0

giáo án vật lý 6 cả năm

135 154 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/09/2018, 20:41

... Rút kết luận: câu C6 C6: HĐ5: Vận dụng (6 ) - GV: Yêu cầu HS trả lời từ GV: - HS: Quan sát hình trả IV VẬN DỤNG: Vật Lý Trường THCS C7 đến C9 - GV: Chốt lại câu trả lời lời Năm học: 2017- 2018... Tiết: Năm học: 2017- 2018 Ngày soạn: 11/09/2017 NƯỚC I MỤC TIÊU: Kiến thức GV: Vật Lý Trường THCS - Biết cách đo thể tích vật rắn không thấm nước Năm học: 2017- 2018 Kĩ năng: - Xác định thể tích vật. .. tràn, bình chứa, ca đong … - Vật rắn không thấm nước - Kẻ bảng 4.1 b Ước lượng thể tích vật (cm3) ghi vào bảng GV: 11 Vật Lý Trường THCS Năm học: 2017- 2018 c Đo thể tích vật * Bảng kết đo: Thể tích
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án vật lý 6 cả năm,