0

Luận văn: Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT(chương trình chuẩn) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh

139 518 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2015, 20:03

Luận văn: Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT(chương trình chuẩn) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh. Chương 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ TƯ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1. Cơ sở lí luận và xuất phát của đề tài 1.1.1.Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong đề tài * Hồ sơ và hồ sơ tư liệu Theo cuốn từ điển Tiếng Việt phổ thông của Trương Văn Hùng, Nxb Thanh Niên (2007) "Hồ sơ là tập ghi chép tài liệu về một việc gì, một người nào: lập hồ sơ”[26; 582] Theo luật lưu trữ Việt Nam "Hồ sơ là một tập tài liệu có liên quan với nhau về một vấn đề, là một sự việc, một đối tượng cụ thể hoặc có đặc điểm chung, hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân (Khoản 10 Điều 2)".[ http://www. google.com] Cũng theo cuốn từ điển Tiếng Việt phổ thông của Trương Văn Hùng, Nxb Thanh Niên (2007) "Tài liệu là giấy tờ vật liệu để chứng minh một việc gì: Tài liệu lịch sử, Tài liệu bằng ảnh, Phim tài liệu".[26; 1120] Như vậy, có thể hiểu hồ sơ tư liệu là tập hợp hệ thống thông tin, tài liệu về một vấn đề hay một đối tượng nào đó nhằm lưu giữ hoặc phục vụ cho việc nghiên cứu những vấn đề liên quan về sau. * Hồ sơ tư liệu điện tử trong DHLS: Hồ sơ tư liệu trong dạy học là hệ thống những tư liệu, tài liệu,… có liên quan đến hoạt động dạy và học bộ môn của thầy và trò, phù hợp với nội dung chương trình, có tính giáo dục và phát triển HS trong quá trình học tập.[16; 113]. Trên cơ sở đó, chúng ta có thể quan niệm HSTLĐT trong DHLS là: một hệ thống các nguồn tư liệu do GV sưu tầm, xử lí, chọn lọc, phân loại, đánh giá và xây dựng theo cấu trúc và mục đích sử dụng. Nó bao gồm tất cả các nguồn tư liệu, tài liệu điện tử như: sách, báo, tranh ảnh, lược đồ,… được thể hiện trên máy tính hay các thiết bị công nghệ (được xây dựng có sự hỗ trợ của CNTT) có liên quan đến hoạt động dạy – học LS của GV và HS. Mục đích của việc xây dựng và sử dụng HSTLĐT nhằm bổ sung nguồn tư liệu cho GV trong quá trình DHLS, góp phần đổi mới PP và nâng cao hiệu quả bài học. Trong DHLS, khi nói đến HSTLĐT là nói đến nguồn tư liệu phục vụ cho hoạt động dạy của GV và hoạt động học của HS, muốn sử dụng chúng phải có sự hỗ trợ của công nghệ, kĩ thuật, điện tử. B GIO DC V O TO TRNG I HC S PHM H NI NGUYễN THàNH TUYÊN xây dựng sử dụng hồ sơ t liệu điện tử dạy học lịch sử lớp 10 thpt (chơng trình chuẩn) theo hớng phát huy tính tích cực học sinh Chuyờn ngnh: Lý lun v Phng phỏp dy hc Lch s Mó s: 60.14.01.11 TểM TT LUN VN THC S KHOA HC GIO DC H NI - 2014 LI CM N cú th hon thnh chng trỡnh cao hc v thc hin lun thc s, bờn cnh s c gng, n lc ca bn thõn, em a nhn c s hng dn, giỳp nhit tỡnh ca quớ Thy /Cụ, cng nh s ng viờn, ng h ca gia ỡnh, bn bố sut thi gian hc tp. Trc ht, em xin gi li bit n sõu sc n TS.Nguyn Mnh Hngngi thy a tn tõm hng dn, giỳp em sut quỏ trỡnh hc v thc hin lun vn. Em xin chõn thnh cm n quớ Thy/ Cụ khoa Lich s Trng i hc S phm H Ni, c bit l cỏc Thy/ Cụ t b mụn Lớ lun v phng phỏp dy hc Lich s a to to iu kin thun li cho em quỏ trỡnh hc v nghiờn cu ti trng. Em xin chõn thnh cm n Ban Giỏm hiu, t Vn-S Trng THPT s Mng Khng huyn Mng Khng - tnh Lo Cai a to mi iu kin em thc nghim v hon thnh tt lun vn. Cui cựng, em xin chõn thnh by t lũng bit n n gia ỡnh, bn bố nhng ngi a khụng ngng ng viờn, h tr v to mi iu kin tt nht sut thi gian hc v thc hin lun vn. Mc dự tỏc gi a cú nhiu c gng hon thin lun vn, song khụng th trỏnh nhng thiu sút. Vỡ vy, em rt mong nhn c nhng úng gúp quớ bỏu ca quớ Thy/ Cụ v cỏc bn. H Ni, thỏng 10 nm 2014 Hc viờn Nguyn Thnh Tuyờn K HIU CH VIT TT TRONG LUN VN Ch vit tt Vit y B GD T B Giỏo dc v o to CNTT Cụng ngh thụng tin DH Dy hc DHLS Dy hc lch s GV Giỏo viờn HS Hc sinh HSTLT H s t liu in t LS Lch s Nxb Nh xut bn PP Phng phỏp PPDH Phng phỏp dy hc SGK Sỏch giỏo khoa THPT Trung hc ph thụng TLT T liu in t TN Thc nghim TNSP Thc nghim s phm MC LC H NI - 2014 PH LC CHNG PH LC CHNG M U 1. Lớ chn ti Trong giai on hin nay, chỳng ta ang sng thi i bựng n cụng ngh thụng tin (CNTT), thi i ca nn kinh t tri thc. Con ngi ang lờn chim lnh nh cao ca khoa hc - cụng ngh v ng dng no vo mi mt ca i sng xó hi. Chớnh nhng thnh tu o ó mang li li ớch to ln vic nõng cao hiu qu cụng vic cng nh cht lng cuc sng. nhiu quc gia trờn th gii, giỏo dc luụn c u tiờn hng u, c coi l quc sỏch, l chỡa khoa thnh cụng cho s phỏt trin v hi nhp. Vit Nam, nn giỏo dc ang ng trc nhng bc i y thỏch thc, ũi hi mt cuc cỏch mng mnh m v tỏo bo mi co th xõy dng c mt nn giỏo dc thc s ỏp ng c nhu cu ca thi i. ng v Nh nc ta luụn quan tõm n giỏo dc, mi mụn hc nh trng ph thụng vi c trng ca mỡnh u phi gop phn o to th h tr mt cỏch ton din, o co mụn LS. Lch s (LS) l mụn hc bt buc trng ph thụng co vai trũ rt quan trng giỏo dc th h tr. Thc t cho thy, LS khụng phi l mụn hc truyn th kin thc m quan trng hn, b mụn LS rt co li th giỏo dc o c, t tng, gop phn xõy dng nhõn cỏch v phỏt trin t ton din cho cỏc th h thanh, thiu niờn. Ngay t thi c i, ngi ta ó xem LS l cụ giỏo ca cuc sng,l bú uc soi ng i n tng lai[57; 204], v cho n vai trũ y khụng h thay i. thc hin c vai trũ ny, vic DHLS trng ph thụng khụng phi ch l cung cp kin thc m quan trng phi phỏt huy tớnh tớch cc cho ngi hc, thụng qua nhng ngun t liu thit thc co giỏ tr LS, vi nhng hỡnh nh trc quan, sinh ng v tt c nhng gỡ ó din quỏ kh, tỏi hin li nhng bc tranh LS chõn thc, sinh ng, ỏnh thc c trỏi tim ca ngi hc, to cho cỏc em nhng rung cm t o ny sinh hng thỳ v yờu thớch LS mt cỏch t nhiờn. Tic rng nhng nm gn õy, cht lng dy v hc ca b mụn cũn thp, cha ỏp ng c yờu cu ca giỏo dc v s phỏt trin ca xó hi. Mt thc t ỏng lo ngi hin l nhiu hc sinh (HS) ang th vi LS. S yờu thớch b mụn cng nh cht lng hc ang co chiu hng gim sỳt, hin tng HS vụ cm trc LS ngy cng nhiu, . õy l ln khụng ch ngnh giỏo dc m c xó hi quan tõm. Nguyờn nhõn ca tỡnh trng trờn l s tng hp ca nhiu yu t khỏch quan v ch quan. Theo cỏc nh nghiờn cu giỏo dc v giỏo dc LS, nguyờn nhõn ny n t nhiu hng nh: quan nim cha ỳng v b mụn, vic u t c s vt cht, thi gian cho dy hc (DH) b mụn cha nhiu, HS thng hc i lm cho giỏo viờn (GV) gim tõm huyt ging dy, . Trong cỏc nguyờn nhõn dn n thc trng trờn thỡ d lun xó hi hin rt quan tõm n chng trỡnh, sỏch giỏo khoa (SGK), c bit l phng phỏp (PP) dy v hc. Trong PP dy v hc, vic khai thỏc, xõy dng v s dng ngun t liu in t (TLT) vi s tr giỳp ca cỏc phng tin hin i vo DHLS cũn nhiu hn ch. Thc tin trờn t yờu cu phi sm co nhng gii phỏp khc phc nhm nõng cao cht lng dy v hc mụn LS, o co vic ng dng CNTT vo xõy dng v s dng HSTLT. Chng trỡnh LS lp 10 (c phn LS th gii cng nh LS dõn tc) cha ng mt lng kin thc ln, co nhiu ngun t liu phn ỏnh nhng mnh vn, du tớch ca quỏ kh. Nu GV bit khai thỏc u im ca CNTT, xõy dng v s dng hiu qu ngun TLT s giỳp HS hc hiu qu. Xut phỏt t nhng lớ trờn, chỳng tụi chn Xõy dng v s dng h s t liu in t dy hc lch s lp 10 THPT(chng trỡnh chun) theo hng phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh lm ti lun thc s, chuyờn ngnh Lớ lun v Phng phỏp dy hc Lch s. 2. Lch s nghiờn cu Vn i mi phng phỏp dy hc (PPDH) noi chung, PPDH LS noi riờng o co xõy dng v s dng HSTLT, ó v ang c cỏc nh lớ lun DH, cỏc nh giỏo dc LS v ngoi nc quan tõm nghiờn cu. Tỡm hiu cỏc ngun t liu liờn quan n ti, chỳng tụi xin khỏi quỏt cỏc cụng trỡnh tiờu biu sau õy: 2.1. Nhom ti liu v Giỏo dc hc, Tõm lớ hc v PPDH noi chung 2.1.1. Ti liu nc ngoi B.P.ấxipụp cun Nhng c s ca lý lun dy hc ó nờu cỏc nguyờn tc DHLS, o nhn mnh n tớnh h thng v tớnh vng chc ca vic lnh hi kin thc. ễng cho rng "s lnh hi kin thc l quỏ trỡnh liờn tuc o sõu, chớnh xỏc húa v cng c kin thc" [9; 75]. Tỏc gi cng cho rng phỏt huy tớnh t giỏc, tớch cc ca HS, cn thay i PP c, thay vỡ nm tay hc sinh dn tng bc trờn mt ng phng phiu ca nhng chõn lý a dn sn thỡ bõy gi cn phi s dung mt phng thc dy hc khỏc [9; 68]. Tỏc gi I.F.Kharlamp tỏc phm Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh nh th no, ó khng nh DH l quỏ trỡnh lnh hi mt cỏch vng chc kin thc ca HS, vic nhn thc ca HS khụng ch GV m HS phithc s nm vng cỏi m chớnh bn thõn ginh c bng lao ng ca chớnh mỡnh [39, 17]. m bo tớnh trc quan l mt nhng nguyờn tc c bn ca lớ lun DH chung v DHLS noi riờng. T th k XVI XVII, J.A Cụmenxki (1592 1670), nh giỏo dc ngi Tip Khc (nay l nc Cng hũa Sộc) c bit n l ngi u tiờn a yờu cu phi "m bo tớnh trc quan DH. ễng cho rng, trc quan l quy tc vng ngc ca GV [36 ; tr. 151 ]. Theo K. Usinxki (1824 1870), nh giỏo dc hc ngi Nga thỡ tớnh trc quan phi l c s quan trng nht ca vic DH, vỡ nhng hỡnh nh c bit c lu li oc HS u thu thp c thụng qua trc quan [ 36; tr.12 ]. Trong mt s cụng trỡnh ca cỏc nh giỏo dc v giỏo dc LS, nh: Giỏo duc hc, I ca N.V Savin; Giỏo duc hc, II ca T.A. Ilina, PPDH lich s trng ph thụng trung hc ca A.A Vagin, DH nờu ca I. Ia. Lecne,Developments in history teaching ca Ian Steele; Tin ti mt PP s phm tng tỏc ca J. Marc Denommộ v Madeleine Roy, u nhn mnh vai trũ, ý ngha ca vic s dng dựng trc quan noi chung, phng tin k thut nghe nhỡn DH noi riờng. Theo J. Marc Denommộ v Madeleine Roy: HS hc tp, nhng hỡnh nh nhỡn thy c bao trựm rng hn l nhng hỡnh nh nghe hoc chuyn ng Khụng cú gỡ lm ngi ta khú chiu hn l nhỡn m khụng thy [36; tr.152]. N.G.airi (Nh giỏo dc LS Liờn Xụ trc õy) tỏc phm Chun b gi hc lch s nh th no? ó nhn mnh cụng tỏc chun b ca ngi thy giỏo m trc ht l chun b v mt ni dung. Ngoi ụng cng nhn mnh tớnh c th, hỡnh nh DHLS. ễng coi vic s dung ti liu trc quan nh l mt ngun nhn thc, em li tớnh cu th v hỡnh nh ca s kin, cú giỏ tri ln lao, vỡ chỳng cho phộp HS hỡnh dung li quỏ kh [ 36; tr.9, 25]. Nh vy t rt sm cỏc nh giỏo dc, tõm lớ hc trờn th gii ó cp n cỏc liờn quan n PPDH, nguyờn tc trc quan, DH phỏt huy tớnh tich cc ca HS, cp n tớnh h thng v tớnh vng chc ca vic lnh hi kin thc . Tuy nhiờn, theo lớ lun DHLS hin i, PPDH co s phỏt trin khụng ngng ỏp ng yờu cu giỏo dc hin nay. Cỏc tỏc gi trờn cha cp n xõy dng v s dng HSTLT, theo hng phỏt huy tớnh tớch cc, ch ng ca HS. 2.1.2. Ti liu nc Vit Nam, t nhng nm 70 ca th k XX mt s nh giỏo dc cng vit nhiu cụng trỡnh, ti cp n nguyờn tc trc quan DH, bao gm c PP s dng phng tin k thut, nh: Giỏo duc hc I ca H Th Ng, ng V Hot; Lớ lun DH i cng (tp I v II ) Nguyn Ngc Quang (1989), nhng c bn ca giỏo duc hc hin i (1999), Giỏo duc hc hin i (2001) ca Thỏi Duy Tuyờn T nhng nm 70 ca th k XX, cỏc nh giỏo dc LS nc ta bt u nghiờn cu lớ lun v PPDH b mụn, coi trng tớnh hỡnh nh trc quan v vic s dng cỏc loi thit b, phng tin k thut DH. Co th k n: dựng trc quan dy hc lich s trng ph thụng cp II ca Phan Ngc Liờn, Phm K Tỏ; Phng phỏp DHLS ca Phan Ngc Liờn, Trn Vn Tr (ch biờn) ó xut bn , tỏi bn co sa cha v b sung nhiu ln,; Phng phỏp DHLS ca Phan Ngc Liờn (ch biờn), Trnh ỡnh Tựng v Nguyn Th Cụi; Mt s chuyờn v Phng phỏp DHLS ca Phan Ngc Liờn, Trnh ỡnh Tựng v Nguyn Th Cụi, Trn Vnh Tng (ng ch biờn); "H thng cỏc Phng phỏp DHLS trng THCS ca Trnh ỡnh Tựng (ch biờn), . Trong cun Phng phỏp dy hc truyn thng v hin i ca Thỏi Duy Tuyờn cng trỡnh by mt s t tng DH tớch cc nh DH ly HS lm trung tõm, DH nờu , DH theo lý thuyt kin to, DH tng tỏc . Cỏc t tng DH ny u cao vai trũ trung tõm ca ngi hc cng nh vai trũ t chc, iu khin quỏ trỡnh DH ca ngi thy. Khi t chc cho HS tip nhn kin thc mi, ngi thy cn chỳ ý n vic ng hoa kin thc mi vi kin thc c v nhiu trng hp phi sp xp li cu trỳc ca h thng tri thc hon thin d nh, d dung [49, 114]. Tỏc gi nhn mnh n cỏc PPDH phỏt huy tớnh tớch cc ca HS, o co PP tho lun thng c s dng rng rói cỏc mụn khoa hc xó hi, no rt phự hp vi cỏc ch co s tham gia ý kin ca nhiu ngi hoc nhng co th co mt s cỏch gii quyt khỏc nhau. Trong cun giỏo trỡnh PP DHLS s Phan Ngc Liờn v Trn Vn Tr ch biờn (tỏi bn nm 2001) khng nh vic tin hnh giỏo dc phi tớnh n hiu qu hc tp, phi cn c vo trỡnh chng trỡnh, va sc vi hc mi la tui v s lờn ca HS nm nhng kin thc. Mun vy, ngoi vic nm vng kin thc c bn cn h thng cỏc ti liu ó hc thnh cỏc nm mt cỏch tng tn, co kh nng ng c cỏc loi cõu hi, bi tp. Trong cỏc ti liu hun giỏo viờn trung hc c s, trung hc ph thụng (THCS, THPT) hng nm ca V giỏo dc trung hc u nhn mnh n s cn thit phi i mi PPDH ng dng CNTT vo DH, nhiờn nhng ln hun cha trit , ụi cũn mang hỡnh thc. Bờn cnh o, chỳng tụi cng tip cn v tham kho cỏc bi vit trờn cỏc chớ, lun ỏn, cỏc lun vn, khoa lun liờn quan n nghiờn cu. Nh vy, qua tip cn nhiu ngun ti liu, cỏc tỏc gi u khng nh vic s dng dựng trc quan DH khụng nhng khụng h thp vai trũ ca ngi thy, m cũnlm tng hiu qu dy hc cỏc mt: thu nhn thụng tin, t duy, nghi nh v dung kin thc [36; tr.43]. Ngoi cỏc tỏc gi cp n PPDH, DH phi tớnh n hiu qu vic hc tp, Tuy nhiờn cha co ti liu c th nghiờn cu sõu v s dng CNTT xõy dng v s dng t liu in t (TLT) DH. 2.2. Nhom ti liu liờn quan n xõy dng v s dng h s t liu dy hc noi chung, dy hc lch s trng phụ thụng noi riờng. 2.2.1. Ti liu nc ngoi T nhng thp niờn cui th k XX, vic tỡm hiu v vai trũ, ý ngha cng nh xut cỏc bin phỏp ng dng CNTT nhm nõng cao cht lng giỏo dc, o to ó c nhiu nc quan tõm nh M, Anh, Phỏp, Australia, Canaa, Nht Bn, Hn Quc, Timothy J. Newby v cỏc tỏc gi cng s cun Intructional Technology for Teaching and Learning (gm 11 chng) ó cp n vai ý (%) 1. trng ca Thy/ Cụ, lanh o v ng nghip quan nim LS l: mụn phu, mụn hc thuc nờn ớt c quan tõm. mụn hc chớnh, c quan tõm ngang hng vi b mụn khỏc. mụn hc quan trng, co u th giỏo dc truyn thng yờu nc v tinh thn on kt dõn tc i vi th h tr. mụn hc kho, khụ khan, khụng co ớch gỡ cho xó hi 28 73.68 13,15 26 68.42 100 2. Thy/Cụ quan nim HSTLT DHLS l: h thng nhng t liu, ti liu,. co liờn quan n hot ng 21 55.26 dy - hc ca thy v trũ, phự hp vi ni dung chng trỡnh b mụn LS. ngun t liu phc v cho hot ng dy ca thy v hot ng hc ca trũ, mun s dng hiu qu phi co s h tr ca cụng ngh, k thut, in t. 38 100 5.26 mt hp h thng thụng tin, ti liu v mt hay mt i tng no o. tt c nhng gỡ m Thy/ Cụ thu thp c 11 9. Quan im ca Thy/Cụ v vic xõy dng v s dung h s 28.94 t liu in t dy - hc lich s nh th no? rt cn thit, vỡ bi hc no cng cn phi s dng m rng kin thc. 26 68.42 bỡnh thng, nu co iu kin thỡ lm 15 39.47 khụng cn thit, vỡ hc sinh khụng yờu thớch LS. 5.26 Bng 1. Kt qu kho sỏt v tn sut, hỡnh thc, bin phỏp s dung ca GV. ng ý T l (%) thng xuyờn (t ba ln/ thỏng) 13.15 bỡnh thng (di ln/ mt hc kỡ 33 86.84 him (ch no hi ging, thi giỏo viờn dy gii,) 35 92.10 cha bao gi. 2. Hỡnh thc, PP s dung t liu in t DHLS ca Thy /Cụ 0.00 t tỡm hiu v trỡnh by ni dung kin thc t liu cho HS 27 71.05 cho HS tip cn t liu, sau o gi ý cỏc em tỡm hiu; HS tr 15 39.47 5.26 15.78 0.00 Ni dung kho sỏt 1. Mc ng dung CNTT vo DHLS ca Thy/ Cụ l: nh th no? li xong thỡ giỏo viờn nhn xột, trỡnh by v kt lun . cung cp ngun t liu ri yờu cu HS t tỡm hiu. yờu cu, hoc gii thiu cho HS bit ngun t liu cỏc em t tỡm hiu thụng tin nh. phng ỏn khỏc (nu co): . Bng 1.3 Kt qu iu tra v thc t xõy dng HSTLT v nhng thun li, khú khn ca GV xõy dng v s dung. Ni dung kho sỏt 1. Trong quỏ trỡnh DHLS, Thy/Cụ a xõy dng v s dung HSTLT nh th no? cha bao gi xõy dng, ch su tm v s dng thao ging, hoc thi GV dy gii ng ý T l (%) 29 76.31 7.89 33 86.84 21.05 ó v ang xõy dng rt khoa hc theo tng bi, chng, phn. to thnh mt h thng h s t liu hon chnh thun li cho vic s dng . mun xõy dng, nhng iu kin khụng cho phộp (do c s vt cht, trỡnh CNTT kộm, xa trung tõm thnh ph, th vin.) ó v ang xõy dng, nhng ri rc, khụng co h thng, vỡ cha hỡnh dung mt HSTLT nh th no. 2. Theo Thy/Cụ, vic xõy dng v s dung HSTLT DHLS t hiu qu , GV cn: tõm huyt, say mờ vi ngh, tớch cc i mi PPDH. u t thờm thi gian, iu kin c s vt cht, bi dng v chuyờn mụn bi dng k nng v ng dng CNTT, chia s kinh nghim vi bn bố, ng nghip v chuyờn mụn, t liu, c tham gia cỏc lp hun v chuyờn mụn, PP, o co xõy dng v s dng HSTLT. 3. Khi xõy dng HSTLT DHLS, Thy/ Cụ thng gp nhng khú khn gỡ? kho tỡm kim ngun t liu khụng co phng tin h tr khai thỏc, xõy dng (CNTT, mỏy tớnh, mng Internet,) cha thnh tho v CNTT mt quỏ nhiu thi gian, cụng sc xõy dng 38 38 100 100 38 100 38 100 21 19 55.26 50.00 33 38 86.84 100 PH LC 1d Bng 1.6 Kt qu kho sỏt cm nhn ca HS c hc vi ngun t liu m rng ngoi sỏch giỏo khoa, cú s h tr ca CNTT ng ý T l % co nhiu hng thỳ hc tp, ghi nh v hiu bi ti lp 276 84.92 gi hc hp dn, khụng khớ lp hc sụi ni, thoi mỏi, khụng khụ 279 85.84 11 3.38 29 8.92 t nht v nhm chỏn 295 90.76 hng thỳ, hiu bi ti lp 0.00 0.00 khụng khớ nng n nhm chỏn, khụng hiu bi. 289 88.92 chỏn hc LS, vỡ giỏo viờn khụng tõm huyt, u t cho bi ging 297 91.38 Ni dung kho sỏt 1. Trong nhng tit hc Thy/Cụ s dung ngun t liu m rng ngoi sỏch giỏo khoa, cú s h tr CNTT, em cm nhn nh th no? khan v nhm chỏn nh nhiu ngi tng ngh. gi hc nng n, cng thng v nhm chỏn bi hc sinh ng, thỳ v nhng giỏo viờn khụng gii thớch rừ rng, nờn co nhng ni dung khụng hiu v khụng theo kp. 2. Em cm nhn nh th no cỏc gi hc LS Thy/Cụ ch núi li nhng gỡ cú SGK? 3. Khi c Thy/Cụ giao nhim vu v nh su tm ngun t liu (qua cỏc sỏch, bỏo, Internet,) phuc vu cho hc LS, em cm nhn nh th no? c rốn luyn k nng su tm, chn lc t liu, o co 255 78.46 235 cng thy yờu thớch, say mờ vi mụn LS. õy l mt ỏp lc, mt quỏ nhiu thi gian, li khụng c 72.30 giỏo viờn hng dn cỏch thc su tm nh th no. cm thy LS rt thỳ v, khụng khụ khan nh mi ngi ngh. 27.69 s dng CNTT phc v hc LS tt hn. ngy cng co thờm hiu bit v LS dõn tc v th gii, qua o 90 263 80.92 Bng 1.7 Kt qu kho sỏt HS v hỡnh thc, bin phỏp c hc vi ngun t liu in t Ni dung kho sỏt ng T l ý (%) 1. trng em, Thy/Cụ s dung t liu in t theo nhng hỡnh thc, bin phỏp no ? kim tra bi c 2.46 dn dt vo bi mi 12 3.69 t chc cho hc sinh nghiờn cu, gii quyt kin thc 235 70.30 1.84 0.00 mi cng c bi hc v t chc cỏc dng trũ chi LS t chc cỏc dng trũ chi LS v hot ng ngoi khoa. Bng 1.8 Kt qu kho sỏt v nhng ngun ti liu hc LS v nhng xut ca hc sinh. ng ý T l (%) ch co sỏch giỏo khoa v bi ging khụ khan ca Thy/Cụ trờn lp 235 100 ngoi sỏch giỏo khoa, em t c thờm cỏc ti liu bờn ngoi 19 5.84 ngoi sỏch giỏo khoa, Thy/Cụ gii thiu c thờm thờm cỏc 27 8.30 11 3.38 155 47.69 Ni dung kho sỏt 1. Trong quỏ trỡnh hc LS, em s dung nhng ngun ti liu no? ti liu bờn ngoi ngoi kin thc sỏch giỏo khoa, Thy/Cụ cũn cung cp, m rng thờm nhiu kin thc t cỏc ngun ti liu khỏc nhau. 2. c truyn s am mờ, hng thỳ, yờu thớch hc mụn LS, bn thõn em cú xut gỡ vi giỏo viờn b mụn? tit hc LS phi c tng thờm giỏo viờn phi linh hot i mi phng phỏp, s dng 325 100 ngun t liu, ng dng CNTT lm cho gi hc nh nhng, sinh ng, hp dn. ni dung kim tra ỏnh giỏ cn c i mi phự hp vi i 228 70.15 mi dy hc cng nh su th ca thi i. giỏo viờn nờn c hc sinh chộp nhng ni dung trng tõm. PH LC CHNG PH LC 3.1. GIO N THC NGHIM (bn word) Ngy son: 19/8/2014 PPCT: Tit 01 1.23 Ngy ging Lp- s s Vng 23/8/2014 10A1-28 (TN) 22/8 10A2-29(C) 10A3 10A4 PHN MT: LCH S TH GII THI NGUYấN THY, C I V TRUNG I CHNG 1: X HI NGUYấN THY BI 1. S XUT HIN LOI NGI V I SNG BY NGI NGUYấN THY I. MC TIấU BI HC Hc xong bi hc ny HS s: 1. Kin thc: + Bit v hiu rừ ngun gc s xut hin loi ngi cựng vi quỏ trỡnh chuyn bin t c thnh Ngi ti c, Ngi tinh khụn. + Hỡnh dung, tng tng sinh ng v i sng vt cht, tinh thn v t chc xó hi giai on u ca ngi nguyờn thy + Phõn bit cỏc khỏi nim Vn c, Ngi vn, Ngi tinh khụn 30.T tng, thỏi ụ, tỡnh cm: + Giỳp HS thy rừ vai trũ v tỏc dng ca lao ng tin trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi. + Nhn thc ỳng n v ngun gc ca loi ngi (t loi c tin hoa m thnh) 31.Phỏt trin: Rốn luyn cho cỏc em k nng s dng SGK, qua sỏt, phõn tớch, so sỏnh, ỏnh giỏ s kin LS. II. MT S KHI NIM, THUT NG C BN. - Vn c: Ngi ti c: By ngi nguyờn thy Ngi tinh khụn: Cỏch mng ỏ mi: III. PHNG TIN, THIT B DHLS GV: SGV, SGK v ngun t liu tham kho t HSTLT DHLS lp 10 THPT-chng trỡnh chun nh phim t liu Gi thuyt ngun gc loi ngi, Quỏ trỡnh tin húa t cỏ thnh ngi; mt s tranh nh, khỏi nim thut ng cn hỡnh thnh v gii thớch cho HS. - Hs: c trc SGK, tr li cõu hi cui mc 1,2,3 SGK VI. TIN TRèNH T CHC CC HOT NG DY HC 1. n nh t chc õy l bi u tiờn ca chng trỡnh LS lp 10, GV co th hi thm dũ cỏc em v kin thc LS m cỏc em ó hc cp THCS v nhng mong mun ca cỏc em hc b mụn. Vớ d GV hi: cp hc THCS cỏc em ó c hc v nhng thi kỡ LS no? S kin LS no lm em nh nht, hóy trỡnh by ngn gn v s kin o?. 2. Khi ng: gii thiu bi mi - Muc tiờu : gii thiu ni dung c bn ca bi hc v gõy hng thỳ cho HS - Thi gian: 2p - Cỏch tin hnh: GV gii thiu : Lch s l mụn khoa hc nghiờn cu quỏ trỡnh phỏt trin ca xó hi loi ngi. Con ngi t õu m ra, xut hin no, chỳng ta cựng tỡm hiu ni dung bi hc hụm nay. 3. Cỏc hot ng dy v hc Chun kin thc (kin thc cn t) Hot ng 1: Tỡm hiu s xut hin loi 1.S xut hin loi ngi v ngi v i sng by ngi nguyờn thu. i sng by ngi nguyờn - Thi gian: 18p thu. - DDH: tranh Ngi ti c, cụng c ỏ s kỡ, phim ti liu(thit k trờn GAT) - Cỏch tin hnh: + Bc 1: c lp- cỏ nhõn GV: s dng phim ti liu Gi thuyt ngun gc loi ngi t chc co HS tỡm hiu kin thc mi. c lp theo dừi phim (ó tt ting) xem xong GV hi cỏc em thy nhng hỡnh nh gỡ on phim nhng hỡnh nh ú a a chỳng ta tr v thi kỡ LS no? HS suy ngh tr li GV m li on phim co ting v nhn xột GV: nhc n cõu chuyn Aam- ấva, Con a. S xut hin loi ngi. rng chỏu tiờn v hi Em no co th k tom - Niờn i: Cỏch õy khong tt ni dung ct chuyn ny? triu nm, 1loi c ó HS: trỡnh by chuyn bin thnh ngi Ti c GV: Cõu chuyn o noi lờn iu gỡ? - Cu to c th ca ngi Ti HS suy ngh tr li c(SGK). Tuy cha b ht du GV: nhn xột v gii thớch tớch trờn c th nhng Cõu chuyn m thy v cỏc em va nhc ngi Ti c ó l ngi n o l mt s cõu chuyn lớ gii v s - Du tớch: ụng Phi. xut hin loi ngikhi m nghng ngnh khoa hc cha phỏt trin Hot ng ca GV v HS GV Con ngi xut hin no? õu? C s no khng inh? HS nghe, suy ngh tr li GV: s dng tranh nh t chc cho HS khai thỏc kin thc mi ngi ti c, miờu t, nhn xột v cu to Ngi ti c so vi ngy nay, cui cựng GV gii thớch v c, ngi ti c cht ý. HS lng nghe, ghi bi + Bc 2: nhom-cỏ nhõn GV t chc cho HS lm vic theo nhom N1-3: Tỡm hiu i sng vt cht ca Ngi ti c, hóy cho bit ti Ngi ti c ó l Ngi? N4-6: Tỡm hiu quan h xó hi ca Ngi ti c? Gii thớch th no l by ngi nguyờn thu? Hs tho lun thi gian phỳt c i din trỡnh by Gv gi ý bng cõu hi gi m cho tng nhom HS. GV kt hp s dng tranh nh nhn xột phõn tớch, gii thớch cho tng nhom v c lp rừ hn v i sng vt cht, quan h xó hi ca ngi nguyờn thy. HS lng nghe, ghi bi GV Kt lun hot ng 1: a. S xut hin loi ngi b. i sng vt cht ngi ti c c. Quan h xó hi b. i sng vt cht ca ngi Ti c - Bit ch tỏc cụng c ỏ thụ s - T gi la ly t nhiờn ngi Ti c bit to la - Kim sng bng L th: hỏi lm, sn bt - Qua lao ng, ch tỏc v s dng cụng c ngi t ci bin, hon thin mỡnh. c. Quan h xa hi: Ngi Ti c co quan h hp qun xó hi gi l by ngi nguyờn thu Hot ng 2: Tỡm hiu Ngi tinh khụn v Ngi tinh khụn v úc sỏng úc sỏng to to - Thi gian: 15p - Cỏch tin hnh: c lp - cỏ nhõn Gv? Ngi tinh khụn xut hin no? S thay i no trờn c th Ngi tinh khụn gi vai trũ quan trng nht? Vỡ sao? (s dng tranh nh) Hs khai thỏc sgk tr li GV gi 1-3HS Gv gi m, phõn tớch: dỏng ng, da, bn tay, hp s v th tớch nóo, kớch thc khỏi quỏt s xut hin i chng ln cht ý: GV? Hóy nờu nhng tin b k thut ngi tinh khụn xut hin? tỏc dng? Hs khai thỏc sgk 1-2hs tr li GV nhn xột, cht ý: HS lng nghe, ghi bi a. Ngi tinh khụn (ngi hin i) - Niờn i: Xut hin khong nm trc õy - Cu to c th nh ngi ngy nay. õy l bc nhy vt th quỏ trỡnh tin hoa ca loi ngi b. Nhng tin b k thut - Bit ghố rỡa mnh ỏ lm nhiu cụng c cm tay: rỡu, dao, no, lao . - Bit ch to cung tờn Tỏc dng: thc n tng lờn, c trỳ nh ca c. Thi ỏ mi: nm trc õy - Cụng c ỏ c ghố o, mi nhn, khoan l, co nc tra cỏn - Bit an li ỏnh cỏ, lm gm GV? Hóy cho bit nhng tin b ca ngi thi ỏ mi. Hs da vo SGK tr li GV nhn xột, cht ý HS lng nghe, ghi bi GV: em hóy cho bit thi kỡ ỏ mi khỏc gỡ so vi thi kỡ ỏ c? (HS khỏ, gii) HS tr li GVnhn xột, cht ý, GV Kt lun hot ng 2: a. Ngi tinh khụn b. Nhng tin b k thut c. Thi ỏ mi Hot ng 3: Tỡm hiu Cuc cỏch mng 3- Cuc cỏch mng ỏ mi ỏ mi - Bit trng trt, chn nuụi - Thi gian: p - Bit lm qun ỏo, trang sc, - Cỏch tin hnh: c lp - cỏ nhõn nhc c -> cuc sng no GV hng dn khai thỏc SGK tỡm hiu i hn, bt l thuc vo t nhiờn sng, sinh hot ca ngi thi kỡ ny co bc tin ntn, gii thớch cỏch mng ỏ mi GV Ti gi l cuc cỏch mng ỏ mi. Nhng tin b i sng ngi thi ỏ mi? HS suy ngh, tr li GV nhn xột, phõn tớch, gii thớch v chi ý Hs lng nghe, ghi bi Gv kt lun hot ng 3: V. Kt thỳc hc bi 3p. 1. GV hng dn HS t cng c: bng biu thi gian 2. GV dn dũ, giao nhim bi v nh - Hc bi c v chun b bi Cõu hi chuõn bi bi 2: - T chc xó hi u tiờn l gỡ? - S xut hin cụng c bng kim loi co ý ngha nh th no? - Hóy gii thớch tớnh cng ng ca th tc? - Nu cỏc iu kin cho phộp GV co th gi ti liu tham kho qua hũm th in t. PH LC 3.2. GIO N IN T Slide Slide2 Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide Slide 10 Slide 11 PH LC 3.3 KIM TRA NH GI NHN THC CA HC SINH SAU KHI KT THC BI MễN: LCH S 10 C BN (Thi gian lm bi: 15 phỳt) H v tờn Lp . Trng. *Kim tra tõm lớ ca HS sau kt thỳc bi hc: 1. Hc xong bi hc trờn, em cm thy th no? A.Rt hng thỳ. B.Hng thỳ. C.Bỡnh thng. D. Khụng hng thỳ. I: Trc nghim (3 im) Khoanh trũn ỏp ỏn ỳng nht mi cõu sau: Cõu 1. Ngi ti c xut hin u tiờn trờn th gii cỏch ngy A. triu nm. B. triu nm C. nm. D. nm Cõu 2. Con ngi bit ch tỏc cụng c u tiờn vo thi kỡ A. s kỡ ỏ c B. hu kỡ ỏ c C. ỏ gia D. ỏ mi Cõu 3. Khong mt nm trc õy, ngi ang sng thi kỡ A. Vn c C. Ngi tinh khụn B. Ngi ti c D. Cỏch mng ỏ mi. II. T lun: "(7 im) Em hóy trỡnh by nhng hiu bit ca mỡnh v i sng ca Ngi ti c qua hai bc tranh di õy: PH LC 3.4 MT S HèNH NH TNSP [...]... 1: Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử ở trường trung học phổ thông - Một số vấn đề lí luận và thực tiễn Chương 2: Xây dựng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông - chương trình chuẩn Chương 3: Hình thức, phương pháp sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 trung học phổ thông - chương trình chuẩn Chương 1 XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG... DỰNG VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ TƯ LIỆU ĐIỆN TỬ TRONG DẠY HỌC LỊCH SỬ Ở TRƯỜNG THPT THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 1.1 Cơ sở lí luận và xuất phát của đề tài 1.1.1 Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong đề tài * Hồ sơ và hồ sơ tư liệu Theo cuốn từ điển Tiếng Việt phổ thông của Trương Văn Hùng, Nxb Thanh Niên (2007) "Hồ sơ là tập ghi chép tài liệu về một việc... trong DHLS ở trường phổ thông, theo hướng phát huy tính tích cực của HS Vấn đề liên quan đến đề tài còn biết đến trong các Luận văn Thạc sĩ khoa học Giáo dục của Dương Thị Thu, Sử dụng kênh hình trong sách giáo khoa theo hướng phát huy tính tích cực học tập của HS khi dạy học lịch sử lớp 11 trung học phổ thông, Đại học Sư phạm Hà Nội (2007) Trong các khoa luận tốt nghiệp của sinh viên Nguyễn Thị Hoàng... về xây dựng và sử dụng HSTLĐT trong DHLS noi riêng - Xây dựng được HSTLĐT trong DHLS lớp 10 THPT – chương trình chuẩn phục vụ thiết thực cho việc dạy và học của GV và HS Đây sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho tác giả và sinh viên, học viên cao học chuyên ngành PPDH LS để nâng cao chất lượng dạy – học bộ môn 9 Cấu trúc của đề tài Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung luận. .. của chương trình LS lớp 11, được các tác giả chọn lọc, trình bày theo từng bài Với những kinh nghiệm và tài liệu tham khảo của các nhà giáo dục LS đi trước đã gợi mở cho tôi khi vào thực hiện đề tài này 3 Đối tư ng, phạm vi nghiên cứu của đề tài 3.1 Đối tư ng nghiên cứu của đề tài là quá trình dạy - học LS lớp 10 ở trường THPT với việc xây dựng và sử dụng HSTLĐT theo hướng phát huy tính tích cực của. .. trong DH - Sưu tầm và xử lí các nguồn tư liệu, (hình ảnh, tài liệu tham khảo,…) qua đo thiết kế và xây dựng HSTLĐT phục vụ DHLS lớp 10 THPT- chương trình chuẩn - Đề xuất hình thức và PP khi sử dụng những tư liệu đã xây dựng trong HSTLĐT theo tinh thần phát huy tính tích cực của HS - Soạn giáo án và thực nghiệm sư phạm (TNSP) để khẳng định tính khả thi của đề tài 5 Cơ sở phương pháp luận và phương pháp... lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng HSTLĐT trong DHLS noi chung và LS lớp 10 THPT- chương trình chuẩn noi riêng - Khảo sát, điều tra thực trạng DHLS và việc xây dựng, sử dụng HSTLĐT trong DHLS bằng hệ thống câu hỏi, phiếu điều tra - Tìm hiểu chương trình, SGK LS lớp 10 (chương trình chuẩn) để bám sát nội dung chương trình LS ở trường phổ thông khi sưu tầm, xử lí và sử dụng HSTLĐT trong. .. khi DHLS chương trình này theo hướng phát huy tính tích cực của HS 4 Mục đích, nhiệm vụ của đề tài 4.1 Trên cơ sở tìm hiểu lí luận DHLS noi chung, môn LS noi riêng, đề tài tiếp tục khẳng định vai trò, ý nghĩa của việc xây dựng và sử dụng HSTLĐT trong DHLS, được vận dụng cụ thể vào chương trình LS lớp 10 THPT- chương trình chuẩn theo hướng phát huy tính tích cực của HS 4.2 Để thực hiện mục đích trên,... "Tài liệu là giấy tờ vật liệu để chứng minh một việc gì: Tài liệu lịch sử, Tài liệu bằng ảnh, Phim tài liệu" .[26; 1120] Như vậy, co thể hiểu hồ sơ tư liệu là tập hợp hệ thống thông tin, tài liệu về một vấn đề hay một đối tư ng nào đo nhằm lưu giữ hoặc phục vụ cho việc nghiên cứu những vấn đề liên quan về sau * Hồ sơ tư liệu điện tử trong DHLS: Hồ sơ tư liệu trong dạy học là hệ thống những tư liệu, ... chỉ làm rõ kiến thức cơ bản trong SGK mà còn kích thích hứng thú học tập của HS Xây dựng và sử dụng HSTLĐT co vai trò lớn đối với GV như sau: Thứ nhất, việc xây dựng và sử dụng HSTLĐT trong DHLS sẽ giúp GV không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Việc xây dựng và sử dụng HSTLĐT trong DHLS, không đơn thuần chỉ là việc tìm kiếm, sưu tầm nguồn tư liệu để xây dựng trong HSTLĐT mà với bản kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn: Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT(chương trình chuẩn) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh, Luận văn: Xây dựng và sử dụng hồ sơ tư liệu điện tử trong dạy học lịch sử lớp 10 THPT(chương trình chuẩn) theo hướng phát huy tính tích cực của học sinh,

KHÓA HỌC DÀNH CHO BẠN

Từ khóa liên quan