0

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

173 376 1
  • Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/08/2015, 12:20

Không một nền kinh tế nào có thể phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh đầu tư. Hoạt động đầu tư được coi như nền tảng, tiền đề cho sự phát triển. Và hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và hoạt động của các ngân hàng thương mại nói riêng là rất cần thiết và quan trọng đối với cả hoạt động đầu tư phát triển và với cả toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Với hoạt động đi vay để cho vay các ngân hàng đã huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức, đơn vị hoạt động kinh doanh để cho các đơn vị, tổ chức cần vốn vay để tiến hành các hoạt động của mình qua đó thực hiện việc chuyển nguồn vốn từ nơi dư thừa sang nơi thiếu, phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển của toàn xã hội và tạo sức ép tăng tính hiệu quả trong mỗi hoạt động đầu tư thông qua chi phí sử dụng vốn. Từ những ý nghĩa quan trọng đó của hệ thống ngân hàng đối với hoạt động đầu tư phát triển, em đã lựa chọn đơn vị thực hiện thực tập thực tập cuối khóa là ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để lấy kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường. Trong quá trình thực tập tại đơn vị, em nhận thấy công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn đóng một vai trò hết sức quan trọng với chi nhánh và đã đạt được những thành quả nhất định tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, gây ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án nói riêng và hoạt động của chi nhánh nói chung. Do đó, em xin lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập là : “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội”. Kết cấu chuyên đề gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Với những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm của bản thân em cũng như thời gian tham gia thực tập, những thiếu sót trong chuyên đề này là không thể tránh khỏi. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị của phòng Khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh VCB Hà Nội và sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Ái Liên để em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn! Chuyờn thc tp TS. Nguyn Th i Liờn TRƯờNG ĐạI HọC KINH Tế QuốC DÂN Khoa ĐầU TƯ Chuyên đề THựC TậP Đề tài: THựC TRạNG Và GIảI PHáP HOàN THIệN CÔNG TáC THẩM ĐịNH Dự áN ĐầU TƯ TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN NGOạI THƯƠNG VIệT NAM CHI NHáNH Hà NộI Sinh viên thực hiện : TRầN THị LAN ANH Mã sinh viên : Cq514055 Lớp : KINH Tế ĐầU TƯ 51E Giáo viên hớng dẫn : TS. NGUYễN THị áI LIÊN Hà NộI - 2013 SV: Trn Th Lan Anh Lp: Kinh t u t 51E Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên LỜI CAM ĐOAN Kính gửi: - Ban Giám Hiệu Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân - Ban chủ nhiệm Khoa Đầu tư - Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ái Liên Tên em là : TRẦN THỊ LAN ANH Sinh viên lớp : Kinh tế đầu tư 51E Mã sinh viên : CQ514055 Trong quá trình thực hiện chuyên đề thực tập này, em đã tham khảo một số tài liệu liên quan đến chuyên ngành đầu tư nói chung và hoạt động thẩm định dự án đầu tư trong các ngân hàng thương mại nói riêng cũng như các tài liệu của đơn vị thực tập. Em xin cam đoan không sao chép y nguyên bất kì tài liệu, giáo trình, luận văn cũng như các tài liệu tham khảo khác. Nếu có sai phạm em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật của nhà trường. Hà nội, ngày 10 tháng 5 năm 2013 Sinh viên Trần Thị Lan Anh SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên MỤC LỤC Dự án sử dụng 50.000 m2 đất trên cơ sở tiến hành đầu tư các hạng mục xây dựng như sau: 71 SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT CBNV : Cán bộ nhân viên CBKD : Cán bộ kinh doanh CBTĐ : Cán bộ thẩm định CBQLTD : Cán bộ quản lý tín dụng CBĐG : Cán bộ định giá CBPLCT : Cán bộ pháp lý chứng từ NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTMCP : Ngân hàng thương mại cổ phần QLTD : Quản lý tín dụng SXKD : Sản xuất kinh doanh TMCP : Thương mại cổ phần VCB : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Vietcombank : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Sơ đồ 1: Mô hình tổ chức của VCB Hà Nội 6 Dự án sử dụng 50.000 m2 đất trên cơ sở tiến hành đầu tư các hạng mục xây dựng như sau: 71 SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên LỜI MỞ ĐẦU Không một nền kinh tế nào có thể phát triển nếu không có hoạt động kinh doanh đầu tư. Hoạt động đầu tư được coi như nền tảng, tiền đề cho sự phát triển. Và hoạt động của hệ thống ngân hàng nói chung và hoạt động của các ngân hàng thương mại nói riêng là rất cần thiết và quan trọng đối với cả hoạt động đầu tư phát triển và với cả toàn bộ nền kinh tế của nước ta. Với hoạt động đi vay để cho vay các ngân hàng đã huy động được nguồn vốn nhàn rỗi trong dân cư, các tổ chức, đơn vị hoạt động kinh doanh để cho các đơn vị, tổ chức cần vốn vay để tiến hành các hoạt động của mình qua đó thực hiện việc chuyển nguồn vốn từ nơi dư thừa sang nơi thiếu, phục vụ cho hoạt động đầu tư phát triển của toàn xã hội và tạo sức ép tăng tính hiệu quả trong mỗi hoạt động đầu tư thông qua chi phí sử dụng vốn. Từ những ý nghĩa quan trọng đó của hệ thống ngân hàng đối với hoạt động đầu tư phát triển, em đã lựa chọn đơn vị thực hiện thực tập thực tập cuối khóa là ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội để lấy kinh nghiệm thực tế trước khi ra trường. Trong quá trình thực tập tại đơn vị, em nhận thấy công tác thẩm định dự án đầu tư vay vốn đóng một vai trò hết sức quan trọng với chi nhánh và đã đạt được những thành quả nhất định tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vấn đề bất cập, gây ảnh hưởng đến chất lượng thẩm định dự án nói riêng và hoạt động của chi nhánh nói chung. Do đó, em xin lựa chọn đề tài cho chuyên đề thực tập là : “Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội”. Kết cấu chuyên đề gồm 2 chương: Chương I: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Với những hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm của bản thân em cũng như thời gian tham gia thực tập, những thiếu sót trong chuyên đề này là không thể tránh khỏi. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các thầy, cô giáo để chuyên đề này được hoàn thiện hơn. SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E 1 Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên Em xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các anh, chị của phòng Khách hàng doanh nghiệp của Chi nhánh VCB Hà Nội và sự hướng dẫn, chỉ bảo tận tình của cô giáo TS. Nguyễn Thị Ái Liên để em có thể hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. Em xin chân thành cảm ơn! SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E 2 Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên CHƯƠNG I THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH HÀ NỘI 1.1 Giới thiệu về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 1.1.1 Quá trình hình thành phát triển của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mà trước đây là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động ngày 01/4/1963, với tổ chức tiền thân là Cục Ngoại hối (trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Là ngân hàng thương mại nhà nước đầu tiên ở Việt Nam được lựa chọn để thực hiện thí điểm cổ phần hoá, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chính thức hoạt động với tư cách là một Ngân hàng TMCP vào ngày 02/6/2008, sau khi thực hiện thành công kế hoạch cổ phần hóa, thông qua việc phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng. Ngày 30/6/2009, cổ phiếu Vietcombank ( với mã chứng khoán VCB) chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM. Trải qua 50 năm nỗ lực phát triển, từ một ngân hàng chuyên doanh phục vụ kinh tế đối ngoại, Vietcombank ngày nay đã trở thành một ngân hàng đa năng, hoạt động đa lĩnh vực, cung cấp cho khách hàng đầy đủ các dịch vụ tài chính hàng đầu trong lĩnh vực thương mại quốc tế trong các hoạt động truyền thống như kinh doanh vốn, huy động vốn, tín dụng, tài trợ dự án…cũng như các mảng dịch vụ ngân hàng hiện đại: kinh doanh ngoại tệ và các công vụ phái sinh, dịch vụ thẻ, ngân hàng điện tử… Sau 50 năm hoạt động trên thị trường tài chính ngân hàng, Vietcombank hiện có trên 12.500 cán bộ nhân viên, gần 400 Chi nhánh/Phòng Giao dịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên cả trong và ngoài nước, gồm Hội sở chính tại Hà Nội, 1 Sở Giao dịch, 78 chi nhánh và hơn 300 phòng giao dịch trên toàn quốc, 3 công ty con tại Việt Nam, 2 công ty con tại nước ngoài, 1 văn phòng đại diện tại Singapore, 5 công ty liên doanh, liên kết. Không những thế, Vietcombank còn phát triển một hệ thống Autobank với 1.700 ATM và 22.000 điểm chấp nhận thanh toán thẻ (POS) SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E 3 Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên trên toàn quốc. Hoạt động tín dụng ngân hàng còn được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 1.300 ngân hàng đại lý tại 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Chi nhánh Ngân hàng TMCP Ngoại thương tại Hà Nội ( mà tiền thân là Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội) được thành lập ngày 01/03/1985 theo Quyết định số 177/NH.QĐ của Tổng giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam lúc bấy giờ, là một thành viên thuộc hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, được Nhà nước công nhận là doanh nghiệp hạng I. Năm 2004, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba. Vietcombank Hà Nội vốn được thành lập phục vụ hoạt động kinh doanh đối ngoại, thanh toán quốc tế, các dịch vụ tài chính, ngân hàng quốc tế trên địa bàn Hà Nội. Ngoài trụ sở chính 344 Bà Triệu / 78 Nguyễn Du, Ngân hàng Ngoại thương Hà Nội hiện có 10 Phòng giao dịch và 01 quầy giao dịch tại Sân bay quốc tế Nội Bài với hơn 300 cán bộ có trình độ chuyên môn. VCB Hà Nội là một trong những chi nhánh hàng đầu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, với hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, cung cấp các dịch vụ tự động hoá cao: VCB ONLINE, thanh toán điện tử liên ngân hàng, hệ thống máy rút tiền tự động ATM Connect 24… hệ thống thanh toán SWIFT toàn cầu và mạng lưới đại lý trên 1400 Ngân hàng tại 85 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới, đảm bảo phục vụ tốt các yêu cầu của khách hàng. Tên gọi đầy đủ: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Tên giao dịch quốc tế: JSC Bank for Foreign Trade of Vietnam – Hanoi Branch Tên gọi tắt : Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Hà Nội Trụ sở chính: 344 Bà Triệu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Số điện thoại: (84-4) 3974 6666 ; Fax: (84-4) 3974 7065 Telex : 411309 Swift Code : BFTVVNVX002 SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E 4 Chuyên đề thực tập TS. Nguyễn Thị Ái Liên 1.1.2 Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 1.1.2.1 Cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội có 12 phòng ban chức năng, 10 Phòng giao dịch và 01 quầy hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nước ngoài có địa điểm giao dịch trên địa bàn Hà Nội. Sau đây là mô hình tổ chức của VCB Hà Nội. SV: Trần Thị Lan Anh Lớp: Kinh tế đầu tư 51E 5 [...]... thương Việt Nam, thực hiện công tác quản trị, văn phòng phục vụ hoạt động kinh doanh tại chi nhánh và thực hiện công tác bảo vệ, an ninh an toàn tại chi nhánh 1.1.3 Tổng quan về hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 1.1.3.1 Tình hình hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội Các nghiệp vụ và nội dung các nghiệp vụ mà Vietcombank Hà Nội. .. tin cơ thẩm định hàng xem bản về khách + Các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn, chỉ đạo của Ngân hàng TMCP Đánh giá sơ sâu hơn xét lại hàng Ngoại thương Việt Nam bộ (nếu cần) 1.2.2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh - Lưu đồ quy trình thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh : CBTĐ tiếp Thẩm định Định giá Bước 3 nhận lại hồ sơ, bản đánh giá sơ bộ dự án đầu tư Trưởng phòng khách hàng. .. tư ng và tiết kiệm vốn trong quá trình thực hiện - Tạo một cơ sở tư ng đối vững chắc để xác định được hiệu quả đầu tư của dự án cũng như khả năng hoàn vốn, trả nợ của dự án và chủ đầu tư - Rút kinh nghiệm, đưa ra bài học để thực hiện các dự án được tốt hơn - Tư vấn cho chủ đầu tư để hoàn thiện nội dung của dự án đầu tư 1.2.1.2 Căn cứ thẩm định dự án đầu tư Để thẩm định dự án đầu tư vay vốn ở Ngân hàng. .. VNĐ và ngoại tệ năm 2012 : Tổng thu chi VNĐ đạt 40.1 tỷ đồng, tăng 8% so với kế hoạch năm 2011 Thu chi ngoại tệ quy USD đạt 463 triệu USD ; tăng 4% so với kế hoạch năm 2012 1.2 Tình hình thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 1.2.1 Mục đích và căn cứ thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh 1.2.1.1 Mục đích thẩm định dự án đầu tư Cũng như các doanh nghiệp sản xuất,... pháp thẩm định tư ng đối đơn giản, thường được sử dụng trong thẩm định dự án đầu tư Nội dung chính của phương pháp là tiến hành so sánh các nội dung của dự án với các quy định của pháp luật, các dự án khác đang hoạt động khác, với kinh nghiệm thực tế, Phương pháp trên được Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam sử dụng thẩm định ở các nội dung như thẩm định hồ sơ pháp lý dự án đầu tư, thẩm định khía cạnh... trình thẩm định và yêu cầu chủ đầu tư có ý kiến giải trình hoặc sửa đổi Nếu chủ đầu tư vẫn không thể đáp ứng được yêu cầu của chi nhánh thì dự án sẽ ngay lập tức bị từ chối cho vay chứ không cần phải thẩm định toàn bộ dự án rồi mới đưa ra kết luận Phương pháp này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho công tác thẩm định dự án tại chi nhánh 1.2.3.2 Phương pháp so sánh đối chi u Đây là phương pháp thẩm định. .. Khách hàng Đồng thời bàn giao toàn bộ hồ sơ cho Phòng Quản lý nợ 1.2.3 Các phương pháp thẩm định dự án đầu tư vay vốn tại chi nhánh Với vai trò giúp đỡ cho quá trình thẩm định được tiến hành thuận lợi, trong Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đã thực hiện phối hợp các phương pháp thẩm định sau: • Phương pháp thẩm định theo trình tự • Phương pháp so sánh đối chi u các chỉ tiêu • Phương pháp dự báo... Hà Nội Quầy giao dịch Nội Bài :Tầng 1 Sân bay quốc tế Nội Bài 1.1.2.2 Chức năng , nhiệm vụ của các vị trí và phòng ban tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội - Phòng khách hàng: Gồm bộ phận khách hàng doanh nghiệp và khách hàng thể nhân : Phòng khách hàng doanh nghiệp: Là phòng nghiệp vụ thực hiện và quản lý các giao dịch đối với các khách hàng là doanh nghiệp thuộc mọi thành phần. .. nước và quốc tế Dịch vụ ngân quỹ Liên kết sản phẩm 1.1.3.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội a) Kết quả hoạt động chung của chi nhánh trong giai đoạn 2008-2012 Sau gần 27 năm đi vào hoạt động, Ngân hàng TMCP Ngoại thương – Chi nhánh Hà Nội đang ngày càng tạo lập được uy tín vững vàng cũng như mối quan hệ thân thiết với các khách hàng nói chung và các... tế đầu tư 51E Chuyên đề thực tập 30 TS Nguyễn Thị Ái Liên Bước 2: CBTĐ xem xét bối cảnh chung của dự án, môi trường dự án đã được ra đời và sẽ được thực hiện chính là thẩm định khách hàng hay thẩm định chủ đầu tư của dự án : - Thông tin chung - Thẩm định các yếu tố phi tài chính - Thẩm định tình hình tài chính và sản xuất kinh doanh - Thẩm định các thách thức và cơ hội Bước 3: CBTĐ đi vào thẩm định chi . ĐầU TƯ Chuyên đề THựC TậP Đề tài: THựC TRạNG Và GIảI PHáP HOàN THIệN CÔNG TáC THẩM ĐịNH Dự áN ĐầU TƯ TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ PHầN NGOạI THƯƠNG VIệT NAM CHI NHáNH Hà NộI Sinh viên thực. I: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội. Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu. tài cho chuyên đề thực tập là : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội . Kết cấu chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Thực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội, Dự án sử dụng 50.000 m2 đất trên cơ sở tiến hành đầu tư các hạng mục xây dựng như sau:

Từ khóa liên quan