0

Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (qua thơ nguyễn duy, đồng đức bốn, phạm công trứ) luận văn ths văn học 60 22 32 pdf

125 514 2
  • Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (qua thơ nguyễn duy, đồng đức bốn, phạm công trứ)   luận văn ths  văn học  60 22 32 pdf

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/12/2015, 09:07

đại học quốc gia hà nội tr-ờng đại học khoa học xã hội nhân văn === === nguyễn văn đồng văn hoá làng quê thơ lục bát đ-ơng đại (qua thơ Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ) Luận văn thạc sĩ văn học Hà Nội - 2011 MC LC M U CHNG 1: VN HểA LNG QUấ V SNG TC CA NGUYN DUYNG C BN - PHM CễNG TR 1.1 Vn húa - nhng chung 1.1.1 Vn hc v húa 1.1.1.1 Quan nim v hc 1.1.1.2 Quan nim v húa 10 1.1.1.3 Mi quan h gia hc v húa 12 1.1.2 Mt s c im ca húa lng quờ 12 1.2 S th hin ca húa lng quờ nn th ca dõn tc 17 1.2.1 Trong th ca dõn gian 177 1.2.2 Trong th ca trung i 200 1.2.3 Trong th ca hin i 23 1.3 Hnh trỡnh sỏng to thi ca ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr 27 1.3.1 Nguyn Duy v hỏt nhng li ca ta 28 1.3.2 ng c Bn - i ngi i th 30 1.3.3 Phm Cụng Tr - Ngi th gy khỳc trng vng ngừ quờ 333 CHNG 2: NHNG BIU HIN VN HểA LNG QUấ TRONG TH LC BT NGUYN DUY, NG C BN, PHM CễNG TR 36 2.1 Cnh sc lng quờ 36 2.1.1 Cnh sc lng quờ th lc bỏt Nguyn Duy 36 2.1.2 Cnh sc lng quờ th lc bỏt ng c Bn 44 2.1.3 Cnh sc lng quờ th lc bỏt Phm Cụng Tr 53 2.2 Nhng cnh sinh hot húa ni lng quờ 58 2.2.1 Phong tc quỏn, hi hố ỡnh ỏm 58 2.2.2 Cnh sinh hot i thng ca ngi lao ng chõn lm tay bựn 62 2.3 Vn húa lng ni ngi quờ 65 2.3.1 Nhng ngi ph n chõn quờ 65 2.3.2 Nhng lóo nụng, trai lng ni thụn dó 755 2.3.3 Nhng em th ca x ng 77 2.4 S thay i ca húa lng quờ cuc sng mi 79 2.4.1 Nhng mó húa mi mang tớnh tớch cc 80 2.4.2 Nhng bin thỏi ca húa cuc sng mi 81 CHNG 3: PHNG THC BIU HIN VN HểA LNG QUấ TRONG TH LC BT NGUYN DUY, NG C BN, PHM CễNG TR 84 3.1.Th th lc bỏt 84 3.1.1 Khỏi quỏt v th loi th lc bỏt 84 3.1.2 Th lc bỏt sỏng tỏc ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr 88 Trin khai t th 91 3.2.1 Khỏi nim t th 91 3.2.2 T th lc bỏt Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr 91 3.3 Xõy dng hỡnh nh 96 3.3.1 Nhng hỡnh nh mn li t ca dao, dõn ca 97 3.3.2 Nhng hỡnh nh mang m hn quờ qua s sỏng to ca ba tỏc gi 100 3.4 Ngụn ng 103 3.4.1 c im ngụn ng th 103 3.4.2 Ngụn ng th lc bỏt Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr 105 3.5 Ging iu 110 3.5.1 Khỏi nim 110 3.5.2 Ging iu th lc bỏt Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr 1111 KT LUN 115 TI LIU THAM KHO M U Lý chn ti Trong lch s phỏt trin ca nhõn loi, cú l cha bao gi nh nhng nm gn õy, húa li c nhỡn nhn, ỏnh giỏ mt cỏch ton din v sõu sc nh vy Vn húa, khụng cũn co hp phm vi ca mi quc gia, nú ó tr thnh mt thi s cú tớnh ton cu Cú th núi hin õu õu cng núi n húa, bn n húa Cựng vi s phỏt trin v hi nhp v kinh t xó hi nh v bóo, húa Vit cng ang quỏ trỡnh tip bin, thay i mnh m Ch ngút mi nm u th k XXI ny, húa i sng ngi Vit Nam ó cú nhng i thay nhanh chúng n khụng ng Trong mt th gii ton cu húa nh ngy nay, th gii ó c thu nh li nh mt ngụi lng ton cu, nhiu giỏ tr tt p ca nn húa truyn thng ang ng trc s mai mt Vỡ vy gi gỡn bn sc húa dõn tc c t nh mt nhu cu bc thit ca ton xó hi Trong ú hc l mt b phn ca húa dõn tc, mi tỏc phm kinh in ca th gii xa u mang tm húa ln vỡ trc ht nú rt riờng, rt dõn tc nhng cng li rt chung, rt nhõn loi v mt húa[48;65], hn lỳc no ht phi gúp ting núi ca mỡnh khng nh nhng nột p húa truyn thng mang m bn sc dõn tc trờn hnh trỡnh hi nhp v phỏt trin Nghiờn cu hc di gúc nhỡn húa nhm ch mch ngun sõu xa cỏc trm tớch húa dõn tc chi phi s hỡnh thnh cỏc sỏng to hc, v n lt nú, cỏc sỏng to hc chớnh l hin thõn húa dõn tc, l mt nhng hng nghiờn cu cú nhiu trin vng hin Nn hoỏ Vit Nam l mt nn hoỏ m bn sc dõn tc Dự tri qua nhiu bin thiờn lch s, nhng hoỏ Vit Nam tn ti bn vng v cú bn sc Di t thõn thng hỡnh ch S, t chõu th sụng Hng n ng bng sụng Cu Long, t cao nguyờn ng Vn n Mi C Mau ó t hi nhiu giỏ tr tt p ca nn minh lỳa nc, minh ụng ú l nhng thiờn s thi, truyn c tớch mang m sc mu huyn thoi, nhng iu hũ sụng nc, ln iu dõn ca mt m, nhng ờm hi chốo, nhng mn trỡnh din ri nc, nhng ngụi chựa c kớnh, nhng bi th hay luụn sng tõm hn nhiu th h õy l c s khng nh húa lng quờ l nột tiờu biu cho nn húa truyn thng ca ngi Vit Con ngi lng quờ Vit Nam gn bú mỏu tht vi ngn lỳa, b tre, rung ú cng chớnh l mch ngun khụng bao gi vi cn ca hc t dõn gian cho n hin i vit v lng quờ Song cm hng y bc vo thi ca vi t cỏch l mt dũng hc gn vi bn sc dõn tc, cú nhng cỏch tõn hin i m m phong v truyn thng thỡ phi n vi th ng i vi tờn tui nh: Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr, Bựi Giỏng, Lờ ỡnh Cỏnh, Nguyn Trng To mi cú c nhng giỏ tr m nhng thi k hc trc ú cũn nhiu b ng nc ta, cỏc th th c hỡnh thnh t nhiu ngun khỏc nhau: t hc dõn gian phỏt trin lờn, t s du nhp bờn ngoi Th lc bỏt cú ci ngun sõu thm t hc dõn gian, cú sc sng lõu bn; l th th cú sc mnh nng vic bo tn giỏ tr húa dõn tc V chớnh nú cng c nuụi dng bng tõm hn ngi Vit Nam Vỡ th nú mang tõm t tỡnh cm, khỏt vng v th hin tớnh dõn tc ca th Vit Nam Do ú õy cng l th th ó c nhiu nh th chn lm hnh trang s nghip th ca ca mỡnh Th Vit Nam ng i ang i nhng bc khỏ vng chc trờn hnh trỡnh hin i húa, hi nhp vi th ca nhõn loi Tinh thn dõn ch th ca c cao Th tr nờn a dng hn, t ngh thut m rng hn, m cuc cỏch tõn sõu sc v ton din cho thi ca Vit Nam nhng nm u th k XXI Xu hng tỡm v vi húa lng quờ - ci ngun sinh dng ca tõm hn mi ngi cng l s la chn ca khụng ớt lp nh th ng i, l ng em li giỏ tr thm m ớch thc Ni lờn hoa th thi k ny, ta phi k n: Nguyn Duy, ng c Bn v Phm Cụng Tr - ba i din tiờu biu cho nn th hin i theo khuynh hng dõn gian húa Th hin mt cỏch hn hu cỏi duyờn quờ, cnh quờ th lc bỏt xó hi ang mi mit ln bỏnh v phớa minh k tr, th lc bỏt Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr l nhng ký sinh ng v nhng nột húa quờ p sau ly tre lng iu ny ct ngha mt cỏch y thuyt phc rng: bn sc húa dõn tc nh mt dũng chy ngm khụng h t on quỏ trỡnh phỏt trin ca th ca dõn tc Vn húa Vit Nam, húa lng quờ ó dy tỡnh yờu quờ hng, yờu T quc, to nờn tỡnh thõn ỏi gia ngi, xõy dng v hỡnh thnh nhõn cỏch, o lớ lm ngi tt p ca mt dõn tc, mt a phng, mt cng ng Vn húa lng quờ to mt sc mnh vụ biờn huyn bớ, c gi l sc mnh tõm linh ca ngi dõn quờ thun hu, cng l s ngng m v quy thun theo l phi, mt l tt p nhõn sinh V chớnh iu ny ó tr thnh ngun mch ni lin th ca dõn tc vi th ca ng i Khi nghiờn cu v th ng i, khụng nhiu ngi chỳ ý n mt dũng chy ca th vit v cnh quờ, tỡnh quờ, c bit l húa lng quờ, hoc cú chỳ ý ti cng ch cp n quỏ trỡnh cụng nghip húa, hin i húa, lng quờ cú nhiu thay i phự hp vi xu th phỏt trin chung Trong xu th hi nhp, bn bố th gii cú iu kin hiu bit v Vit Nam, c bit l húa Vit Nam Hn na, õy cng chớnh l iu kin ta nhỡn li cho rừ mỡnh hn Vn gi gỡn bn sc húa dõn tc l thit yu phi lm Vỡ vy i hi ng VIII, ng ta ó xỏc nh vic xõy dng mt nn húa tiờn tin, m bn sc dõn tc l nhim v quan trng, trờn c s k tha v phỏt huy húa truyn thng Bờn cnh ú, chỳng tụi cng nhn thy cha cú mt cụng trỡnh no nghiờn cu mt cỏch c th, h thng v ton din húa lng quờ th lc bỏt ng i c bit tỡm hiu ti: Vn húa lng quờ th lc bỏt ng i (qua th Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr) l mt yờu cu cp thit lm rừ hn c im v sc sng ca th loi th lc bỏt, thy rừ hn giỏ tr th ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr cng nh s úng gúp ca h cho hc nc nh Trờn õy chớnh l nhng gi ý lun ny hng ti ti: Vn húa lng quờ th lc bỏt ng i 2 Lch s Th ng i ó tr thnh mt hin tng hc c nhiu ngi quan tõm Nú cng cú nhng úng gúp tớch cc qu o chuyn ng ca hc Vit Nam V Trong bi cnh th ca Vit Nam ng i ang cú nhng sa ly nhng am mờ ri rm ca ch ngha hỡnh thc, ang ựn ựn nhng linh kin ch, ngn ngang k ngh th Tõy u thỡ cng cú khụng ớt nhng nh th khụng th t b truyn thng dõn tc, y chớnh l hn Vit n di tng sõu thm ca ngụn ng Vit [73;105] Nột p húa lng quờ l si ch xuyờn sut sỏng tỏc ca nhiu nh th nn th ca ng i c bit l ba thi s: Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr Cú rt nhiu nhn xột, ỏnh giỏ v th ca ba tỏc gi trờn, nhng chỳng tụi xin c im li nhng thnh tu ca cỏc cụng trỡnh nghiờn cu cú ý ngha vi ti lun 2.1 Lch s nghiờn cu v th Nguyn Duy Th Nguyn Duy l mt hin tng ngh thut c ỏo nờn thu hỳt c s quan tõm rng rói bn c v cỏc nh nghiờn cu Nm 1972, tỏc phm th u tay Cỏt trng ca Nguyn Duy va mi i, Hoi Thanh ó vụ cựng tinh t nhn ra: cỏi cht quờ m thm quen thuc m khụng nhm th anh[62;5] T Hanh nhn thy Nguyn Duy nột c ỏo khụng th trn ln Mt im ỏng chỳ ý na l th Nguyn Duy núi v rung ng dự ú l Thanh Húa quờ anh hay C Mau quờ bn, cú cỏi gỡ ú rt tha thit[30;3] H Minh c cng vit: Th ca Nguyn Duy mang nhiu mu sc dõn gian Cỏch suy ngh v cm xỳc trc tip hay giỏn tip nm mch suy ngh quen thuc ca dõn gian[27] Nguyn Duy xut hin trờn n v mang mt ting núi riờng nờn ó chim c s tin cy v cm tỡnh ca ụng o bn c yờu th Cỏi cht keo lm nờn bn sc th anh chớnh l hn quờ tng ch Cht quờ, tỡnh quờ ó xut hin t nhng bi th u tiờn trỡnh lng cho ti tn nhng bi th v sau Vỡ vy, th Nguyn Duy hn lỳc no ht luụn dnh c quan tõm c bit ca c gi Nh Nguyn Quang Sỏng nhn xột Nguyn Duy cú kh nng nm bt cỏi thn, cỏi hn ca mi lng quờ, li th n s gn vi khu ng, t th thỡ hin i[39;17] Ngc Thch thỡ cho rng: ú l nhng cõu th nng tru hn quờ, lay ng tn sõu thm tõm linh v nh t lỳc no a ngi c v vi bn ngó, vi nhng gỡ ngi nht[60;11] Lờ Quang Hng li tỡm thy yu t truyn thng th Nguyn Duy cỏch lp t mt nhng nột riờng ni bt ca th Nguyn Duy th hin nh trng l cỏch dng t[35;156], Cỏch dng t l mt yu t to nờn cht dõn gian th Nguyn Duy Nhiu bi th nh trng tht m cht ca dao, nhiu on th lc bỏt nhun nh ngt ngo khin ngi ta khú phõn bit y l ca dao hay th[35;157] Trong bi Ca dao vng v th Nguyn Duy, Phm Thu Yn ó i sõu tỡm hiu nhng biu hin mi quan h gia ca dao v th hin i C th l ting vng ca ca dao th lc bỏt Nguyn Duy Tỏc gi ch c hin tng ca dao th anh c th Nguyn Duy, ta nh gp c mt th gii ca dao sinh ng, php phng lm nn cho ting n huyn y sỏng to ca hn th thi s[74;76] Bờn cnh ú, tỏc gi cũn nhn mnh th th lc bỏt - th th c trng ca dõn tc c Nguyn Duy s dng mt cỏch nhun nhy, giỳp tỏc gi chuyn ti mt cỏch nh nhng, sỏng nhng suy ngh v tỡnh cm sõu sc, a dng ca ngi Cú l nhng bi thnh cụng nht ca Nguyn Duy l nhng bi lm theo th lc bỏt[74;79] Cựng vi s khng nh ti nng vt tri vic s dng th th lc bỏt ca Nguyn Duy, V Vn S bi vit Nguyn Duy - ngi thng mn n tn cựng chõn tht ó khng nh: Nguyn Duy ó s dng lc bỏt thun húa cht liu cp nht ca i sng Lc bỏt tay Nguyn Duy tr nờn va ờm ỏi, va ngang ngnh, va quen thuc va bin húa ca quy Lm th lc bỏt n nh Nguyn Duy cú th xp vo bc ti tỡnh[59;71] Li Nguyờn n, bi vit Tỡm ging núi thớch hp vi ngi thi mỡnh ó rt tinh t núi th lc bỏt ca Nguyn Duy nhng bi lc bỏt ta cng thy cú cỏi gỡ bờn nh mun cói li v ờm nh mt m cú ca cõu hỏt ru truyn thng, cỏi nhp thụng thng ờm ngt thỡ hn khụng cũn nguyờn ( ) Phi chng anh ang xuụi húa th mỡnh chng nhng ngụn ng m c cỏch cm xỳc[2;11] Chu Vn Sn bi vit Nguyn Duy thi s tho dõn thỡ li sõu sc nhn rng: vi bao nhiờu l mi gi quyn r, Nguyn Duy au ỏu mt nim c hng, thit tha n th vi "c v lỳa v hoa hoang qu di - v c trng nhng lung cy phi i - b rung bựn lm tm du chõn cua, thy chung n th vi tre pheo, rm r, xú bp, gúc vn, cỏi chum, cỏi chnh, cỏi r, cỏi x, khụng dng li ú, tỏc gi khng nh ging iu th ca Nguyn Duy i t ngun dõn gian, lc bỏt c coi l hi th ca Nguyn Duy, giai iu lc bỏt ca Duy cú c in, cú dõn gian[84] Bờn cnh nhng bi phờ bỡnh v tng quan th Nguyn Duy, cũn cú nhiu ỏnh giỏ nhn xột v c sc th lc bỏt ca Nguyn Duy ỏnh giỏ s c ỏo, hp dn bi Tre Vit Nam, giỏo s Lờ Trớ Vin khụng ch phỏt hin phm cht ca ngi Vit Nam thụng qua hỡnh nh cõy tre m cũn thy c ging iu quen thuc ca thi phỏp th dõn gian, ú ngi ta gp õy va õm hng ca ca dao - dõn ca ngt ngo thõn mt, va vang vng ca th ca bỏc hc lng sõu vo trớ tu Cỏch tõn linh hot nhng li nhun nhuyn c xa ln nay, truyn thng v hin i[75;289] Vn Giỏ Mt lc bỏt v tre ó khỏi quỏt giỏ tr th lc bỏt ca Nguyn Duy nh sau: la chn th th sỏu - tỏm, mt th th thun cht Vit Nam, tỏc gi x lớ nhun nhuyn trụi chy, trau chut, khụng non ộp, gng go, vp vỏp mt ch no Trong ton b sỏng tỏc ca nh th, phn cỏc bi vit theo th lc bỏt khụng phi l nhiu nht nhng anh c coi l mt nhng nh th hin i vit lc bỏt thnh cụng nht Vi tt c nhng gỡ t c, anh ó gúp phn em li mt sc iu hin i cho th lc bỏt ca dõn tc[29;39] Tỏc gi Hong Nhun Cm vit Rng rng búng m ó c bit cm ng v cm phc Nguyn Duy Nguyn Duy cú mt bi th lc bỏt thi hin i rt hay v m ó ng thu n nhng tỡnh cm thiờng liờng nht, sõu xa nht v thõn thng nht ca chỳng ta - tỡnh cm i vi m [15] Ngoi cũn cú nhng bi vit ca Nh H, Nguyn Th Bụng, Nguyn Bựi Vi, V Qun Phng v mt s lun tt c u nhm khng nh nhng c sc v th lc bỏt th Nguyn Duy Cú th thy, cỏc bi vit trờn ó phn no núi lờn c nhng tinh hoa th ca Nguyn Duy, c bit l cp n nhng nột húa lng quờ th anh Tuy nhiờn cha cú mt cụng trỡnh c th no i sõu nghiờn cu mt cỏch ton din v s th hin húa lng quờ th Nguyn Duy v v trớ ca nú hnh trỡnh th lc bỏt ng i Vỡ th tỡm hiu th lc bỏt Nguyn Duy, chỳng tụi mun c nhỡn nhn mt cỏch c th, cú h thng v s th hin nột húa th lc bỏt Nguyn Duy Trong quỏ trỡnh tỡm hiu ny, nhng nhn xột, ỏnh giỏ v tỡnh quờ, hn quờ th lc bỏt Nguyn Duy ca cỏc nh nghiờn cu phờ bỡnh s l nhng nh hng chung, nhng gi m ban u chỳng tụi tip cn, tỡm hiu th Nguyn Duy mt hng tip cn mi - tip cn th t gúc nhỡn húa 2.2 Lch s nghiờn cu v th ng c Bn Trong thi i ngừ gp nh th nh hin nay, ng c Bn ni lờn nh mt hin tng c bit ng c Bn mt cõy bỳt ti hoa, mt cỏ tớnh mnh m Cn nộm thỡ nộm, cn gi thỡ gi au ỏu theo ui cỏi p v bờn nhng cõu ch rn v n cha mt dũng nhc dõn gian[12;7] L mt hin tng th c ỏo, ng c Bn ó thu hỳt c s quan tõm ca nhiu nh nghiờn cu phờ bỡnh v bn c Nh: ng c Bn v cu tinh ca th lc bỏt, Kh cõu th n ri li i (Nguyn Huy Thip), ng c Bn k mn bỳt ca tri, Tri a anh n cừi th ( Minh Tun), Mỳa vừ khụng gian hp (Lờ Quang Trang), ng c Bn phiờu du vo th lc bỏt (Nguyn ng ip), Nhng cõu th tỡnh tang quờ (on Hng), c th lc bỏt ca ng c Bn (Nguyn Th Anh Th), ng c Bn ngi cy rung trờn cỏnh ng thng nh (Nguyn Vn Quõn), ng c Bn Ting chuụng chựa ma (Khỏnh Phng), Nh th ng c Bn nhu nỏt v trau chut (Trn Huy Quang), ng c Bn ta bóo sng lm ngi (Nguyn Anh Quõn), Lc bỏt tỡnh ca ng c Bn (Vnh Quang Lờ), ng c Bn thi s ng quờ (Bng Sn), Tn mn sau th ng c Bn (Trn Th Thng), Ch i thỏng ba (Chu Nguyn), n vi bi th hay (Ch Vn Long), Hoa dong ring (Lờ Quc Hỏn), Chn trõu t la (Nguyn Chu Nhc), ng c Bn- chng thi s ng quờ (Nguyn Thanh Phong), ng c Bn mt cõu chuyn hoang ng (V Dng), Bn sỏu tỏm (Nguyn Vit H), on khỳc bun, ng c Bn (Xuõn Ba) [12] Tt c cỏc bi vit trờn õy cp v th ng c Bn núi chung v th lc bỏt ca anh núi riờng nhiu khớa cnh khỏc Nhỡn chung cỏc ý kin u thng nht khng nh: ng c Bn l mt nh th lc bỏt ti hoa, th lc bỏt ca anh cú mt v trớ riờng th Vit Nam hai thp k nay.V th lc bỏt ca ng c Bn m bn sc dõn tc, rt gn vi ca dao, dõn ca Th anh thp lờn tõm thc mi chỳng ta nhng nột p v húa lng quờ dũng chy vi vó ca thi gian Trong mt chựm bi vit: ng c Bn v cu tinh ca th lc bỏt, Kh cõu th n ri li i, Nguyn Huy Thip ó ỏnh giỏ cao v ti nng th lc bỏt ca ng c Bn ễng coi th lc bỏt ca ng c Bn thuc vo mụn phỏi ng nng, l lc bỏt gin [12;533] V trờn ht ụng khng nh cỏi duyờn th lc bỏt ca ng c Bn l cỏch lm sng dy nhng nột húa lng quờ th ụng[12;533] Trõn trng ti nng v tm lũng th ca ng c Bn, inh Quang Tn ó vit: Nhc n ng c Bn, cng bit y l mt hn th lc bỏt Phi tha nhn rng: th lc bỏt ca ng c Bn cú mt v trớ riờng th Vit Nam hai thp k nay[82] Nguyn ng ip bi vit ng c Bn - phiờu du vo th lc bỏt ó rt tinh t núi rng: Trong cỏc th hng ha, ng c Bn n lc ca ca dao nhiu hn c Cỏi cht nh quờ th anh kt hp vi cỏi lang bang thõn cũ vc ca mt k b bm dp i sng hin i ó lm thnh mt li núi ngang, tng tng[12;110] Cũn nh th, nh phờ bỡnh Minh Tun thỡ li núi: th ng c Bn vt lờn vi s sỏng gin d m khụng kộm phn sõu sc, mi l, n tng nh mang c hn thiờng ca t tiờn mi li i thoi, mi ting nh thm[12;105] Vi kinh nghim v mt tõm hn nhy cm ca ngi phờ bỡnh cú ngh, on Hng bi vit Nhng cõu th tỡnh tang quờ ó khỏm phỏ nhng nột p ca th ng c Bn chớnh nhng hỡnh nh quờ mựa: Th lc bỏt ca ng c Bn p v p mc ca th ca dõn gian, ca nhng cõu ca dao m ta c mi th h, c c cuc i m c git mỡnh[12;661] Tỏc gi Bng Sn bi ng c Bn - thi s ng quờ ó khng nh ng c Bn l mt nh th kit xut lc bỏt, cú l l hn Vit cht lc ngn nm dn vo tõm hn thi s lm ta nghiờng ng mờ say nhng th nh t ca dao i ra, nh t th i vo ca dao, c ngt lm v li[12;728-729] Khỏnh Phng Ting chuụng chựa ma thỡ nhn thy rng: Th ng c Bn d hiu i vi i a s cụng chỳng Nú d i vo tõm hn ngi c bi chớnh li cm v logic dõn gian[12;686-687] Cũn nh th Nguyn Thanh Ton bi Vi ý ngh tn mn v th ng c Bn thỡ li vit: th mnh th ng c Bn l th th ng quờ, ngụn ng ng quờ, cm hng ng quờc bit l tỡnh ý t tng ng quờ[12;752] V Ch Vn Long bi vit n vi bi th hay ó khng nh v p mc mc, tinh t m lng sõu ca th ng c Bn nh sau: Trong th trng th o t hin nay, th ng c Bn nh mt bụng hoa ng ni, nhng v p ca nhng bụng hoa y li thiờn v s vnh hng[12;775] Cú th thy Mi nm gn õy, ng c Bn xut hin nh mt ngụi bng gia bu tri th lc bỏt Gia cụng cuc i mi th n o, hn lon, anh hin lờn nh mt nim yờu mn nhng giỏ tr dõn tc, anh b qua mt s nh th lc bỏt cú ting vt lờn tr thnh mt nh th lc bỏt xut sc[12;719] Trong cỏc bi vit trờn, cỏc tỏc gi ch yu nhn xột v th lc bỏt ca ng c Bn c hai mt ni dung v hỡnh thc ngh thut v u cú nhng phỏt hin mi m, c ỏo v th lc bỏt ca anh iu ny ó khng nh ti nng th lc bỏt ca ng c Bn cng nh s yờu thớch v trõn trng ca bn c i vi nhng th lc bỏt hp dn, gin d, mc mc, thm m hn quờ ca ngi thi s ti hoa m cng lm truõn chuyờn ny 2.3 Lch s nghiờn cu v th Phm Cụng Tr L ngi n mun nhng Phm Cụng Tr ó gõy n tng sõu m vi c gi bng nhng cõu th vng hn quờ ca mt ti nng him cú v th lc bỏt ó cú khỏ nhiu bi vit thm bỡnh, ỏnh giỏ v th anh Tỡm hiu v s th hin húa lng quờ th anh, chỳng tụi quan tõm hn n nhng bi vit, nhn xột cú ý ngha i vi ti ca lun Trc ht phi k n nhng nhn nh rt sõu sc ca V Qun Phng - mt cõy bỳt vit rt hay v th Phm Cụng Tr Trong bi Phm Cụng Tr sau 10 nm th vi c may, ụng vit: Anh Phm Cụng Tr cú ging th dõn tc hi xa c, gn gi vi ging Nguyn Bớnh, cng l nh th Thnh Nam, ng hng vi Tr () Anh Phm Cụng Tr l ngi mi vit, nhng cỏi ging th anh cú hụm cng ó mang c nhiu phong v ngt ngo v duyờn dỏng ca cnh quờ, tỡnh quờ[55;5] Ri n C may thi tp, V Qun Phng li cú nhng nhn xột rt chõn thnh vi th Phm Cụng Tr C may thi gm phn: Ph; Quờ; Em; Tuyt; Rng, gm ngút 200 bi chn t Li th c may (I, II, III) ễng khng nh th Phm Cụng Tr hp dn bn c c bit l lp tr vỡ: Phm Cụng Tr hay chp c cỏc chi tit sng, phỏ khuụn phộp xa; nh th hay úng vai nh quờ quan sỏt cỏc mt sng ng thi Cũn Trn ng Khoa li ch cỏi cht th mang hn dõn tc ụng ngm so sỏnh Phm Cụng Tr vi Nguyn Bớnh: Gia lỳc ngi ta xuụi v thnh ph thỡ Phm Cụng Tr li ngc ngoi ụ, tr v lng quờ, v ri anh c i mói, i hỳt v x dõn gian, ú anh gp Nguyn Bớnh, v lp tc, anh ó b thi s ng hng ny bt mt hn![69;312] Chu Vn Sn thỡ vit: Phm Cụng Tr ch trng tr v tip mch hn quờ Bờn cnh iu than bun cú t ca dao, hn quờ Tr cũn m thờm mt iu vui say, khe khon, ti tr Gia cỏi thi th tr ang tung ty canh tõn, tỡm kim nhng iu thc mi, Tr li giu chic n bu xa nhng hng lc bỏt v gy khỳc trng vng ngừ quờ m gi vo ú nhng vui bun ca thi mỡnh[69;314] Trong Ngi th gy khỳc trng vng ngừ quờ, V Nho ó a nhng cm nhn rt xỏc ỏng v nhng nột c ỏo ca th Phm Cụng Tr: nu khụng ti nng m vo lng th mun d tnh, d quờ li gy khỳc trng vng ngừ quờ trờn cỏi n c k mt dõy thỡ nmựng tht cng chng khin c ý[49;62] Tip tc khng nh nhng nột c sc riờng cú ca th Phm Cụng Tr, V Nho vit: Bc vo lng th, Phm Cụng Tr nh ngi ó cú duyờn n t lõu vi th ti lc bỏtV mt th ti lc bỏt, Phm Cụng Tr ỳng l mt nh th lc bỏt Qu khụng sai anh coi lc bỏt l c gia ti[49;67-69] Bựi c Ba bi Mu sc phong tỡnh dõn dó v cuc sng Phn thi I ca Phm Cụng Tr ó khng nh Phm Cụng Tr cú ging th m cht dõn gian, khỏ nhun nh () V ri nh th mt cuc tỡm kim s bỡnh an lũng, nh th th hn mng m v chn ng quờ thng nh[3;7] Khụng ch vy, tỏc gi bi vit cũn ch c ly t ca dao, dõn ca, thnh ng tc ng im ny ng c Bn rt gn vi Nguyn Duy: Ting chim thnh ting vừng o Bõng khuõng tụi mc trờn ro i em (Ngừ quờ) c bit l h thng thnh ng anh dựng cỏc cõu th rt n tng dự quen tai nhng li mang li cm xỳc mi l Ta hóy tr v vi li núi ca cha ụng t ngn nm trc th anh thy c sc sng ca nú cũn n ngn nm sau: Tao khụng theo úm n tn My khụng trõu lm vy cn ngừ quờ (Núi chuyn vi nhng cõy c di) Bỏt cm v nng chan sng no m s nhng cho (Tr v vi m ta thụi) C cũn kt túc xe t Hung chi chim mum ngn ng thỏng ngy (Chia tay mt trn ma ro) Nh bn cng ging nh tụi Mỏi tranh vỏch t nhỡn tri qua vung (Con sỏo sang sụng III) To nột duyờn dỏng, tỡnh t nh ca dao dõn ca, ng c Bn cng s dng khỏ nhiu nhng i t nhõn xng quen thuc ca dao: mỡnh, ta, tụi, aiv nhng cõu hi nh ca dao: Sao? bit õu? Ai? Bao gi? õu? Chng? Cú cũn nh n tụi Cú thng thuyn gia sụng trụi lng l (Ch Thng) Bõy gi ma giú v õu? tụi nh mói mt mu túc xa (Ma giú v õu) Sao cha thy chic thuyn rng Ch vi m qua giụng bóo ny? (V ờ) Kt hp vi nhng h ngụn ng ú, ng c Bn cũn s dng rt nhiu thnh phn tỡnh thỏi t, li vớ von so sỏnh, n d giói by cm xỳc tng sc gi cho cõu th : i m i v ri ng ta trng xúa c tri nc (V ờ) Hn tụi nh mt lỏ bựa Lng l treo gia cn ma c tri (Vo chựa) 108 Cựng vi ú, ng c Bn cũn s dng mt lot nhng t, cm t giu tớnh to hỡnh cho nờn cnh vt ni lng quờ, tõm t ca nhõn vt tr tỡnh hin lờn sinh ng, tớnh trc quan gõy n tng sõu m: cn bóo m cụi, nng, gom bóo, cỏi dc ngi, li ca khc trờn li dao, thuyn tụi u nng trờn sụng góy so, chi nng vo traMt c im ni bt ngụn ng th ng c Bn ú l ngụn ng giu nhc tớnh Tớnh nhc th ng c Bn c th hin cỏch ip cu trỳc: Lm tri tri phi cú sao/Lm sụng sụng c dt phự sa (V li chn xa), cỏch phi thanh: th ng c Bn cng cú s phi hi hũa ca lc bỏt truyn thng nờn cõu th cú tớnh nhp nhng uyn chuyn: Trỳc xinh c mc sõn ỡnh/Tụi cũn nng mt tỡnh a mang/Nhng cõu th di lang thang/Gi ngi mt chỳt hn hoang quờ (Xin ngi mt chỳt mng m) Khụng ch dng tinh hoa ca truyn thng cỏch phi iu, ng c Bn cũn cú sỏng to riờng cỏch gieo phi iu by t cm xỳc Vic s dng mt lot bng (l c trng ca ting núi Vit Nam, cng l c trng ca õm vc lc bỏt), anh ó din t sõu sc cm xỳc trm bun ngh v tỡnh yờu: Em i nh chim v ngn ri mt cỏnh húa tan nỏt chiu (Sụng Thng ngy khụng em) Cng ging nh Nguyn Duy, tỡm hiu ngụn ng th ng c Bn, ngi c s c cm nhn nhng hỡnh nh th p nh vo ti s dng ngụn ng ca anh ú l s sỏng to phộp chuyn i cm giỏc tng cõu lc bỏt Vớ nh: Vn nng thy bóo, vt cõu lc bỏt, mang cõu lc bỏt tiờu, li ca khc trờn li dao, tia nng mc trờn roTt c nhng cỏi tng nh vụ hỡnh li c hỡnh nh húa thnh nhng cỏi c th tng sc gi hỡnh, gi cm cho cõu th Khc nhng ng chỏt, xút chua tỡnh yờu ca nhõn vt tr tỡnh, khụng gỡ hay bng cỏch c th húa ni au nh th ny: Mt tay cm nhng xút chua Mt tay ting chuụng chựa yờu (Xin ngi mt khỳc mng m) Tỡm v vi dũng sụng húa, thuyn th ca ng c Bn ó buụng mỏi chốo ngụn ng gia bn b nhng tinh hoa ca ngụn ng Ting Vit ct lờn iu riờng ca mỡnh ú mi cõu, mi ch u nh lng sõu hng hoa ca ng ni Ngụn ng th Phm Cụng Tr li ni bt vi s gin d, nh nhng, sỏng, d nh, d thuc: Khúc ci ó rn chõn chim Kớnh eo i - p ó thờm mt vi (Trung niờn) c bit, Phm Cụng Tr cng s dng khỏ nhiu cỏc i t nhõn xng quen thuc ca ca dao nh: ai, mỡnh, ta, tụi, emv li núi phim ch dõn gian: Ai thng núi nng l ma 109 Núi bóo cp by l cha cú gỡ (Ai) V sõu sc, thõm thỳy vi thnh ng: Nga xe ó vón cuc chi C tn tt c thi sang sụng Gt gự m thng vo cung c n c ngó v khụng mt gỡ (C tn) Bờn cnh ú, anh cũn s dng khỏ nhiu h thng t lỏy, c bit l nhng t lỏy khỏ mi l (thao lao, thũn lũn) nh mt im nhn v bc tranh lng quờ: pht ph, la , chp chn, thựng thỡnh, vộo von, bao la, bỏm bớu, trn tr, phiờu diờu u trn chõn t phiờu diờu Gu qun bỏm bớu c chiu c may (Sang hố) Cú th thy ngụn ng th lc bỏt ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr in du m nột tinh hoa ca truyn thng nhng li cng vụ cựng hin i ỳng l ngụn ng th khụng ch l ngh thut ngụn t m cũn c xem nh l h qu ca mt quan im thm m i vi i sng[13;195] c im ngụn ng ú ó to nờn hn ct ca bc tranh quờ th cỏc anh 3.5 Ging iu 3.5.1 Khỏi nim Trong cỏc yu t ca phng thc th hin, ging iu l mt hin tng ngh thut, l phng tin biu hin quan trng ca ch th sỏng to, ng thi cũn l mt biu hin nhng thi i thi ca nht nh Ging iu l yu t quan trng vic xỏc nh phong cỏch ca mt tỏc gi.Vy ging iu l gỡ? Ging iu l thỏi , tỡnh cm, lp trng t tng, o c ca nh i vi hin tng c miờu t, th hin li quy nh cỏch xng hụ, gi tờn, dựng t, sc iu tỡnh cm, cỏch cm th xa gn, thõn s, thnh kớnh hay sung só, ngi ca hay chõm bim[50;112] Vi th, ging iu l mt thnh t khụng th thiu c vic xõy dng v trin khai t tng, xỳc cm ca nh th Theo Nguyn ng ip ging iu th l mt nhõn t khụng th thiu c oỏn nhn dung mo, khớ cỏch ngi cm bỳt[23;8] Mi thi i thi ca, mi nh th ti nng ó nh hỡnh c phong cỏch thỡ khụng th khụng cú ging iu riờng ging iu chung ca thi i Ging iu th tr tỡnh khỏc ging iu xuụi t s Ging iu th tr tỡnh ch yu l ging n () th tr tỡnh trc tip bc l ging iu tỏc gi, chy mt trng nhỡn, mt kờnh ging ch o[23;9] Nhỡn chung, ging iu th tr tỡnh ch yu c bc l qua nhng c im chớnh sau[80]: Mt l, th hin trc tip, trc din quan nim, thỏi lp trng ca ngh s m ging iu th mang tớnh ch quan 110 Hai l, nu xuụi cú ý thc khỏm phỏ i sng tng ỏy ca nú, phõn tớch mt cỏch minh bch, k lng cỏc hin tng thỡ th li l nhng mng tõm trng in hỡnh, nhng nhỏt ct ca dũng cm xỳc mónh lit cho nờn ging iu tỏc phm thng trựng khớt, tng hp vi ý tỏc gi Ba l, ging iu bao gi cng chi phi n cỏc phng din hỡnh thc, c bc l qua nhng tớn hiu cú tớnh hỡnh thc Trong thc tin ngh thut, ging iu khụng hin chp vỏ, ri rc m c toỏt t nhng mao mch nh bộ, li ti ca tỏc phm Vic biu hin nú cũn nh cy vo cỏch xõy dng nhp iu v kh nng iu phi cỏc k thut s dng hỡnh nh, gieo vn, dựng t to thnh mi quan h bờn trong, gúp phn lm nờn s thng nht c bn ca tỏc phm Cựng vi s phỏt trin mnh m ca cỏc th loi qua tng chng ng th, chỳng ta thy rng ging iu th cng tr nờn phong phỳ v a dng hn nhiu Mch p cuc sng, xỳc cm nh th, cu t, th loi v cui cựng l ging iu, ú l kt qu ca quỏ trỡnh ngun, bt nhp v th hin Quỏ trỡnh y ngy dn hng n s ng thun, tng ng Vỡ vy m nhp th ca cuc sng vi nhiu cung bc, sc thỏi vụ cựng khỏc cú c hi c hin hu th Cng chớnh vỡ vy m sc hp dn ca th mói trinh nguyờn, mói khụng cựng Ngy nay, bờn cnh cỏc th th truyn thng, th t c bit n r, ging iu th cng a dng hn, gn õm hng i thng hn Th Vit Nam sau 1975, cú s a dng v ging iu Ngi ta thy cú hai xu hng cựng tn ti trỏi chiu Mt phớa tỡm v cỏc th th truyn thng, c bit l lc bỏt c gi ging iu mt m Mt phớa khỏc li tip tc xu hng núi húa c m t Th mi 1932-1945[13;210] 3.5.2 Ging iu th lc bỏt Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr Tỡm hiu ni dung v chc nng ca th Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr, chỳng tụi thy nhiu sc thỏi ging iu ca ca dao, dõn ca: ging kớch, chõm bim, bụng ựa, gho, ging cm thng, than vón, tõm tỡnh v ging sng khoỏi, ngi ca Vi Nguyn Duy, ta bt gp ú l nhng li ca ờm ỏi, ngt ngo nh li ru ca ca dao: Con cũ bay l bay la theo cõu quan h bay chin trng nghe hỏt gia nỳi non m hng ng c dp dn mõy (Khỳc dõn ca I) Vi cỏch s dng ngụn ng giu tớnh hỡnh tng, gn gi vi ca dao nờn th Nguyn Duy cú ging iu m thm, õn tỡnh, cm ng, ngõn nga th hin mt tõm trng trn y yờu thng, thi v, lc quan: Tht tha ỏo trng núi ci ta thng nh mt thi ỏo nõu 111 túc hoe hoe chỏy trờn u ta v bn gỏi ci trõu hc bi (o trng mỏ hng) Gho l mt nhng sc thỏi ca ca dao dõn ca Nguyn Duy ó dng nú mt cỏch thn tỡnh Khụng phi ngu nhiờn m Chu Vn Sn li so sỏnh Nguyn Duy v Nguyn Bớnh Hai nh th u i t cỏi nụi dõn gian nu nh Nguyn Bớnh thiờn v iu than thỡ Nguyn Duy li thiờn v iu gho Ging iu gho kt hp vi cht bi bm ó cho thy c tn cựng bn ngó ca Nguyn Duy iu ny c th hin rừ th Bi Ngi dng ngi õu v i cựng ta mt chuyn i ũ y (ũ y) Ny em cht hi xuõn thi gian lm phộp ty trn ú oỏn õn húa gii t t t t mt n ri nh lỏ vng (Thi gian) Cht hi hc Nguyn Duy thng c i kốm vi cỏc t m , buụng li, rt duyờn dỏng ca ca dao: em bỏn giú cho gii anh ỏnh thu bn ngi buụn (Thỏch thc) Ging iu tro lng thng c Nguyn Duy s dng kốm vi cỏc t cú tớnh cht rt bi: cc, cc k, vụ t i, hi b Ngon lnh giú lng ma li vụ t nh thc nh m nh gỡ (Vụ t) Xin nghe anh núi cc nghiờm linh hn cỏt bi (Cm bi ca) Tuy nhiờn th Nguyn Duy ta cũn thy yu t phn ca dao rt rừ Ca dao xa thit tha khuyờn rng: Con i m dn cõu ny/Sụng sõu ch li ũ y ch i Cũn Nguyn Duy li tinh nghich xui khin:m rn nh xung y i Trong s i lp y c ca dao v c th cựng bay bng hn, sng ng hn, sõu sc hn Phn nhng li nõng lờn, lm rừ hn mch i hin i, a dng, a chiu[74;78] ỳng nh Li Nguyn n ó núi: Nguyn Duy ó to nờn cỏi ting ci khỳc khớch, ging bụng ln bn ct gia nhng dũng tr tỡnh phỏ v cỏi v rng rng c dõng tro lờn lm cng thng v mt mi tõm lý cm th[2;11] V ng sau cỏi v pht i ú, li l tõm trng y bi phn, chua xút, mt thỏi 112 sng tớch cc Ging iu th Nguyn Duy l ging iu c hp th t ging iu ca ngi dõn Vit Nam ta ri tinh lc, thng hoa(Lờ Th Thanh m) Cũn ng c Bn ỏm nh ngi c vi ging th than, trm bun chua xút Anh khụng cú c cỏi hi hc nh Nguyn Duy i tụi cú mt ngi thng cm rỏch ỏo nm sng cựng nh Sang giu mc k ngi ta i tụi ch nhng xút xa i tỡm (i tụi) mt bi th khỏc núi v m, anh ó than th: M khụng cũn na gy Giú khụng cũn na say túc bun (Tr v vi m ta thụi) Sõu nng v tỡnh cm, ng c Bn nhỡn v lng xúm quờ hng õu õu cng thy xút xa, nng lũng Ging iu trm bun ny cú ngun gc t nhng khỳc nhụi gan rut cuc i riờng ca anh nhng nú cng l s nh hng ca iu than ca dao Cú th thy iu than th ng c Bn chớnh l nhng thn thc tõm hn ca ngi lao ng chõn lm tay bựn, sut mt i phi bỏn mt cho t bỏn lng cho tri Cựng vi ging iu trm bun, chua xút, th ng c Bn cũn cú ging gho dớ dm ca ca dao : Em bỏn gỡ y em i tụi mua mt n ci lm duyờn Nu khụng tr c bng tin Tụi ly trng lim lm bớm túc cho (Duyờn quờ) Nh quờ cú my trai t Qun bũ m ci gi v sang chi (Nh quờ) Ging gho ó em n cho anh mt nh v riờng khụng th trn ln Cựng vi ú l ging tng tng dõn gian, bn ct, thỏch thc nhng cng rt m thm, yờu thng: Yờu em nu phi t tri Cng vui v cht nh chi o (Gi Tõn Cng) Cỏnh hoa sc mt li dao Vỡ yờu tụi c cm vo nh chi (Hoa dong ring) Cỏi ging y kiờu ngo y ó lm nờn s thnh cụng trờn hnh trỡnh chinh phc cỏ tớnh th ca ụng c Bn 113 Phm Cụng Tr li thiờn v k l, th than im ny anh rt gn vi Nguyn Bớnh Ging iu than ca Phm Cụng Tr khụng ch cú th than v i t, v chuyn tỡnh m c nhng bi th vit v lng cnh quờ hng thỡ cng nhum mu tõm trng: M tụi ụi lỳc chnh bun Ngi ngi nhc chuyn xúm Cn chiu ma Chng mụng bt c mũ cua Ngy ba chiu ch cho va bỏt cm Ca Cn dn tỳi buụn Lu mỡnh nng dt rm gia ngy (Vn Lý- ch Cn) Hay ca dao cú cõu: Trm nm nh li hn hũ Cõy a bn c ũ khỏc xa Phm Cụng Tr cng than y chua xút trc cỏi i thay ca ngi tỡnh: Gp tụi em hi hng h Anh cha ly v cũn ch i Em i li chui ci Trong tụi v mt khong tri pha lờ (Li th c may) Ri anh than cho s i thay, xung cp ca l thúi, húa ang dn b mai mt: Bõy gi l lm ngi ta Hin lnh ri cng húa lm li (T s) Bin ngoi ca mỏt xa Chp chn in tt húa mỏt gn (Ra ph) Vn l gỏi nh lnh Em tụi mụi mt xanh bao gi? Cha m bn vic cy cy M em cú bit vic ny cho khụng? (Tỡnh c) Cựng vi ú, Phm Cụng Tr cũn th hin cỏi tụi ca mỡnh bng cht ging ngang tng, bt chp nhng cng rt tinh nghch, dớ dm nh ca dao: Trờn chựa cỏc c tng kinh Chỳng mỡnh tr quỏ chỳng mỡnh tng (ng vo chựa Hng) 114 Ging iu l mt yu t c trng ca hỡnh tng tỏc gi tỏc phm Nu nh i sng, ta thng ch nghe ging núi nhn ngi thỡ hc, ging iu giỳp chỳng ta nhn tỏc gi[58;42] Ngi c cú th nhn thy tt c chiu sõu t tng thỏi , v th, phong cỏch, ti nng cng nh s trng ngụn ng, cm hng sỏng to ca ngi ngh s thụng qua ging iu Tỡm v vi hn thiờng dõn tc, ci ngun gc r sõu xa mi cõu ca dao vi ct cỏch hin i ó lm nờn s a dng ging iu ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr Bng vo s c sc y, h ó lm mi m, phong phỳ thờm rt nhiu cho th ca Vit Nam thi i mi Vi tt c nhng thnh cụng miờu t nhng nột húa lng quờ th lc bỏt, Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr l nhng nh th sỏng giỏ, gúp phn m rng biờn v lm sõu sc trng thm m th ca Vit Nam ng i núi chung v th lc bỏt ng i núi riờng theo nh hng m ng ó ra: xõy dng v phỏt trin mt nn húa Vit Nam tiờn tin, m bn sc dõn tc 115 KT LUN Qua kho sỏt nhng biu hin húa lng quờ th lc bỏt ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr, chỳng tụi i n nhng kt lun sau õy: Vn hc v húa cú mi quan h mt thit vi nhau, hc l mt b phn khụng th tỏch ri ca húa Vỡ Vn hc l gng mt tiờu biu cho húa tinh thn mi dõn tc Th ca núi riờng hc núi chung, l mt nhng phng tin hu hiu nht biu hin húa Vi cỏch hiu nh vy, cú th thy, húa lng quờ th lc bỏt ng i trc ht v ch yu l s biu t tht tinh t, ti hoa nhng nột húa xúm lng, húa lng quờ Núi rng l nhng giỏ tr tinh thn ct lừi ca dõn tc vit Nam Trong xu hng th gii a cc, c th gii thu hp li, chung sng hũa bỡnh, giao lu quc t ca tng dõn tc, tng quc gia ngy mt m rng, th ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr chớnh l nhp cu bn bố th gii hiu v húa Vit Nam, hc Vit Nam t ú hiu thờm t nc v ngi Vit Nam Lc bỏt l th th cỏch lut c bt ngun t hc dõn gian v xut hin dũng hc vit t khong th k XV Tri qua nhng bin ng ca lch s, th th anh minh ny tn ti v phỏt trin mnh m cho n ngy nay, khng nh l th th s mt vic khc tớnh t nhng iu cm xỳc, tõm hn dõn tc T ch l mt th th cũn xụ b, t do, lng lo v cỏch th thc, qua thi gian lc bỏt ó c gn lc tr thnh mt th th t n chun mc tiờu biu l bn Thiờn thu tuyt diu t- Truyn Kiu ca Nguyn Du Thờm mt ln ta thy rng th loi khụng ch l hin tng v phng thc t chc tỏc phm m cũn l quan im thm m i vi i sng ó c cu trỳc húa Vỡ vy th loi cú s bin i quỏ trỡnh phỏt trin ca th[13;177] Mc dự ó xõy dng c mt õm lut chun mc, nhng th lc bỏt khụng ngng ng hon thin hn Cỏc nh th sau ny ó khụng ngng sỏng to da trờn s k tha nhng tinh hoa truyn thng lm nờn din mo mi cho th lc bỏt th ca hin i, phự hp vi iu cm xỳc ca ngi thi i S thay i ny c th hin sõu sc c trờn phng din ni dung v hỡnh thc Khụng phi lỳc no lc bỏt cng dựng miờu t nhng giai iu d nghe ca nhõn tỡnh th thỏi, m nú cũn c dựng núi lờn nhng mang tớnh thi s, nhng nghe tng chng cú mt cht th no nh: ụ nhim mụi trng, giỏ c th trng V lc bỏt cng khụng phi lỳc no cng chun mc vic gieo ting th dũng bỏt, cỏc nh Th mi ó linh hot dng cỏch gieo ( ting th 4) lm mi ting th ca dõn tc Ngoi ra, ngi ta cũn thy cú nhng cp lc bỏt b tỏch bi hin tng chm cõu gia dũng, hay nhng cõu th vt dũng, nhng cõu th bc thang 116 iu gỡ ó lm cho th lc bỏt cú kh nng bin húa vụ cựng tinh vi, cú sc sng mónh lit nh vy? Phi chng mch ngun chớnh l nhng nột c ỏo, c sc ca húa Vit Nam, húa lng quờ! Nghiờn cu ba trng hp Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr, chỳng tụi thy rừ mt khuynh hng lm mi th bng vic tỡm v vi ci ngun húa dõn tc, khai thỏc mnh bo thi phỏp th ca dõn gian m th th lc bỏt l mt s biu hin tiờu biu Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr l ba i din tiờu biu cho lc bỏt Vit Nam t 1975 n Trờn hnh trỡnh sỏng to thi ca ca mỡnh, h luụn trn tr, tỡm tũi tỡm cỏch th hin mi Nhng ci ngun húa lng quờ l ni th ca cỏc anh khc khoi hng v Tỡm v vi húa lng quờ l mt thỏi ngh thut tớch cc, khụng phi l thúi bo th trc cỏi mi m l mt nhn thc khoa hc v quy lut ca mi cỏch tõn cuc sng cng nh cỏch tõn ngh thut Tri lũng cựng nhng thn thc sõu xa cừi lũng cỏc anh, ta nhn thy khỏt khao i mi th ca, khỏt khao hng thin, nớu gi cỏi p vỡ hnh phỳc ca ngi bng nhng nột v chõn thc, mc mc m lng sõu Vy nờn cú th ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr cỏi khụng khớ rn ró ca hi lng, cỏi tro ca thiờn nhiờn thụn dó, cỏi mt m m sõu ca tỡnh ngi ni gc lỳa b tre hn huTt c chỳng c tỏi hin mt cỏch chõn thc m khụng kộm phn tinh t ri n lt mỡnh, s hin din ca chỳng cú ý ngha nh mt nhõn chng sng, nh mt bo tng bng ch ngha, mt th bo tng tõm thc lu gi cỏc giỏ tr húa, cỏc sinh hot húa ang cú c b mai mt trc tc ụ th húa nhanh n chúng mt ca thi kinh t th trng th hin cỏc c im ca húa lng quờ hỡnh tng th, nh mt l tt yu Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr ó tỡm n mt hỡnh thc phụ din, mt iu th thớch hp: th lc bỏt Vỡ vy th ca cỏc anh m mu sc dõn gian Nh duyờn tin nh, cỏc anh u tỡm n vi th lc bỏt ri li cựng ni danh Cú th núi mng th lc bỏt l mng th thnh cụng nht ton b sỏng tỏc ca cỏc anh Th lc bỏt ca cỏc anh mang m cht ca dao truyn thng nhng cng rt hin i cỏi v tng chng nh rt truyn thng y, li l s cói li to nờn nột hin i, lm phỏ v s u n v n iu cho th loi Qua kho sỏt nhng th ca cỏc anh, chỳng tụi thy biu hin linh ng, c a nht nhng nột húa lng quờ th, cỏc anh ó dng rt c ỏo, sỏng to ca dao truyn thng T nhng li ru, cõu ca cú t ngn xa, cỏc anh ó to nờn nhng t th c ỏo cho riờng mỡnh cng t ú lm cho ca dao sng lõu bn hn tõm hn dõn tc Cựng vi ú, iu cm xỳc v húa lng quờ, ó hng ngũi bỳt ca cỏc anh n vi nhng hỡnh nh gn gi quen thuc cuc sng ca mi ngi dõn quờ Vit Nam, ú l nhng hỡnh nh ó sng mnh m ca dao v cú l s sng ngn i tõm hn dõn tc Vit Nam iu c bit l Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr khụng ch dng hỡnh nh theo nguyờn mu ca ca dao, dõn ca m 117 cỏc anh cũn sỏng to vic xõy dng hỡnh nh th mang m hn quờ Vỡ vy, ngi ta thy hỡnh nh th cỏc anh c xõy dng trờn mt cỏch nhỡn, cỏch cm hng v húa lng quờ, hng v ci ngun Ngụn ng c s dng th ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr u rt a dng, rt gn gi vi ca dao, gn vi i sng hng ngy Nhng i t nhõn xng ca ca dao dõn ca, nhng lp t ch a danh quen thuc ngy no ca ca dao hin hỡnh sinh ng hn th ca cỏc anh lm nờn nhng nột duyờn dỏng khỏc l ca mi ngi th hin nột p ca húa Vit Nam- húa lng quờ Cựng vi vic s dng hi hũa gia ngụn ng dõn gian v ngụn ng hin i giu tớnh hỡnh tng, ú ngụn ng i thng l ch o, Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr cũn to nờn thnh cụng biu hin húa lng quờ bng cỏch th hin ging iu th mang õm hng ca cuc sng thng ngy m thm, tr tỡnh, thi v pha ln nhng õm hi hc, y suy t, kt hp gia truyn thng v hin i S k tha truyn thng v cỏch tõn trờn nhiu mt th loi lc bỏt ó lm nờn nhng thnh cụng nht nh hnh trỡnh sỏng to thi ca ca Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr t nc ang trờn ng i mi, hi nhp nhp húa ang ng trc nhng nguy c mi, vic gi gỡn bn sc húa l ht sc quan trng Biu hin húa lng quờ bng c trng ca th th lc bỏt, Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr ó th hin sõu sc v cm ng trỏch nhim cụng dõn ca mỡnh vic gỡn gi bn sc húa dõn tc iu ú cng l nguyờn nhõn gúp phn to ln vo s phỏt trin ca nn hc nc nh thi i mi 118 TI LIU THAM KHO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 o Duy Anh (2006), Vn húa l gỡ? Tp Vn húa dõn gian, (s 3), tr 66- 67 Li Nguyờn n (1986): Tỡm ging mi, thớch hp vi ngi thi mỡnh, Bỏo Vn ngh , (s 15), tr 11 Bựi c Ba (2005): Mu sc phong tỡnh dõn dó v cuc sng Phn thi I ca Phm Cụng Tr, Bỏo Vn ngh, (s 46), tr 7; 15 M.Bakthin (2005): Sỏng tỏc ca F Rabelais v nn húa dõn gian trung c v phc hng, Nghiờn cu Vn hc, (s 3), tr55-tr67 M.Bakthin (2005): Sỏng tỏc ca F Rabelais v nn húa dõn gian trung c v phc hng, Nghiờn cu hc, (s 4), tr126-tr143 M Bakhtin (1992): Lý lun v thi phỏp tiu thuyt, Trng vit Nguyn Du, H Ni ng c Bn (1992): Con nga trng v rng qu ng, Nxb Vn hc, H Ni ng c Bn (1993): Chn trõu t la, Nxb Lao ng, H Ni ng c Bn (2000): Tr v vi m ta thụi, Nxb Vn hc, H Ni ng c Bn (2002): Chuụng chựa kờu ma, Nxb Hi nh vn, H Ni ng c Bn (2000): Cui cựng cũn dũng sụng, Nxb Hi nh vn, H Ni ng c Bn (2006): Chim m vng v hoa c c, Nxb Hi nh vn, H Ni Phm Quc Ca (2003): My v th Vit Nam 1975-2000(chuyờn lun), Nxb Hi Nh vn, H Ni Nguyn Phan Cnh (2006): Ngụn ng th, Nxb Vn hc, H Ni Hong Nhun Cm (2002): Rng rng búng m , n vi th Nguyn Duy, Tp Vn húa Vn ngh cụng an, (S 8) Nguyn Duy (1973): Cỏt trng, Nxb Quõn i nhõn dõn Nguyn Duy (1984): nh trng, Nxb Tỏc phm mi Nguyn Duy (1987): M v em, Nxb Thanh Húa Nguyn Duy (1994): Sỏu v tỏm, Nxb Vn hc, H Ni Nguyn Duy (1994): V, Nxb Hi Nh vn, H Ni Nguyn Duy (1997): Bi, Nxb Vn hc, H Nụi Nguyn Duy (2010): Nguyn Duy th, Nxb Vn hc, H Ni 23 Nguyn ng ip (1994): Ging iu th tr tỡnh, Tp 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 hc, (s 1), tr8-tr12 Phm Vn ng (2004): Vn húa v i mi , NXb Chớnh tr Quc gia, H Nụi H Minh c (2002): Nguyn Bớnh Thi s ca ng quờ, Nxb Vn hc, H Ni H Minh c (1998): Th v my th Vit Nam hin i, NXb Giỏo dc, H Ni H Minh c: V mt s cõy bỳt gn õy hc, Nxb Tỏc phm mi Erenbua (1956): Cụng vic ca nh vn, Nxb Vn ngh Vn Giỏ (1997): Mt lc bỏt v tre, Bỡnh vn, Nxb Giỏo dc, H Ni T Hanh (1986): Hoa trờn ỏ v nh trng, Bỏo Vn ngh, (s15), tr3 Hong Trung Hiu (2002): nh trng ca Nguyn Duy hay ting lũng ú, Tp Vn hc v tui tr, (s 13), tr11-tr12 Lờ Th Hoi (2006): Xu hng tỡm v thi phỏp dõn gian th Vit Nam ng i qua th Nguyn Duy, ng c Bn, Phm Cụng Tr, Lun Thc s HSP H Ni Trn Hon (2002): Phỏc tho chõn dung húa Vit Nam, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Phm ng Huy (1996): Vn húa tõm linh, Nxb H Ni Lờ Quang Hng (1986): Th Nguyn Duy v nh trng, Tp Vn hc (s 3), tr155-tr158 ng Liờn Hng (2007): Th lc bỏt qua ba tỏc gi Nguyn Duy, Lờ ỡnh Cỏnh, Phm Cụng Tr, Lun Thc s HKHXH v NV H Ni T Hu (1973): Xõy dng mt nn húa, ngh ln xng ỏng vi nhõn dõn ta, thi i ta, Nxb Vn hc, H Ni Nguyn Xuõn Kớnh (1992): Thi phỏp ca dao, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni Trn ng Khoa (1998): Th Nguyn Duy, Nxb Giỏo dc, H Ni Mó Giang Lõn (2004): Th hỡnh thnh v tip nhn, Nxb i hc Quc gia H Ni Phong Lờ, V Vn S, Bớch Thu, Lờ Lu Oanh (1998): Th Vit Nam hin i Nxb Lao ng, H Ni Phng Lu (1985): V quan nim chng c Vit Nam, Nxb Giỏo dc, H Ni 43 Nguyn ng Mnh (1996): Nh t tng v phong cỏch, Nxb Vn 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 hc, H Ni Nguyn ng Mnh, Nguyn ỡnh Chỳ, Nguyn An (1992): Tỏc gi hc Vit Nam, Tp 2, Nxb Giỏo dc, H Ni Nguyn Th Bớch Nga (2000): Th lc bỏt Nguyn Duy, Lun Thc s HSP H Ni Phm Thanh Nga (2005): Vn húa Kinh Bc v phong cỏch ngh thut Kim Lõn, Lun Thc s HSP H Ni Phan Ngc ( 2004): Bn sc húa Vit Nam, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni Nguyn Hu Nhn (2003): Vit truyn v nụng thụn l vit v húa Vit Nam, Tp Nh vn, (s 11), tr64-tr66 V Nho (1999): Ngi th gy khỳc trng vng ngừ quờ, i gia th, Nxb Vn hc, H Ni Nhiu tỏc gi (1999): T in thut ng hc, Nxb i hc Quc gia H Ni Nhiu tỏc gi (1966): T di sn, Nxb Tỏc phm mi, H Ni Nhiu tỏc gi -H Minh c ch biờn (1993): Lớ lun hc, Nxb Giỏo dc, H Ni on c Phng (2005): Nguyn Bớnh- hnh trỡnh sỏng to thi ca, Nxb Giỏo dc, H Ni Phan Dim Phng (1998): Lc bỏt v song tht lc bỏt, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni V Qun Phng (2001): Phm Cụng Tr sau 10 nm th vi c may, Tp Nh vn, (s12) Tn Phong (1993): Ting núi nhng cõy bỳt tr, Bỏo Vn ngh ,(s 41), tr3 Nguyn Th Quyờn (2005): Nguyn Duy v th lc bỏt, Th, (s 22) Trỡnh ỡnh S (2005): Tuyn tp, Nxb Giỏo dc, H Ni V Vn S (1999): Nguyn Duy- ngi thng mn n tn cựng chõn tht, Tp Vn hc (s 10), tr68-tr74 Ngc Thch (1997): Ngi v th Nguyn Duy, Bỏo Ph n Vit Nam, (s 1), tr11 ; tr17 Bựi Quang Thanh (1986): L hi truyn thng v hin i, Tp Vn hc, (s 5), tr155-tr158 Hoi Thanh (1972): Bỏo Vn ngh, tr5 63 Trn Ngc Thờm (1997): Tỡm hiu v bn sc húa Vit Nam Nxb 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 TpHCM Ngc Thng (2002): Tm húa v bỳt lc ca ngi vit, Tp Vn hc v tui tr, (s 6), tr 31-tr36 Th Minh Thỳy (1999): V mi quan h gia húa v hc, Nxb Vn húa thụng tin, H Ni Nguyn Khỏnh Ton (1980):Lch s hc Vit Nam, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni Hong Trinh (1998): Bn sc húa Vit Nam tin trỡnh lch s, Tp Vn hc, (s 8), tr3-tr6 Phm Cụng Tr: Li th c may (I, II, III), NXb hc, H Ni Phm Cụng Tr (2000): C may thi tp, NXb Vn hc, H Ni Phm Cụng Tr (2004): Phn thi(I), Nxb Hi Nh vn, H Ni Phm Cụng Tr (2006): Phn thi(II), Nxb Hi nh vn, H Ni Phm Cụng Tr (2009): Phn thi(III), Nxb Hi nh vn, H Ni Minh Tun (2002): Ngy hc lờn ngụi ,Tiu lun phờ bỡnh, Nxb Vn hc Phm Thu Yn (1998): Ca dao vng v th Nguyn Duy, Tp Vn hc (s 7),tr76-tr82 Lờ Trớ Vin (1997): n vi bi th hay, Nxb Giỏo dc, H Ni http://www.cuocsongviet.com.vn Ch-quờ http://www.vnca.cand.com.vn Phm Cụng Tr- gó nh quờ ph http://www datdung.plus.vn Nguyn Duy, ch ngha hn rm r http://www.baomoi.com.vn Nguyn Duy- Ting th vt ngoi biờn gii http://www.baobinhdinh.com.vn Bn v ging iu th tr tỡnh http://www.diendan.go.vn c im ngụn ng th http://www.cand.com.Nhng bi th cui cựng ca ng c Bn http://www.phongdiep.net Tn mn v t v cu t http://www.evan.vnexpress.net Nguyn Duy thi s tho dõn [...]... Phạm Công Trứ Chƣơng 2: Những biểu hiện văn hóa làng quê trong thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ Chƣơng 3: Phương thức biểu hiện văn hóa làng quê trong thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ CHƢƠNG 1 8 VĂN HÓA LÀNG QUÊ VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DUY- ĐỒNG ĐỨC BỐN - PHẠM CÔNG TRỨ 1.1 Văn hóa - những vấn đề chung 1.1.1 Văn học và văn hóa 1.1.1.1 Quan niệm về văn học Văn học. .. làng quê trong thơ lục bát Phạm Công Trứ Tóm lại, đã có nhiều ý kiến đánh giá về thơ của Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ nhưng lại chưa có một công trình nghiên cứu nào cụ thể, toàn diện sự thể hiện văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại qua thơ của các anh Luận văn của chúng tôi nhằm đáp ứng nhu cầu đó 3 Mục đích, đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Mục đích: Nghiên cứu sự thể hiện văn hóa làng. .. hóa làng quê trong thơ Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ, luận văn nhằm thấy được những nét độc đáo trong cách chiếm lĩnh đời sống và thể hiện hiện đời sống thông qua hình tượng nghệ thuật trong một hình thức thơ ca truyền thống Từ đó làm rõ hơn một khuynh hướng vận động của thơ Việt Nam đương đại - Đối tƣợng: Luận văn tập trung vào việc thể hiện văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại qua... phẩm văn học bắt buộc người đọc phải hiểu được chiều sâu văn hóa, mã văn hóa trong đời sống dân tộc bởi mỗi tác phẩm văn học bao giờ cũng chứa đựng những nội dung văn hóa đặc thù nào đó Giải mã văn hóa ẩn giấu trong văn học cũng chính là công việc khám phá mối quan hệ nhiều mặt giữa văn hóa và văn học: “Phải tiếp cận tác phẩm văn học từ văn hóa Một là phải đặt tác phẩm văn học trong bối cảnh văn hóa. .. bộ phận của văn hóa “Mỗi dân tộc có nền văn hóa riêng Văn học nằm trong văn hóa, là tinh túy của văn hóa nên nó cũng phải là đặc trưng của văn hóa dân tộc”[48;65] 1.1.1.3 Mối quan hệ giữa văn học và văn hóa Văn học đã đi một chặng đường khá dài trong lịch sử nhân loại, nó đã trở thành một bộ phận của văn hóa tinh thần và có mối quan hệ chặt chẽ với văn hóa: Văn học là một phần của văn hóa Nó phản... qua khảo sát thơ lục bát của ba tác giả Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ - Phạm vi: + Chúng tôi tập trung vào thể loại thơ lục bát của các tác giả Và đặt sáng tác của họ trong mối tương quan với các sáng tác cùng chủ đề của trào lưu thơ lục bát đương đại + Bên cạnh đó, chúng tôi còn nghiên cứu và sử dụng tài liệu nói về văn hóa dân tộc, và sự thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc trong thơ ca để làm... thi ca của Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ Có người nói “tình yêu hướng về nguồn cội là cái gốc của thi nhân”, tìm hiểu thế giới thơ của Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ, ta thấy các anh đã có “chốn quê neo đậu tâm hồn” Ở đó, người đọc cảm nhận được văn hóa làng quê như dòng sông trào dâng dạt dào trong lòng các anh Dòng sông ấy vẫn chảy trong họ mỗi sớm chiều để tình yêu làng quê càng... mảnh hồn quê được lắp ghép để tạo nên bản sắc riêng của văn hóa làng quê Văn hóa làng quê như dòng suối mát lành tạo nên dòng chảy liên tục của văn hóa dân tộc để bồi tụ lớp trầm tích văn hóa ngày càng thêm phong phú qua lớp bụi thời gian Văn hóa làng quê là điểm tựa vững chắc cho chúng ta có thể tiến xa hơn và ngày càng tốt đẹp hơn trong hành trình phát triển 1.2 Sự thể hiện của văn hóa làng quê trong. .. thức xã hội, phản ánh tồn tại xã hội Vì vậy văn học phải phản ánh văn hóa, bởi khi phản ánh những phương diện của đời sống con người, văn học đã phản ánh văn hóa Vì văn hóa là nền tảng của văn học, chi phối văn học trước hết ở cơ sở văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc Nên văn học luôn luôn chịu những ảnh hưởng to lớn của truyền thống văn hóa Do đó, văn học muốn phát triển lại phải biết lựa chọn những... khuếch đại, có cái bị biến dạng bất thường Nói tới văn hóa làng trước hết nói tới người làng, những con người trong các tư cách: chủ thể sáng tạo văn hóa làng, hiện thân của văn hóa làng, thụ hưởng văn hóa làng và quảng bá văn hóa làng Bản sắc của văn hoá làng quê có thể xem xét trên các bình diện ngôn ngữ, phong tục, tập quán, tín ngưỡng, cách ăn, ở, mặc, đi lại, đời sống nghệ thuật, tổ chức làng xã ... bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ Chƣơng 3: Phương thức biểu văn hóa làng quê thơ lục bát Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ CHƢƠNG VĂN HÓA LÀNG QUÊ VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DUY- ĐỒNG... có công trình nghiên cứu cách cụ thể, hệ thống toàn diện văn hóa làng quê thơ lục bát đương đại Đặc biệt tìm hiểu đề tài: Văn hóa làng quê thơ lục bát đương đại (qua thơ Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn,. .. động thơ Việt Nam đương đại - Đối tƣợng: Luận văn tập trung vào việc thể văn hóa làng quê thơ lục bát đương đại qua khảo sát thơ lục bát ba tác giả Nguyễn Duy, Đồng Đức Bốn, Phạm Công Trứ - Phạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (qua thơ nguyễn duy, đồng đức bốn, phạm công trứ) luận văn ths văn học 60 22 32 pdf , Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (qua thơ nguyễn duy, đồng đức bốn, phạm công trứ) luận văn ths văn học 60 22 32 pdf , Văn hóa làng quê trong thơ lục bát đương đại (qua thơ nguyễn duy, đồng đức bốn, phạm công trứ) luận văn ths văn học 60 22 32 pdf , Chương 1: VĂN HÓA LÀNG QUÊ VÀ SÁNG TÁC CỦA NGUYỄN DUY- ĐỒNG ĐỨC BỐN - PHẠM CÔNG TRỨ, CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỂU HIỆN VĂN HÓA LÀNG QUÊ TRONG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY, ĐỒNG ĐỨC BỐN, PHẠM CÔNG TRỨ, CHƯƠNG 3: PHƯƠNG THỨC BIỂU HIỆN VĂN HÓA LÀNG QUÊ TRONG THƠ LỤC BÁT NGUYỄN DUY, ĐỒNG ĐỨC BỐN, PHẠM CÔNG TRỨ, TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm