®i dù thi hc triĨn l·m vµ chn bÞ bµi sau. ………………………………………………………………………… Thư ù4 ngày 3 tháng 11 năm 2010 Tiết 1: Tập đọc: TIẾNG VỌNG I. Mục tiêu: - Đọc diễn cảm bài thơ bằng giọng nhẹ nhàng, trầm buồn, bộc lộ cảm xúc xót thương, ân hận trước cái chết thương tâm của chú chim sẻ nhỏ. Ngắt nhòp hợp lý theo thể thơ tự do. - Hiểu ý nghóa: Đừng vô tình trươc những sinh linh bé nhỏ trong thế giớùi quanh ta. - Cảm nhận được tâm trạng ân hận day dứt của tác giả : vì vô tâm đã gây nên cái chết của chú chim sẻ nhỏ. II. Đồ dùng dạy- học: Tranh minh họa bài tập đọc trong SGK III. Hoạt động dạy- học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A/Bài cũ: Đọc và trả lời câu hỏi bài: chuyện một khu vườn nhỏ.(4’) B. Bài mới: */ Giới thiệu bài: Trực tiếp (1’) */ HĐ 1 : Hướng dẫn luyện đọc(10’) - Cho hs đọc toàn bài. Y/ c HS đọc đoạn nối tiếp, tìm và HD luyện đọc từ khó(giữ chặt,trong vắt, lạnh ngắt, chợp mắt). - 3 em. - Một em khá đọc. - Hai em đọc, cả lớp phát hiện từ khó, - Y/ c hs luyện đọc theo cặp. - Giải nghóa từ khó: Chơi vơi,chẳng ra đời, đá lở trên ngàn. - Y/ c HS đọc cả bài : Giọng nhẹ nhàng. trầm, buồn, bộc lộcảm xúc day dứt, đau xót, ân hận; nhấn giọng các từ gợi tả, gợi cảm. - Đọc mẫu toàn bài. */ HĐ 2 : Hướng dẫn tìm hiểu bài (12’) - Tổ chức cho HS tìm hiểu bài tương tự các tiết trước. + Tổ 1 nêu câu hỏi 1(SGK) cho tổ 2 và y/ c bất kỳ HS nào trả lời, đồng thời đưa ra đáp án. + Tổ 2nêu câu hỏi 2(SGK) cho tổ 3 và y/ c bất kỳ HS nào trả lời, đồng thời đưa ra đáp án. + Tổ 3 nêu câu hỏi 3(SGK) cho tổ 1 và y/ c bất kỳ HS nào trả lời, đồng thời đưa ra đáp án. - GV kết luận sau mỗi câu trả lời của mỗi tổ. - Y/ c HS đặt tên khác cho bài thơ. */ HĐ 3 : Luyện đọc diễn cảm (8’) - Đọc mẫu đoạn thơ đầu. - Thi đua đọc diễn cảm đoạn thơ đầu. C. Củng cố – dặn dò: (5’) - Giáo dục HS thông qua nội dung bài học HS yếu luyện đọc. - Từng cặp luyện đọc. - Một em đọc phần chú giải, lắng nghe GV kể. - Hai em đọc. - Theo dõi. - HS thảo luận từng cặp, trả lời câu hỏi, bổ sung câu trả lỡi của bạn. - HS theo dõi. - Thi nhau đặt tên khác cho bài thơ. - HS theo dõi. - Mỗi tổ cử đại diện thi đọc diẫn cảm. ……………………………………………………………………………………… [...]... lµm thn - HS tù lµm bµi vào vở, 3 em ch÷a bµi tiƯn nhÊt trên bảng lớp C Củng cố – dặn dò: (5 ) -Nhận xét tiết học -HD HS làm các bài 4, bài 5 ở nhà Bµi 5: - GV híng dÉn HS tãm t¾t nh sau: Sè thø nhÊt + sè thø hai = 4,7 Sè thø hai + sè thø ba = 5, 5 Sè thø nhÊt +sè thø hai + sè thø ba = 8 T×m mçi sè - Làm bài 4 ,5 …………………………………………………………………………………… Tiết 4: tre, m©y, song Khoa học: I.Mục tiêu: - Nhận biết... THỰC D©N PH¸P X©M LƯC Vµ ®Ô HỘ(1 858 - 19 45) I Mục tiêu:: - Gióp HS nhí l¹i nh÷ng mèc thêi gian, nh÷ng sù kiƯn lÞch sư tiªu biĨu nhÊt tõ n¨m 1 858 ®Õn n¨m 19 45 vµ ý nghÜa cđa nh÷ng sù kiƯn lÞch sư ®ã II Đồ dùng dạy học: - B¶n ®å Hµnh chÝnh ViƯt Nam - B¶ng thèng kª c¸c sù kiƯn ®· häc (tõ bµi 1 ®Õn bµi 10) III/ Hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A Bài cũ: (5 ) ? tả lại không khí tưng bừng... cũ: Ôn tập (3’) - Nêu một số sự kiện lòch sử tiêu biểu từ năm 1 858 – 19 45 - 2 em trả lời B Bài mới: * Giới thiệu bài: Trực tiếp (1’) */ HĐ1: Giíi thiƯu giai ®o¹n lÞch sư míi (5 ) GV dùa vµo phÇn ch÷ nhá, giíi thiƯu bèi c¶nh lÞch sư, giíi thiƯu giai ®o¹n lÞch sư míi: B¶o vƯ chÝnh qun non trỴ, trêng k× kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p (19 45 - 1 954 ) - GV kĨ vỊ t×nh h×nh khã kh¨n cđa c¸ch m¹ng níc ta sau khi... Khái quát giai đoạn 1 858 -19 45( 10’) - Tõ khi thùc d©n Ph¸p x©m lỵc níc ta, nh©n d©n ta ®· tËp trung thùc hiƯn nhiƯm vơ g×? GV chèt: Mçi khi ®Êt níc bÞ kỴ thï x©m chiÕm, nh©n d©n ta l¹i vïng lªn ®Êu tranh chèng giỈc ngo¹i x©m, giµnh l¹i ®éc lËp §ã lµ trun thèng q b¸u cđa d©n téc ta C¶ líp nhËn xÐt, bỉ sung */ HĐ2: Mét sè nh©n vËt, sù kiƯn lÞch sư tiªu biĨu trong giai ®o¹n 1 858 – 19 45 (10’) GV chia líp... thµnh c¸c giai ®o¹n nhá: + Nưa ci thÕ kØ XIX + Tõ ®Çu thÕ kØ XX ®Õn tríc n¨m 1930 + Tõ n¨m 1930 ®Õn n¨m 19 45 -HS nêu tên sự kiện tương ứng với các năm trên trục thời gian C Củng cố – dặn dò: (3’) Nh¾c l¹i 3 giai ®o¹n lÞch sư tõ 1 858 ®Õn 19 45 Dặn HS ôn lại bài và dặn chuẩn bò bài sau - HS nhắc lại Thư 5 ngày 4 tháng 11 năm 2010 Tiết 1: Luyện từ và câu: QUAN HỆ TỪ I.Mục tiêu: - Bước đầu nắm được khái niệm... nhËn xÐt: tõ sè 8, 05 ta dÞch nhÈm chun dÊu phÈy sang ph¶i mét ch÷ sè th× ®ỵc sè - HS lµm t¬ng tù víi c¸c ý cßn l¹i 80 ,5 - 3 HS lµm trªn b¶ng líp Bµi 2: - Gợi ý để HS làm bài - HS tù ®Ỉt tÝnh råi t×m kÕt qu¶ cđa c¸c phÐp - GV cïng HS nhËn xét kÕt qu¶ ®óng nh©n nªu trong bµi, lµm vµo phiếu học tập Bµi 3: - GV híng dÉn HS: tãm t¾t bµi to¸n - 2 HS lµm trªn b¶ng nhóm C Củng cố ,dặn dò: (5 ) -Nhận xét tiết... m×nh sÏ kĨ - Mét sè HS ph¸t biĨu - §äc gäi ý 3,4 */ */ HĐ2: Học sinh kể chuyện ( 15 ) * HS kĨ chun - Cho HS kĨ trong nhãm - Cho HS kĨ tríc líp - GV nhËn xÐt C Củng cố -dặn dò: (5 ) - GV nhËn xÐt tiÕt häc, nãi vỊ ý nghÜa gi¸o dơc cđa c¸c c©u chun - Yªu cÇu HS vỊ nhµ kĨ l¹i c©u chun, chn bÞ néi dung cho tiÕt kĨ chun tn 13 Tiết 5: Khoa học: - 1 HS ®äc to, c¶ líp ®äc thÇm theo Mçi HS lËp dµn ý s¬ lỵc ra giÊy... có ý nghóa đẹp đẽ,lớn lao… Y/CHS tìm ý nghóa của bài thơ Giáo viên ghi lên bảng */ HĐ3: Luyện đọc diễn cảm và học thuộc lòng (7’) Luyện đọc diễn cảm khổ thơ 4, câu đầu 4/2, câu thứ 2: 3 /5, câu 4 : 3 /5, câu cuối :3 /5 C Củng cố – dặn dò: (3’) - Nhận xét tiết học - Dặn HS học thuộc bài ở nhà HS đọc khổ thơ đầu , cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi 1 (SGK) HS đọc lướt khổ thơ 2 và 3 thảo luận câu hỏi 2,(... tù rót ra nhËn xÐt c¸ch nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n: theo SGK tr .59 - HS vËn dơng nhËn xÐt trªn ®Ĩ thùc hiƯn phÐp nh©n 4, 75 x 1,3 c) GV nªu quy t¾c nh©n mét sè thËp ph©n víi mét sè thËp - 2 -3 HS nh¾c l¹i quy t¾c ph©n - GV chó ý nhÊn m¹nh 3 thao t¸c trong quy t¾c, ®ã lµ: nh©n, ®Õm vµ t¸ch */ HĐ3: Thùc hµnh:( 15 ) Bµi 1: - GV gäi 1 HS ®äc kÕt qu¶ vµ nhËn xét kÕt qu¶ ®óng ®Ĩ ch÷a - HS lÇn... t¨ng - Nêu các biện pháp bảo vệ rừng? - HS khá, giỏi trả lời GV kết luận: + Tõ n¨m 1980 ®Õn 19 95 dt rõng gi¶m do khai th¸c bõa b·i, ®èt rõng lµm n¬ng rÉy + Tõ 19 95 ®Õn 2004 dt rõng t¨ng do nhµ níc, nh©n d©n tÝch cùc trång vµ b¶o vƯ rõng */ HĐ 2: Ngµnh thủ s¶n: (12’) Yªu cÇu hs tr¶ lêi c©u hái: -Th¶o ln nhãm 5 -H·y kĨ tªn mét sè loµi thủ s¶n mµ em biÕt? -Níc ta cã nh÷ng ®iỊu kiƯn thn lỵi nµo ®Ĩ ph¸t triĨn . LƯC Vµ ®Ô HỘ(1 858 - 19 45) I. Mục tiêu:: - Gióp HS nhí l¹i nh÷ng mèc thêi gian, nh÷ng sù kiƯn lÞch sư tiªu biĨu nhÊt tõ n¨m 1 858 ®Õn n¨m 19 45 vµ ý nghÜa cđa. HS làm các bài 4, bài 5 ở nhà Bµi 5: - GV híng dÉn HS tãm t¾t nh sau: Sè thø nhÊt + sè thø hai = 4,7 Sè thø hai + sè thø ba = 5, 5 Sè thø nhÊt +sè thø hai
- Xem thêm -

Xem thêm: TUAN 11-12 LOP 5 MOI, TUAN 11-12 LOP 5 MOI,

Hình ảnh liên quan

II.ẹoà duứng daùy-hoùc: Bảng phụ ghi đề bài của tiết Tả cảnh (kiểm tra viết) giữa học kỳ I; một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý.. - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

o.

à duứng daùy-hoùc: Bảng phụ ghi đề bài của tiết Tả cảnh (kiểm tra viết) giữa học kỳ I; một số lỗi điển hình về chính tả, dùng từ, đặt câu, ý Xem tại trang 12 của tài liệu.
II.ẹoà duứng daùy-hoùc: Thông tin và hình trang 46, 47 SGK. -  Phiếu học tập. - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

o.

à duứng daùy-hoùc: Thông tin và hình trang 46, 47 SGK. - Phiếu học tập Xem tại trang 16 của tài liệu.
-Hs lập đợc bảng so sánh đặc điểm và công dụng của mây, tre, song. - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

s.

lập đợc bảng so sánh đặc điểm và công dụng của mây, tre, song Xem tại trang 16 của tài liệu.
III. Hoaùt ủoọng daùy hoùc: - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

oa.

ùt ủoọng daùy hoùc: Xem tại trang 17 của tài liệu.
-Yêu cầu hs làm việc theo nhóm 5; quan sát hình 4 ->7 trang 47 SGK,nói tên từng đồ dùng trong từng hình và xác định đồ dùng đó  đợc làm bằng chất liệu gì? - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

u.

cầu hs làm việc theo nhóm 5; quan sát hình 4 ->7 trang 47 SGK,nói tên từng đồ dùng trong từng hình và xác định đồ dùng đó đợc làm bằng chất liệu gì? Xem tại trang 17 của tài liệu.
-2 HS lên bảng. - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

2.

HS lên bảng Xem tại trang 23 của tài liệu.
-2 HS lên bảng - Lớp viết nháp.  - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

2.

HS lên bảng - Lớp viết nháp. Xem tại trang 27 của tài liệu.
- Mẫu túi xách tay bằng vải có hình thêu đơn giản ở mặt túi.   - Một số mẫu thêu đơn giản. - TUAN 11-12 LOP 5 MOI

u.

túi xách tay bằng vải có hình thêu đơn giản ở mặt túi. - Một số mẫu thêu đơn giản Xem tại trang 40 của tài liệu.