Giáo án Hình học lớp 9 cả năm bản đẹp

150 2,215 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 10:49

Ngày giảng:/ /2013. chơng I: Hệ thức lợng trong tam giác vuông Tiết 1+2: một số hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức : - Nhận biết đợc: Hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên cạnh huyền, các tam giác vuông đồng dạng - Hiểu đợc cách chứng minh hệ thức: b 2 = a.b' ; c 2 = a.c và b 2 + c 2 = a 2 2. Về kỹ năng : -Vẽ đúng hình và xác định đúng hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên cạnh huyền. - Phát hiện và vận dụng đợc: b 2 = a.b' ; c 2 = a.c và b 2 + c 2 = a 2 trong tính toán và chứng minh. - Vận dụng thành thạo: Các trờng hợp đồng dạng của tam giác vuông, cách diễn đạt nội dung theo ký hiệu toán học. 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II.Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Thớc kẻ, compa, ê ke, máy tính. - HS: Thớc kẻ, compa, ê ke, máy tính. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra: +. Sỹ số: +. Bài cũ: Kết hợp trong giờ. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1(10 phút) Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. GV-Giới thiệu định lý 1 HS -Vẽ hình vào vở và đọc định lý 1 GV-Cho h/s tự nghiên cứu phần chứng minh trong SGK HS -Một em lên bảng viết lại phần chứng minh HS -Tự đọc và nghiên cứu VD1 Hoạt động 2(14phút): Thiết lập hệ thức liên quan tới đờng cao. HS -Một em đọc định lý GV-Gợi ý để h/s chứng minh: Để có h 2 = b'.c' ơ cần hệ thức nào ? ơ xét 2 tam giác đồng dạng nào ? HS -Suy nghĩ, thảo luận rồi lên bảng làm ? 1. -Học sinh khác nhận xét và bổ sung 1. Hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền. *Định lý: SGk - tr 65 Hình 1 ABC , à 0 90A = (H.1) Ta có: 2 . 'b a b= ; 2 . 'c a c= Chứng minh: Xét 2 tam giác vuông AHC và BAC có: à C nhọn chung nên: AHC BAC (g.g). Do đó: HC AC AC BC = AC 2 = BC.HC hay b 2 = a.b' Tơng tự ta có: c 2 = a.c' *VD1: SGK - tr 65 2. Một số hệ thức liên quan tới đờng cao *Định lý 2: SGk - tr 65 h 2 = b'. c' ?1. Chứng minh (Xét hình 1) AHC BAC 1 (nếu có) GV-Nhận xét, sửa sai (nếu có) cho h/s và chốt lại: Định lý 2 thiết lập mối quan hệ giữa đờng cao ứng với cạnh huyền và các hình chiếu của 2 cạnh góc vuông trên cạnh huyền của một tam giác vuông. 3. Củng cố: (18phút) GV-Cho h/s thảo luận nhóm làm Bài 1 - tr 68 trong thời gian 7 phút, nhóm 1; 2 làm ý a, nhóm 3; 4 làm ý b. HS-Nhóm trởng phân công bạn ghi bảng nhóm và cho các bạn trong nhóm làm ra nháp -Nhóm trởng thống nhất ý kiến ghi ra bảng nhóm -Các nhóm nhận xét chéo GV-Nhận xét bài làm của các nhóm và đa ra kết quả đúng. GV-Muốn tính độ dài y của cạnh BC ta làm nh thế nào ? HS -Suy nghĩ, trả lời GV-Gọi 1 h/s lên bảng làm HS -Học sinh còn lại làm vào vở nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét, đa ra kết quả đúng Vì ã ã BAH ACH= (cùng phụ góc ã ABH ) Do đó: AH HB CH HA = 2 .AH CH HB= hay 2 '. 'h b c= (điều phải chứng minh) *VD2: SGK - tr 66 3. Luyện tập. Bài 1 - tr 68. Tính x, y trong mỗi H.4-SGK a, Từ giả thiết ta có cạnh huyền bằng 10. 2 6 18 10 5 x = = ; 2 8 64 32 10 10 5 y = = = b, Từ giả thiết ta có: 2 12 144 36 20 20 5 x = = = ( ) ( ) 2 2 2 2 20 12 16 256 64 20 20 20 5 y = = = = Bài 3 - tr 69. áp dụng định lý Pitago ta có: 2 2 y BC AC AB= = + 2 2 5 7 74= + = 4. H ớng dẫn học bài ở nhà : (3 phút) -Xem lại các bài tập đã chữa, học thuộc các hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông. -BT về nhà: Bài 2 (SGK- tr 68) *Hớng dẫn: Bài 2: áp dụng định lý 1 để giải. Ngày giảng:/ /2013. Tiết 3: một số hệ thức về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông (Tiếp theo) I. Mục tiêu 1. Về kiến thức : - Nhận biết đợc hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên cạnh huyền, các tam giác vuông đồng dạng - Hiểu đợc cách chứng minh hệ thức: 2 '. 'h b c= ; . .a h b c= và 2 2 2 1 1 1 h b c = + - Vận dụng đợc hệ thức: 2 '. 'h b c= ; . .a h b c= và 2 2 2 1 1 1 h b c = + qua VD và bài tập trong SGK 2. Về kỹ năng : - Vẽ đúng hình và xác định đúng hình chiếu của mỗi cạnh góc vuông trên cạnh huyền. 2 - Phát hiện và vận dụng đợc: 2 '. 'h b c= ; . .a h b c= và 2 2 2 1 1 1 h b c = + trong tính toán và chứng minh. - Vận dụng thành thạo: Các tam giác vuông đồng dạng, cách diễn đạt nội dung theo ký hiệu toán học. 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II.Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Thớc kẻ, ê ke. - HS: Thớc kẻ, ê ke, bảng nhóm. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra: +. Sỹ số: +. Bài cũ: - Nêu các hệ thức về cạnh và đờng cao (đã học) trong tam giác vuông ? Làm bài tập 5 - tr 69. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1(20phút) Tiếp tục tìm hiểu một số hệ thức liên quan tới đờng cao. GV-Gọi 1 h/s đọc định lý 1 GV-Giới thiệu định lý này thiết lập mối quan hệ giữa đờng cao với cạnh huyền và hai cạnh góc vuông GV-Gợi ý: Từ công thức cần chứng minh em hãy phân tích để tìm ra 2 tam giác cần phải chứng minh chúng đồng dạng với nhau. HS -Suy nghĩ, 1 em lên bảng làm -Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét, sửa sai cho h/s (nếu có) HS -Đọc định lý GV-Cho h/s thực hiện biến đổi hệ thức (3) thành hệ thức (4) (Cho h/s về nhà làm) HS -Tự nghiên cứu VD3 trong SGK -Một h/s lên bảng trình bày lại VD GV-Lu ý h/s về quy ớc đơn vị đo 3. Củng cố: (15 phút) -4 hệ thức 4 định lý -Cách chứng minh các định lý dựa vào tam giác đồng dạng GV-Cho h/s thảo luận nhóm trong thời gian 10 phút làm bài 2 - tr 68 HS-Nhóm trởng phân công bạn ghi bảng nhóm và cho các bạn trong nhóm làm ra nháp -Nhóm trởng thống nhất ý kiến ghi ra bảng nhóm -Các nhóm nhận xét chéo GV-Nhận xét bài làm của các nhóm và đ- a ra kết quả đúng. GV-Để giải bài tập này ta đã áp dụng những định lý nào ? *Định lý 3. b.c = a.h (3) ?2. Chứng minh. Xét hai tam giác vuông ABC và HAC có chung góc nhọn à C nên ABC HAC Ta có: AB BC HA AC = . .AB AC BC HA = hay b.c = a.h (điều phải chứng minh) *Định lý 4: SGK - tr 67. 2 2 2 1 1 1 h b c = + (4) VD3: SGK - tr 67 *Chú ý: SGK - tr 67 4. Luyện tập. Bài 2 - tr 68. ( ) 2 2 .x AB BH HC HB= = + ( ) 1 4 .1 5= + = 5x = 2 . 5.4 20y BC HC= = = 20y = Ta có: . 5. 20 2 5 x y h a = = = (định lý 3) Cách 2: áp dụng định lý 4. 3 HS -Định lý 1, định lý 3, định lý 4 ( ) ( ) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 5 20 h y x = + = + 1 1 5 1 5 20 20 4 = + = = 2 4h = 2h = 4. H ớng dẫn học bài ở nhà : (5 phút) -Học thuộc các định lý về hệ thức cạnh và đờng cao trong tam giác vuông -Xem lại các bài tập đã chữa. -BT về nhà: Bài 4, 5, 6 (SGK- tr 69) *Hớng dẫn: Bài 5: ABC , à 0 90A = BC = ? (áp dụng định lý Pitago) AB 2 = ? (BH.BC) BH = ? Tơng tự ta tính đợc CH Ngày giảng:/ /2013. Tiết 4+5: Bài tập I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: - Nhận biết đợc cách toán học hoá những bài toán có nội dung thực tiễn. Hiểu đợc cách tính độ dài 1 đoạn thẳng dựa vào mỗi hệ thức: b 2 = a.b' ; c 2 = a.c' , b 2 + c 2 = a 2 , 2 '. 'h b c= ; . .a h b c= và 2 2 2 1 1 1 h b c = + trong tam giác vuông. 2. Về kỹ năng: - Bớc đầu vận dụng giải các bài toán có nội dung thực tiễn. - Vận dụng đợc định lý Pitago - Phát hiện và vận dụng thành thạo các hệ thức: b 2 = a.b' ; c 2 = a.c' , b 2 + c 2 = a 2 , 2 '. 'h b c= ; . .a h b c= và 2 2 2 1 1 1 h b c = + trong tính toán và chứng minh. 3. Thái độ: - Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, chứng minh. - Biết đợc toán học có liên hệ với thực tiễn, liên môn. II.Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Thớc kẻ, compa, ê ke. - HS: Thớc kẻ, compa, ê ke. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra: +. Sỹ số: +. Bài cũ: Kết hợp trong giờ. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1(15phút) Chữa bài tập. GV-Gọi 1 h/s lên bảng làm bài tập 5 SGK-tr 69và 2 em làm bài 4-tr 90 SGK( mỗi em giải 1 ý). -Kiểm tra h/s dới lớp 1. Chữa bài tập. Bài 5 - tr 69. ABC , à 0 90A = GT AH BC , 3AB = 4AC = 4 +Phát biểu định lý về hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó trên cạnh huyền? +Nêu định lý về các hệ thức liên quan đến đờng cao? +Kiểm tra vở bài tập của h/s HS -Nhận xét bài bạn trình bày trên bảng GV-Nhận xét và đa ra kết quả đúng Hoạt động 2(phút): áp dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó. GV-Gọi 1 h/s lên bảng vẽ hình, ghi giả thiết, kết luận, dới lớp cùng làm -Muốn tính các cạnh của tam giác vuông ABC ta làm nh thế nào ? HS -áp dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó GV-Muốn áp dụng hệ thức, trớc tiên ta tính cạnh nào ? HS -Tính BC = BH + HC GV-Gọi 1 h/s lên bảng làm HS -Dới lớp cùng làm nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét bài làm của h/s Hoạt động 3 (8 phút): Vẽ đoạn trung bình nhân x của 2 đoạn thẳng a, b (tức là x 2 = ab) GV-Gọi 2 h/s lên bảng vẽ hình theo 2 cách nh hớng dẫn của SGK (mỗi em vẽ 1 cách), nếu h/s không vẽ đợc thì giáo viên hớng dẫn thêm HS -Dới lớp vẽ vào vở GV-Hớng dẫn h/s chứng minh các cách dựng trên là đúng dựa vào định KL AH = ?, BH = ? CH = ? Chứng minh: ABC vuông tại A nên ta có: 2 2 BC AB AC= + (định lý Pitago) 2 2 3 4 9 16 25 5BC = + = + = = Mặt khác, 2 .AB BH BC= (định lý 1) 2 2 3 1,8 5 AB BH BC = = = CH = BC - BH = 5-1,8 =3,2 Bài 4 - tr 90. a, áp dụng định lý 2 ta có: 2 3 2.x = 2 3 4,5 2 x = = C 1 : áp dụng định lý Pitago, ta có: ( ) ( ) 2 2 2 2y x x = + + ( ) ( ) 2 2 4,5 2 2 4,5 = + + 2 6,5 2.6,5 = ( ) 6,5 6,5 2 29, 25 = = C 2 : áp dụng định lý 1. ( ) 2 . 2y x x = + ( ) 2y x x = + ( ) 4,5 2 4,5 = + 4,5.6,5 29, 25 = = b, 3 4 AB AC = 15 3 4AC = 20AC = áp dụng định lý Pitago ta có: 2 2 y BC AB AC= = + 2 2 15 20 25 = + = áp dụng định lý 3 ta có: . .AB AC BC x = . 15.20 12 25 AB AC x BC = = = 2. Luyện tập. Bài 6 - tr 69. ABC GT AH BC H = 1BH = , 2HC = KL AB = ?, AC = ? Chứng minh: BC = BH+HC = 1+2 =3 áp dụng hệ thức giữa cạnh góc vuông và hình chiếu của nó. Ta có: AB 2 = BH.BC = 1.3 = 3 3AB = AC 2 = HC.BC = 2.3 =6 6AC = Bài 7 - tr 69. Cách 1. Theo cách dựng ABC có đờng trung tuyến 5 lý 1 và định lý 2 HS -Chứng minh theo hớng dẫn của giáo viên. Hoạt động 3 (19phút): Chứng minh một tam giác là tam giác cân. GV-Gọi 1 h/s lên bảng vẽ hình ghi giả thiết, kết luận. GV-Để chứng minh DIL là tam giác cân ta cần chứng minh điều gì ? HS -Chứng minh DI = DL GV-Để chứng minh các đoạn thẳng DI = DL ta làm nh thế nào ? HS -Chứng minh ADI = CDL GV-Gọi 1 h/s lên bảng, dới lớp cùng làm. HS -Nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét, đa ra kết quả đúng GV- DKL là tam giác gì ? Vì sao ? HS - DKL là tam giác vuông, à 0 90D = vì theo giả thiết Dx DI D = GV-áp dụng định lý 4, tính 2 1 ? DC = HS -Suy nghĩ, trả lời GV-Để chứng minh: 2 2 2 1 1 1 DI DK DC + = ta làm nh thế nào ? HS -Suy nghĩ trả lời GV-Nhận xét và đa ra hớng chứng minh HS -Một em lên bảng làm, dới lớp cùng làm nhận xét bài bạn trình bày trên bảng GV-Nhận xét , đa ra kết quả đúng 1 2 AO BC= (AO là bán kính đờng tròn tâm O). Do đó ABC vuông tại A. Vì vậy AH 2 = BH.HC hay x 2 = a.b Cách 2. Theo cách dựng ta có: MNP có đờng trung tuyến 1 2 NO MN= (NO = OM = OP - bán kính đờng tròn tâm O). Do đó MNP vuông tại M. Vậy MN 2 = MI.IP hay x 2 = a.b Bài 9 - tr 70. ABCD là hình vuông GT I AB , DI CB K=I Dx DI D = Dx BC L=I a, DIL là tam giác cân KL b, 2 2 1 1 const DI DK + = khi+ I thay đổi trên AB Chứng minh: a, Xét ADI và CDL có à à 0 90C A= = (gt) AD CD = (cạnh hình vuông) ã ã ADI CDL= (cùng phụ góc ã CDI ) nên ADI CDL = (cạnh góc vuông và góc nhọn) DI DL= hay DIL cân b, Trong DKL có à 0 90D = (theo cách dựng) với đờng cao DC. Theo định lý 4 ta có: 2 2 2 1 1 1 DL DK DC + = Vì DI DL= (chứng minh ý a) nên 2 2 2 1 1 1 DI DK DC + = DC không đổi nên tổng 2 2 1 1 DI DK + không đổi khi I thay đổi trên cạnh AB 3. Củng cố (3 phút): -Các định lý (hệ thức) về cạnh và đờng cao trong tam giác vuông 4. H ớng dẫn học bài ở nhà : (1 phút) -Xem lại các bài tập đã chữa. -BT về nhà: Bài 5, 6, 11 (SBT- tr 90), Học sinh khá giỏi làm thêm bài 10 (SBT - tr 91) -Đọc trớc bài: Tỉ số lợng giác của góc nhọn. 6 Ngày giảng:/ /2013. Tiết 6+7: tỉ số lợng giác của góc nhọn I. Mục tiêu 1. Về kiến thức : - Nắm vững các công thức định nghĩa các tỉ số lợng giác của một góc nhọn. Hiểu đợc cách định nghĩa nh vậy là hợp lý (các tỉ số này chỉ phụ thuộc vào từng tam giác vuông có một góc bằng ) - Tính đợc các tỉ số lợng giác của ba góc đặc biệt 30 0 , 45 0 và 60 0 - Nắm vững các hệ thức liên hệ giữa các tỉ số lợng giác của 2 góc phụ nhau. 2. Về kỹ năng : - Biết dựng góc khi cho một trong các tỉ số lợng giác của nó. - Biết vận dụng vào giải các bài tập có liên quan. 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II.Chuẩn bị của GV và HS: - GV: Thớc kẻ, compa, ê ke, bảng phụ - HS: Thớc kẻ, compa, bảng nhóm. III. Tiến trình lên lớp: 1. Kiểm tra: +. Sỹ số: +. Bài cũ: Kết hợp trong giờ. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Hoạt động 1(35phút): Tìm hiểu khái niệm về tỉ số lợng giác của góc nhọn. GV-Yêu cầu h/s đọc SGK và quan sát H.13 GV-Yêu cầu h/s lên bảng vẽ hình ý a HS -Lên bảng vẽ hình -Dới lớp vẽ vào vở GV- ABC có à 0 90A = (gt) mà à 0 45B = = ABC là tam giác gì ? ? AC AB = HS - ABC vuông cân tại A, 1 AC AB = GV-Gọi 1 h/s lên bảng vẽ hình ý b HS -Lên bảng vẽ hình -Dới lớp vẽ vào vở GV-Hớng dẫn và cùng h/s chứng minh. GV-Từ các kết quả trên em có nhận xét gì về độ lớn của góc và sự thay đổi tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc ? HS -Khi độ lớn của góc thay đổi thì tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề của góc cũng thay đổi. GV-Ngoài tỉ số cạnh đối ngời ta còn cạnh kề xét các tỉ số: cạnh kề ; cạnh đối cạnh đối cạnh huyền và cạnh kề 1. Khái niệm tỉ số lợng giác của một góc nhọn. a, Mở đầu: SGK - tr 71. Cạnh kề Cạnh đối ?1. a, Khi , ABC vuông cân tại A Do đó AB AC = . Vậy 1 AC AB = Ngợc lại nếu 1 AC AB = thì AB AC = . Suy ra ABC vuông cân tại A, do đó à B = 0 45 = b, Khi 0 60 = , lấy B' đối xứng với B qua AC. Ta có ABC là một "nửa" tam giác đều CBB' Trong tam giác vuông ABC nếu gọi độ dài cạnh AB là a thì: BC = BB' = 2AB = 2a và theo định lý Pitago ta có: 3AC a= . Bởi vậy 3 3 AC a AB a = = Ngợc lại, nếu 3 AC AB = thì theo định lý Pitago ta có: BC = 2AB. Do đó nếu lấy B' đối xứng với B 7 cạnh huyền của một góc nhọn trong tam giác vuông ta gọi chúng là các tỉ số lợng giác của góc nhọn đó GV-Giới thiệu định nghĩa nh trong SGK GV-Đa ra bảng phụ ghi tóm tắt định nghĩa. GV-Qua định nghĩa trên em có nhận xét gì về tỉ số lợng giác của góc ? HS -Suy nghĩ, trao đổi rồi trả lời GV-Tóm tắt các ý kiến và nêu nhận xét GV-Yêu cầu h/s chỉ ra cạnh đối, cạnh huyền, cạnh kề của ABC khi à C = HS -Một h/s lên bảng điền vào hình vẽ -Dới lớp theo dõi nhận xét GV-Nhận xét và gọi h/s dới lớp lên bảng viết tỉ số lợng giác của góc (mỗi em viết 1 tỉ số) GV-Yêu cầu h/s tự nghiên cứu các VD trong SGK 3. Củng cố (9phút): GV-Cho h/s thảo luận nhóm làm bài 10- tr 76 trong thời gian 9 phút HS-Nhóm trởng phân công bạn ghi bảng nhóm và cho các bạn trong nhóm vẽ hình và tính tỉ số lợng giác của góc ra nháp -Nhóm trởng thống nhất ý kiến ghi ra bảng nhóm gắn lên bảng -Các nhóm nhận xét chéo GV-Nhận xét bài làm của các nhóm và đ- a ra kết quả đúng. qua AC thì CB = C'B' = BB', tức là 'BB C là tam giác đều, suy ra à 0 60B = b, Định nghĩa: SGK - tr 72. Cạnh kề Cạnh đối Cạnh huyền *Nhận xét: SGK -Các tỉ số lợng giác của 1 góc nhọn luôn dơng -Sin < 1 ; Cos < 1 ?2. Cạnh đối Cạnh kề Cạnh huyền AB Sin BC = ; AC Cos BC = AC AB Tan = ; AB AC Cot = VD1: SGK - tr 73 VD2: SGK - tr 73 Bài 10 - tr 76. 0 34 AB Sin SinC BC = = 0 34 AC Cos CosC BC = = AC AB TanCTan == 0 34 AB AC CotCCot == 0 34 4. H ớng dẫn học bài ở nhà : (1 phút) -Học thuộc định nghĩa -Xem lại bài tập, câu hỏi đã chữa. -BT về nhà: Bài 21 - SBT- tr 92 (Giải tơng tự nh bài 10 - SGK) 8 Canhdoi Sin Canhhuyen = Canhke Cos Canhhuyen = Canhke Canhdoi Tan = Canhdoi Canhke Cot = Ngày giảng:/ /2013. Tiết 8: tỉ số lợng giác của góc nhọn (Tiếp theo) I. Mục tiêu 1. Về kiến thức : - Học sinh nhận biết đợc hai góc phụ nhau - Hiểu đợc tỉ số lợng giác của hai góc phụ nhau - Vận dụng đợc bảng tỉ số lợng giác của các góc đặc biệt 30 0 , 45 0 , 60 0 2. Về kỹ năng : - Bớc đầu vận dụng tỉ số lợng giác của 2 góc phụ nhau để so sánh giá trị lợng giác của hai góc cho trớc. - Vận dụng đợc tỉ số lợng giác trong bài tập chứng minh - Vận dụng thành thạo giá trị lợng giác của các góc đặc biệt 30 0 , 45 0 , 60 0 3. Thái độ : Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận. II.Chuẩn bị của GV và HS: -GV: Thớc kẻ, compa, ê ke. -HS: Thớc kẻ, compa. III. Tiến trình lên lớp 1. Kiểm tra: +. Sỹ số: +. Bài cũ: - Nêu định nghĩa các tỉ số lợng giác của góc nhọn ? Làm bài 21 - SBT - tr 92 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung 9 Hoạt động 1(16phút): Dựng góc nhọn khi biết Tan . GV-Hớng dẫn h/s vẽ HS -Một em lên bảng làm theo hớng dẫn của giáo viên, dới lớp cùng làm. GV-Hớng dẫn: +Dựng ã 0 90xOy = +Lấy 1 đoạn thẳng đơn vị +Trên Ox lấy điểm A sao cho OA = 2 (đv) +Lấy B Oy sao cho OB = 3 (đv) + ã OBA = (cần dựng) HS -Đọc VD4 trong SGK GV-Em hãy nêu cách dựng góc nhọn theo hình 18 - SGK (VD4) HS -Quan sát hình và trả lời GV-Nhận xét và chốt lại cách dựng GV-Gợi ý để h/s chứng minh HS -Một em lên bảng chứng minh -Dới lớp cùng làm nhận xét bài bạn làm trên bảng GV-Nhận xét GV-Gọi h/s đọc phần chú ý trong SGK Hoạt động 2 (16phút): Tìm hiểu tỉ số l- ợng giác của 2 góc phụ nhau. GV-Yêu cầu 1 h/s đọc đầu bài và vẽ lại H.19 ( và là 2 góc phụ nhau) GV-Chia lớp thành 6 nhóm cho h/s thảo luận làm ?4 trong thời gia 10 phút HS -Nhóm trởng phân công: + 1 2 nhóm tính tỉ số lợng giác góc + 1 2 nhóm tính tỉ số lợng giác góc -Các thành viên trong nhóm thảo luận đi đến thống nhất viết vào bảng nhóm -Đại diện của nhóm lên gắn kết quả cảu nhóm mình lên bảng. -Các nhóm nhận xét chéo kết quả GV-Nhận xét và đa ra kết quả đúng GV-Em có nhận xét gì về các cặp tỉ số bằng nhau ? HS -Quan sát lại bài tập rồi phát biểu: Sin Cos = ; Cos Sin = CotTan = ; TanCot = GV-Giới thiệu định lý HS -Đọc lại định lý GV-Cho h/s tự nghiên cứu VD5, VD6, VD7 trong SGK GV-Giải thích phần chú ý VD3: Dựng góc nhọn , biết 3 2 = Tan VD4: SGK - tr 74 Dựng góc nhọn khi biết sin 0,5 = ?3. Cách dựng -Dựng ã 0 90xOy = -Lấy 1 đoạn thẳng làm đơn vị -Lấy điểm M Oy sao cho 1OM = -Lấy M làm tâm vẽ cung tròn bán kính 2, cung tròn này cắt Ox tại N. Khi đó ã ONM = Chứng minh: Thật vậy OMN vuông tại O có OM = 1 và MN = 2 (theo cách dựng) Do đó 1 0,5 2 OM Sin SinN MN = = = = *Chú ý: SGK - tr 74. 2. Tỉ số lợng giác của 2 góc phụ nhau. ?4. Ta có: 0 90 + = -Theo định nghĩa các tỉ số lợng giác của góc nhọn ta có: AC Sin BC = ; AB Cos BC = AB AC Tan = ; AC AB Cot = AB Sin BC = ; AC Cos BC = AC AB Tan = ; AB AC Cot = *Định lý: SGK - tr 74 VD5; VD6; VD7: SGK - tr 75 10 [...]... 814 ,9 - 452 ,9 362 (m) 4 Hớng dẫn về nhà: (5phút) -Bài tập về nhà: Bài 33, 34; 35, 36; 39; 40; 41; 42; 43 (SGK - tr 93 , 94 ) -Học thuộc tóm tắt các kiến thức cần nhớ của chơng I - SGK - tr 92 -Xem lại các bài tập đã chữa -Giờ sau kiểm tra 1 tiết * Hớng dẫn:Bài 35 - tr 94 ABC , à = 90 0 Gọi là số đo của góc ã A ACB ta có: tg = ? AB 19 = 0,3786 ữ ? AC 28 à à Ta có: B + C = 90 0 hay + = 90 0 = 90 0... tăng từ 00 đến 90 0 (00 < < 90 0) thì Sin và Tan tăng còn Cosin và Cot giảm) *Về kỹ năng: -Có kỹ năng tra bảng để tìm các tỉ số lợng giác khi biết số đo góc *Thái độ: Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận II.Phơng tiện dạy học: -GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi, bảng số -HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi, bảng số 13 III Tiến trình lên lớp 1 Tổ chức: Sỹ số 9A : Vắng: 9B : Vắng: 2 Kiểm... chỉ một đờng tròn *Chú ý: SGK - tr 98 -Tam giác ABC nội tiếp đờng tròn -Nếu H O thì OC ' = OC = R nên C ' ( O ) 34 *Kết luận: SGK - tr 99 Hoạt động 3(15 phút): Luyện tập Bài 1 - tr 99 GV:Gọi một h/s lên bảng vẽ hình ghi GT, *.Luyện tập Bài 1 - tr 99 KL, dới lớp cùng làm GT ABCD là hình chữ nhật GV: Gọi O là giao điểm của AC và BD AB = 12cm, BC = 5cm -Em hãy so sánh khoảng cách từ O đến KL A, B, C,... cm Bài 38 - tr 95 $ ABC , I = 90 0 IA = IK tg 500 ã ( tg IKA = 50 ) 0 = 380.tg 500 452 ,9 ( m ) IB = IK tgIKB = IK tg 650 = 380.tg 650 814 ,9 ( m ) Vậy khoảng cách giữa hai chiếc thuyền A và B là: AB = IB - IA 814 ,9 - 452 ,9 362 (m) 5 Hớng dẫn về nhà: (2phút) -Bài tập về nhà: Bài 34; 36; 39; 40; 41; 42; 43 (SGK - tr 93 , 94 ) -Học thuộc tóm tắt các kiến thức cần nhớ của chơng I - SGK - tr 92 -Xem lại các... phút): Tỉ số lợng giác của các góc nhọn áp dụng qua các bài tập 4 Hớng dẫn học bài ở nhà: (1 phút) -Xem lại các bài tập đã chữa -BT về nhà: Bài 15, 17- SGK- tr 77, bài 24, 28, 29- SBT- tr 92 , 93 -Giờ sau chuẩn bị bảng số để học Giảng, ngày tháng năm tiết 07: bảng lợng giác I Mục tiêu *Về kiến thức: -Học sinh hiểu đợc cấu tạo bảng lợng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lợng giác của hai góc phụ nhau... ABC có B =90 0 ; ta có: AB = AC sin ACB = 8 sin 540 6,472 cm b) Trong tam giác ACD kẻ đờng cao AH ta có: AH = AC sin ACH = 8.sin 740 7, 690 (cm) Hoạt động 3 Cho học sinh đọc đầu bài giáo viên yêu cầu học sinh cả lớp nắm chắc đầu bài số 32 Từ những điều đã biết trong đầu bài ra ta có thể tính đợc chiều rộng con sông không ? AH 7, 690 0,8010 AD 9, 6 0 à suy ra ã ADC = D 53 sin D = Bài 32: B C Giáo viên... -Vận dụng phần nhận xét về cấu tạo của bảng lợng giác để sắp xếp cho đúng 15 Giảng, ngày tháng năm tiết 08 : bảng lợng giác I Mục tiêu *Về kiến thức: -Học sinh hiểu đợc cấu tạo bảng lợng giác dựa trên quan hệ giữa các tỉ số lợng giác của hai góc phụ nhau -Thấy đợc tính đồng biến của Sin, Tan; tính nghịch biến của Cosin, Cot (khi góc tăng từ 00 đến 90 0 (00 < < 90 0) thì Sin và Tan tăng còn Cosin và... giảm) *Về kỹ năng: -Có kỹ năng tra bảng để tìm các tỉ số lợng giác khi biết số đo góc -Ngợc lại tìm số đo góc nhọn khi biết một tỉ số lợng giác của góc đó *Thái độ: Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán, lập luận II.Phơng tiện dạy học: -GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi -HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi III Tiến trình lên lớp 1 Tổ chức: Sỹ số 9A : Vắng: 9B : Vắng: 2 Kiểm tra bài cũ : 3 Bài... cách dùng bảng GV- Yêu cầu h/s nhắc lại các bớc dùng bảng để tìm tỉ số lợng giác của một góc nhọn cho trớc đã học ở tiết trớc HS-Nhắc lại các bớc HS - Đọc ví dụ 5 trong SGK GV-Yêu cầu h/s trình bày cách tra bảng HS -Thực hành cách tra bảng rồi viết kết quả Sin = 0, 7837 51036' GV-Muốn tìm đợc góc nhọn có Cot = 3,006 ta dùng bảng nào ? HS -Trả lời (Bảng IX) GV-Yêu cầu 1 h/s trình bày cách tra bảng HS... lời) *Về kỹ năng: - Học sinh vận dụng định lý vào việc tính các cạnh của tam giác vuông theo điều kiện cho trớc về cạnh và góc của nó - Giải bài toán có tính thực tế bằng những việc quy về tính các yếu tố hình học (cạnh, góc) của tam giác vuông *Thái độ: Rèn cho h/s tính cẩn thận, chính xác trong tính toán Biết đợc toán học có ứng dụng trong thực tế II.Chuẩn bị của GV và HS: -GV: Bảng phụ, compa, thớc . dẫn học bài ở nhà : (1 phút) -Xem lại các bài tập đã chữa -BT về nhà: Bài 15, 17- SGK- tr 77, bài 24, 28, 29- SBT- tr 92 , 93 -Giờ sau chuẩn bị bảng số để học. Giảng, ngày tháng năm tiết 07: bảng. tính toán, lập luận. II.Ph ơng tiện dạy học: -GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi, bảng số. -HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi, bảng số. 13 III. Tiến trình lên lớp 1. Tổ chức: Sỹ số 9A : Vắng: 9B : Vắng: 2 xác trong tính toán, lập luận. II.Ph ơng tiện dạy học: -GV: Bảng phụ, máy tính bỏ túi -HS: Bảng nhóm, máy tính bỏ túi. III. Tiến trình lên lớp 1. Tổ chức: Sỹ số 9A : Vắng: 9B : Vắng: 2. Kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Hình học lớp 9 cả năm bản đẹp, Giáo án Hình học lớp 9 cả năm bản đẹp, Giáo án Hình học lớp 9 cả năm bản đẹp, một số hệ thức về cạnh và đường cao, III. Tiến trình lên lớp:, tỉ số lượng giác của góc nhọn, III. Tiến trình lên lớp, -Có kỹ năng tra bảng để tìm các tỉ số lượng giác khi biết số đo góc, - Vận dụng được hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông để giải tam giác vuông cũng như những bài toán có nội dung thực tiễn sau khi toán học hoá có nội dung tương tự., *Về kỹ năng: Biết vận dụng các kiến thức trong bài để nhận biết các vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn., Giảng: ngày tháng.. năm 2009 tiết 29: bài tập, *Về kỹ năng: Biết vận dụng tính chất của hai đường tròn cắt nhau, tiếp xúc nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh., nhau vào các bài tập về tính toán và chứng minh., ôn tập chương ii, Góc ở tâm. Số đo cung, Góc ở tâm. Số đo cung (tiếp), ôn tập học kì i, liên hệ giữa cung và dây, Về kỹ năng: Vận dụng được liên hệ giữa cung và và dây trong một đường tròn để tính toán, chứng minh, góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, Về kỹ năng: Vận dụng được số đo góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung, liên hệ về số đo của góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung và góc nội tiếp cùng chắn 1 cung trong tính toán, chứng minh., -Xác định được góc có đỉnh ở bên trong hay bên ngoài đường tròn, Tiết 49: Luyện tập, Về kỹ năng: Vận dụng được cách trình bày lời giải một bài toán quỹ tích., tứ giác nội tiếp, Về kỹ năng: Vận dụng được góc nội tiếp, góc nội tiếp cùng chắn một cung trong tính toán, chứng minh., Độ dài đường tròn - cung tròn, diện tích hình tròn-hình quạt tròn, Về kỹ năng: Tính được diện tích hình tròn, quạt tròn, Với sự trợ giúp của máy tính CASio, Về kỹ năng: -Bước đầu vận dụng cách tổng kết một chương, Tiết 58+59: hình trụ - diện tích xung quanh và thể tích, I. Mục tiêu bài học:, Hình cầu-diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu, Về kỹ năng: Biết cách vẽ hình cầu và các mặt cắt của hình cầu, công thức tính diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu., ôn tập chương iv, ôn tập cuối năm, Về kỹ năng: Vận dụng thành thạo các kiến thức đã học vào giải bài tập.

Mục lục

Xem thêm