0

Đánh giá ảnh hưởng việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống việc làm người dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh

103 383 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/07/2015, 16:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM        ðẶNG NGỌC HẢI ðÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ðẾN ðỜI SỐNG VIỆC LÀM NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM        ðẶNG NGỌC HẢI ðÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ðẾN ðỜI SỐNG VIỆC LÀM NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: QUẢN LÝ ðẤT ðAI Mã số : 60.85.01.03 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. ðÀM XUÂN HOÀN HÀ NỘI - 2014 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page i LỜI CAM ðOAN Tôi xin cam ñoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn là trung thực và chưa ñược sử dụng ñể bảo vệ một học vị nào. Tôi xin cam ñoan rằng, mọi sự giúp ñỡ cho việc thực hiện luận văn ñã ñược cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận văn ñều ñược chỉ rõ nguồn gốc. Tác giả luận văn ðặng Ngọc Hải Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page ii LỜI CẢM ƠN Trong quá trình thực hiện nghiên cứu ñề tài, tôi ñã nhận ñược sự quan tâm giúp ñỡ nhiệt tình, sự ñóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể, ñã tạo ñiều kiện thuận lợi ñể tôi hoàn thành bản luận văn này. Lời ñầu tiên, tôi xin chân thành cảm ơn TS. ðàm Xuân Hoàn ñã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian nghiên cứu thực hiện ñề tài. Tôi xin cảm ơn sự góp ý chân thành của các Thầy, Cô giáo Khoa Quản lý ñất ñai, Viện ðào tạo sau ðại học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ñã tạo ñiều kiện cho tôi thực hiện ñề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Quản lý dự án ñường sắt (Cục ðường sắt Việt Nam), Ban lãnh ñạo Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh, phòng ðăng ký ñất ñai (Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh); phòng Tài nguyên và Môi trường, phòng Quản lý ñô thị, phòng Thống kê, Văn phòng ñăng ký quyền sử dụng ñất Thành phố ñã tạo ñiều kiện giúp ñỡ tôi trong thời gian nghiên cứu thực hiện luận văn tại ñịa phương. Tôi xin cảm ơn tới gia ñình, những người thân, ñồng nghiệp và bạn bè ñã giúp ñỡ tôi trong quá trình thực hiện ñề tài. Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn ! Tác giả luận văn ðặng Ngọc Hải Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iii MỤC LỤC LỜI CAM ðOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ðỒ vii DANH MỤC ẢNH viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ix MỞ ðẦU 1 1.Tính cấp thiết của ñề tài 1 2. Mục ñích - Yêu cầu 3 Chương 1 : TỔNG QUAN CÁC VẤN ðỀ NGHIÊN CỨU 4 1. Cơ sở lý luận về bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất 4 1.1. Khái quát về bồi thường, hỗ trợ 4 1.1.1. Bồi thường 4 1.1.2. Hỗ trợ 4 1.1.3. ðặc ñiểm của bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất 4 1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng ñến công tác bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất 5 1.2.1. ðăng ký quyền sử dụng ñất, lập và quản lý hồ sơ ñịa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất. 5 1.2.2. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng ñất 6 1.2.3. Giao ñất, cho thuê ñất 7 1.2.4. Việc ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật ñất ñai 8 1.2.5. Giá ñất và ñịnh giá ñất 9 1.2.6. Thị trường Bất ñộng sản 10 1.3. Kinh nghiệm của một số nước và các tổ chức ngân hàng về thu hồi ñất và giải quyết việc làm cho người bị thu hồi ñất 11 1.3.1. Chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi ñất ở Trung Quốc 11 1.3.2. Ở ðài Loan 15 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page iv 1.3.3. ðối với Nhật Bản: 17 1.3.4. Chính sách bồi thường khi thu hồi ñất của ngân hàng Thế giới (WB), 19 1.3.5. Chính sách bồi thường khi thu hồi ñất của các tổ chức quốc tế khác 20 1.4. Chính sách bồi thường, hỗ trợ của Việt Nam 22 1.4.1. Trước khi có Luật ðất ñai năm 1993 22 1.4.2. Thời kỳ 1993 ñến 2003 23 1.4.3. Thời kỳ từ khi có Luật ñất ñai năm 2003 24 1.4.4. Những nhận xét, ñánh giá 26 1.5. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất ở Việt Nam 26 1.5.1. Về diện tích ñất nông nghiêp, ñất ở bị thu hồi ñể phát triển các khu công nghiệp, ñô thị và các công trình công cộng 26 1.5.2. Tác ñộng của việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất 27 1.5.3. Thực trạng công tác bồi thường và hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn tỉnh Quảng Ninh 31 1.6. Một số công trình nghiên cứu liên quan ñến ñề tài 33 Chương 2: ðỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1. ðối tượng nghiên cứu 34 2.2. Phạm vi nghiên cứu 34 2.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu 34 2.3.1. Nội dung nghiên cứu 34 2.3.2. Các phương pháp nghiên cứu 34 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 3.1. Khái quát ñiều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 36 3.1.1. ðiều kiện tự nhiên, tài nguyên và cảnh quan môi trường 36 3.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội 39 3.1.3. Tình hình xã hội 42 3.1.4. Giáo dục, y tế 43 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page v 3.2. Hiện trạng sử dụng ñất và chuyển dịch cơ cấu sử dụng ñất của thành phố Hạ Long năm 2013 44 3.2.1. Hiện trạng sử dụng ñất của thành phố Hạ Long năm 2013 44 3.2.2. Biến ñộng ñất ñai trong giai ñoạn 2010 - 2013 44 3.2.3. Công tác quản lý ñất ñai trên ñịa bàn thành phố Hạ Long 45 3.3. Tình hình chung về công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hạ Long 47 3.4. ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất của 2 dự án nghiên cứu. 50 3.4.1. Các văn bản pháp lý có liên quan ñến dự án 52 3.4.2. ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi ñất tiến hành ở hai dự án nghiên cứu 55 3.5. Tác ñộng của việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ ñến ñời sống và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất 65 3.5.1. Kết quả ñiều tra, phỏng vấn các hộ dân về tình hình thu hồi ñất, bồi thường và hỗ trợ tại hai dự án 65 3.5.2. Tình hình việc làm của người dân sau khi thu hồi ñất của 2 dự án nghiên cứu 68 3.5.3. Tác ñộng ñến thu nhập của người dân bị thu hồi ñất 72 3.5.4. Tác ñộng ñến hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 74 3.5.5. Tác ñộng ñến cảnh quan, môi trường 75 3.6. ðánh giá chung 75 3.6.1. Về ưu ñiểm 75 3.6.2. Những tồn tại, hạn chế 76 3.6.3. Một số ñề xuất 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 1. Kết luận 82 2. Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO 88 PHỤ LỤC 91 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1. Tỷ trọng GDP các ngành trong cơ cấu kinh tế Thành phố từ 2010 – 2013 39 Bảng 3.2. Diện tích, cơ cấu các loại ñất chính năm 2013 44 Bảng 3.3. Kết quả bồi thường về ñất nông nghiệp tại dự án ðường sắt từ ga Hạ Long ñến cảng Cái Lân 56 Bảng 3.4. Kết quả bồi thường về ñất phi nông nghiệp tại dự án ðường sắt từ ga Hạ Long ñến cảng Cái Lân 57 Bảng 3.5. Kết quả bồi thường về ñất nông nghiệp tại dự án Trung tâm thể thao vùng ðông Bắc 59 Bảng 3.6. Kết quả bồi thường về ñất phi nông nghiệp tại dự án Trung tâm thể thao vùng ðông Bắc 60 Bảng 3.7. Kết quả phỏng vấn chi tiết về thu hồi ñất và bồi thường, hỗ trợ của các hộ dân tại 2 dự án 65 Bảng 3.8. Phương thức sử dụng tiền của các hộ dân thuộc dự án ðường sắt từ ga Hạ Long ñến cảng Cái Lân 66 Bảng 3.9. Phương thức sử dụng tiền của các hộ dân thuộc dự án Trung tâm thể thao vùng ðông Bắc 67 Bảng 3.10. Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất 69 Bảng 3.11. Kết quả ñiều tra về tình trạng việc làm của số người trong ñộ tuổi lao ñộng trước và sau khi thu hồi ñất tại hai dự án nghiên cứu 71 Bảng 3.12. Thu nhập của các hộ dân bị thu hồi ñất 72 Bảng 3.13. Tình hình tiếp cận các cơ sở hạ tầng sau khi thu hồi ñất 74 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page vii DANH MỤC BIỂU ðỒ Biểu ñồ 3.1. Biểu ñồ so sánh giá bồi thường về ñất và giá thị trường nhóm ñất nông nghiệp của dự án 1 56 Biểu ñồ 3.2. Biểu ñồ so sánh giá bồi thường về ñất và giá thị trường nhóm ñất phi nông nghiệp của dự án 1 58 Biểu ñồ 3.3. Biểu ñồ so sánh giá bồi thường về ñất và giá thị trường nhóm ñất nông nghiệp của dự án 2 60 Biểu ñồ 3.4. Biểu ñồ so sánh giá bồi thường về ñất và giá thị trường nhóm ñất phi nông nghiệp của dự án 2 61 Biểu ñồ 3.5. Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất tại dự án 69 Biểu ñồ 3.6. Tình hình lao ñộng và việc làm của các hộ dân bị thu hồi ñất tại dự án Trung tâm thể thao vùng ðông Bắc 70 Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ Khoa học Nông nghiệp Page viii DANH MỤC ẢNH Ảnh 3.1. Vịnh Hạ Long 42 Ảnh 3.2. Tuyến ñường sắt Hạ Long - Cái Lân 50 Ảnh 3.3. Trung tâm thể thao ðông Bắc 51 Ảnh 3.4. Bụi do thi công dự án tại xã ðại Yên 75 [...]... ng, chính quy n và nhân dân thành ph H Long; tuy nhiên cũng như nhi u ñ a phương khác trong c nư c, H Long cũng g p ph i nhi u khó khăn trong vi c th c hi n chính sách b i thư ng và h tr ñ n ñ i s ng, vi c làm c a ngư i dân khi Nhà nư c thu h i ñ t Trong b i c nh trên, ñ ñánh giá ñúng th c tr ng ñ i s ng và vi c làm c a ngư i dân b thu h i ñ t m t s d án trên ñ a bàn thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh. .. ng c a ngư i dân b thu h i ñ t, chúng tôi th c hi n ñ tài: "ðánh giá nh hư ng vi c th c hi n chính sách b i thư ng, gi i phóng m t b ng ñ n ñ i s ng vi c làm ngư i dân b thu h i ñ t trên ñ a bàn thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh" H c vi n Nông nghi p Vi t Nam – Lu n văn Th c s Khoa h c Nông nghi p Page 2 2 M c ñích - Yêu c u a) M c ñích - ðánh giá vi c th c hi n chính sách b i thư ng gi i phóng m t b... ñ i s ng, vi c làm c a ngư i dân có ñ t b thu h i m t s d án trên ñ a bàn thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh - ð xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n vi c th c hi n chính sách b i thư ng gi i phóng m t b ng c a thành ph H Long, t nh Qu ng Ninh b)Yêu c u - Các s li u ñi u tra ph i chính xác,trung th c và khách quan - Ph i bi t phân tích,ñánh giá các s li u d a trên cơ s các Ngh ñ nh c a Chính Ph , các quy... cơ ch phù h p ñư c ngư i dân ng h , ch p thu n ð c bi t là ý th c t giác và s tuân th lu t pháp c a ngư i có ñ t b thu h i ð i v i các nư c nêu trên, ñ th c hi n có hi u qu chính sách thu h i ñ t trư c h t ph i ho ch ñ nh chi n lư c các chính sách; xây d ng, b sung, ñi u ch nh k p th i chính sách b i thư ng thi t h i khi Nhà nư c thu h i ñ t; ph bi n chính sách pháp lu t v thu h i ñ t, ñưa pháp lu... ti n ñ gi i phóng m t b ng ch m, nhân dân khi u ki n ñông ngư i, kéo dài hi n nay (có hơn 70% s ñơn thư khi u n i v b i thư ng và h tr ) Thành ph H Long là thành ph t nh l , trung tâm văn hóa, kinh t , chính tr c a t nh Qu ng Ninh, thu c vùng duyên h i B c B Thành ph H long ñư c thành l p ngày 27 tháng 12 năm 1993, trên cơ s c a th xã H ng Gai Ngày 10/10/2013, chính ph toàn b di n tích và dân s ban... chính sách, th t c v thu h i ñ t, b i thư ng và h tr còn nhi u vư ng m c, b t c p, l i thư ng xuyên thay ñ i, gây ách t c trong công tác b i thư ng gi i phóng m t b ng; vi c th c hi n chính sách b i thư ng và h tr c a nhi u ñ a phương còn chưa tuân th các quy ñ nh c a pháp lu t, thi u công khai, dân ch , giá b i thư ng h tr th p, chính quy n ñ a phương chưa th c s quan tâm ñ n quy n l i c a ngư i dân; ... giá tr t ng s n lư ng c a ñ t ñai nh ng năm trư c ñây r i nhân v i m t h s do Nhà nư c quy ñ nh Còn ñ i v i ti n b i thư ng hoa màu và tài s n trên ñ t thì xác ñ nh theo giá th trư ng t i th i ñi m thu h i ñ t Trung Qu c, Nhà nư c quan tâm t i nông dân, t o ñi u ki n cho h ñư c hư ng nh ng thành qu công nghi p hóa, ñô th hóa khu thu h i ñ t Khi Nhà nư c thu h i ñ t nông nghi p ho c là thu h i ñ t thu. .. c ti n thu h i ñ t, ch b t bu c Các t ch c này ñã ñưa ra nguyên t c chia s l i ích gi a các bên liên quan ñ n d án, chi h i t pháp lu t, chính sách, quy ho ch, thu nh p, thu t m qu c gia ñ i v i vi c tri n khai trên th c t có liên quan ñ n chính quy n ñ a phương, nhà ñ u tư, c ng ñ ng dân cư b nh hư ng và ngư i dân b thi t h i v i nh ng v n ñ ch y u như: T ch c t t vi c tái ñ nh cư c ng ñ ng dân cư... d án ñã tri n khai các nư c trên th gi i, ñ c bi t các d án th y ñi n [6] - ðánh giá chung M c dù m i nư c có ch ñ s h u ñ t ñai khác nhau nhưng chính sách thu h i ñ t, pháp lý v thu h i ñ t là y u t không th thi u trong quá trình phát tri n kinh t ñ t nư c, có th chính sách pháp lu t c a các nư c không quy ñ nh chi ti t ñ n t ng ñ i tư ng nhưng bao quát ñ y ñ (k c chính sách l n s chu n b v v n và... n chính sách pháp lu t ñ t ñai, chính sách b i thư ng và h tr khi Nhà nư c thu h i ñ t ñã t ng bư c ñư c hoàn thi n trên cơ s ñáp ng yêu c u phát tri n ñ ng th i ñ m b o hài hòa l i ích gi a Nhà nư c, nhà ñ u tư và ngư i dân có ñ t b thu h i Tuy nhiên công tác b i thư ng và h tr khi Nhà nư c thu h i ñ t v n là v n ñ n i c m t i nhi u ñ a phương, nh hư ng ñ n hi u qu s d ng ñ t, ñ n ngư i có ñ t b thu . HẢI ðÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ðẾN ðỜI SỐNG VIỆC LÀM NGƯỜI DÂN BỊ THU HỒI ðẤT TRÊN ðỊA BÀN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH Chuyên. ðánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng và tình hình ñời sống, việc làm của người dân có ñất bị thu hồi một số dự án trên ñịa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. . chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng ñến ñời sống việc làm người dân bị thu hồi ñất trên ñịa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh& quot;. Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Luận văn Thạc sỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá ảnh hưởng việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống việc làm người dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh, Đánh giá ảnh hưởng việc thực hiện chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng đến đời sống việc làm người dân bị thu hồi đất trên địa bàn thành phố hạ long, tỉnh quảng ninh, , Chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu, Chương 3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận, Tài liệu tham khảo