Phân tích hoạt động kinh doanh thuốc của công ty cổ phần dược phẩm đông âu, giai đoạn 2008 2012

89 779 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2015, 09:42

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH VIỆT CHUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC CỦA CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG ÂU, GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I HÀ NỘI NĂM 2013 BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI ĐINH VIỆT CHUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THUỐC CỦA CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM ĐÔNG ÂU, GIAI ĐOẠN 2008 - 2012 LUẬN VĂN DƯỢC SĨ CHUYÊN KHOA CẤP I CHUYÊN NGÀNH: TỔ CHỨC QUẢN LÝ DƯỢC MÃ SỐ: CK 607320 Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà HÀ NỘI NĂM 2013 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành tới: PGS. TS. Nguyễn Thị Song Hà Trưởng phòng đào tạo sau đại học, Trường đại học Dược Hà Nội, người cô đã tận tình dìu dắt, hướng dẫn, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực hiện và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban giám hiệu, Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược, Phòng đào tạo sau đại học, các thầy cô giáo trường Đại học Dược Hà Nội đã giảng dạy, cho tôi niềm đam mê với môn học này và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu để hoàn thành tốt nhất luận văn này. Tôi xin trân trọng cảm ơn tới Ban giám đốc, các cán bộ công nhân viên công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu đã tạo điều kiện cho tôi được đi học và giúp đỡ tôi trong quá trình làm việc, thu thập tài liệu cho đề tài này. Và cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới những người thân yêu, gia đình và bạn bè đã luôn chăm lo, khích lệ, động viên tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành luận văn. Hà Nội, ngày 30 Tháng 10 Năm 2013 Học viên Đinh Việt Chung MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………… 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN………………………………………………… 3 1.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp……………………… 3 1.1.1. Khái niệm:……………………………………….…………………….3 1.1.2. Vai trò, yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh……… ……… 3 1.1.3. Nhiệm vụ phân tích hoạt động kinh doanh…………………… …… 4 1.2. Chiến lược kinh doanh…………………………………….…… ……… 6 1.2.1. Khái niệm chiến lược……………………………………… …………6 1.2.2. Yêu cầu và căn cứ xây dựng chiến lược kinh doanh………… ………6 1.2.3. Tiến trình hoạch định các chiến lược kinh doanh……………… …….7 1.3. Vài nét về thị trường dược phẩm trên thế giới và nước ta hiện nay…… 10 1.3.1. Vài nét về ngành Dược thế giới………………………………… … 10 1.3.2. Vài nét về thị trường thuốc nước ta hiện nay…………………….… 11 1.3.3. Kinh doanh thuốc cho các cơ sở điều trị……………………….…… 15 1.3.4. Tỷ trọng và cơ cấu 10 nhóm thuốc có giá trị sử dụng nhiều nhất… 17 1.4. Vài nét về công ty CP Dược phẩm Đông Âu…………………………… 17 1.4.1. Quá trình hình thành công ty………………………………………… 17 1.4.2. Lĩnh vực phân phối…………………………………………………….18 1.4.3. Sản phẩm phân phối chính…………………………………………… 18 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU… 20 2.1. Đối tượng nghiên cứu………………………………………………… ….20 2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu……………………………………… 20 2.3. Nội dung nghiên cứu……………………………………………….…… 20 2.3.1. Phân tích hoạt động kinh doanh……………………………………… 20 2.3.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh………………………………….….20 2.4. Các công thức tính………………………………………………… …… 21 2.5. Phương pháp nghiên cứu, thu thập và xử lý số liệu……………… …… 21 2.5.1. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………….21 2.5.2. Phương pháp thu thập số liệu………………………… ………….… 21 2.5.3. Phương pháp phân tích số liệu……………………………… ……22 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU…………………………………….24 3.1. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty CP dược phẩm Đông Âu giai đoạn 2008 – 2012……………………………… …………… …………… 24 3.1.1. Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy và cơ cấu nhân lực………………… … 24 3.1.2. Doanh số mua, cơ cấu nguần mua…………………………………… 28 3.1.3. Danh mục hàng phân phối của công ty……………………………… 33 3.1.4. Doanh số bán và cơ cấu nguồn bán…………………………………….35 3.1.5. Tỷ trọng bán buôn, bán lẻ……………………………… ……………37 3.1.6. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận…………………………………………40 3.1.7. Chỉ tiêu phân tích đánh giá về vốn…………………………………… 41 3.1.8. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước………………………… 43 3.1.9. Thu nhập bình quân ……………………………………………………44 3.1.10. Năng suất lao động bình quân……………………………………… 46 3.2. Hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty giai đoạn 2014-2020…… 48 3.2.1. Xác định mục tiêu………………………………………………….… 48 3.2.2. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh của công ty…………… 49 3.2.3. Đề xuất chiến lược kinh doanh giai đoạn 2014 – 2020……………… 55 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN………… ……………………………………… 59 4.1. Hoạt động kinh doanh……………… ……………………………………59 4.2. Về các chiến lược kinh doanh trong giai đoạn 2014 – 2020………… … 62 4.2.1. Các giải pháp để thực hiện chiến lược………………………….………63 4.2.2. Giải pháp để thực hiện chiến lược về nhân lực……………………… 72 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT…………………………… ………………… 74 1. Kết luận…………………………………………………………… ……….74 2. Đề xuất…………………………………………………………… ……… 75 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU 3C Company, Competitor, Customer CBCNV Cán bộ công nhân viên CTDPĐA Công ty CP dược phẩm Đông Âu CPC1 Central Pharmarcetical Company N 0 1 DND Doanh nghiệp Dược DSĐH Dược sỹ đại học DSTH Dược sỹ trung học ERP Enterprise Resources Planning - Kế hoạch hóa các nguồn lực của một tổ chức GĐ Giai đoạn GĐ Giai đoạn GSP Good Storage Practice KD Kinh doanh NSLĐ Năng suất lao động NSNN Nộp ngân sách nhà nước OTC Over the counter (Thuốc không cần kê đơn) PEST Political, Economic, Social – Culture, Technical SMART Strategic, Measurable, Ambitious, Realisitc, Timely STT Số thứ tự SWOT Strength, Weekness, Opportunity, Threat TW Trung ương TRĐ Triệu đồng UBND Uỷ ban nhân dân VND Đồng Việt Nam DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1. Hệ thống lưu thông, phân phối thuốc trong nước 15 Bảng 1.2. Tiền mua thuốc nội và thuốc ngoại nhập của bệnh viện các tuyến15 Bảng 1.3. Tỷ lệ dùng thuốc tại các bệnh viện tỉnh và thành phố 16 Bảng 1.4. Tỷ lệ dùng thuốc tại các bệnh viện huyện 16 Bảng 1.5.Tỷ trọng 10 nhóm thuốc thuốc sử dụng nhiều nhất tại các tuyến bệnh viện trong năm 2009 17 Bảng 3.6. Cơ cấu nhân lực của công ty Đông Âu (2008-2012) 27 Bảng 3.7. Doanh số mua của CTCP DP Đông Âu, giai đoạn 2008-2012 29 Bảng 3.8. Cơ cấu nguồn mua của CTDP Đông Âu giai đoạn: 2008-2012 31 Bảng 3.9. Số lượng mặt hàng phân phối của CTDP Đông Âu, giai đoạn 2008–2012 34 Bảng 3.10. Doanh số bán của CTCPDP Đông Âu , 2008-2012 35 Bảng 3.11. Tỷ trọng bán buôn bán lẻ của CTDP Đông Âu : 2008-2012 37 Bảng 3.12. Cơ cấu nguồn bán của Công ty CP DP Đông Âu 38 Bảng 3.13. Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận của CTDP Đông Âu (2008-2012) 40 Bảng 3.14. Tốc độ luân chuyển và sử dụng vốn lưu động của CTDP Đông Âu 41 Bảng 3.15. Nộp ngân sách nhà nước 43 Bảng 3.16. Thu nhập bình quân người/tháng của CBCNV CTCPDP Đông Âu 2008-2012 44 Bảng 3.17. Năng suất lao động bình quân CBCNV của CTDP Đông Âu giai đoạn 2008-2012 46 Bảng 3.18. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty CP Dược Phẩm Đông Âu giai đoạn 2008 – 2012 53 Bảng 3.19. Phân tích ma trận SWOT đề xuất chiến lược kinh doanh 55 Bảng 4.20. Các sản phẩm theo chiến lược phát triển danh mục sản phẩm 66 DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 1.1. Tiến trình hoạch định chiến lược kinh doanh 7 Hình 1.2. Mô hình xác định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 8 Hình 1.3. Sơ đồ chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 8 Hình 1.4. Sơ đồ chiến lược tổng thể 9 Hình 1.5. Biểu đồ tổng giá trị tiền thuốc sử dụng của Việt Nam…………….12 Hình 1.6. Biểu đồ tăng trưởng của giá trị thuốc SX trong nước và thuốc nhập khẩu của Việt Nam qua các năm 13 Hình 1.7. Biểu đồ tăng trưởng giá trị tiền thuốc sử dụng của Việt Nam qua các năm 13 Hình 1.8. Tốc độ tăng chi tiêu thuốc bình quân đầu người Việt Nam 14 Hình 2.9. Mô hình ma trận SWOT 22 Hình 3.10. Sơ đồ tổ chức Công CP dược Phẩm Đông Âu 24 Hình 3.11. Biểu đồ biểu thị cơ cấu nguồn nhân lực CTDP Đông Âu Năm 2012 27 Hình 3.12. Doanh số mua của CTCP DP Đông Âu, giai đoạn 2008-2012 30 Hình 3.13. Biểu đồ biểu diễn tốc độ tăng trưởng doanh số mua, giai đoạn (2008 – 2012) 30 Hình 3.14. Biểu đồ cơ cấu nguồn mua của CTDP Đông Âu năm 2012…… 32 Hình 3.15. Biểu đồ doanh số bán của CTDP Đông Âu giai đoạn (2008 – 2012)………………………………………… ………………………… 35 Hình 3.16. Biểu đồ biểu diễn tốc độ tăng trưởng doanh số bán, giai đoạn (2008-2012) 36 Hình 3.17. Biểu đồ cơ cấu nguồn bán của CTDP Đông Âu năm 2012 39 Hình 3.18. Biểu đồ biểu diễn doanh thu, lợi nhuận của CTDP Đông Âu (2008-2012) 40 Hình 3.19. Biểu đồ số ngày luân chuyển vốn lưu động 42 Hình 3.20. Biểu đồ tình hình nộp ngân sách của CTDP Đông Âu 43 Hình 3.21. Biểu đồ Thu nhập bình quân người/ tháng của CBCNV CTDP Đông Âu giai đoạn 2008-2012 45 Hình 3.22. Biểu đồ năng suất lao động bình quân CBCNV của công ty DP Đông Âu giai đoạn 2008-2012 47 Hình 3.23. Mô hình sơ đồ tổ chức công ty CPDP Đông Âu (2014-2020) 57 Hình 4.24. Sơ đồ chiến lược nhân sự 63 Hình 4.25. Sơ đồ kết hợp chiến lược kéo và chiến lược đẩy 70 Hình 4.26. Sơ đồ chiến lược kinh doanh của CTDP Đông Âu 71 [...]... cứu là công ty cổ phần dược Phẩm Đông Âu - Hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu giai đoạn 2008- 2012. Số liệu về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu giai đoạn 2008- 2012 được thu thập từ phòng kế toán, phòng kinh doanh và phòng tổ chức - Các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP dược phẩm Đông Âu giai đoạn 2008- 2012 và... được tầm quan trọng đó, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu từ năm 2008 đến năm 2012 Đề tài thực hiện với các mục tiêu 1 Phân tích một số chỉ tiêu kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu, giai đoạn 2008 - 2012 2 Hoạch định một số chiến lược kinh doanh cho công ty trong giai đoạn 2014 - 2020 Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm... hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 3 + Phân tích hoạt động kinh doanh là cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh doanh + Phân tích hoạt động kinh doanh là công cụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp + Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp phòng ngừa rủi ro + Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nhà quản trị bên trong doanh. .. trong giai đoạn cổ phần hóa, các doanh nghiệp Dược nhà nước từ trung ương đến địa phương chuyển sang các công ty cổ phần Khi trở thành công ty cổ phần Dược phẩm, các doanh nghiệp Dược này chịu sức ép lớn từ các cổ đông, Hội đồng quản trị Vì vậy, họ phải mở rộng hình thức, hệ thống và qui mô kinh doanh Với diễn biến như vậy, doanh số bán hàng của công ty CP dược phẩm Đông Âu cho các công ty kinh doanh dược. .. PHẬN KINH DOANH NHÓM BÁN HÀNG O.T.C NHÓM BÁN HÀNG BỆNH VIỆN Hình 3.10 Sơ đồ tổ chức công ty CP dược phẩm Đông Âu Công ty CP dược phẩm Đông Âu tổ chức hoạt động theo cơ cấu trực tuyến Giám đốc công ty là người đứng đầu chịu toàn bộ trách nhiệm về hoạt động của công ty đối với nhà nước, với công ty và với cán bộ nhân viên của công 24 ty Hiện tại Phó giám đốc công ty đảm nhận nhiệm vụ quản lý kinh doanh. .. mỗi doanh nghiệp Như vậy: “ Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nhận thức cải tạo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tự giác và có ý thức phù hợp với điều kiện cụ thể và với quy luật khách quan, nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao hơn” [2] 1.1.2 Vai trò, yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh - Vai trò + Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả các hoạt. .. điểm yếu của công ty để tận dụng cơ hội của thị trường  ST: Các chiến lược dựa vào ưu thế của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường  WT: Các chiến lược dựa trên khả năng vượt qua các điểm yếu của công ty để tránh các nguy cơ của thị trường 23 1 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty CP dược phẩm Đông Âu, giai đoạn 2008- 2012 3.1.1 Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy... quan hệ về nguồn lợi với doanh nghiệp, thông qua phân tích họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc đầu tư, hợp tác, với doanh nghiệp nữa hay không - Yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh Muốn phân tích hoạt động kinh doanh mang ý nghĩa thiết thực, làm cơ sở tham mưu cho các nhà quản lý đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của mình thì công tác phân tích phải đáp ứng được... hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp” [2] Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với mọi hoạt động của sản xuất kinh doanh của con người Ban đầu, trong điều kiện sản xuất chưa phát triển, yêu cầu thông tin cho quản lý doanh nghiệp chưa nhiều, công việc phân tích chỉ... Chỉ tiêu về tổ chức bộ máy quản lý - Công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu đươc tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành Cấu trúc tổ chức của công ty được xây dựng theo cấu trúc chức năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của công ty Cơ cấu bộ máy quản lý được thể hiện ở sơ đồ sau - Tổ chức bộ máy của Công ty Đông Âu HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ↓ BAN GIÁM . mục tiêu 1. Phân tích một số chỉ tiêu kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu, giai đoạn 2008 - 2012 2. Hoạch định một số chiến lược kinh doanh cho công ty trong giai đoạn 2014 -. quả kinh doanh cao hơn” [2]. 1.1.2. Vai trò, yêu cầu của phân tích hoạt động kinh doanh - Vai trò + Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả các hoạt động kinh. nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nhiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm Đông Âu từ năm 2008
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh thuốc của công ty cổ phần dược phẩm đông âu, giai đoạn 2008 2012, Phân tích hoạt động kinh doanh thuốc của công ty cổ phần dược phẩm đông âu, giai đoạn 2008 2012, Phân tích hoạt động kinh doanh thuốc của công ty cổ phần dược phẩm đông âu, giai đoạn 2008 2012, Chiến lược tổng thể là các chiến lược thể hiện mục tiêu lâu dài và cho thấy hướng đi trong tương lai của doanh nghiệp. Định hướng cho một quá trình phát triển lâu dài, đồng thời qua chiến lược tổng thể doanh nghiệp cụ thể hoá sứ mệnh của tổ chức bằng các , Các chiến lược bộ phận thường hướng vào các vấn đề cụ thể như: tài chính, nhân sự, marketing,… để nhắm đến giải quyết mục tiêu cụ thể ngắn hạn và trung hạn., - Phương pháp tỷ trọng: so sánh các chỉ tiêu chi tiết cấu thành chỉ tiêu tổng thể. Các chỉ tiêu kinh tế thường được chi tiết từ các yếu tố cấu thành. Nghiên cứu chi tiết giúp ta đánh giá chính xác các yếu tố cấu thành của các chỉ tiêu phân tích ., + Ban giám đốc: Gồm có giám đốc và 2 phó giám đốc. Ban giám đốc điều hành mọi hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao., Do vậy các phòng ban được phân chia nhiệm vụ rõ ràng, phù hợp, đảm bảo việc quản lý và vận hành đạt hiệu quả cao ., Tốc độ tăng trưởng của công ty đóng góp chung với tốc độ tăng trưởng của ngành Dược. Hiện tại sắp tới công ty đang có kế hoạch nhập khẩu trực tiếp những loại thuốc ngoại đảm bảo chất lượng và phù hợp với thị trường Việt Nam., * Tình hình tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp, Doanh số bán của công ty chủ yếu là bán buôn, trong đó công ty chủ yếu bán buôn cho các DN KD dược phẩm. Bên cạnh đó bệnh viện cũng là nơi tiêu thụ không nhỏ các mặt hàng công ty đang có từ các cấp từ cấp tỉnh đến cấp huyện., - Công ty luôn thực hiện nghĩa vụ nộp tất cả các loại thuế (thuế GTGT, thuế TNDN, thuế môn bài và các khoản phải nộp khác) đầy đủ và đúng hạn vào NSNN., Thị trường thuốc tại Hà Nội được mở cửa từ rất nhiều năm và có sự cạnh tranh quyết liệt, thuốc dùng cho các đơn vị y tế công lập được đấu thầu rộng rãi, tất cả các doanh nghiệp dược trong cả nước đủ điều kiện đều có thể tham gia đấu thầu và cung ứng thuốc, Trải qua hơn 7 năm xây dựng và phát triển, công ty dược phẩm Đông Âu đã có một truyền thống đoàn kết, sự phối hợp nhịp nhàng của từng bộ phận, mối liên kết tốt giữa các phòng ban, từ đó tạo nên một sức mạnh phát triển và ảnh hưởng sâu sắc tới mọi hoạt độ, Vận dụng ma trận SWOT đề xuất chiến lược kinh doanh của công ty Đông Âu giai đoạn 2014-2020, - Phân phối sản phẩm hàng năm tăng, khách hàng chính là các bệnh viện, công ty dược, các doanh nghiệp tư nhân..., Trong giai đoạn từ năm 2008-2012 doanh số mua và doanh số bán của công ty liên tục tăng từ 8,5 tỷ đồng lên gần 30 tỷ đồng trong khi đó doanh số bán của công ty CP dược phẩm Đông Âu tăng trưởng không ổn định chỉ đạt 13 tỷ đồng vào năm 2010. Điều này cho th, + Xây dựng một danh mục sản phẩm cụ thể, hỗ trợ và phát triển nhóm sản phẩm là biệt dược tại các bệnh viện, chuẩn bị vào danh mục thầu nhằm mục đích tạo nhóm khách hàng đặc trưng, phát triển doanh số, gắn kết giữa bác sỹ điều trị tại các khoa phòng của bệ, * Chính sách giá, * Chính sách xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh, - Đề xuất với các bộ ngành có liên quan

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm